Anda di halaman 1dari 36

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019

SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SMK BONGAWAN
PERANCANGAN STRATEGIK
BIDANG KURIKULUM

2017-2018

SMK BONGAWAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT
1. Isi Kandungan
2. Visi, Misi, Matlamat dan Falsafah Sekolah 3
3. Pendahuluan , Matlamat kurikulum dan Objektif Kurikulum PPKI 4
4. Carta Organisasi Bidang Kurikulum 5
5. Maklumat Guru Mata Pelajaran PPKI 6
6. Analisis Peperiksaan Ting 1 dan Ting 2 7
7. Analisa pencapaian pelajar peperiksaan PT3 2016 8
8. Analisis pencapaian pelajar tingkatan 4 peperiksaan akhir tahun 2016 10
9. Analisa pencapaian peperiksaan SPM 2016 11
10. (Analisis SWOT) PT3 12
11. Perancangan Strategik Panitia (PT3) 13
12. (Analisis SWOT) SPM 14
13. Perancangan Strategik Panitia (SPM) 15
14. PELAN TAKTIKAL
16
15. PELAN OPERASI
17
17. Takwim Kurikulum 18
18. Carta Gantt Pelaksanaan Rancangan Kurikulum 19
19. Anggaran Pendapatan dan Belanjawan Tahun 2017 20
20. Lampiran 1 : Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2017 Bidang Kurikulum (PT3 MENENGAH
21
RENDAH)
21. Lampiran 2 : Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2017 Bidang Kurikulum
22
(SPM)

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) PPKI Bidang Kurikulum PPKI (PT3 Menengah Rendah)

2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman 90% guru mempunyai Peratus pencapaian lulus dalam semua mata
pengalaman lebih 5 tahun pelajaran amat rendah
Guru berbudaya kerja positif Peratus pencapaian lulus iaitu melebihi gred E
dan kerja berpasukan masih tidak memuaskan
Guru bersedia untuk Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
mengadakan kelas tambahan Tidak cukup guru opsyen dan guru
Luaran Prasarana sekolah mencukupi terlatih terutamanya guru Sejarah, Pendidikan
Kemudahan makmal komputer Seni dan Bahasa Inggeris
yang mencukupi
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sokongan daripada pihak agensi luar dan 1. Meningkatkan pencapaian 2. Meningkatkan peratus pencapaian lulus dalam
swasta akademik dengan kerjasama semua mata pelajaran melalui pengiktirafan dan
Sokongan daripada komuniti setempat, antara guru, PIBG, komuniti insentif oleh PIBG dan agensi luar
PPD, JPN dan KPM setempat, agensi luar, pihak 3. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
swasta, PPD, JPN dan KPM PdP dan melaksanakan program perkembangan
staf
4. Meningkatkan motivasi murid secara berkala
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap
sekolah tinggi dengan menyerahkan 5. Memastikan PdP dijalankan 6. Meningkatkan pencapaian akademik
anak mereka 100% kepada sekolah dengan berkesan melalui murid dengan mengadakan program
Pengaruh pusat permainan video dan perkongsian kemahiran dan bersama ibu bapa/penjaga
cyber pengalaman dalam kalangan
cafe guru
Terdapat murid dan ibu bapa/penjaga
kurang mementingkan pencapaian murid
dalam pelajaran

3
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM PPKI (PT3 MENENGAH RENDAH)

SMK BONGWAN TAHUN 2017-2018

Indikator Sasaran (ETR)


Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian *TOV 2017 2018 2019
Peratus Meningkatkan
1. Meningkatkan pencapaian akademik
murid yang peratus murid
dengan kerjasama antara guru, peratus
mendapat yang mendapat
PIBG, komuniti setempat dan murid PPKI
lulus dalam lulus dalam
agensi luar mendapat
semua mata semua mata 0% 7% 13% 19%
2. Meningkatkan peratus pencapaian lulus dalam
pelajaran pelajaran
lulus dalam semua mata pelajaran semua mata
tidak sehingga
melalui pengiktirafan dan insentif pelajaran
melebihi 1% melebihi 18%
oleh PIBG dan agensi luar
dalam PT3 menjelang 2017
Prestasi
3. Meningkatkan penggunaan ICT
akademik
Peratus semasa PdP dan melaksanakan
kurang Meningkatkan
murid yang program perkembangan staf
cemerlang peratus murid peratus
mendapat E 4. Meningkatkan motivasi murid secara
yang mendapat murid PPKI
ke atas berkala
E ke atas dalam mendapat E
dalam 5. Memastikan PdP dijalankan dengan
semua mata ke atas 10% 24% 32%
semua mata berkesan melalui perkongsian
pelajaran dalam
pelajaran kemahiran dan pengalaman dalam
sehingga semua mata
tidak kalangan guru
melebihi 30% pelajaran
melebihi 10% 6. Meningkatkan pencapaian akademik
menjelang 2017
dalam PT3 murid dengan mengadakan program
bersama ibu bapa/penjaga
4
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

