Anda di halaman 1dari 15

r

UTAMA

zd.r"i:ot) - UrUf (s4'Cotl


KEMENTERIAN AGAMARI
\H BERSTANDAR NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2OI4I2OI5

(SKI)
Mata Pelajaran : SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

Jenjang Madrasah AliYah

Program IPA/IPSTBAHASA

HarilTanggatr Selasa, i0 Maret 2015

Waktu 90 menit (Pukul 10.00 - 11'30)

--- * EE ffi

paket soal.
; *-*-*;ada Atlah SWT sebelum memulai mengerjakan
Madrasah Berstandar
2. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir petunjuk diLJUAMBN'
pensil28 sesuai
Nasionai (LJUAMBN) dengan menggunakan
3.IsikanjawabansoalkedalamLJUAMBNsesuaipetunjukdiLJUAMBN.
paket soal'
4. Tersedia waklu 90 rnenit untuk mengerjakan
butir soalterdapat 5 (lima) pilihaniarvaban'
5. Junllah soal sebanyak 50 butir, pada setiap
Anda menjawabnya'
6. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum
jelas' rusak'
terdapat lembar soal yang kurang
1. Laporkan kepada pengawas ujian apabila
atau tidak lengkaP'

E, Periksalah pekerjaan Anda sebel-* ai="f'U" ktp^d'


7

Seiorah Kebudayoan lslan (SKl)-Madrasoh Aliyoh


_Progrom tpAfipS/ Bahasa 2015 UTAA,IA

PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!

i. Dahi'ah Nabi N{uhammad sAw di }"{ekah dilakukan dengan dua cara yaitu
sembunyi-
sembuny'i dan terang-terangan. Dakrvah yang dilakukan oleh Nabi h4uhammad
SAW
dengan cara terang-terangan setelah trii.urnya ayat
eS. . " .

A. Al-Kafirun :,{
(t) F"r,e u 34a (,i'l'3
B. Al-Hijr:94

6, ,6.dt ;p iyyij y,it V'*,bB


C. Al-l'las :2

(Y) u/t'Jl 9l&


D. Fatir I :
dx-J d"ili >s iu;" U q** LW :y |W- r&t
'"op
k 'otp *,W LF, 'A li; :*i
1g'fui;ka qW "i*t'01 *t,p; r4"]"e
E. Quraisl, : 3

1f; g^:,*lr t-rri, *5 bW


2. Wah1"'1 yang kedua diturunkan oleh Allah SWT Kepada Nabi Muhaminad SAW
a,Calah eS.

AlMuddassir: i-5. N'{aksud darial'at keliiria yang berbur"ryi qpiG F'}lji acialah... .

A. Kita harus mengikuti hal-hal yang buruk


B. Kita harus meninggalkan perbuatan baik
C. Kita harus mengikuti perbuatan tercela
D. Kita harus meninggalkan semua perbuatan baik dan buruk
E. Kita harus meninggalkan segala perbuatan keji

3. Pada periode dakrvah sembunyi-sernbunyi Nabi Muharnmad SAW


mernperoleh beberapa
orang yang memeluk agama Islam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang
masuk islain
pada periode dakwah sembunyi-sembunyi (sirriyah) tersebut
dinamakan... .

A, AshaabulKahfi
B. Ahliisir Shuffah
C" As Saabiquunal Awlvaluun
D. Ahlu Baitir Rasuui
E. Ashaabul Arvrvelun apy
z\dn"; VL,7-W'co\h
Direktorat Pendidikan Modrasoh Kementerian Agoma Rt
s'i"'ht#l;{;2J{:grys[W'u'w-ProsramtPA/tPs/Bahasa2015-urAMA
dari beberapa
Nabi Muharnmad SAW dalam dakwah sirriyah berasal
4, Para pengikut wanita dan
anak-anak'
yang berasal dari orang dewasa'
kalangan. Diantara ntereka a<la
budak'orang,vangpertamakalimasuklslamdarikalanganbudakadalah.''.
A. Za\d bin F{aritsah

