Anda di halaman 1dari 36

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 TAHUN 2016

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

1 Unit 1 INTERPERSONAL Ilmu Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


LAMAN ILMU HPU - Sejarah
4-8 Januari 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan - Moral 1.Berbual dengan menggunakan
TAJUK mesra - Sastera intonasi dan nada yang sesuai.
1. Pengenalan pelajaran HPK 2.Mendengar dan memberi
1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Nilai respon.
2. Novel 6:20 berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan 3.Memperkatakan hasil
- Bertatasusila
Pengenalan sinopsis kata dan ungkapan yang sesuai. perbincangan.
- Kasih sayang
Aras 1 4.Menyatakan pandangan yang
3. Karangan Dialog i. Berbual, menambah dan menyambung bicara tentang tersurat dan tersirat.
KBT
masyarakat dengan menggunakan ungkapan yang sesuai dan 5.Mendengar dan menyatakan
- Kecerdasan
SISTEM BAHASA ayat yang gramatis. idea utama.
Pelbagai (menyatakan
6.Memilih isi penting yang relevan
perasaan)
i. Tatabahasa: MAKLUMAT dengan topic yang diberikan.
- Belajar Cara
- Kata Nama HPU 7.Menyatakan cerita dalam karya
Belajar
- Proses Penerbitan 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang prosa dengan diksi yang tepat.
Kata Nama didengar, dibaca dan ditonton.
KBAT:
HPK Cadangan Pentaksiran
-Mengaplikasi
ii. Peribahasa 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan Lisan Band 1
-Menganalisis
idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang (Bersoal Jawab dan menyambung
-Menilai
PETA BUIH didengar, dibaca dan ditonton. bicara tentang sesuatu isu dengan
-Mencipta
(Menerangkan kualiti) Aras 1 menggunakan bahasa yang
i. Mendengar dan menyatakan gambaran keseluruhan dan sesuai)
idea utama.
BBM :
ii. Memilih isi penting yang relevan dengan topik yang diberi
Buku latihan
Buku Teks
ESTETIK
HPU
10.0
Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya
sastera.
HPK
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan
HPK :
Aras 1
i. Menyatakan semula cerita dalamkarya prosa dan
menghuraikan maksud puisi dengan perkataan

1
sendiri.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

2 Unit 1 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


LAMAN ILMU HPU : Kemasyarakatan 1.Berbual dengan menggunakan
11-12 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera intonasi dan nada yang sesuai.
Januari 1. Ringkasan mesra Sejarah 2.Mendengar dan memberikan
HPK Geografi respons.
2. Novel 6:20 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang 3.Mendengar dan menyatakan
Bab 1- 6 sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Nilai : idea utama
Bertanggungjawab 4.Memilih isi penting yang relevan
3. Puisi Fragmen sebuah ARAS 1 Kasih sayang dengan topik yang diberikan.
kehidupan v. Mengemukakan soalan dalam bentuk ayat tanya tanpa kata Kesetiaan 5.Menghuraikan maksud puisi
tanya dan menggunakan soalan pengikat untuk mengundang dengan bahasa yang indah dan
3. Kata Nama respons. KBT : baku.
Kemahiran berfikir
SISTEM BAHASA MAKLUMAT Kecerdasan pelbagai
HPU : Kontekstual
i. Tatabahasa 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang
-Penerbitan kata nama Terbitan didengar, dibaca dan ditonton. KBAT:
ii. Peribahasa HPK -Mengaplikasi
7.5 memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat -Menganalisis Cadangan Pentaksiran
daripada sesuatu bahan. -Menilai Bacaa Band 1
PETA BULATAN ARAS 1 -Mencipta (membaca petikan prosa atau
(Mendefinisikan mengikut i.Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- puisi dengan sebutan dan intonasi
konteks) isi penting daripada pelbagai bahan yang sesuai)

ESTETIK BBM : Cadangan Pentaksiran


HPU Buku latihan Lisan Band 2
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang Buku Teks (Mendengar dan memberikan
karya sastera. Teks KOMSAS pendapat tentang sesuatu isu
HPK yang didengar secara spontan dan
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan logik)
ARAS 1
ii. mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita.

2
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
3
Unit 2 INTERPERSIONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
18-22 SELAUT BUDI DALAM HPU : Kemasyarakatan 1. Bersoal jawab secara
Januari INGATAN 1.0Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera bertatasusila.
mesra Geografi 2. Berbincang dan membidas
1 Novel 6:20 HPK hujah dengan sopan.
Bab 7 - 12 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempereat hubungan Nilai : 3. menyatakan perasaan secara
mesra Perpaduan berterus terang.
2. Surat Kiriman Tidak Rasmi ARAS 1 Kerjasama 4.Membaca dan mengenal pasti
i.Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi idea utama.
3. Ringkasan dan perkembangan diri yang sesuai KBT : 5.Merumuskan teks.
HPK Kemahiran berfikir Membaca untuk memperoleh
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Kecerdasan pelbagai makna.
perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Kontekstual 6.Menulis surat kiriman rasmi.

Aras 1 KBAT:
SISTEM BAHASA ii. Berbual tentang tentang perkembangan terbaru rakan dan -Mengaplikasi Cadangan Pentaksiran
peristiwa semasa. -Menganalisis Menulis Band 1
i. Tatabahasa MAKLUMAT -Menilai (Mengenal pasti dan menulis
-Kata Adjektif 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang -Mencipta pelbagai jenis ayat majmuk ( Ayat
-Pembentukan Kata Adjektif didengar, dibaca dan ditonton. Majmuk Gabungan,Ayat Majmuk
HPK Pancangan,Ayat Majmuk
ii. Kosa kata 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan Campuran) yang gramatis)
idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang
iii. Sebutan dan intonasi didengar, dibaca dan ditonton. BBM : PETA BULATAN
ARAS : 1 Buku latihan (Mendefinisikan mengikut
iv.Peribahasa i.Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- Buku Teks konteks)
isi penting daripada pelbagai bahan Teks KOMSAS

ESTETIK
HPU
10.0Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera.
HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai dan pengajaran.
ARAS 1
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan,
3
pemikran, nilai dan pengajaran

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

4 Unit 2 INTERPERSIONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


SELAUT BUDI DALAM HPU Kemasyarakatan
25-29 INGATAN 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan Sastera 1. Bersoal jawab secara
Februari dalam perbincangan bertatasusila.
1. Novel 6:20 HPK Nilai : 2. Membaca dan mengenal pasti
Bab 13 - 19 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan Bertanggungjawab idea utama
pendapat di dalam perbincangan Kasih sayang 3. Membaca untuk memperolah
ARAS 1 Kesetiaan maklumat.
2. Karangan Berpandu i Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk Menghargai persahabatan 4. Menghuraikan aspek yang
mencongkil idea menarik.
SISTEM BAHASA KBT : 5. Menyatakan perasaan secara
MAKLUMAT Kemahiran berfikir berterus terang.
i. Tatabahasa HPU Kecerdasan pelbagai
- Pembentukan kata Adjektif 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu Kontekstual
HPK Cadangan Pentaksiran
ii. Kosa kata 8.5 mentafsir maklumat yang telah diplih secara rasional untuk KBAT: Menulis Band 1
membuat inferens. -Mengaplikasi (Mengenal pasti dan menulis
ARAS 1 -Menganalisis pelbagai jenis ayat majmuk ( Ayat
iii. menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam -Menilai Majmuk Gabungan,Ayat Majmuk
maklumat yang diperoleh. -Mencipta Pancangan,Ayat Majmuk
Campuran) yang gramatis)
ESTETIK
HPU
10.0Memahami dan memberikan respon peribadi tentang Cadangan Pentaksiran
PETA POKOK karya sastera. Menulis Band 2
(Membuat pengelasan) HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam (Mengenal pasti, menyusun dan
penulisan Kreatif dan bukan kreatif. menulis ayat topik dan ayat
HPK 11. 1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan huraian bagi membentuk
sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan perenggan yang lengkap)
kreatif.
ARAS 1
i Mengesan diksi dan pelbagai ragam dalam karya bukan
Sastera.