*Keputusan PT3 pada akhir tahun 2016

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) PPKI Bidang Kurikulum (SPM)

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman 85% guru Pendidikan Khas Peratus pencapaian SPM dari segi semua A
mempunyai pengalaman lebih belum tercapai
5 tahun Pencapaian GPS SPM hanya memuaskan
80% guru Pendidikan Khas Segelintir guru tidak bersikap inisiatif
berbudaya kerja positif Tidak cukup guru opsyen dan guru
Luaran Guru Pendidikan Khas terlatih terutamanya guru bahasa Melayu
bersedia untuk mengadakan
kelas tambahan
Prasarana sekolah mencukupi
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
Sokongan kewangan daripada PIBG
Sokongan daripada kolej swasta berdekatan 6. Meningkatkan pencapaian 7. Meningkatkan pencapaian peratus A melalui
Sokongan daripada komuniti setempat, GO akademik dengan kerjasama pengiktirafan dan insentif oleh PIBG dan NGO
dan NGO antara guru, PIBG, komuniti 8. Meningkatkan penggunaan ICT semasa
setempat, GO dan NGO P&P dan melaksanakan program
perkembangan staf
9. Meningkatkan motivasi murid secara berkala
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap
sekolah tinggi dengan menyerahkan anak 10. Memastikan PdP dijalankan 7. Meningkatkan pencapaian akademik
mereka 100% kepada sekolah dengan berkesan melalui murid dengan mengadakan program
Pengaruh pusat permainan video dan cyber perkongsian kemahiran dan bersama ibu bapa/penjaga
cafe pengalaman dalam kalangan
Ada Ibu bapa/penjaga kurang mementingkan guru
pelajaran anak-anak mereka
5
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

60% murid tidak mementingkan pelajaran dan


5% murid bekerja selepas waktu
persekolahan

6
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

PELAN STRATEGIK PPKI BIDANG KURIKULUM (SPM)


SMK BONGAWAN TAHUN 2017-2019

Indikator Sasaran (ETR)


Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian *TOV 2017 2018 2019
Prestasi Peratus 1. Meningkatkan pencapaian
Meningkatkan
akademik murid PPKI akademik dengan kerjasama
peratus murid
kurang yang antara guru, PIBG, komuniti peratus murid
PPKI yang
cemerlang mendapat 8E setempat, GO dan NGO PPKI
mendapat Lulus
dalam semua 2. Meningkatkan pencapaian mendapat
dalam semua
mata peratus A melalui lulus dalam
mata pelajaran
pelajaran pengiktirafan dan insentif oleh semua mata
SPM sehingga
tidak PIBG dan NGO pelajaran SPM
melebihi 15%
melebihi 1%
menjelang 2017
dalam SPM
Peratus Meningkatkan 3. Memastikan PdP dijalankan peratus murid
murid lulus peratus murid dengan berkesan melalui PPKI lulus dan
tidak PPKI lulus SPM perkongsian kemahiran dan GPS SPM
melebihi 98% sehingga pengalaman dalam kalangan
dan GPS mencapai 100% guru
melebihi 5.53 dan GPS SPM 4. Meningkatkan penggunaan ICT
dalam SPM tidak melebihi semasa P&P dan melaksanakan

7
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

program perkembangan staf


5. Meningkatkan motivasi murid
secara berkala
4.65 menjelang
6. Meningkatkan pencapaian
2017
akademik murid dengan
mengadakan program bersama
ibu bapa/penjaga

*Keputusan terbaik SPM tiga tahun terkini

PELAN TAKTIKAL
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
KURIKULUM
SMK BONGAWAN
2017
(PT3 MENENGAH RENDAH DAN SPM)
8
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

PELAN TAKTIKAL 2017


PPKI Kurikulum (PT3 MENENGAH RENDAH)