R. Umar bin Abdul Aziz


C. Amar bin Yasir
D. AIibin Abi Thalib
E. Bilal Bin Rabah

ujian dan cobaan


Nabi Muhamrnad sAW mulai berkembang di Mekah maka
5. Ketika dakwah
yang dituiu oleh para
oreri Rasulu*ah sAw dan para sahabat. Sebuah tempat
seialu dirradapi
Mekah atas
SAW dalam men,vebarkan agama Islam keluar dari kota
sahabat Rasulullah
periniah Rasuluilah SAW-vaitu " ' '

A" Yatsrib
B. HabasYah
C. Quba
D. Thaif
E. SYam

semakin hari semakin


di Mekah pengikut Nabi Muhammad SAw
6. Pada periode dakrvah

banyak,ditambahlagidenganmasuklslamnyaHamzahdanUmarbinKhattab.Halini
SAw
terutama semakin menyiksa Nabi
marah
membuat orang-orang Quraisy bertambah
Quraisy adalah
dan para pengikutnya. salah satu bentuk kemarahan orang-orang
tersebut yaitu""
pemboikotan. Diantara isi piagam pemboikotan
Islam
A. Mereka akan menikahi orang-orang
SAW
B' N'tereka akan menyerahkan Muhammad
orang Islam
c. Mereka tidak akan saling berjual beli dengan
D. Mereka menerima permintaan
nikah orang-orang Islam
satu sama lain
E. Mereka tidak akan saling menyerang

Kementerion Agomo Rl
Direktorat Pendidikan Modrosoh
Sejoroh Kebudoyoan tslom (SKt)_Madrasah Aliyah _Program IPAfiPS/ Bahoso 201S-UTAMA

7. Sebelum Nabi lr{uhammad SAW hijrah ke Yatsrib, telah datang beberapa orang Yatsrib

lang ingin memeluk agama Islam. Untuk memenuhi permohonan orang Yatsrib tersebut
maka Nabi Muhammad SAW membuat peqlanjian dengan mereka. Nama perjanjian tersebut

adalah ... .

A. Perjanjian Hudaibiyah
B. Perjanjian Aqabah
C. Perjanjian Mekah
D. Tahkim Daumatul Jandal
E. Piagam Madinah

8. Ada dua perjanjin antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yatsrib. Diantara isi
perjanjian Aqabah II yang sangat penting bagi perkembangan Islam, yaitu ''" .

A. Mereka tidak akan mendurhakaiNabi Muharnmad SAW


B. Kaum muslimin Yatsrib siap membela Islam dan RasulullahSAW
C. Mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang
D. Mereka tidak akan berzina
E. Mereka tidak akan mencuri

9. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Yatsrib maka beliau terlebih dahuiu bersembunyi
di sebuah tempat untuk menghindari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Nama tempat
tersebut yaitu ... .

A. Thaif
B. Gua Tsur
C. Gua Hira'
D. Bukit Shafa
E. Bukit Tursina

10. Dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Yatsrib beliau terlebih dahulu singgah
disebuah tempat dan membangun masjid disana. Nama masjid tersebut yaitu ... .

A.Masjid Aqsha
B. Masjid Nabawi
C. MasjidNamirah

D. Masjid Qiblatain

E. Masjid Quba

Direktorut Pendidikan Madrasah Kementerian Agamo Rl


Sejaroh K.ebuelayaon lslani {SKi)-Madrasah Aiiyah -Fragram IPA/tPS/ Bohasa
^A1,-UTAMA

ll.Setelah hijrahNabi Muliamr-nad SAW ke Madinah maka beliau mulai melakukan usaha-

usaha dalam mernajukan perkembangan dakwah Islam. Diantara usaha-usaha beliau


adalah

A. Iv{empersaudarakan Muhajirin dan Anshor


B. Mertgrttus rornbongan shahabat untuk frijreh ke Abisena
C. Mer"tinta p*rtrindungan kepada penduduk- Thaii"
D. Membuat per.lanjian-perjanjian dengan suku Auz dan Khazraj
E. Meialcukan ibadah haji bersarne para shahabat

l?. Uniuk menciptakan hubungan yang harrnonis antara urnat Islam dan suku*si.lku di lr{adinah,
maka Rasr"rlulah SAW memb*at pefranjian-perjanjian damai dengan mereka. Sebuah
pe{anjian damai antara Nabi Muirammacl SA\\' kaum Yah'"ldi dan suku-suku di sekitar
Iv{adinah disebut pe{anjian... ,

,4. Madinah
R. F{udaibiyah

C. Aquhah
D. lrlekah
E. Yarnamah

i3. Lin-rat Islarn tidak diperbolelikan nienjalankan i:niraFi tahun ini. Tahun depan h*.tt
diperbolehkan. Umat lslam tiriak diperbole]ikan berada di Mekah lebih cia:i tiga fuari.
P*rr.yataan ini merupakan isi riari perjanjiar: ... .

A. Aqabah I

B. Aqabah li
C. DaumatilJandal
D. Hudaibiyah
H. MarJinah

14. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, banyak suku-suku yang saling bermusr"rhan.

Suku yang kuat mengaiahkan suku yang lemah" Dua suku besar yang berhasii didamaikan
oleh Rasulullah SAW di Madinah yaitu ... .

A. Hasylm dan Mutalib


B. Aus dan Khazraj
C. Muhajirin dan Anshor

D. Saqif dan Daus


E. Tihamah dan Kinanah
Direktorat Pendidikan Modrasah Kementerian Agama Rl
Sejarah Kebudoyoon lslom (SKl)_Madrssah Aliyah _Prog,am IPAIPS/ Eohosa 2A1S_UTAMA

15. Rasulullah SAW dalam mengembangkan dalovah Islam di Madinah tidak terlepas dari
serangan dan ancaman orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Sehingga sering terjadi
kontak senjata antara umat Islam dan orang-orang kafir. Perang yang menggunakan strategi
pembuatan parit yaitu perang .. . .

A. Khandaq
B. Mu'tah
C" Uhud
D, Badar
E. Hunain

16. Perang Badar yaitu peperangan yang pertama kali terjadi antara umat Islam dan orang kaflr
Quraisy. Pasukan uniat Islam sebanyak 313 orang. Sedangkan pasukan kafir Quraisy
sebanyak 1.000 orang yang dipimpin oleh ... .

A. Abu Lahab
B. Abu Jahal
C... Abu Sufyan
D. Abu Thalib
E. Abu Lu'luah

17. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 H bertepatan dengan tahun 625 M di sebuah perbukitan
bernama Uhud. Pasukan Islam pada awalnya berjumlah i.000 orang. Namun kemudian
pasukan Islam berkurang 300 orang membelot karena hasutan seorang munafiq, yaitu ... .

A. Abdullah bin Umar


B. Abdullah bin Ubay
C. Abdullah bin Mas'ud
D. Abdullah bin Baz
E. Abdullah bin Zubair

18. Fatkhu Makkah berarti pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8

H atau tahun 630 M. Sebab utama terjadinya Fatkhu Makkah adalah Kaurm kafir Quraisy ...
A. melanggar perjanjian Madinah.