4
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

5 Unit 3 INTERPERSONAL; Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


DI SINILAH KASIHKU HPU: Kemasyarakatan 1. mengemukakan soalan
1-5 TERTUMPAH 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera bertumpu dan bercapah serta
Februari mesra. memberikan jawapan yang tepat
1. Karangan HPK: Nilai : 2. berhujah tentang isu yang
- Fakta 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Hormat menghormati sensitif
berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan Kasih 5sayang 3. menegur seseorang dengan
kata dan ungkapan yang sesuai. Bertanggungjawab bahasa yang lebih sopan
2. Novel 6:20 ARAS 1 4. merangka dan menyusun soalan
- Binaan plot (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks. KBT : untuk memperoleh maklumat
- Persoalan Belajar cara belajar (BCB) yang terperinci
MAKLUMAT; Pembelajaran kontekstual 5. mempelbagaikan soalan untuk
3.Ringkasan HPU: memperoleh penjelasan lanjut
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang 6. menulis karangan fakta
SISTEM BAHASA didengar, dibaca, dan ditonton. PETA POKOK 7. menjelaskan bentuk dan nada
HPK: (Membuat pengelasan) puisi
(i) Tatabahasa 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,
- Kata Kerja idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang Cadangan Pentaksiran
didengar, dibaca, dan ditonton. Menulis Band 2
ARAS 1 (Mengenal pasti, menyusun dan
(iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk menulis ayat topik dan ayat
mengenal pasti maklumat. huraian bagi membentuk
KBAT: perenggan yang lengkap)
-Mengaplikasi
ESTETIK; -Menganalisis
HPU: -Menilai Menulis Band 3
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang -Mencipta ( Memetakan jalan cerita
karya sastera. ( membina plot) bagi penulisan
HPK: kreatif yang lengkap)
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.
ARAS 1
(ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan urutan
peristiwa

5
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

6 Unit 3 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


DI SINILAH KASIHKU HPU: Sains 1. mengemukakan soalan
8-12 TERTUMPAH 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan bertumpu dan bercapah serta
Februari barangan dan perkhidmatan. Nilai : memberikan jawapan yang tepat
1. Novel 6:20 HPK: Hormat menghormati 2. berhujah tentang isu yang
- Watak dan perwatakan 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras Jujur sensitif
- Latar bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan 3. menegur seseorang dengan
2. Karangan Berpandu perkhidmatan. KBT : bahasa yang lebih sopan
ARAS 1 Kemahiran berfikir 4. merangka dan menyusun soalan
SISTEM BAHASA (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan Menyelesaikan masalah untuk memperoleh maklumat
i) Tatabahasa penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan Menjana idea yang terperinci
- Pembentukan Kata Kerja menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Kontekstual 5. mempelbagaikan soalan untuk
ii) Kosa kata MAKLUMAT memperoleh penjelasan lanjut
HPU: KBAT: 6. menulis karangan fakta
PETA BUIH BERGANDA 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan -Mengaplikasi 7. menjelaskan bentuk dan nada
(Membanding beza) ARAS 2: (ii) meneliti semula maklumat dan membuat pindaan -Menganalisis puisi
berdasarkan keperluan tertentu. -Menilai
8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada -Mencipta Cadangan Pentaksiran
hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Bacaan Band 2
ARAS 1: (ii) menyusun maklumat mengikut keperluan. (Membaca, memahami dan
ESTETIK menyatakan maklumat penting
HPU: yang terdapat dalam petikan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang dengan betul)
karya sastera.
HPK: Bacaan Band 3
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan (Membaca bahan dan menyatakan
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. fakta dengan betul serta
Aras 1 (ii) menghubungkaitkan fakta tersebut
Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan dengan pandangan sendiri yang
keseluruhan cerita. relevan

6
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
7
Unit 4 INTERPERSONAL: Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
15-19 SELAGI NADI BERDENYUT HPU: Geografi
Februari 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan 1. menyatakan penghargaan,
1. Novel Merenang Gelora barangan dan perkhidmatan. Nilai : pengakuan, dan
- Nilai dan Pengajaran HPK: Hormat-meghormati kecenderungan, serta mendapat
6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, dan laras Cinta akan alam sekitar pertimbangan
2. Ringkasan bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan 2. menyatakan kesediaan,
perkhidmatan. KBT : keprihatinan , dan kekhuatiran
3. Karangan Perbahasan Aras 1: (i) menyusun kata, ungkapan, dan ayat untuk Kemahiran berfikir tentang sesuatu , serta menegur
mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan a) menjana idea perlakuan yang tidak
SISTEM BAHASA dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. b) menyelesaikan menyenangkan
masalah 3. membaca secara imbasan dan
i) Tatabahasa: MAKLUMAT luncuran untuk mengenal pasti
- Kata Tugas HPU: KBAT: kesesuaian bahan sumber dan
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu -Mengaplikasi bahan penerbitan
ii) Kosa kata HPK: -Menganalisis 4. membaca pantas secara
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi . -Menilai imbasan dan luncuran
Aras 1: (ii) menyusun maklumat mengikut keperluan. -Mencipta 5. mengenal pasti idea utama dan
PETA TITI Aras 1: (iv) mengubah suaikan maklumat untuk peristiwa penting untuk
(Membuat Analogi) memperlihatkan kesinambungan idea. membuat sinopsis karya prosa
dan drama.
ESTETIK:
HPU Cadangan Pentaksiran
10.0 10.0Memahami dan memberikan respons peribadi Lisan Band 3
tentang karya sastera. ( Berbincang untuk menerima atau
HPK menolak pendapat pihak lain
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, dengan mengemukakan alasan /
nilai, dan pengajaran. pendapat yang rasional)
Aras 1
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan,
pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

7
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

8 Unit 4 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


SELAGI NADI Pendidikan Moral
22-26 BERDENYUT HPU: Ekonomi 1. menyatakan penghargaan,
FEBRUARI 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Geografi pengakuan, dan
1. Karangan berpandu mesra. kecenderungan, serta mendapat
2. Hikayat Seri Kelantan HPK: pertimbangan
1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu Nilai : 2. menyatakan kesediaan,
SISTEM BAHASA perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Kerjasama keprihatinan , dan kekhuatiran
Aras:1 Toleransi tentang sesuatu , serta menegur
i) Tatabahasa (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian perlakuan yang tidak
- Pembentukan Kata dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang KBT : menyenangkan
Tugas sesuai. Kemahiran berfikir 3. membaca secara imbasan dan
ii) Sebutan dan intonasi Kecerdasan pelbagai luncuran untuk mengenal pasti
iii) Kosa kata MAKLUMAT Verbal-linguistik kesesuaian bahan sumber dan
HPU: Kontekstual bahan penerbitan
Cadangan Pentaksiran 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang 4. membaca pantas secara
B2 DT1 E2 didengar, dibaca, dan ditonton. KBAT: imbasan dan luncuran
HPK: -Mengaplikasi
(Menulis ayat-ayat yang telah 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan -Menganalisis Cadangan Pentaksiran
disusun dalam perenggan lanjut. -Menilai Menulis Band 2
yang lengkap) -Mencipta (Mengenal pasti, menyusun dan
Aras:1 menulis ayat topik dan ayat
PETA BULATAN (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar huraian bagi membentuk
(Mendefinisikan mengikut difahami termasuk sinonim, antonim, homonim PETA DAKAP perenggan yang lengkap)
konteks) berdasarkan konteks. (Hubungan bahagian-
ESTETIK seluruh)
HPU:
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera.
HPK:
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.
Aras:1
(i) menyatakan makna kata dan ungkapan
berdasarkan konteks untuk memahami maksud
tersurat dan tersirat.
8
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

9 Unit 5 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


CEMERLANG DI MATA DUNIA Sejarah 1. mencambahkan idea bernas
29 FEB HPU: 2. menjelaskan idea secara
4 MAC 1.Karangan Ucapan 1.0Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan tersusun
dalam perbincangan. Nilai : 3. menghuraikan maksud tersurat
2. Drama Sebuah Perjuangan HPK: Cinta akan tanah air. dan tersirat
2.1Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan Berani 4. membina maklumat dalam
3. Ringkasan dan Pemahaman pendapat dalam perbincangan. Taat setia bentuk grafik
Petikan 5. menjelaskan tema dan
Aras: 1 KBT : persoalan cerpen
SISTEM BAHASA (i) Mengenalpasti isu dalam topik perbincangan untuk Kemahiran berfikir 6. menghuraikan nilai dan
mencungkil idea. Kecerdasan: pengajaran
i) Tatabahasa: - Interpersonal 7. menulis karangan ucapan
- Kata Praklausa MAKLUMAT
HPU:
ii) Kosa kata 9.0Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu . KBAT:
HPK: -Mengaplikasi Cadangan Pentaksiran
iii) Peribahasa 9.1Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, -Menganalisis Menulis Band 2
dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan -Menilai (Mengenal pasti, menyusun dan
PETA POKOK maklumat secara tersusun dan kohesif. -Mencipta menulis ayat topik dan ayat
(Membuat pengelasan) Aras: huraian bagi membentuk
(i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan pelbagai perenggan yang lengkap)
jenis ayat yang sesuai untuk enyampaikan maklumat

Estetik
HPU
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam
penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK
11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera
dan bukan sastera serta menggunakannya dalam
penulisan bukan kreatif.
Aras:1
(i) menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan
konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat.