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan


Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru
Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR
Pencapaian
Meningkatkan peratus murid RM3000
G.K.Bidang, peratus murid
PPKI yang mendapat lulus Semua
PERMATA K.Panitia dan Mei mendapat lulus
1 dalam semua mata pelajaran panitia mata 0% 7%
HATI PT3 guru mata 2017 dalam semua
sehingga melebihi 6% pelajaran
pelajaran mata pelajaran
menjelang 2017 SPM dan PIBG
Meningkatkan peratus murid RM3000 peratus murid
G.K.Bidang,
GELIGA PPKI yang mendapat lulus Februari Semua PPKI mendapat
K.Panitia dan
2 SAKTI dalam semua mata pelajaran September panitia mata lulus dalam 0% 7%
guru mata
PT3 sehingga melebihi 6% 2017 pelajaran semua mata
pelajaran
menjelang 2017 SPM dan PIBG pelajaran

9
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Meningkatkan peratus murid RM3000 peratus murid


G.K.Bidang,
STANDING yang mendapat lulus dalam Februari Semua PPKI mendapat
K.Panitia dan
3 ON THE semua mata pelajaran September panitia mata lulus dalam 0% 7%
guru mata
EYES PT3 sehingga melebihi 6% 2017 pelajaran semua mata
pelajaran
menjelang 2017 SPM dan PIBG pelajaran
Meningkatkan peratus murid RM 3000 peratus murid
G.K.Bidang,
yang mendapat lulus dalam Februari Semua PPKI mendapat
ITS EASY K.Panitia dan
4 semua mata pelajaran September panitia mata lulus dalam 10% 17%
PT3 guru mata
sehingga melebihi 16% 2017 pelajaran semua mata
pelajaran
menjelang 2017 SPM pelajaran
Meningkatkan peratus murid RM 3000
G.K.Bidang, peratus murid
yang mendapat lulus dalam Februari Semua
YES I CAN K.Panitia dan mendapat lulus
5 semua mata pelajaran September panitia mata 10% 17%
PT3 guru mata dalam semua
sehingga melebihi 16% 2017 pelajaran
pelajaran mata pelajaran
menjelang 2017 SPM

PELAN TAKTIKAL 2017


Bidang Kurikulum (SPM)

Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR
Pencapaian
Meningkatkan peratus murid
G.K.Bidang, Ketua RM3000 Peratus lulus
yang mendapat lulus dalam
PERMATA panitia dan guru Mei Semua panitia dalam semua
1 semua mata pelajaran SPM 0.48% 5.48%
HATI SPM panitia mata 2017 mata pelajaran mata pelajaran
sehingga melebihi 5%
pelajaran SPM dan PIBG SPM
menjelang 2014
Meningkatkan peratus murid G.K.Bidang, Peratus
RM3000
GELIGA yang mendapat lulus dalam Kaunselor, Ketua Februari mendapat lulus
Semua panitia
2 SAKTI semua mata pelajaran SPM panitia dan guru Oktober dalam semua 0.48% 5.48%
mata pelajaran
SPM sehingga melebihi 5% panitia mata 2017 mata pelajaran
SPM dan PIBG
menjelang 2017 pelajaran SPM
10
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Meningkatkan peratus murid G.K.Bidang, Peratus


STANDING RM3000
yang mendapat lulus dalam Kaunselor, Ketua Ogos mendapat lulus
ON THE Semua panitia
3 semua mata pelajaran SPM panitia dan guru Oktober dalam semua 0.48% 5.48%
EYES mata pelajaran
sehingga melebihi 5% panitia mata 2017 mata pelajaran
(SPM) SPM dan PIBG
menjelang 2017 pelajaran SPM
Meningkatkan peratus
G.K.Bidang, Ketua RM 3000
murid lulus SPM sehingga Ogos Peratus murid 96.85% 100%
ITS EASY panitia dan guru Semua panitia
4 mencapai 100% dan GPS Oktober lulus dan GPS dan dan
(SPM) panitia mata mata pelajaran
SPM tidak melebihi 5.24 2017 SPM 5.54 5.24
pelajaran SPM
menjelang 2017
Meningkatkan peratus
G.K.Bidang, Ketua RM 3000
murid lulus SPM sehingga Ogos Peratus murid 96.85% 100%
YES I CAN panitia dan guru Semua panitia
5 mencapai 100% dan GPS Oktober lulus dan GPS dan dan
(SPM) panitia mata mata pelajaran
SPM tidak melebihi 5.24 2017 SPM 5.54 5.24
pelajaran SPM
menjelang 2017

11
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

PELAN OPERASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK BONGAWAN
2017
(PT3 MENENGAH RENDAH DAN SPM)

12
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum (PT3 Menengah Rendah)