B. rnelanggar perjanjian Hudaibiyah.

C. bersekutu dengan Yahudi.

D. merampas harta benda kaum muslimin Mekah.

E. menyerang umat Islam yang berada diMadinah.


Direktorot Pendidikan Madrosah Kementerion Aooma Rl
a
Atiyoh IPA/tPS/ Bahasa 2015-UTAMA
sejarah Keburlayaon tsiam {sK0-Madrqsah -Program

Mekah sampai kota Madinah


19. Perjalanan dakrvah Nabi ll{uhammad SAW mulai dari kota
pelajaran yang dapat diambil dari
banyak mengalami suka dan duka. sebuah ibrah atau

dakwah Nabi Muhammad SAW periode


Mekah adalah " ' '

A. Memiliki berbagai macam akidah dan kepercayaan


dan kemaksiatan
B. Kompromi ierhadap kekufuran' kemusyrikan
Islam
C^ Kurang bersemangat dalam menegakkan ajaran
kekuasaan
D. L{en-rporkaya diri dengan kekayaan dan
dalam berdakwah
E. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan

sAW
dapat diambii dari 'dakwah Nabi Muhammad
20. sedangkan ibrah atau pelajaran Yang
periode lr{adinah adaiah " ' '
rampasan perang
A. Eerdakwah semata-mata untuk mencari harta

B'h{enyandarkarrkeberhasilandakwahsemata-matadariAllahSWT.
dan musuh Islam
C. Berperilaku sopan santun terhadap pembelot
kekayaan dan kejayaan
D. Mengadakan hijrah untuk memperoieh
yang lemah imannya'
E. N4encari pendukung dari orang-orang

gelar dari nama


21. Sebagian besardari shahabat Nabi N{uhammad SAW telah memiliki
SAW yang mendapat gelar Dzunnurain
mereka.Salah seorang shahabat Nabi Muhammad
(yang memiliki dua cahaya) adalah " '

A. Abu Bakar
B. Utsman bin Affan
C. {-Jmar bin Khatab
D. Alibin Abi Tholib
E. Zaid bin Tsabit
berkumpul mengajukan
22. Sepeninggal Nabi Muhamrnad SAW ada golongan dari Anshar
gagasan tentang siapa yang pantas menggantikan
Nabi Muhammad sAW
wacana dan
Naiknya Abu Bakar ash Shidiq menjadi khalifah
adalah rnelalui proses" "
A. Penunjukkan
B. Pengangkatan
C. Keturunan
D. Pemilihan
E. Perurakilan suku
Agomo Rl
Direktorot Pendidikan f'iadrosah Kementerion
Sejarah Kebudoyoon lslam (SKl)_Madrasoh Aliyah _Program IPA/|FS/ Bahasa 201i-UTAMA

23, Sedangkan sepeninggal Abu Bakar ash Shidiq maka naiklatr Un-rar bin Khattab

menggantikan kedudukan Abu Eakar ash shidiq. Naiknya Umar bin Khatab nienjadi
khalifah adalah melalui proses .. ..
A. Penunjukkan
B. Pemilihan
C. Keturunan
D. Pengangkatan
E. Suara terbanyak
Z4.Berbagai macam strategi dakwah telah dilakukan oleh para khulafaurrasyidin daiam
mengembangkan dakwah [slam. Seorang Khalifah yang menggunakan strategi pembukuan
Al-Qur'an menjadi satu Mushaf adalah....
A. Umar bin Abdul Aziz
B. Umar bin Khatab
C. Ali bin Abi Tholib
D. Mu'awiyah
E. Utsman bin Affan

25. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan oleh khalifah {Jmar bin Khattab adaiah perluasan

wilayah. Amr bin Ash Umar bin Khatab menjadi pangiima Islam untuk mengadakan
perluasan wilayah Islam ke daerah ...

A. Persia

B. Palestina
C. Mesir
D. Yordania
E. Iraq

26.Pada saat Ali bin Abi Thalib menjabat klialifah banyak terjadi pemberontakan di antaranya
pemberontakan yang dilakukan oleh Mu'awiyah yang disebut perang Shiffin. Sedangkan
perang yang terjadi antara Ali dan Aisyah adalah perang . . . .