9
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
10
7-11 UJIAN 1
MAC
12-20
MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL1
11
Unit 5 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
21-25 Mac CEMERLANG DI MATA DUNIA HPU Kesusasteraan 1. mencambahkan idea
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan bernas
1. Karangan berpandu mesra. 2. menjelaskan idea secara
HPK Nilai : tersusun
2. Ringkasa 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan Berani 3. menghuraikan maksud
dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, Bertanggungjawab tersurat dan tersirat
3. Pantun Empat Kerat keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan 4. membina maklumat
kata, sebuatan dan intonasi serta nada yang sesuai. dalam bentuk grafik
Aras 1(i) 5. menjelaskan tema dan
Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan persoalan cerpen
SISTEM BAHASA menggunakan kata, sebutan, nada, dan intonasi yang sesuai. 6. menghuraikan nilai dan
2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan KBT : pengajaran
i. Tatabahasa pendapat Kemahiran berfikir 7. menulis karangan ucapan
- Pembentukan kata dalam perbincangan. a. Menjana idea
Praklausa Aras 1(ii) b. Menyusun atur
Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk Cadangan Pentaksiran
ii. Sebutan dan Intonasi menghuraikan pendapat. Belajar Cara Belajar Lisan Band 3
Konstruktivisme
PETA ALIR MAKLUMAT (Berbincang untuk menerima atau
(Urutan) HPU menolak pendapat pihak lain
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu dengan mengemukakan
9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran KBAT: alasan/pendapat yang rasional)
untuk membuat pembentangan -Mengaplikasi
Aras 2(i) -Menganalisis
Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan -Menilai
edaran yang sesuai. -Mencipta
ESTETIK
HPU 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk
membina perenggan yang kohesif.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk
10
menghasilkan perenggan yang koheren.
Aras 1(ii)
Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam karya sastera.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

12 Unit 6 Interpersonal Ilmu Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


KHAZANAH MILIK KITA HPU Pendidikan Moral
28 Mac- 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. menghuraikan idea bernas
1 April 1. Ringkasan dan Pemahaman mempererat hubungan mesra. Nilai : secara kritis
HPK Kerajinan 2. memantapkan hujah dengan
2. Karangan Berpandu 1.4 Bersoal jawab secara Bertanggungjawab mengemukakan bukti
bertatasusila tentang sesuatu Berani 3. memberikan cadangan bagi
3. Cerpen Mutiara Bonda perkara dengan menggunakan Kewarganegaraan sesuatu isu
pelbagai soalan. - Semangat 4. menaakul maksd tersurat dan
SISTEM BAHASA Aras 1(iv) patriotisme tersirat dalam pelbagai teks
Mengajukan soalan bercapah arah rendah dan memberikan 5. menyatakan jenis pernyataan
i) Tatabahasa jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus KBT : dalam teks sama ada bersifat
- Kata Prafrasa terang. Kemahiran berfikir fakta atau cadangan
Maklumat a. mengumpul dan 6. menyatakan hujah berdasarkan
ii) Kosa kata HPK mengelas rujukan dan bukti
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. b. menyusun 7. mengenal pasti penggunaan
PETA BUIH BERGANDA Aras 2(ii) maklumat gaya bahasa dalam teks puisi
(Membanding beza) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan c. Mengenal pasti idea 8. menulis karangan pidato
keperluan tertentu. penting dan tidak
8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada penting Cadangan Pentaksiran
hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Belajar Cara Belajar Bacaan Band 3
Konstruktivisme (Membaca bahan dan menyatakan
Aras 1(iv) fakta dengan betul serta
Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan KBAT: menghubungkaitkan fakta tersebut
kesinambungan idea. -Mengaplikasi dengan pandangan sendiri yang
Estetik -Menganalisis relevan)
HPU -Menilai
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam -Mencipta
penulisan kreatif dan bukan kreatif.
HPK
11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera
dan bukan sastera serta menggunakannya dalam
penulisan bukan kreatif.
11.2 Menganalisis gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam
penulisan kreatif.
Aras 1(ii)Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan
unsur bunyi dalam karya sastera.
11
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
13
Unit 6 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
4-8 KHAZANAH MILIK KITA HPU Sains
April 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan Kesusasteraan 1. menghuraikan idea bernas
dalam perbincangan. Bahasa secara kritis
1. Karangan Pidato HPK 2. memantapkan hujah dengan
2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan mengemukakan bukti
pendapat dalam perbincangan. Nilai : 3. memberikan cadangan bagi
2. Sajak Kata-kata Maklumat Rajin sesuatu isu
HPU Kerjasama 4. menaakul maksd tersurat dan
SISTEM BAHASA 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Berusaha tersirat dalam pelbagai teks
HPK Keberanian 5. menyatakan jenis pernyataan
i) Tatabahasa 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi Keadilan, dalam teks sama ada bersifat
-Kata Prafrasa Aras 1 Baik hati fakta atau cadangan
(i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. 6. menyatakan hujah berdasarkan
ii) Ejaan Estetik rujukan dan bukti
HPU KBAT: 7. mengenal pasti penggunaan
iii) Kosa kata 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang -Mengaplikasi gaya bahasa dalam teks puisi
karya sastera. -Menganalisis 8. menulis karangan pidato
HPK -Menilai
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, -Mencipta
nilai dan pengajaran. Cadangan Pentaksiran
PETA BULATAN Aras 1(v) Bacaan Band 3
(Mendefinisikan mengikut Mengemukakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran (Membaca bahan dan menyatakan
konteks) serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. fakta dengan betul serta
menghubungkaitkan fakta tersebut
HPU dengan pandangan sendiri yang
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. relevan)
HPK
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka
penulisan.
Aras 1(v)
Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat
yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

12
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
14
Unit 7 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
11-15 PENGORBANAN HPU Sastera
April MELANGKAUI SEMPADAN 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1. mengemukakan cadangan dan
mempererat hubungan mesra. Nilai : membuat jangkaan
1. Karangan Berpandu HPK Keberanian 2. mendengar dan mengenal pasti
1.3 Menyampaikan maksud yang Kerjasama kelemahan cadangan yang
2. Ringkasan dan Pemahaman tersurat dan tersirat Patriotisme dikemukakan oleh pihak lain
Petikan berdasarkan bahan yang Rasional 3. memberikan cadangan balas
dikemukakan dengan Kewarganegaraan yang membina
3. Segala Yang Tercinta Ada di menggunakan kata dan - Semangat 4. menjelaskan pendapat tentang
Sana. ungkapan yang sesuai. Patriotisme. sesuatu isu secara spontan
Aras 1(iv) 5. menyatakan pandangan
SISTEM BAHASA Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan KBT : tentang fakta dan sebaliknya
jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus Kemahiran Berfikir 6. menganalisis watak dan
i) Tatabahasa terang. - Menjana idea. perwatakan
- Frasa Nama 7. menulis karangan rencana
Maklumat Kemahiran Belajar
ii) Kosa kata HPU - Cara Belajar
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. - Membuat
imbasan.
8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
PETA BULATAN Aras 1(ii) Kecerdasan Pelbagai
(Mendefinisikan mengikut Menyusun maklumat mengikut keperluan - Verbal Cadangan Pentaksiran
konteks) Linguistik Bacaan Band 2
Estetik (Membaca , memahami dan
HPU Pembelajaran menyatakan maklumat penting
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif Konstruktivisme yang terdapat dalam petikan
dan bukan kreatif. dengan betul)
HPK
12.4 Menyusun isi dan penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren. KBAT:
Aras 1(v) -Mengaplikasi
Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat -Menganalisis
yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. -Menilai
-Mencipta

