Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN A

[40 markah]

Jawab semua soalan

1. Pembentukan Tamadun Hwang Ho berasaskan peranan Hwang Ho yang menyuburkan


kawasan sekitarnya.
(a) Senaraikan dua amalan masyarakat tamadun Hwang Ho dari segi agama dan
kepercayaan.
i. ..................................................
ii. ..................................................
[2 markah]
(b) Nyatakan dua ciri sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho
i. ..................................................
ii. ..................................................
[2 markah]
(c) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
i. ..................................................
ii. ..................................................
[2 markah]
(d) Masyarakat Hwang Ho berusaha membangunkan sektor pertanian.
Pada pendapat anda, mengapakah sektor pertanian penting kepada sesebuah negara?
..
..
..
.
[2 markah]
(e) Sekiranya anda dilantik menjadi pemerintah, bagaimanakah anda mengekalkan
kemakmuran dan kegemilangan kerajaan

..
..
..
.
[2 markah]
2. Gambar berikut menunjukkan pelaut Eropah yang melakukan aktiviti penjelajahan dan
penerokaan ke kawasan Timur.

1
(a)Namakan dua pelaut Eropah yang terlibat dalam aktiviti penjelajahan ke Timur pada
abad ke-16.
i. .............................................
ii. .............................................
[2 markah]
(b) Mengapakah kuasa Eropah melakukan penjelajahan ke Timur.
i. .............................................
ii. .............................................
[2 markah]
(c) Namakan dua pemerintah di Eropah yang menggalakkan aktiviti penjelajahan ke
Timur.
i.
ii.
[2 markah]
(d) Berikan dua kesan penjelajahan kuasa Barat terhadap masyarakat tempatan.
i.
ii.
[2 markah]
(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah iktibar yang anda peroleh melalui aktiviti
penjelajahan kuasa Eropah.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
[2 markah]
3. Jadual berikut menjelaskan bahawa Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac
1956.
Tarikh Pengerusi Peristiwa
Mac 1956 Lord Reid Suruhanjaya Reid

(a) Apakah tugas suruhanjaya tersebut?
[1 markah]
(b) Sebutkan tiga isu yang menjadi panduan suruhanjaya di atas.
i.
ii.
iii.
[3 markah]
(c) Nyatakan dua perkara yang telah dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu untuk menerima
kerakyatan jus soli selepas rundingan dibuat?
i.
ii.

2
[2 markah]
(d) Apakah yang akan berlaku sekiranya kerakyatan jus soli diterima sebulat suara tanpa
syarat yang dikenakan seperti sekarang? Berikan pendapat anda.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Pada pendapat anda, mengapakah perlunya tolak ansur kaum dalam mewujudkan
sebuah negara yang merdeka?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[2 markah]

4. Blok dunia dan Perang Dingin timbul selepas Perang Dunia Kedua.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan blok dunia?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Mengapakah Perang Dingin berlaku?
i.
ii.
[2 markah]
(c) Nyatakan ciri-ciri politik bagi blok komunis.
i.
ii.
[2 markah]

(d) Pada pendapat anda, apakah akan terjadi sekirannya Perang Dunia Ketiga tercetus?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Sebagai warga global yang mencintai kedamaian dan kesejahteraan hidup, jelaskan
cadangan anda untuk mengelakkan berlakunya peperangan di dunia.

3
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[2 markah]

BAHAGIAN B
[60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja

5. Kemasukan pengaruh agama Hindu-Buddha telah mempengaruhi sistem pemerintahan


kerajaan awal di Asia Tenggara
(a) Bagaimanakah pengaruh Hindu Buddha tersebar ke Asia Tengara? [4 markah]
(b) Apakah bukti yang menunjukkan bahawa pengaruh Hindu Buddha wujud dalam sistem
pemerintahan di Asia Tenggara ? [6 markah]
(c) i. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah pemerintah di Asia Tenggara
mengukukan kedudukannya? [4 markah]
ii. pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah
negara. Berikan pendapat anda. [6 markah]

6. Setelah berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi sehingga pembukaan semula kota
Makkah pada tahun 630 Masihi, beberapa siri peperangan telah berlaku antara orang
Quraisy Makkah dengan orang Islam Madinah.

(a) Mengapakah peperangan dibenarkan dalam Islam? [4 markah]

(b) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh orang Islam dalam peperangan.
[4 markah]

(c) i. Pada pendapat anda, mengapakah peperangan masa kini dikatakan bertentangan

dengan prinsip- prinsip ajaran Islam? [6 markah]


ii. Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin sesebuah negara, apakah ciri-ciri
kepimpinan yang harus ada pada diri anda untuk mengelakkan berlakunya
peperangan? [6 markah]

4
7. Rajah 3 berkaitan dengan jenis pendidikan yang diamalkan oleh orang Melayu.

(a) Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisional melaksanakan pendidikan tidak formal?


[4 markah]
(b) Terangkan sistem pendidikan formal yang dilaksanakan dalam masyarakat Melayu
tradisional. [6 markah]
(c) i. Pada pandangan anda, apakah kepentingan pendidikan formal dalam kehidupan
manusia sepanjang sepanjang zaman? [5 markah]
ii. sebagai seorang warganegara yang bertanggungjawab, Nyatakan langkah untuk
melahirkan masyarakat berilmu dinegara kita. [5 markah]

8. Nasionalisme merujuk kepada perasaan cinta akan negara dan bangsa yang membawa
kepada gerakan membebaskan tanah air
(a) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasionalisme di Asia Tenggara
[4 markah]
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah wujud gerakan nasionalisme di
Thailand walaupun negara tersebut tidak pernah dijajah oleh barat [4 markah]
(c) i. Gerakan nasionalisme tahap tahap pertama di Asia Tenggara pada peringkat awal
mengalami kegagalan, berikan ulasan anda. [6 markah]
ii. Pada pandangan anda, mengapakah gerakan perjuangan nasionalisme di Asia
Tenggara pada tahap kedua perlu bersifat radikal ? [6 markah]

9. Selepas Perang Dunia Kedua, British mengambil langkah memperkenalkan pentadbiran


Malayan Union pada tahun 1946.
(a) Terangkan sebab British menubuhkan Malayan Union. [4 markah]
(b) Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? [4 markah]
(c) i. Sekiranya anda sebagai pemimpin masyarakat tempatan ketika itu, bagaimanakah
tindakan anda menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union?
[6 markah]
ii. Pada pandangan anda, apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya Malayan
Union dilaksanakan di Tanah Melayu? [6 markah]

5
10. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu 1957.
(a) Terangkan langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk
memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. [8 markah]
(b) Pada pandangan anda, mampukah Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) menjadi alat
untuk menyatupadukan rakyat Malaysia [8 markah]
(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah dasar kebudayaan kebangsaan
penting untuk sesebuah negara? [4 markah]

11. Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain, iaitu
hubungan bilateral dan hubungan multilateral.
(a) Terangkan bentuk hubungan luar Malaysia tersebut. [4 markah]
(b) Bincangkan faktor-faktor asas penggubalan dasar luar Malaysia. [6 markah]
(c) i. Pada pendapat anda, apakah kepentingan Malaysia menjalinkan hubungan luar?
[6 markah]
ii. Anda berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara.
Bagaimanakah anda memainkan peranan sebagai duta kecil Malaysia yang sentiasa
menjaga hubungan baik negara kita dengan negara luar? [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT