Anda di halaman 1dari 12

Agencija za statistiku

Bosne i Hercegovine

Agency for Statistics of


Bosnia and Herzegovina

UPUTSTVO
ZA IZRADU SAOPTENJA
AGENCIJE ZA STATISTIKU BIH

Pripremio:

Alen Mrgud

Sarajevo, 11.11.2015
SADRAJ

1. ORGANIZACIJA RADA..................................................................................3
2. PRAVILA FORMATIRANJA.............................................................................4
3. UPOTREBA WORD I EXCEL FUNKCIONALNOSTI BITNIH ZA IZRADU SAOPTENJA
..................................................................................................................... 5
3.1. Postavljanje mjerne jedinice.....................................................................................5
3.2. Postavljenje margina................................................................................................ 6
3.3. Upotreba vie kolona i razmak izmeu njih..............................................................7
3.4. Upotreba prekida (Breaks)........................................................................................ 8
3.5. Kopiranje tabela I DIJAGRAMA iz Excel-a...................................................................9
3.6. Kontrola razmaka izmeu PASUSA teksta...............................................................10
3.7. Koritenje template-a za saoptenja.......................................................................11
1. ORGANIZACIJA RADA

Osobe koje uestvuju u izradi saoptenja, koje su potpisane na isto, su dune


redovno dostavljati saoptenja Odsjeku za urednitvo i publikovanje na adresu
publikovanje@bhas.ba.

Saoptenja trebaju biti dostavljena u MS Word-u, formatirana prema pravilima iz


take 2, u svim jezikim varijantama u skladu sa planom publikovanja najkasnije
24h prije objave.

Na saoptenjima trebaju utom bojom biti oznaeni dijelovi na kojima su


napravljene izmjene ili opisno, ukoliko se radi o objektu kojeg je nemogue na
ovaj nain oznaiti.

Nakon pristizanja saoptanja na gore navedenu adresu, ista e biti lektorisana i


objavljena na web stranici Agencije, te dostavljena autoru/ima. Dostavljeno
saoptenje se koristi kao osnova za slijedee. Ukoliko saoptenje prvi put izlazi,
isto e biti lektorisano u cijelosti.

Taka 3 ovog dokumenta predstavlja uputstvo za koritenje funkcionalnosti MS


Word-a ije poznavanje je neophodno za izradu saoptenja.
2. PRAVILA FORMATIRANJA

Dozvoljeni format saoptenja:


MS Word

Dimenzije radne povrine: A4


(210 x 297 mm)

Margine:
Top: 1.3 cm
Bottom: 1.3 cm
Left: 1.3 cm
Right: 1.3 cm
Gutter: 0
Razmak izmeu dvije kolone u
sluaju dvojezinog saoptenja:
0.6 cm
Font: Cambria
Veliine fonta:
Naslov statistike oblasti: 16pt
Naslov saoptenja: 12pt
Veliina fonta tekst: 10pt
Napomene, podnaslovi:
proizvoljno

Header:
Dizajn Header-a je dat u template-ima u prilogu i nije ga mogue mijenjati.
Potrebno je popuniti tri podatka i to rednu godinu izlaska saoptenja, datum
izlaska saoptenja i redni broj saoptenja.

Footer:
Dizajn Footer-a je dat u template-ima u prilogu. Ovi podaci se mijenjaju samo u
sluaju izmjene navedenih lica koja uestvuju u izradi saoptenja ili generalnih
podataka.

Naslovi statistikih oblasti su:

DEMOGRAFIJA I SOCIJALNE STATISTIKE


EKONOMSKE STATISTIKE
POSLOVNE STATISTIKE
POLJOPRIVREDA, OKOLI I REGIONALNE STATISTIKE
MULTI-DOMENSKE STATISTIKE
3. UPOTREBA WORD I EXCEL FUNKCIONALNOSTI BITNIH ZA IZRADU
SAOPTENJA

Svi primjeri su uraeni na Office 2013 paketu. Ovo ne predstavlja prepreku jer su
sve koritene funkcionalnosti prisutne od ranih verzija MS Office alata.