13
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
15
Unit 7 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
18 - 22 PENGORBANAN HPU Kesusasteraan
April MELANGKAUI SEMPADAN 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan empererat hubungan 1. mengemukakan cadangan dan
mesra. membuat jangkaan
HPK Nilai : 2. mendengar dan mengenal pasti
1. Karangan Rencana 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan Berani kelemahan cadangan yang
dengan kehidupan harian yang Bertanggungjawab dikemukakan oleh pihak lain
menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan 3. memberikan cadangan balas
2. Pantun Nasihat (bersatu hati) menggunakan kata, sebuatan dan intonasi serta nada yang KBT : yang membina
sesuai. Kemahiran berfikir 4. menjelaskan pendapat tentang
a. Menjana idea sesuatu isu secara spontan
SISTEM BAHASA Aras 1(i) b. Menyusun atur 5. menyatakan pandangan tentang
Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan fakta dan sebaliknya
i) Tatabahasa menggunakan kata, sebutan, nada, dan intonasi yang sesuai. Belajar Cara Belajar 6. menganalisis watak dan
- Perluasan kata Nama Maklumat perwatakan
HPU Konstruktivisme 7. menulis karangan rencana
ii) Sebutan dan intonasi 9.0 Menyampaikan maklumat untuk
tujuan tertentu.
iii) Kosa kata 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran KBAT: Cadangan Pentaksiran
untuk membuat pembentangan -Mengaplikasi Menulis Band 3
PETA DAKAP Aras 2(i) -Menganalisis
(Hubungan bahagian-seluruh) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan -Menilai (Membina kerangka penulisan
edaran yang sesuai. -Mencipta bukan kreatif yang lengkap)
Estetik
HPU :
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
karya sastera.
HPK :
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Aras 1
iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat,
syair dan sajak.
vi Mengemukakan maksud puisi.

14
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
16
Unit 8 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
25-29 MENUJU KE PUNCAK JAYA HPU Pendidikan Moral
April 1.0 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Sejarah 1. membuat rumusan dan inferens
i. Ringkasan dan Petikan hubungan mesra Sastera 2. bertukar-tukar pandangan
umum HPK dengan menggunakan sebutan ,
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan Nilai : nada, tekanan suara, dan gaya
ii. Karangan Berpandu bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Kejujuran pengucapan semasa berbual
1.4 Bersoal jawab secara beratatasusila tentang sesuatu Patriotisme 3. menyatakan pendapat tentang
iii Hikayat Patani perkara dengan menggunakan pelbagai soalan Bekerjasama pandangan orang lain
Aras 1 Berani 4. mentafsir maklumat untuk
SISTEM BAHASA iv. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan Taat setia membuat inferens
jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus- 5. mengenal pasti diksi dan
i) Tatabahasa terang. KBT : maksud
- Frasa Sendi MAKLUMAT Pembelajaran 6. membina ayat dengan
ii) Sebutan dan intonasi HPU kontekstual menggunakan bahasa menarik ,
iii) Sistem Ejaan 7.0 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kemahiran berfikir bahasa menurun, dan bahasa
iv) Kosa kata didengar, dibaca dan ditonton. Kajian masa depan terbalik
HPK Belajar cara belajar
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar Kecerdasan verbal-
PETA POKOK berdasarkan konteks. linguistik
(Membuat pengelasan) Cadangan Pentaksiran
Aras 1 Bacaan Band 3
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- KBAT: (Membaca bahan dan menyatakan
isi penting daripada pelbagai bahan. -Mengaplikasi fakta dengan betul serta
iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk -Menganalisis menghubungkaitkan fakta tersebut
mengenal pasti maklumat. -Menilai dengan pandangan sendiri yang
ESTETIK -Mencipta relevan)
HPU
11.0 10.0Memahami dan memberikan respons peribadi
tentang karya sastera.
HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai, dan pengajaran.
Aras 1
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan,
pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

15
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

17 Unit 8 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


MENUJU KE PUNCAK JAYA HPU Pendidikan Moral
2-6 2.0 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Sejarah 1. membuat rumusan dan inferens
Mei hubungan mesra Sastera 2. bertukar-tukar pandangan
i. Karangan Wawancara HPK dengan menggunakan sebutan ,
ii. Sajak Keusangan Budaya 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan Nilai : nada, tekanan suara, dan gaya
bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Kejujuran pengucapan semasa berbual
SISTEM BAHASA 1.4 Bersoal jawab secara beratatasusila tentang sesuatu Patriotisme 3. menyatakan pendapat tentang
perkara dengan menggunakan pelbagai soalan Bekerjasama pandangan orang lain
i. Tatabahasa Berani 4. mentafsir maklumat untuk
-Pembentukan Frasa Sendi Aras 1 Taat setia membuat inferens
Nama iv. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan 5. mengenal pasti diksi dan
-Peluasan Frasa Sendi Nama jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus- KBT : maksud
i. Sistem ejaan terang. Pembelajaran 6. membina ayat dengan
iii. Sebutan dan intonasi MAKLUMAT kontekstual menggunakan bahasa menarik ,
iv.Kosa kata HPU Kemahiran berfikir bahasa menurun, dan bahasa
8.0 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kajian masa depan terbalik
PETA BULATAN didengar, dibaca dan ditonton. Belajar cara belajar 7. menulis karangan wawancara
(Mendefinisikan mengikut HPK Kecerdasan verbal-
konteks) 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar linguistik
berdasarkan konteks.
Aras 1 Cadangan Pentaksiran
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- PETA PELBAGAI ALIR Lisan Band 4
isi penting daripada pelbagai bahan. (Sebab dan akibat) (Menjelaskan pendapat yang
iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk rasional secara berhemah ketika
mengenal pasti maklumat. berunding)
ESTETIK
HPU
12.0 10.0Memahami dan memberikan respons peribadi
tentang karya sastera.
HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran,
nilai, dan pengajaran. KBAT:
Aras 1 -Mengaplikasi
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, -Menganalisis
pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. -Menilai
-Mencipta
16
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
18
Unit 9 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
9-13 Mei PERMATA DI BUMI BERTUAH HPU Pendidikan Moral 1. mengemukakan pendapat
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sejarah dengan menggunakan memek
1. Karangan Laporan mesra Sastera muka dan bahasa badan yang
2. Ulang Kaji Karangan HPK sesuai
3. Ulang kaji komsas 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat 2. mempersoalkan pernyataan
berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan pihak lain dengan sopan
SISTEM BAHASA menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Nilai : 3. menegaskan pendirian dengan
Aras 1 Kejujuran hujah yang sesuai
i) Tatabahasa i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan Patriotisme 4. mengelaskan maklumat
-Frasa Adjektif menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Bekerjasama mengikut kriteria
-Perluasan Frasa Adjektif MAKLUMAT Berani 5. menyusun maklumat mengikut
ii) Sistem ejaan HPU Taat setia urutan
iii) Sebutan dan intonasi 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang 6. menyatkan makna kata
iv) Kosa kata didengar, dibaca dan ditonton. KBT : 7. menjelaskan unsur bunyi dan
v) Peribahasa 8.0 Pembelajaran perlambangan
HPK kontekstual 8. Menulis karangan laporan
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, Kemahiran berfikir
PETA BUIH idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang Kajian masa depan Cadangan Pentaksiran
(Menerangkan kualiti) diguna, dibaca dan ditonton. Belajar cara belajar BACAAN BAND 4
Aras 1 Kecerdasan verbal- (Membaca dan mentafsirkan
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan linguistik maklumat dalam bahan grafik
isi-isi penting daripada pelbagai bahan. dengan betul serta membuat
ESTETIK inferens yang relevan tentang
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi KBAT: maklumat tersebut)
tentang karya sastera. -Mengaplikasi
HPK -Menganalisis
10.6 10.6Mengulas karya sastera dari aspek watak dan -Menilai
perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut -Mencipta
pandangan.
Aras 1
iii. Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan
puisi.