A. Shiffin
B. Jan'ral

C. Uhud
D. Tabuk
E. Hunain
Direktorat Pendidikan Madrasoh Kementerian Agoma Rl
Sejorah Kebudayaan tslarn {5K{i-Modrasoh A!iyah -Prograrn IPA/\PS/ Eohosa 2015-UTAMA

2T.Banyaksekali nabi-nabi palsu yang muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Berikut ini
yang termasuk nabi palsu yang diperangi padazamanAbu Bakar adalah. ...
A. Ammar bin Yassir
B. Bilal bin Rabah
C. Ka'ab bin Akhbar
D. Thulaihah bin Khuwailid
E. Salman Al-Farisi

ZB. Ada beberapa strategi yang dilakukan khalifah Abu Bakar as Shiddiq pada awal
pemerintah annya. Perang yang dilancarkan khalifah Abu Bakar untuk memberantas para

orang-orang yang keluar dari agama Islam yaitu perang ... .


A. Riddah
B. Tabuk
5 C. Yamamah
o D. Yarmuk
U
Lo E. Badar
!e
t,
t 29. Ketika terjadi kontak senjata antara khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi

Sufyan maka ada kesepakatan untuk gencatan senjata dan saling meletakkan kekuasaan dari
_$ Ali bin Abi Thalib dan
kedua betah pihak.Sebuah usaha perdamaian antara khalifah
c\
a Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Shi{fin tersebut dikenal dengan istilah ... .

c(
A, Talqin
s
n B. Talfiq
C\ C. Tahkim
D. Tamkin
E, Tanwin

30. Para khulafaurrasyidin telah berhasil memperluas wilayah Islam dalam dalovah mereka.
Ibrah atau pelajaran yang dapat dimbil dari kepemimpinan khulafaurrasyidin adalah seperti
dibawah ini, kecuali ... .

A. Menjunjung tinggi ketakwaan


B. Menerima aspirasi masyarakat
C. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu

D. Memiliki perilaku adil dan bijaksana

E. Memperoleh kedudukan tinggi

Direktorot Pendidikon Madrasah Kementerian Aqama Rl


Seioroh Kebudoyaan lslam (SKt)_Msdrasah Aliyah _Pragram lPAfiPS,/ Bahosa 20iS_UT.AtvlA

3 i. Para khalifah Islam seteiah Rasulullah SAtrV wafat dipilih melalui sistem demokrasi.
Sedangkan dimasa Bani Umayyah khalifah dipiiih berdasarkan sistem . . . "

A. Demokasi
B. Monarchi
C. Liberal
D. Power
E. Presidentil

32. Ada beberapa khalifah Bani lJrnayyah yang terkenal dalam pemerintahan dan rnemajukan
peradaban Islam. Seorang khalifali Bani Umayah yang dijuluki dengan "Kh.ctmi.s

Khulofourrasyidin" atau khulafaurrasyidin kelima adalah . .. "

A. Muarviyah bin Abi Sufyan


B" Zaid bin Muaw,iyah
C. Marwan bin Hakam
D. Umar bin Abdul Aziz
E. Walid bin AbdulMalik

33. Ilmu pengetahuan yang berkembang di masa Bani Umayyah diantaranya filsafat, sains,
fikih, tafsir, tasawuf, dan lainnya. Salah saiu tokch filsafat adalah....
A. Ibnu Bajah
B, Abbas bin Farmas
C. Rabi'ah alAdawiyah
D. Sufyan bin Uyainah
E. Imam Maliki

34. Pada masa kejayaan Biini Urnayyah perkembangan ilmu agama Islam sangatlah pesat.
Banyak ulama' y:"ixiq menuiis berbagai macam kitab. Kitab "Bidayatul Mujtahid'ditulis oleh

A. Ibnu Baiah
B. Ibnu Majah
C. Ibnu Rusyd
D. Ibnu Thufail
E. lbnu Sina

Direktorat Pendidik.an Madrosoh Kementericn Agoma Rl


T

Sejoroh Kebudoyaon tslam (SKl)_Madrosah Aliyoh IPAflPS/ Bohasa 2075-UTAMA


-Progrom

35. Pada masa Bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari lima organisasi. Diantara lima
organisasi itu adalah An Nidhomul as Siyasi yaitu ,, ..