3.1. POSTAVLJANJE MJERNE JEDINICE

U Word-u je mogue detaljno izmijeniti postavke radnog okruenja. Jedna od


mogunosti ukljuuje izmjenu mjerne jedinice koja se koristi u postavkama i ruler-
u. Prema default-u, Word koristi inches, a mogue je odabrati: inches (in),
centimetres (cm), millimetres (mm), points (pt) i picas (pi).

Za promjenu postavki mjerne jedinice, slijedite ove korake:

File > Options (Microsoft Office Button > Word options u Office 2007, a
Tools > Options... u starijim verzijama) > Advanced panel > Display section >
Show measurement in units of
Mogue je i bez promjene mjerne jedinice unositi vrijednosti u eljenoj jedinici uz
obavezno koritenje skraenica mjernih jedinica (prethodno navedeno u
zagradama) nakon vrijednosti.
3.2. POSTAVLJENJE MARGINA

Postavljanjem margina se definie efektivna veliina radnog prostora.

Page Layout tab > Margins > Custom Margins


Unesite vrijednosti za sve strane dokumenta (Top, Bottom, Left, Right). Gutter
margina predstavlja dodatni prostor ukoliko dokument treba biti uvezan. Ukoliko
elite da vidite kako margine izgledaju na dokumentu, moete koristiti Print
Preview opciju.

Obratite panju da ukoliko mijenjate margine na postojeem dokumentu


selektujete kompletan sadraj pa onda vrite izmjenu kako bi bili sigurni da e
postavke biti primjenjene na cijelom dokumentu.

Margine su oznaene sivom bojom na ruler-u i mogue ih je mijenjati


povlaenjem mia kada se kursor pretvori u dvosmjernu strelicu. Obratite panju
da sluajno ne napravite neeljenu izmjenu na ovaj nain.

3.3. UPOTREBA VIE KOLONA I RAZMAK IZMEU NJIH

Za prikaz teksta u vie kolona mogue je koristiti Columns opciju ili tabele sa
nevidljivim linijama. Preporuuje se upotreba Columns opcije i prikaz je mogue u
potpunosti iskontrolisati koritenjem prekida koji su obraeni sljedeim
podnaslovom.

Za upotrebu vie kolona, umjesto direktnog odabira npr. dvije kolone (Page
Layout tab > Columns > Two), slijedite ove korake:

Page Layout tab > Columns > More Columns...

Na ovaj nain moete kontrolisati i razmak izmeu kolona.


Nakon promjene irine razmaka (Spacing), irine kolona se automatski
preraunavaju (Width), a rezultat moete vidjeti klikom na bilo koju kontrolu na
formi (npr. u polje Width).

3.4. UPOTREBA PREKIDA (BREAKS)

Prekidi predstavljaju funkcionalnosti kojima je mogue definisati pravila


formatiranja koja nee biti naruena uslijed bilo kakve izmjene sadraja. Dijelimo
ih na Page Breaks i Section Breaks. Prvi tip prekida slui za oznaavanje sadraja
koji uvijek ide na/u novu stranicu/kolonu, dok prekidi sekcija dijele dokument na
fiktivne dijelove na koje mogu biti primjenjena razliita pravila formatiranja kao
to je orijentacija (Portrait, Landscape), broj kolona, margine, numeracija stranica
i sl.

Za izradu saoptenja su znaajni Column i Continuous prekidi.


Ukoliko elite da formatirate saoptenje tako da sadraj bude u jednoj koloni
(naslov) pa iza njega u dvije (tekstualni dio u dvije jezike varijante) pa opet u
jednoj i tako dalje, preporuka je da postavite vie pasusa teksta. Oznaite prvi
pasus i kliknite na Page Layout tab > Breaks > Continuous. Ponovite radnju
za svaki drugi pasus. Oznaite pasus u kojem elite da sadraj bude u dvije
kolone i odaberite dvije kolone prema uputstvu iz prethodnog podnaslova.