17
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
19
16-20 Mei Unit 10 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
MENYINGKAP RAHSIA ALAM Pendidikan Moral 1. menghuraikan pandangan
HPU Sejarah untuk menerima atau menolak
1. Karangan Berpandu 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera pendapat orang lain
mesra Kemasyarakatan 2. merumuskan fakta dan
2. Syair Panduan Untuk para HPK Pengetahuan Am pandangan untuk menentukan
Remaja 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus-terang dan pendirian dan keputusan
beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan Nilai : bersama
SISTEM BAHASA hubungan. Kasih sayang 3. memindahkan maklumat
Patriotisme kepada pelbagai bentuk
. Tatabahasa Aras 1 BekerjasamaBerani 4. menggabungkan dan
-Frasa kerja i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian Menghargai jas mengasingkan maklumat
dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang Bertanggungjawab berdasarkan ciri dan
i. sistem ejaan sesuai. kandungannya
KBT : 5. menjelaskan maksud bagi
ii. Sebutan dan intonasi MAKLUMAT Kemahiran berfikir Kajian unsur gaya bahasa dalam
HPU masa depan karya dan menggunakannya
iii. Kosa kata 7.0 8.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kecerdasan pelbagai dalam konteks yang lain
didengar, dibaca dan ditonton.
iv. Peribahasa HPK KBAT: Cadangan aktiviti:
8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan -Mengaplikasi Sesi perbincangan
memberikan alasan yang kukuh. -Menganalisis kumpulan kecil
Aras 1 -Menilai Lakonan / Sumbangsaran
PETA PELBAGAI ALIR i. i. Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu -Mencipta Mendengar
(Sebab dan akibat) tugasan.
ESTETIK Cadangan Pentaksiran
HPU Lisan Band 4
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang (Berunding tentang sesuatu
karya sastera. perkara dengan menjelaskan
HPK pendapat yang rasional secara
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan berhemah
perwatakan, latar, plot, bahasa dan sudut pandangan.
Aras 1
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran
serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

18
20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
23-27
Mei

28 Mei
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
-12 Jun

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
21
Unit 10 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
13-17 Jun MENYINGKAP RAHSIA ALAM HPU : Pendidikan Islam
7.0 Mendapat maklumat daripadapelbagai sumber yang Sastera 1. menghuraikan
1. Ringkasan dan Pemahaman didengar, dibaca, dan ditonton. Kemasyarakatan pandangan untuk menerima
HPK : atau menolak pendapat orang
2. Karangan Peribahasa 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, lain
idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan Nilai : 2. merumuskan fakta dan
3.Cerpen Harga sebuah yang didengar, dibaca, dan ditonton. Jujur pandangan untuk menentukan
Lukisan Aras 1 : Berhemah tinggi pendirian dan keputusan
i Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- Rasional bersama
isi penting daripada pelbagai bahan. 3. memindahkan maklumat
MAKLUMAT KBT : kepada pelbagai bentuk
SISTEM BAHASA HPU : Kemahiran Berfikir 4. menggabungkan dan
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Kecerdasan Pelbagai mengasingkan maklumat
i) Tatabahasa HPK : Kajian Masa Depan berdasarkan ciri dan
ii) Peluasan Kata Kerja 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, angkai kata, peribahasa, kandungannya
dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan KBAT: 5. menjelaskan maksud
iii) Kosa kata maklumat secara tersusun dan kohesif. -Mengaplikasi bagi unsur gaya bahasa dalam
-Menganalisis karya dan menggunakannya
Aras 1 : -Menilai dalam konteks yang lain
i Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai -Mencipta
jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.

Estetik
HPU :
PETA BULATAN 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang
(Mendefinisikan mengikut karya sastera.
konteks) HPK
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, Cadangan Pentaksiran
nilai dan pengajaran. PETA POKOK Bacaan Band 4
Aras 1 (Membuat pengelasan) (Membaca dan mentafsirkan
v Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran maklumat dalam bahan grafik
serta nilai dan pengajaran karya puisi n prosa. dengan betul serta membuat
inferens yang relevan tentang
maklumat tersebut)

19
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
22 Ilmu :
Unit 11 INTERPERSONAL Bahasa Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
20-24 IMPIAN MENJADI KENYATAAN HPU : Sastera
Jun 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Pengetahuan Am 1. menentukan dan menggunakan
mesra. Perdagangan dan kata, ungkapan, dan ayat untuk
1.Karangan Berpandu HPK : Ekonomi memberi kesedaran kepada
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan Matematik seseorang
2. Pantun Berkait (bekerja) bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. 2. menerangkan maklumat secara
Aras 1 Nilai : munasabah untuk membuat
ii Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. Bekerjasama inferens
SISTEM BAHASA Kerajinan 3. menyemak draf teks dengan
MAKLUMAT Prihatin mengetepikan pengulangan,
i) Tatabahasa HPU : Rasional kekaburan, dan penaakulan
- Klausa 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. KBT : yang tidak tepat
Kemahiran berfikir 4. menjelaskan penggunaan laras
ii) Sebutan dan intonasi HPU : Kontekstual perdagangan dan iklan
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Kecerdasan: 5. membetulkan ayat dengan
iii) Kosa kata HPK : Pelbagai binaan yang kemas, jelas, dan
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa Verbal-linguistik berkesan tanpa mengubah
dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan KBAT: maksud asal bagi tujuan
maklumat -Mengaplikasi pemurnian
secara tersusun dan kohesif. -Menganalisis 6. menulis surat kiriman rasmi
-Menilai
ESTETIK -Mencipta Cadangan Pentaksiran
HPU : Menulis Band 4
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang (Menulis karangan berformat atau
karya sastera. PETA BULATAN tidak berformat dengan laras
(Mendefinisikan bahasa yang betul dan lengkap)
HPK : mengikut konteks)
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
Aras 1
iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat,
syair dan sajak.
20
vi Mengemukakan maksud puisi.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

23 Unit 11 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


IMPIAN MENJADI KENYATAAN HPU : Bahasa
27Jun - 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera 1. menyatakan kecondongan
1 Julai mesra. Pengetahuan Am pendapat berdasarkan
1. Karangan Surat Kiriman MAKLUMAT Sains dan Teknologi penggunaan kata, ungkapan,
Rasmi HPU : dan ayat
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 2. menerangkan maklumat secara
2.Sajak Seorang Insan Istimewa HPK : Nilai : munasabah untuk membuat
1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan Bekerjasama inferens
3. Syair Li Attar Ghib bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang Kesopanan 3. menyemak draf teks dengan
lain. Rasional mengetepikan pengulangan,
Aras 1 Kesyukuran kekaburan, dan penaakulan
ii Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. Kasih sayang yang tidak tepat
SISTEM BAHASA MAKLUMAT Gotong-royong 4. menulis surat kiriman rasmi
HPK : Bersatu padu Cadangan Pentaksiran
i) Tatabahasa 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa Kesetiaan Lisan Band 4
- Pembahagian Klausa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan (Berunding tentang sesuatu
maklumat secara tersusun dan kohesif. KBT : perkara dengan menjelaskan
ii) Kosa kata Aras 2 Kemahiran Berfikir pendapat yang rasional secara
ii Mengemukakan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk Kemahiran Teknologi berhemah)
PETA ALIR membuat persembahan. Maklumat dan Komunikasi
(Urutan) Pembelajaran Kontekstual Cadangan Pentaksiran
ESTETIK Bacaan Band 4
HPU : (Membaca dan mentafsirkan
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang KBAT: maklumat dalam bahan grafik
karya sastera. -Mengaplikasi dengan betul serta membuat
-Menganalisis inferens yang relevan tentang
HPK : -Menilai maklumat tersebut)
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, -Mencipta
nilai dan pengajaran.
Aras 1
v Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran
21
serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

24 Unit 12 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


DALAM KEHIJAUAN HUTAN HPU 2.0 Memberikan Sains dan Teknologi
4-8 KHATULISTIWA Aras 1.i Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk Kemasyarakatan 1. menjelaskan pertimbangan
Julai menghuraikan pendapat. untuk menyelesaikan masalah
1. Karangan pengalaman HPK 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan 2. menganalisis keputusan dengan
kreatif. Nilai : mengemukakan alasan yang
CUTI HARI 2. Menghasilkan Syair Aras 1.ii Mengemukakan idea utama dan idea sokongan Cintai Alam Sekitar konkrit
RAYA pendapat yang bernas sebagai sumbangandalam Rasional 3. meneliti maklumat untuk
PUASA 3. Hikayat Marakarma perbincangan. Mengenang Budi memastikan kesahihannya
6-7 Julai Maklumat Kerjasama 4. menyatakan alasan tentang
SISTEM BAHASA HPU 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang maklumat yang diperoleh
didengar, dibaca, dan ditonton. KBT : 5. memilih kata dan rangkai kata
i) Tatabahasa HPK 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran Kemahiran Berfikir, untuk membina ayat yang
- Ayat Dasar keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi Kemahiran Teknologi gramatis bagi menghasilkan
- Perluasan Subjek dan relevan Maklumat dan Komunikasi, pelbagai bentuk penulisan
predikat Ayat Dasar tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Kajian Masa Depan, 6. menghasilkan puisi berdasarkan
Aras 1.v Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi Kecerdasan Pelbagai tema dan persoalan yang
ii) Sebutan dan intonasi tersurat. ditetapkan
Estetik 7. menulis karangan pengalaman
iii) Kosa kata HPU 11.0 Menguasai gaya bahasa dan Laras bahasa dalam KBAT:
penulisan -Mengaplikasi Cadangan Pentaksiran
Kreatif dan bukan kreatif. -Menganalisis Menulis Band 4
HPK 11. 1Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan -Menilai (Menulis karangan berformat atau
sastera -Mencipta tidak berformat dengan laras
Serta menggunakannya dalam penulisan bukan bahasa yang betul dan lengkap)
PETA BUIH kreatif.
(Menerangkan kualiti) Aras 1.i Mengesan diksi dan pelbagai ragam dalam karya
bukan
Sastera.
HPK 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam
pelbagai genre.

