Anda di halaman 1dari 3

KEMENTERIAN PELAJARANMALAYSIA,

MIIV/SIRY OF EDUCATIONMALAYSIA,
BAHAGIANTAJAANPENDIDIKAN,
EDUCATIOIVSPO/VSORSHIP DIVISION,
ARAS 12-13,BLOKE 12,
KOMPLEKSKERAJAANPARCELE, Tel. : 03-88847'131(KaunterAras 12,812)
Faks.03-BBBB 6293
PUSATPENTADBI RAN KERAJAANPERSEKUTUAN T e l . : 0 3 - 8 8 8 47 1 8 1( K a u n t e r A r a1s3 ,E 1 2 )
62604 PUTRAJAYA Faks: 03-BBBB 6294
Tel. . 03-BBB4 9487(KaunterAras 3, E2)
Faks: 03-BBB4 9482
http //www.moe.gov.mY

No. Rui : 1 Jtd,(q


KP(BB)7oo-1Bi L r ))
Tarikh : 3o oiitober 2oo9
SEMUA PESERTAPJJ KPI\{-OUh{

Tuan/Puan,

N{AJLISGRADUASI OUl\{

Dengansegalairormatn)'asayadiarairmenarik perhatiantuan/puankepadaperkaradi
atas.

2. Bahagian Tajaan Pendidilcan (BT), Kernenterian Pelajaran l\4aia1'sia(KPM)


mengucapkantahniah kepada semua pesefia Program PensiswazahanP"IJ I(PM-
OLfN4 yang akan menamatkatlpengajian tidalc lama lagi. Bahagian ini ingin
menarikperhatiantuarupuankepadaperkara-perkara
berikut :

2.1,Ken'ajipan mengisi Borang A

Semuapeseftaprogram PJJ KPI\4-OIIM )'ang bakal menarnatkanpengajianpada


14 November 2009 diu,ajiblcanuntuk mengisiBorans A )'angboieh dimuat turun
di Larnan\l,'eb KementerianPelajaranN4alal,siadi \\ ^\v.lroe.gov.my . BorangA
yang telah lengkap diisi hendaklahdihantarbersamasesalinantransla'ipdan stjil
irendaklahdihantarke BahagianTajaanPendidikandalamtempoh2 bulandari tarilih
majlisgraduasi.

..TAJAAN INTELEK"
MENJANAKECEMERLAIIJGAN
PENDIDIKAN
SebutkanrujukanKementerianirtiapabila berhubung
2.2 Peserta )'ang layak mendapat pengurangan 75'/' daripada jumlah
pinjaman pelajaran.

a) Menamatkanpen-eajian
PJJ KPM-OUM denganmendapatPNGK 2.15 dan ke
atassaha.ia:
pengajian rren-eikuttempoh1'angditetaplian;
b) Menghabiskanimenamathan
c) Tidak pernahbuat penangguhan/pelanjutan/pefiuiiaran
kursus;
d) Tidak pernahdiicenakantindakantatatertiboleh universitiikementerian,
PinjamanPelajaran,I(PM .
e) Diperakukanoleh .Iau,atanliuasa

2. Dipohon kerjasama tuan/puan untuk rnengarnbil perhatian dan tindakan


berhubungdenganperkara-perkaratersebutbagi memastikanlielancaranpelaksanaan
programini. Sebarangpertan,vaan, pegau'ai-pegawaidi
tuan/puanboieh men-qirubun-ei
Bahagianini sepertiberikut:

Nama No. Tel E-mail


i. Encik Azlan Bin Ibraliim 0 3 - 8 8 8 4 7 0 s a0zlan.i bralriru(D.moe.qo\'.m\/
ii. Pn.NorahizanBt Abdul Rahim 0 3 - 8 8 4 7550 moe.gor,.mlr
norahizan.rahim@.
fPembayaranPiniaman Pelaiaran)
iii. Cik SyahrulHusnaMohd Shariff gov.rnv
0 3 - 8 8 8 4I 271 svahrulhusna@moe.
(Rekod & Kelulusan)
iv. PuanNoliza lsrnail 0 3 - 8 8 8 4 7i 0 5 noliza.ismail@moe.gor,.m],
(PerianiianPiniaman)

Sekian,terima kasih.
..BERKHIDMAT UNTUK
I\EGARA''
ang menurut perintdh'

AB. KADrR)
BahagianTajaan Pendidikan
b.p. KetuaSetiausaha
KementerianPelaiaranMalaysia

l{o. tel "' 03-BBB47A40 I{o .faks 03-BBBB6293 e-nt ai l : sh ahr i nt an. a k a d i r(@,nto c.g ot'.nqt
S.K.:

Prof. Dr. Latifah Abdol Latif


Pengarah
BahagianHal Ehwal Pelajar
Universiti TerbukaMalaysia
JalanTun Ismail
50480Kuala Lumpur

Encik Mahfar Bin A.Rahman


PengurusKanan
Unit KemasukanRekod
Universiti TerbukaMalaysia
Tingkat 10A/11, BangunanPWTC
Jalan4I JalanTun Ismail
50480Kuala Lumpur

PuanKamariahBt Mohd. Noor


PengurusBesar
BahagianPendaftarAkademik Pelajar
Universiti TerbukaMalaysia
JalanTun Ismail
50480Kuala Lumpur