Nama Program PERMATA HATI PBS

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2017
Tempoh Mei 2017

Kumpulan 20% murid tingkatan 3 yang memperoleh lulus dalam Pt3 2017
Sasaran
Guru Terlibat Kaunselor dan guru pendidikan khas mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada awal bulan Mei 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PT3 2016
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

13
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

14
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum (PT3 Menengah Rendah)

Nama Program GELIGA SAKTI PBS

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2017
Tempoh FebruariOktober 2017

Kumpulan 20% murid tingkatan 3 yang memperoleh lulus dalam PT3 2016
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Januari 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PT3 2016
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

15
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :

16
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

Nama Program STANDING ON THE EYES (PBS)

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6% menjelang
2016
Tempoh Ogos Oktober 2016

Kumpulan 20% murid tingkatan 3 yang memperoleh lulus dalam PT3 pada pertengahan tahun 2016
Sasaran
Guru Terlibat Guru pendidikan khas mata pelajaran

17
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PBS pada pertengahan tahun 2017
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

18
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

Nama Program ITS EASY (PBS)

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16% menjelang
2017
Tempoh Ogos Oktober 2017

19
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kumpulan 50% murid tingkatan 3 yang memperoleh lulus ke bawah dalam PT3 pada pertengahan tahun 2017
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PT3 pada pertengahan tahun 2017
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

20
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum (PBS Menengah Rendah)

Nama Program YES I CAN (PBS)

21
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat LULUS dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16% menjelang
2017
Tempoh Ogos Oktober 2017

Kumpulan 50% murid tingkatan 3 yang memperoleh lulus ke bawah dalam PBS pada pertengahan tahun 2017
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PT3 pada pertengahan tahun 2017
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

22
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Pelan Operasi 1 Bidang Kurikulum (SPM)

23
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Nama Program PERMATA HATI SPM

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5%
menjelang 2017
Tempoh Mei 20147

Kumpulan 10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PPT 2017
Sasaran
Guru Terlibat Kaunselor dan guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Mei 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

24
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

25
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 2 Bidang Kurikulum (SPM)

Nama Program GELIGA SAKTI SPM

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5% menjelang
2017
Tempoh FebruariOktober 2017

Kumpulan 10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PAT tingkatan 4 tahun 2016
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Januari 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PAT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

26
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

27
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 3 Bidang Kurikulum (SPM)

Nama Program STANDING ON THE EYES (SPM)

Objektif Meningkatkan peratus murid yang mendapat lulus dalam semua mata pelajaran SPM sehingga melebihi 5%
menjelang 2017
Tempoh Ogos Oktober 2017

Kumpulan 10% murid tingkatan 5 yang memperoleh A,B dan C dalam PPT 2017
Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

28
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

29
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 4 Bidang Kurikulum (SPM)

Nama Program ITS EASY (SPM)

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus SPM sehingga mencapai 100% dan GPS SPM tidak melebihi 4.65 menjelang 2017

Tempoh Ogos Oktober 2017

Kumpulan Murid tingkatan 5 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2017


Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

30
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

31
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Pelan Operasi 5 Bidang Kurikulum (SPM)

Nama Program YES I CAN (SPM)

Objektif Meningkatkan peratus murid lulus SPM sehingga mencapai 100% dan GPS SPM tidak melebihi 4.65 menjelang 2017

Tempoh Ogos Oktober 2017

Kumpulan Murid tingkatan 5 yang memperoleh D, E dan G dalam PPT 2017


Sasaran
Guru Terlibat Guru panitia mata pelajaran

32
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Proses Kerja 1. Taklimat program pada bulan Julai 2017


2. Kenal pasti kumpulan sasaran daripada PPT
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan dan set soalan
Jumlah = RM3000.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

33
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Penilaian (Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan)
untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2017 PPKI Bidang Kurikulum (PT3 MENENGAH RENDAH)

34
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan


Bil Program Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program
PERMATA
1
HATI PBS
GELIGA SAKTI
2
PBS
STANDING ON
3 THE EYES
(PBS)
ITS EASY
4
(PBS)
YES I CAN
5
(PBS)

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

ULASAN:........................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: .............................................................................................

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2014 Bidang Kurikulum (SPM)


35
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2017-2019
SMK BONGAWAN BIDANG KURIKULUM

Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan


Bil Program Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program
PERMATA
1
HATI SPM
GELIGA
2
SAKTI SPM
STANDING
3 ON THE EYES
(SPM)
ITS EASY
4
(SPM)
YES I CAN
5
(SPM)

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

36

Anda mungkin juga menyukai