22
Aras 2.i Mengenal pasti dan menghuraikan penggunaan
diksi dan struktur ayat dalam laras sejarah dan sains.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
25
Unit 13 Interpersonal Ilmu : Kesusasteraan Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
11 - 15 BUDAYA BERBILANG HPU 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat Melayu 1. menggunakan kata dan ayat
Julai WARISAN BERSAMA hubungan mesra. Sosial untuk memberi kesedaran
HPK 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Sejarah 2. menggunakan sebutan, nada,
1. Karangan Ceramah berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan dan intonasi untuk
2. Drama Cabaran kata dan Nilai : meningkatkan kesedaran
3. Sajak Orang Tua ungkapan yang sesuai. bekerjasama 3. mengenal pasti andaian dan
Aras 1.iv kegigihan pernyataan yang mengelirukan
SISTEM BAHASA Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan ketabahan 4. merumuskan fakta dengan
i) Tatabahasa: jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus kasih sayang menyatakan alasan yang logik
- Ayat tunggal susunan terang. semangat patrotisme 5. membuat ulasan
biasa 6. menyatakan idea dan isi yang
- Jenis ayat tunggal susunan Maklumat KBT : relevan
Biasa HPU 7.0 Kemahiran berfikir 7. memetakan jalan cerita
ii) Sistem ejaan Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kontekstual 8. menulis karangan ceramah
iii) Sebutan dan intonasi didengar, dibaca dan ditonton. Kecerdasan:
iv) Kosa kata HPK 7.1 Pelbagai Cadangan Pentaksiran
Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea Verbal-linguistik Lisan Band 5
PETA BULATAN utama, isi Kajian masa depan (Meneliti pelbagai pendapat dan
(Mendefinisikan mengikut penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca Belajar cara belajar membuat inferens yang sesuai
konteks) dan ditonton. dengan mengemukakan alasan
Aras 1. KBAT: yang rasional serta bertatasusila)
i Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- -Mengaplikasi
isi penting daripada pelbagai bahan. -Menganalisis
-Menilai
Estetik -Mencipta
HPU 10.0
Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya
sastera.
HPK 10.6
Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan,
latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.
Aras 2.iii
23
Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
26
Unit 14 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
18- 22 DI SINI BERMULA SEGALA- HPU 1.0 Kesusasteraan Melayu 1. mengesan kecondongan
Julai GALANYA Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan pendapat
mesra. Nilai : 2. menghuraikan kecondongan
1. Karangan Berpandu HPK 1.4 bekerjasama pendapat berdasarkan fakta dan
Bersoal jawab secara bertatasusila tenang sesuatu kegigihan hujah
2. Syair Berbuat Jasa perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. ketabahan 3. menerangkan maklumat secara
Aras 1.iv bertanggungjawab munasabah
3. Sajak Rumput Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan belas kasihan 4. menyemak teks supaya tepat
memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan serta tidak berulang dan kabur
secara berterus terang. KBT : 5. menjelaskan laras bahasa
SISTEM BAHASA Maklumat Kemahiran berfikir
HPU 7.0 Kajian masa depan Cadangan Pentaksiran
i) Tatabahasa Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kecerdasan pelbagai Lisan Band 5
- Ayat Tunggal susunan didengar, dibaca dan ditonton. Pembelajaran kontekstual (Meneliti pelbagai pendapat dan
Songsang HPK 7.2 Belajar cara belajar membuat inferens yang sesuai
- -Jenis ayat Tunggal Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dengan mengemukakan alasan
susunan Songsang berdasarkan konteks. KBAT: yang rasional serta bertatasusila)
Aras 1.ii -Mengaplikasi
ii) Sebutan dan intonasi Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar -Menganalisis Cadangan Pentaksiran
difahami termasuk sinonim, antonim daan homonim -Menilai Bacaan Band 5
iii) Kosa kata berdasarkan konteks. -Mencipta (Membaca pelbagai bahan dan
Estetik membuat ulasan secara umum )
iv) Sistem Ejaan HPU 11.0 idea, bahasa, dan pengolahan)
Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan berkaitan karya bukan kreatif
Kreatif dan bukan kreatif. dengan mengemukakan contoh
PETA TITI HPK 11. 1 yang relevan )
(Membuat Analogi) Mengenal pasti gaya bahasa d alam karya bukan sastera
serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif.
Aras 1.i
Mengesan diksi dan pelbagai ragam dalam karya bukan
sastera.

24
PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN
MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
27
Unit 15 INTEPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
25-29 SAINTIS PENJANA EKONOMI HPU Kemasyarakatan 1. menggunakan gaya
Julai 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan Sastera pengucapan yang sesuai
1. Karangan Peribahasa mesra. Sosio budaya 2. menyusun ungkapan dan ayat
HPK pada ketika berurusan
2. Hikayat Inderaputera 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat berdasarkan bahan 3. menyusun peribahasa untuk
yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan Nilai : menyampaikan maklumat
3. Budi Semangkuk Daging ungkapan yang sesuai. Amanah 4. membina perenggan yang
Aras 1 Jujur koheran
SISTEM BAHASA iv. Mengajukan soalan bercampah aras rendah dan Berdikari 5. menghasilkan pelbagai genre
memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara Kerjasama dengan menggunakan ayat
i) Tatabahasa berterus terang. yang menarik
- Ayat Majmuk MAKLUMAT KBT : Cadangan Pentaksiran
gabungan HPU Kemahiran berfikir Bacaan Band 5
- Pembentukan ayat 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kontekstual (Membuat ulasan tentang aspek
Majmuk Gabungan didengar, dibaca, dan ditonton. Kecerdasan: kajian sastera dalam karya kreatif
HPK Pelbagai yang dibaca dengan
PETA BULATAN 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar Verbal-linguistik mengemukakan contoh yang
(Mendefinisikan mengikut berdasarkan konteks. Kemahiran Belajar Cara relevan)
konteks) Aras 1 Belajar
ii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar Kajian Masa Depan Cadangan Pentaksiran
difahami termasuk sinonim, antonim dan hanonim berdasarkan Menulis Band 5
konteks. KBAT: (Menghasilkan karangan berformat
-Mengaplikasi dan tidak berformat dengan gaya
ESTETIK -Menganalisis penulisan yang baik ( idea relevan,
HPU -Menilai pengolahan menarik, bahasa
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang -Mencipta lancar)`
karya sastera.
25
HPK PETA BUIH
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema, dan persoalan, pemikiran, (Menerangkan kualiti)
nilai, dan pengajaran.
Aras 1
v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran
serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