A. Organisasi tata usaha Negara

B. Organisasipolitik
C. Organisasi keuangan
D. Organisasi pertahanan

E. Organisasikehakiman

36. Sedangkan dewan urusan pengawalan keselamatan khalifah pada masa Bani Umalyah
dinamakan .. " .

A. AlKitabah
B. AlRasaili
C. AlKharaj
D. Al Hijabali
E. Allmarah

37. Seteiah pemerintahan Bani Umayah runtuh, maka digantikan oleh pemerintahan Bani
Abbasiyah. Pendiri Daulah Abbasiyah adalah ... "

A. N{uawiyah bin Abi Sufyan


B. Abdurrahman ad Dakhil
C. AbulAbbas as Saffah

D. Abu Ja'far aiMansur


E. Musa al Hadi

38. Masa kekuasaan Bani Abbasiyyah dibagi menjadi empat periode, periode awal, periode
lanjutan, periode Buwaihi dan periode Seljuk. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan
pada masa pemerintahan . ".

A. Abu Abbas as Saffah


B, Abu Ja'far al-Mansur
C. Ivluhammad al-Mahdi

D. Musa al-Hadi
E. Harun al-Rasyid

Direktorat PenCidikon Madrossh Kementerian Agoma Rl


Sejarah Kebudcyoan tslcm (SKl)_Madrasah A!iyan _Program tPA/tFS/ Sahosa 2A15_UTAMA

39. Pada masa kejayaan Abbasiyah telah dibarrgun sobuah perpustakaan pusat cii kota Baghdad.

Nama peqpustakaan itu adaiah . .. .

A. Masjid
B. Madrasah
C. Kuttab
D. Baitui Hikmair
E. Majeiish{unadharali

40. Fada zarnafl kejayaan Daulah Abbasiyah banyak muncul uiama' dan ilmuan. Diantara
ulama' yang terkenal dan ahli dalam bidang tafsir pada masa DauXah Abbasiyah ini adalah

A. Ibnu Jarir at Thabari


B. Imarn Al Ghazali
C. Imam Maliki
D. Al Battani
E. AlFarghoni

41. Banyak filosof muslim pada zamarn bani Urnayyah dan Abbasiyyah yang namanya ierkene!
sampai benua Eropa. Diantara Filosof muslim yang terkena! di Eropa dengari nama
Pharabius adalah ...
A. Al Kindi
B. Ibnu Sina
C. Al Farabi
D. Ibnu Rusyd
E. Ibnu Thufail

42, Abad pertengahan dalam sejarah kebudayaan Islam dimulai sejak tahun l2-{0 M - 1800 M.
Ada tiga kerajaan besar pada periode pertengahan ini yaitu ".. .

A. Dinasti Syafawi di Persia, Mughal di India dan Turki Utsmani di Turki


B. Dinasti Muro'oiiun, Mughal di India den Turki Lltsmanidi Turki
C. Dinasti S;vafawi di Persia, Ivlughal di India dan Bani Ahmar
D" Dinasti Syafawi dl Persia, Idughal di India dan kerajaan Aceh
E, Dinasti Syafawi di Persia, Mughal di india clan ilinasti Abbasyiyah

Direktorat Pendidikon tuladrasah Kementerian Agoma frl


Sejarah Kebudayoon tstom (SKt)_Madrosah Aiiych tpA/tPS/ Bohaso 201S-UTAMA
-Program

43. Kerajaan lv{ughal di India telah meninggalkan banyak peninggalan. Diantara peninggalan itu
yang sampai sekarang masih bisa disaksikan adalah Tajmahal yang didirikan oleh ... .

