Anda di halaman 1dari 1

Rujukan

Anita Yus. 2011. Model Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kencana.
Ee Ah Meng(1994). Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar
Bakti.
Erikson, E. (1956). The Problem Of Ego Identity. Journal of the American
Psychoanalytic Association , 4, 56-121.
Galih Pamungkas.2012.Teori Perkembangan Menurut Erik Ericon dan Sigmund
Freud (anyblog-pemungkas.blogspot.com diakses 11 november 2012
Mok Soon Sang (2002). Psikologi pendidikan untuk Kurses Diploma Perguruan
Semester 3. Subang jaya: Kumpulan Budiman.
Mok Soon Sang (2008) Psikologi Pendidikan dan Pedagogi: Murid dan Alam
Belajar . Puchong, Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

http://ajourneyofateacher-to-be.blogspot.my/2012/01/teori-perkembangan-erik-
erikson.html
http://documents.tips/documents/teori-perkembangan-sosioemosi-erik-erikson-
kohlberg.html
http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI-
UPSI/2010/Book_2/TINGKAH_LAKU_EMOSI_KANAK-
KANAK_DAN_EKSPRESI_EMOSI_IBU_BAPA.PDF
http://www.journal.kfionline.org/issue-6/erik-eriksons-theory-of-development-a-
teachers-observations
http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/1779/1795
http://randinidini.blogspot.my/2012/11/teori-erkembangan-eric-erikson.html
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-yulia-ayriza-msi-ph-d/i-3-
teori-perkembangan-psikososial.pdf