28 Unit 16 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


JAUH DI MATA DEKAT DI HATI HPU Matematik
1-5 Ogos 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan - Geografi 1. mengemukakan permohonan ,
1. Ringkasan dan Pemahaman mesra. - Kemasyarakatan komen, dan bantahan tentang
barangan atau perkhidmatan
2.Karangan Berpandu HPK 2. memberikan respons yang betul
1.3 Meyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Nilai : terhadap penanda verbal dan
3. Cerpen Mencari Nafas berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan Kasih sayang nonverbal bagi mengelakkan
Baharu menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Bertanggungjawab urusan yang merugikan
Aras 1 Keberanian Kemanusiaan 3. menggunakan kata-kata
SISTEM BAHASA Iv. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan berunsur kecindan, petikan kata,
memberikan jawapan yang sesuai dalam KBT : anekdot, dan kartun yang dapat
i) Tatabahasa perbincangan secara berterus terang. Kecerdasan pelbagai- menguatkan pembentangan
- Ayat Majmuk Pancangan visual ruang dan logik 4. akan bahasa dan gaya
-Pembentukan ayat majmuk MAKLUMAT matematik penulisan yang menarik
pancangan HPU Konstruktivisme
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Kemahiranberfikir
ii) Sebutan dan intonasi HPK - menganalisis Cadangan Pentaksiran
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi MENULIS BAND 5
iii) Kosa kata Aras 1
iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam (Menghasilkan karya kreatif (dua
iv) Sistem Ejaan maklumat yang diperoleh. KBAT: jenis puisi) yang mempunyai ciri-
ESTETIK -Mengaplikasi ciri yang baik dan menarik (tema,
PETA DAKAP HPU -Menganalisis nilai dan haya bahasa)
(Hubungan bahagian-seluruh) 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang -Menilai
karya sastera. -Mencipta
HPK
26
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.
Aras 1
ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
29
Unit 13 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
8-12 BUDAYA BERBILANG HPU Matematik
Ogos WARISAN BERSAMA 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan - Geografi 1. Menjawab soaalan dengan
( pengukuhan) mesra. - Kemasyarakatan ayat yang gramatis
HPK 2. Menyatakan maksud yang
1. Ringkasan dan Pemahaman 1.3 Meyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat Nilai : tersirat
Petikan berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan Kasih sayang 3. Memberikan pendapat dengan
menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. -Bertanggungjawab hujah yang munasabah
2.Karangan Berpandu Aras 1 - Keberanian 4. Mengutarakan fakta penting
Iv. Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan - Kemanusiaan dalam petikan
3. Pemahaman cerpen memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan 5. Mengesan kesilapan bahasa
tingkatan 3 secara berterus terang. KBT : dalam ayat
MAKLUMAT Kecerdasan pelbagai- 6. Menerangkan alasan bagi
SISTEM BAHASA HPU visual ruang dan logik setiap kesilapan yang
i) Tatabahasa 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang matematik dikenalpasti
- Sintaksis didengar, dibaca dan ditonton. Konstruktivisme
Ayat Tanya HPK Cadangan Pentaksiran
Sistem ejaan 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat Kemahiran berfikir BACAAN BAND 6
iii. Sebutan dan daripada sesuatu bahan. - Menganalisis
intonasi. Aras 1 (Menilai aspek kekuatan dan
iv. Kosa kata v. Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersirat. kelemahan (idea,bahasa dan
HPU CADANGAN AKTIVITI pengolahan) dua bahan bukan
PETA PELBAGAI ALIR 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. - Sesi lakonan kreatif yang dibaca dengan
(Sebab dan akibat) HPK - Sesi perbincangan mengemukakan alasan yang
8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi kumpulan kecil munasabah)
Aras 1 - Sumbang saran
iii. Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam - Sesi perbualan MENULIS BAND 6

27
maklumat yang diperoleh. (Memurnikan penulisan bukan
ESTETIK KBAT: kreatif dari aspek idea dan
HPU -Mengaplikasi tatabahasa sehingga boleh
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang -Menganalisis dijadikan contoh)
karya sastera. -Menilai
HPK -Mencipta
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara
keseluruhan.
Aras 1
ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
30
15-19 Unit 12 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
Ogos DALAM KEHIJAUAN HUTAN HPU Sastera
KHATULISTIWA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan - Kemasyarakatan 1.Menulis karangan rencana
( Pengukuhan) dalam perbincangan. dalam binaan ayat yang
HPK gramatis
1. Karangan Rencana 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu Nilai : 2.Menjelaskan tujuan sesuatu
perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Cinta akan alam sekitar. tindakan
2. Novel 6:20 ( sinopsis) Aras 1 Kebersihan. 3.Mengenal kata majmuk dalam
ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan Kerjasama petikan
3. Pemahaman Sajak tingkatan untuk menghuraikan pendapat. 4.Menyatakan nada bagi sajak
3 MAKLUMAT KBT : yang dikaji
HPU Kemahiran berfikir 5.Membina kerangka karangan
SISTEM BAHASA 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang Kemahiran Kontekstual. rencana dan menghasilkan
didengar, dibaca, dan ditonton. Kemahiran belajar cara penulisan yang berkesan
i) Tatabahasa HPK belajar.
- Morfologi 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar Kemahiran Kajian Masa Cadangan Pentaksiran
- Sintaksis berdasarkan konteks. Depan. LISAN BAND 6
ii) Sebutan dan intonasi Aras 1 (Menilai kekuatan dan kelemahan
iii) Kosa kata ii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar idea yang dikemukakan dengan
PETA POKOK difahami termasuk sinonim, antonim, dan homonim alasan yang kukuh berserta
(Membuat pengelasan) berdasarkan konteks. ungkapan dan gaya pengucapan
ESTETIK KBAT: (sebutan kefasihan, intonasi dan
HPU -Mengaplikasi nada) yang tepat dan dapat
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang -Menganalisis meyakinkan pihak lain.
karya sastera. -Menilai
28
HPK -Mencipta
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.
Aras 1
vii. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya contoh: Puisi,
inversi, metafora, simile dan personafikasi.
Aras 3
i. Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam
puisi.

31

22-26 Ogos
Ujian 2

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

Unit 14 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


DI SINI BERMULA SEGALA- HPU Sastera
32 GALANYA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat Kemasyarakatan 1. Membina ayat cakap ajuk dan
(pengukuhan) persetujuan dan kata sepakat. cakap pindah,
29 Ogos HPK 2. Memberikan makna
2 1. Karangan Peribahasa 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak Nilai : perkataan,
September pandangan orang lainsecara terbuka untuk Bekerjasama 3. Menghasilkan karangan
2. Pemahaman Syair tingkatan mencapai kata sepakat. Kasih sayang peribahasa dengan ayat yang
3 Aras 2 Bertanggungjawab gramatis
i. Menyatakan persetujuan dan menolak bebrapa pernyataan Keadilan 4. Memberikan pendapat dengan
3. Novel 6:20 ( Latar yang diberikan oleh pihak lain dalam perundingan. Baik hati hujah yang munasabah
masyarakat) MAKLUMAT 5. Menyatakan aspek komsas
HPU KBT : dalam syair yang dikaji
SISTEM BAHASA 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber Kemahiran berfikir
yang didengar, ditonton dan dibaca. Kontekstual
i) Tatabahasa HPK Kecerdasan: Cadangan Pentaksiran
- Sintaksis 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan Pelbagai BACAAN BAND 6
- jenis ayat sukar berdasarkan konteks . Verbal-linguistik
ii)Sistem ejaan Aras 1 (Menilai aspek kekuatan dan
ii) Sebutan dan intonasi i. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar kelemahan ( aspek kajian sastera)
iii) Kosa kata. difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim dua bahan kreatif yang dibaca
berdasarkan konteks. KBAT: dengan mengemukakan alasan
PETA BULATAN ESTETIK -Mengaplikasi yang munasabah)
(Mendefinisikan mengikut HPU -Menganalisis
29
konteks) 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya -Menilai
sastera. -Mencipta
HPK
10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, nilai dan
pengajaran.
Aras 1
v. Mengemukakan jenis, cirri-ciri, tema dan persoalan,
pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.
HPK
10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi
dalam puisi.
Aras 1
vii. Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya contoh puisi,
inversi, metafora, simile dan personifikasi.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

33 Unit 15 INTERPERSONAL Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;


SAINTIS PENJANA EKONOMI HPU Sastera
5-9 (pengukuhan) 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan Kemasyarakatan 1. Membaca teks dengan nada,
September barangan dan perkhidmatan. Bahasa sebutan dan intonasi yang betul
1.Karangan Berpandu HPK 2. Mengemukakan idea utama
6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, laras bahasa dalam teks
2. Ringkasan dan Pemahaman yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Nilai : 3. Mengenal pasti isi-isi dalam teks
Petikan Aras 1 Baik hati 4. Mengenal pasti jenis-jenis ayat
i. Menyusun kata, ungkapan, dan ayat untuk mendapatkan Kejujuran dan membina ayat mengikut
3.Pemahaman Drama penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan Keikhlasan jenis
Tingkatan 3 menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Semangat bermasyarakat 5. Mengesan kesalahan
MAKLUMAT Kasih sayang tatabahasa dan ejaan dalam
HPU teks
SISTEM BAHASA 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang KBT : 6. Menjawab soalan pemahaman
. Tatabahasa didengar, dibaca, dan ditonton.HPK Kemahiran berfikir berpandukan drama yang dikaji
-sintaksis 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, - menganalisis
idea utama, isi penting dan isirelevan tentang bahan yang Kontekstual Cadangan Pentaksiran
PETA BUIH didengar, dibaca, dan ditonton. MENULIS BAND 6
(Menerangkan kualiti) Aras 1 KBAT: (Memurnikan penulisan bukan
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran -Mengaplikasi kreatif (aspek idea dan
umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. -Menganalisis tatabahasa) dan penulisan kreatif
Iv Membaca pantas secara imbasan dan luncuran -Menilai (aspek ciri-ciri dan gaya bahasa)
untuk mengenal pasti maklumat. -Mencipta sehingga boleh dijadikan contoh)
ESTETIK
30
HPU
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera.
HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah
karya.
Aras 1
ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita.

10-18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


September

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN
34
Unit 16 Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
19 23 JAUH DI MATA DEKAT DI HATI HPU Kemasyarakan 1. menentukan hujah yang mantap
September (pengukuhan) 2.0 memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan Muzik berdasarkan rujukan dan bukti
dalam perbincangan. Sastera 2. membuat pembentangan
1. Karangan Ceraka HPK dengan penyampaian yang
2.5 memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu Nilai : menarik dan berkesan
2. Tatabahasa: perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Kasih sayang 3. menyunting teks dari aspek
- membetulkan kesalahan Aras 2 Kerjasama mekanis, kosa kata, dan
ayat i. menghubungkaitkan idea utama dan idea sokongan untuk Patriotik tatabahasa untuk menghasilkan
menjelaskan pandangan. Kewarganegaraan karya yang gramatis dan kemas
3. Pemahaman Prosa Maklumat olahannya
Tradisional HPU KBT : 4. memetakan jalan cerita bagi

31
7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang mengkategorikan penulisan kreatif
SISTEM BAHASA didengar, dibaca, dan ditonton. beza fakta & pendapat menghasilkan
HPK analisis pelbagai genre.
i) Tatabahasa 7.1mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,
- membetulkan kesalahan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang BBB : Cadangan Pentaksiran
tatabahasa didengar, dibaca, dan ditonton. Buku Teks MENULIS BAND 6
Aras 1 Buku kerja
ii) Sistem ejaan ii. memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar (Memurnikan penulisan kreatif dari
difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim aspek ciri-ciri dan gaya bahasa
iii) Kosa kata berdasarkan konteks. KBAT: sehingga boleh dijadikan contoh)
Estetik -Mengaplikasi
iv)Sebutan & intonasi HPU -Menganalisis
11.0 menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam -Menilai
v) Peribahasa penulisan kreatif dan bukan kreatif. -Mencipta
HPK
PETA PELBAGAI ALIR 11.1 mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan
(Sebab dan akibat) sastera serta menggunakannya dalam penulisan
bukan kreatif.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

35 LAMAN ILMU Interpersonal Ilmu : Pada akhir unit ini pelajar dapat ;
( pengukuhan HPU kemasyarakatan 1.Menyatakan maksud yang
26 30 1.0memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan - isu semasa tersirat
September 1. Karangan Berpandu dalam perbincangan. - sastera 2.Memberikan pendapat dengan
2. Ayat Inti /Ayat Dasar HPK hujah yang munasabah
Kesalahan Bahasa 2.1 mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan 3.Mengesan kesilapan bahasa
3. Novel Merenang Gelora pendapat dalam perbincangan. Nilai : dalam ayat
( pengajaran) Aras 3 semangat bermasyarakat 4.Menerangkan alasan bagi setiap
i. memantapkan idea dengan mengemukakan fakta daripada - kerja sama kesilapan yang dikenalpasti
SISTEM BAHASA pelbagai sumber rujukan sebagai contoh dan bukti. - kerajinan 5.Menulis karangan berdasarkan
Maklumat gambar dengan bahasa yang
i) Morfologi: HPU 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang KBT : gramatis
- Kata banyak makna di dengar, dibaca dan ditonton. Kemahiran berfikir 6.Menjawab lima soalan

32
ii)Kosa kata HPK 7.1 mengenal pasti dan menyatakan gambaran Konstruktisme pemahaman berdasarkan teks
keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang komsas.
PETA TITI bahan yang didengar, dibaca dan ditonton.
(Membuat Analogi) Aras 1 KBAT: Cadangan Pentaksiran
ii. memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar -Mengaplikasi MENULIS BAND 6
difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim -Menganalisis (Memurnikan penulisan kreatif dari
berdasarkan konteks. -Menilai aspek ciri-ciri dan gaya bahasa
Estetik -Mencipta sehingga boleh dijadikan contoh)
HPU 9.0 memahami dan memberikan respon peribadi tentang
karya sastera.
HPK 10.4 menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan,
pemikiran, nilai, dan pengajaran.
Aras 2
membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam
karya

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

36 INTERPERSONAL Ilmu Di akhir pelajaran, murid akan


Tatabahasa HPU Kemasyarakatan dapat :
3 7 -sintaksis 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan Bahasa
Oktober a. Jenis ayat barangan dan perkhidmatan. Sastera 1. Mengenal pasti jawapan yang
-ayat penyata HPK betul
6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, laras bahasa Nilai
b. binaan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Baik hati 2. Menerangkan alasan bagi
-ayat dasar Aras 1 Kejujuran setiap kesilapan
-ayat tunggal i. Menyusun kata, ungkapan,dan ayat untuk mendapatkan Keikhlasan
-ayat terbitan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan Semangat 4. Membuat pembetulan bagi
-ayat majmuk menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Bermasyarakat kesilapan
Kasih sayang
c. tanda baca MAKLUMAT Pentaksiran

33
HPU KBT
ii. Sistem ejaan 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang Kemahiran berfikir- Perbincangan rumusan
didengar, dibaca, dan ditonton. - menganalisis pencapaian pentaksiran sekolah
iii. Sebutan dan HPK bersama-sama murid-murid
intonasi. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, BBM:
idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang Kertas peperiksaan
iii. Kosa kata didengar, dibaca, dan ditonton.
Aras 1
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi- KBAT:
isi penting daripada pelbagai bahan. -Mengaplikasi
ESTETIK -Menganalisis
HPU 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang -Menilai
karya sastera. -Mencipta
HPK 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.
Aras 1
iii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita.

PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/ CADANGAN


MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS KESUKARAN
PENTAKSIRAN

37
UJIAN BERTULIS PT3
10 14
Oktober
38
17-21 INTERPERSONAL Ilmu Di akhir pelajaran, murid akan
OKTOBER HPU Kemasyarakatan dapat :
i. Tatabahasa 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan Bahasa
- Ayat majmuk pancangan barangan dan perkhidmatan. Sastera 1. Mengenal pasti jawapan yang
HPK betul
6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat, laras bahasa Nilai
ii. Sistem ejaan yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Baik hati 2. Menerangkan alasan bagi
Aras 1 Kejujuran setiap kesilapan
34
iii. Sebutan dan i. Menyusun kata, ungkapan,dan ayat untuk mendapatkan Keikhlasan
intonasi. penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan Semangat 5. Membuat pembetulan bagi
menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. Bermasyarakat kesilapan
iv. Kosa kata MAKLUMAT Kasih sayang
HPU Pentaksiran
7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang KBT
didengar, dibaca, dan ditonton. Kemahiran berfikir- Perbincangan rumusan
HPK - menganalisis pencapaian pentaksiran sekolah
7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, bersama-sama murid-murid
idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang BBM:
didengar, dibaca, dan ditonton. Kertas peperiksaan
Aras 1
i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-
isi penting daripada pelbagai bahan. KBAT:
ESTETIK -Mengaplikasi
HPU -Menganalisis
10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang -Menilai
karya sastera. -Mencipta
HPK
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah
karya.
Aras 1
iv. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan
keseluruhan cerita.

39 AKTIVITI SELEPAS PT3


24-28
Oktober
40
31 Oktober AKTIVITI SELEPAS PT3
-
4 Nov.
41 AKTIVITI SELEPAS PT3
7- 11
November
AKTIVITI SELEPAS PT3
42
14-18
November
AKTIVITI SELEPAS PT3
43
21-25
November

CUTI AKHIR TAHUN 2016


( 26 NOVEMBER 2016 1 JANUARI 2017 )

35
36