Anda di halaman 1dari 9

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2014-2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM (pilih dari mana-mana 4 teras yang sesuai)
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2014 2015 2016
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah tentang BK (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau (Pernyataan indikator
strategik) atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan 1.Pencapaian murid yang Meningkatkan peratusan Meningkatkan dan Peningkatan 30% 40% 50% 60%
pembelajaran murid masih lemah dalam TMK pencapaian murid mempelbagaikan teknik peratus
dan ICT latihan dalam usaha pencapaian
menyediakan murid yang sekurang-
berpengetahuan dalam TMK kurangnya band
4 dalam TMK
2. Peratus murid lulus Memastikan P&P Memastikan % murid lulus % murid lulus
yang rendah dijalankan dengan dalam peperiksaan akhir dalam subjek 60% 60% 65% 68%
berkesan melalui tahun meningkat 3% TMK
perkongsian guru

3.Masih terdapat murid Merancang program khas Memastikan semua murid 15% sahaja murid 30% 25% 20% 15%
prasekolah yang belum untuk murid yang belum prasekolah menguasai yang tidak
menguasai kemahiran menguasai kemahiran kemahiran TMk menguasai
TMK TMK kemahiran TMK

1
Isu-Isu Sasaran
Teras Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI
Strategik TOV 2014 2015 2016

1. Sekolah belum Memastikan sekolah Melibatkan diri dalam Mendapat


mencapai tahap mencapai tahap kursus2 TMK dan ICT yang sekurang-
kebitaraan dalam bidang kebitaraan dalam dianjurkan oleh Daerah kurangnya
Memperkasa KP,Guru pengurusan TMK dan ICT pengurusan dan ataupun Negeri dan pencapaian 90% 60% 70% 80% 90%
subjek dan di kalangan sekolah pentadbiran TMK mengadakan kursus dalaman dalam sistem
pemimpin sekolah kepada guru TMK pengurusan TMK
Memastikan semua guru semasa dipantau

2. Kurangnya budaya Meningkatkan Kemahiran terlibat dalam ladap yang Semua guru TMK 80% 90% 95% 100%
pembelajaran dalam Instruksional Guru dianjurkan terlibat dalam
kalangan guru kursus yang
dijalankan

3. Tidak semua guru Memastikan Meningkatkan keberkesanan Peratus guru 2 3 3 4


mendapat skor keberkesanan PdP guru PdP guru di tahap yang mendapat skor
pencerapan cemerlang melalui Program cemerlang berpandukan pencerapan
Sharing kepada Instrumen cemerlang 100%
EffectiveTeaching pencerapan PdP (Standard
4)
3.

*taip mana yang berkenaan

2
OPPM (Dapatkan jadual ini dari fail excell untuk digunakan)

3
4
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2014

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Strategi
Pelan Tindakan

Bi
Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l
1
2
3
4

5
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015

Sektor/PPD/Sekolah SK Serendah JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Objektif Menggalakkan murid menyertai penglibatan dalam dunia IT
Program/Projek Kelab IT
Tarikh/Tempoh Jan - Nov
Kumpulan Sasaran Murid Yang berminat (Tahun 4dan 5)
Tanggungjawab Nama pegawai/guru pelaksana ; Guru TMK
Proses Kerja 1. Menubuhkan jawatankuasa
2. Melaksanakan Kelab

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).
Penambah-
baikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

6
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Program Mac, Jun, Berjaya dilaksanakan dan Memperbanyakkan latihan Boleh dilaksanakan
berasaskan Ogos masih tidak mencapai dan program berkaitan pada 2016
pentaksiran KPI TMK
sekolah Memperkasakan guru
subjek dalam TMK

2 Program VLE Frog Jan-Nov Berjaya dilaksanakan Semua guru TMK Boleh dilaksanakan
namun masih tidak khususnya dan guru lain pada 2016
mencapai KPI amnya harus
menggunakan Frog
dalam PdP
3 Grow and Pils Ogos Tidak dilaksanakan Program ini harus Boleh dilaksana pada
dilaksanakan pada 2016 2016

4. Bengkel Mac-April Brjaya dilaksanakan Menambah bilangan ladap Boleh diteruskan pada
Pembugaran TMK atau kursus sama ada 2016
dalaman atau luaran
5. Pertandingan September Tidak dapat dilaksanakan Rancang dan pilih waktu Boleh diteruskan pada
membuat Blog Kerana kekangan masa yang sesuai supaya dapat 2016
Dan kekurangan dana dilaksanakan
6. Team Perintis Mac - Nov Tidak dapat dilaksanakan Pilih atau rekrut murid Boleh dilaksanakan
muda yang berpotensi pada 2016

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

7
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/04
Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program/Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1 Kelas Bimbingan Feb Ogos 22/5/14, Berjaya dilaksanakan dan Program ini dimulakan Boleh dilaksana pada
2014 15/6/14, hampir capai objektif, dalam Januari 2015 2015
15/8/14, oleh dengan 64% lulus UPSR
GB/PK dan 68% lulus PKSR.
2

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

8
PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5
MISI VISI
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK ABC
Bidang/Unit Kurikulum
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)
Pelan Tindakan KPI
TOV 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Catatan
Meningkatkan dan
mempelbagaikan teknik Peningkatan peratus
latihan dalam usaha pencapaian
30% 40% 50% 60% 50% 55%
menyediakan murid sekurang-kurangnya
yang berpengetahuan band 4 dalam TMK
dalam TMK
Memastikan % murid
lulus dalam peperiksaan % murid lulus dalam
60% 60% 65% 68% 60% 62%
akhir tahun meningkat subjek TMK
3%
15% sahaja murid yang
5% sahaja murid
tidak menguasai
yang tidak
kemahiran TMK 30% 25% 20% 15% 40% 38%
menguasai
kemahiran TMK
Meningkatkan
keberkesanan PdP guru
Mendapat sekurang-
di tahap yang
kurangnya
cemerlang 2 3 4 4 3 4
pencapaian 90%
berpandukan kepada
dalam pencerapan
Instrumen pencerapan
PdP (Standard 4)
Semua guru TMK
Semua guru TMK
terlibat dalam
terlibat dalam kursus 80% 90% 95% 100% 90%
kursus yang 100%
yang dijalankan
dijalankan

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: