Anda di halaman 1dari 1

,,-.{1 .

'

ffi ROMANT,I
v
i?t?l JUDETUL TIMI$
PRIMARTA COMUNEI PERIAM
Periam, str. Muregului nr. I bis, judelul Timiq, cod poqtal: 307315; Tel: 0256/37 5001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
'-r'r j::::3'Adnini3lr3liv t9;il3riati
,.)ar\,lLjl'1,^, PEP.nNl - Jd Trmts
xEGTSTR,[Lif$ GENElrALA
i\i ./ '. )t
',:i','.1' ;;-.j;;4
ANUNT CU CARACTER PREVENTIV

AvAnd in vedere o cregtere alarmanti a numd.rului de incendii produse la vegetalia


uscatd in judelul Timiq vd comunicim urmitoarele:

o Operaliunile de ardere a mirigtilor 9i a vegetafiei uscate sunt intenise si se executd


numai cu acordul autoritSlii competente pentru protectia mediului in conformitate cu
O.U.c. nr, 19512005 privind proteclia mecliului, aprobati cu Legea 265/2006, cu
modificdrile qi completArile ulterioare si respectarea prevederilor Ordinului nr.
605/57912008 al Ministerului Intemelor gi Reformei Administrative qi Ministerul
Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale, pentru aprobarea Dispozi1iilor generale de
apdrare impotriva incendiilor pe timpul utilizdrii focului deschis la arderea
miriElilor, vegetalie uscatd ti rcsturi vegetale.
. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deqeurilor qi a altor materiale combustibile,
fdri oblinerea permisului de lucru de foc qi IEr6 luarea mdsurilor pentru
impiedicarea propagirii focului la vecin6t6li, se sancfioneazi contraventional, in
conformitate cu H.G.R nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea Ei sanclionarea
contravenliilor la normele de prevenire gi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse
intre 1000 - 2500 Lei.

Primar, ntocmit,
Ing. Ec. DUMITRAS