Dalje, da bi iskontrolisali prikaz u dvije kolone (dvije jezine varijante), postavite


kursor na poetak sadraja jezike varijante koja treba biti prikazana u drugoj
koloni i izaberite Page Layout tab > Breaks > Column. Sadrajem iza kursora
e poeti druga kolona.

3.5. KOPIRANJE TABELA I DIJAGRAMA IZ EXCEL-A

Za izradu tabela sa podacima te manipulacije sa njima, prirodan alat je MS Excel.


Obzirom da podatke, pogotovo ukoliko imamo vee koliine, uvamo u Excel-u,
potrebno je iste prebaciti u MS Word. Ovdje je znaajno napomenuti da podaci u
Word-u trebaju biti u editabilnom formatu, a ne u obliku slike ili drugog elementa.
Obzirom da oba alata pripadaju istom paketu (MS Office), ovo je veoma lako
ukoliko se razumije problematika.

Recimo da elimo tabelu sa slike ispod prebaciti u Word.

Ako elimo da tabela u Word-u stane u zadate okvire (A4 format sa propisanim
marginama), najjednostavnije je napraviti podeavanja istih u Excel-u pa onda
izvriti kopiranje. Kada se postave propisane margine za saoptenje, pojaviti e
se tanke isprekidane linije (kao na slici) koje oznaavaju A4 stranice. Ove linije
moete aktivirati i ukoliko odaberete Print pa odustanete.
Za ovu namjenu, zabranjena je upotreba Set Print Area funkcije u Excel-u jer
moe prouzrokovati zabunu. Naime, ovom funkcijom moete napraviti
podeavanje da tabela bilo kojih dimenzija stane na odgovarajui format uz
pomo integrisanog autoscale algoritma. Tada e vam, gore spomenute linije
uznaavati pogreno podruje za namjenu kopiranja, a tano za print iz Excel-a.
Provjerite da li je ova opcija aktivirana na prethodnim saoptenjima koja ete
koristiti kao osnovu za nova.

Kada su napravljene ove postavke, tabela u Word-u treba da izgleda ovako:

A B C D E F G H I
1 451 67 545 776 34 345 234 76
2 3555 654 65 67 56 66 56 54
3 45 445 54 87 78 887 77 45
4 6 45 6 54 554 655 65 76
5 56 34 78 6 45 43 4 23

Za dijagrame vrijede ista pravila. Potrebno je da dijagram u Excel-u bude


odgovarajuih dimenzija.

3.6. KONTROLA RAZMAKA IZMEU PASUSA TEKSTA

Razmake izmeu pasusa/naslova moete kontrolisati ostavljajui prazan red na


koji je mogue primjeniti razliitu veliinu fonta (npr. 5 za manji razmak, 10 za
vei i sl.). Najei uzrok greke na ovom polju jeste nepoznavanje
funkcionalnosti za automatski razmak.

Na slici je prikazan pristup ovoj funkcionalnosti. Prema trenutnim postavkama,


moemo vidjeti da je za selektovani pasus, iskljuen razmak prije pasusa, a
ukljuen poslije. Preporuuje se izbjegavanje ove funkcionalnosti ukoliko ne
vladate istom, odnosno klik na Remove Space Before/After Paragraph.

3.7. KORITENJE TEMPLATE-A ZA SAOPTENJA

Template-i za saoptenja sadre Header i Footer, te postavljene propisane


margine i font.

Za jedno tematsko saoptenje mogua je upotreba kombinacija:


template_BS
template_BS
template_BS
ili
template_BS samo
template_HR samo
template_SR samo
template_EN samo

Template se moe koristiti kao osnova ili kopirati Header i Footer u postojei
dokument.