A. Babur

B. i{amayun
C. N{alik }"irrharnmad
D. S1'ah Jehan

E. Akbar

44. Pembaharuan dalarn Islam merupakan jawaban yalrs ditunjukkan terhadap krisis yang
dihadapi umat Isiam pad,a masanya, kemunduran progresif kerajaan Usmani yang
merupakan pernangku Khalifah Islam telah melahirkan kebangkitan Islam warga Aralr.
Gerakan itu trenrama Wahabi, nama tokoh gerakan itu adalah '. - '

A. Jamaluddin AlAfgani
B. Ir,{uhammad tsin Abdul Wahab

C. Rasyid Ridho
D. Syeir Waluyullah

E. Muhammad Sanusi

45. Para pernikir muslim zaman mo<1eren telatr memiliki berbagai macam peniikiran denii
kemajuan umat lslam. Umat lslam harus menrpeiajari ilmu pengetahuan, sekolah-sekolah
moclern harus didirikan dan Lllama'-ulama'pun harus menguasai ilmu modern" trni aclalatl

ungkapan yang dinyatakan oleh salah satu tokoh pembaharu di Mesir yaitu ... .

A. Rasyid Ridha

B. AlTahtarvi
C. Ali Abd Raziq Muhamrnad Abduh
D. Muhammad Ali Pasya

E. lv{uhammad Abduh

D ire kt oro t Pe n didik a n ti'l qd r a s a h K e nt e r terio n,1 gcm a Ri


Sejaroh Kebudoyoon lslom (SKl)*Modrosoh Aliyoh _Progroff, IPA/PS/ Bahssa 20Li*UTAMA

46. Sejak zantan prasejarah, penduduk kepulauan lndonesia dikenal sebagai pelayar yang
sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak arval abad Masehi sudah ada rute-ruie pelal'ara*

dan perdagangan antarkepulauan di Indonesia. Hai ih: menjadi penyebab para pedagang
muslim sukses dalam berdakwah di bumi Nusantara. Cara lain yang dipergunakan para
penyebar Islam dalam berdakwah adalah dengan pengajaran ilmu ... .

A. politik
B. kebudayaan
C. tasawuf
D. kesenian
E. ekonomi

47. Perkembangan Isiam di Indonesia pada mulanya ditandai dengan berdirinya kerajaan-
kerajaan Islam di Nusantara. Salah satu kerajaan-kerajaan islam itu adalah kera"jaan
N,fataram yang mengalarni kejayaan pada waktu dipimpin oleh ... .

A. Sultan Agung
B. Malik al-Zahir
C. Iskandar Sani
D. Iskandar Muda
E. Sultan Alauddin

48. Beberapa Walisongo ada 1,'ang telah memiiiki nama gelar khusus. Seorang dari Walisongo
yang mendapat gelar sebagai Wali Al-Ilmi disebabkan keluasan dan kedalaman ilmunrva
adalah ... .

A. Sunan Bonang

B. Suana Drajat

C. Sunan Kudfis

D. Sunan Ampel

E. Sunan Gresik

Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agoma Rl


Bahasa 201,-UTAMA
sejarah Kebudoyoan tstom {SKt)-Madrosoh Aliyah -Progrom tpA/tPS/

dalam penyebaran islam di


49. Bennacam-macam metode dalovah telah dig.rnakan Walisongo
metode dakwah tersebut'
indonesia, Pendidikan Desantren merupakan salah satu bentuk
pendidikan sebagai
liama seorang \\'alisongo 1'ang pertarna kali menggunakan sistem
metode dakwah aclalah '. ' '

l.'". Sunan Kali-iaga

B. Sunan AmPel

C. Sunan Gresik

D. Sunan G'-lnung Jati

E. Sunan KuCus

juga
lsiam di Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia saja' Islam
50. perkernbangan
Malaysia' Thailand'
berkembang pesat Ci Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti
Negara yang mayoritas
Singapgra dau Brunai Darussalam. Brunei Darussalam adalah
pendudukn),a beragama lslanl. Bentuk pemerintalian Brunei Darussalam
adalah "" '

A. Negara serikat
B. Kerajaan
C. Republik
D. Keemiran
E. Kesultanan

Direktarat Pendidikon Modrasah Kementerian Agoma Rl