Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN /

6
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
/ STANDARD PRESTASI
/ /

TAFSIRAN

Pengaturcara
n
1.0
Memahami
01 1.1 Menyatakan kegunaan aturcara komputer
dalam perkakasan harian.
1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan
proses kerja dalam satu alatan digital Perkakasan:
M1 . Pengaturcaraan 02 1.1 . - Komputer
2 Menyusun semula baris-baris arahan untuk - LCD
1.0 menyelesaikan sesuatu masalah atau Projektor
ATAU
03 1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah
aktiviti harian dengan satu set arahan dalam tugasan - Kertas bersaiz
A4
M2
. 04 1.2 aturcara komputer. 3
. Menukar langkah-langkah aktiviti harian
4 kepada set arahan Perisian:
M3
- Ms Word
05 1.3 Menulis satu set arahan yang mengambarkan
aktiviti harian. Memilih atur cara lengkap untuk - Ms Power Point
ATAU 06 1.3 5 membolehkan peralatan digital PdP Abad 21:
. melaksanakan sesuatu tugasan. - Literasi
M4 Teknologi,
07 1.4 Menulis satu set arahan bagi satu peralatan
digital dalam melakukan tugasan. 6 Memberi justifikasi terhadap atur cara Maklumat dan
M5 Komunikasi
08 1.4 . tambahan yang dicadangkan.
Rujukan:
ATAU Menambah atur cara bagi mewujudkan - modul SRDI 1
09 1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam
atur cara bagi menambah fungsi sesuatu fungsi baharu sesuatu peralatan digital - komputer
- buku teks
M6 10 1.5 peralatan digital. sedia ada

.

/ STANDARD PRESTASI
/
/
TAFSIRAN

M7
Pengaturcar 2.0
an Menggunakan
11 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta alir.
2.1 , .
1 Mengenal pasti algoritma,
pseudokod , carta alir dan Perkakasan:
Algoritma 12 makna simbol dalam carta - Komputer
ATAU Melalui 2 alir. - LCD
Pseudokod Projektor
M8 Dan Carta Alir 13 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan tamat, proses,
pilihan, aliran) dalam carta alir. Menyediakan pseudokod - Kertas
bersaiz A4
14 2.2 . dan carta alir secara urutan
2.0 3 dan pilihan tunggal
M9 Perisian:
daripada algoritma yang
- Ms Word
ATAU


15 2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam aktiviti harian. 4
diberi.
- Ms Power
. 2.3 , Membina algoritma Point
. PdP Abad

1 RPT TMK Tahun 6


16 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan tunggal bagi
algoritma, pseudokod dan carta alir. 5
penyelesaian masalah bagi
situasi yang diberi.
21:
- Literasi
2.4 , Teknologi,
. Menterjemahkan Maklumat dan
pseudokod dan carta alir Komunikasi
17 2.4.1 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan
tunggal bagi algoritma. 6 kepada algoritma. Rujukan:
2.4.1 . - modul SRDI
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan dan pilihan Memberi cadangan dan 1
tunggal bagi pseudokod. justifikasi tentang aliran - komputer
18 2.4.2 . ururtan dan pilihan - buku teks
pseudokod dan carta alir
yang dibincangkan.
19 2.4.3
M Membezakan aliran secara urutan dan pilihan
tunggal bagi carta alir.
. Mencipta algoritma
2.4.3 penyelesaian masalah,
M10 pseudokod dan carta alir
20 2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi secara urutan dan
pilihan tunggal. yang menggabungkan
2.5 . urutan dan pilihan tunggal
bagi situasi baharu yang
21 2.6 Memisahkan seudokod kompleks kepada psuedokod
secara urutan dan pseudokod secara pilihan tunggal.
dicadangkan oleh murid.
22
2.6 .
23 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta alir pilihan
tunggal secara logik.
M11 24 2.7
.
ATAU 25 2.8
Menyediakan algoritma, pseudokod dan carta alir dalam
menyelesaikan satu masalah yang diberi.
M12
26 2.8
, .

/ STANDARD PRESTASI


/
/
TAFSIRANM15
Pengaturcara 3.0
n Mengatur cara
27 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka
perisian pengaturcaraan.
1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4 fitur
pada antara muka dalam perisian Perkakasan:
dan Menguji 28 3.1 pengaturcaraan. - Komputer
2 - LCD
ATAU
3.0 Menyenaraikan fitur-fitur yang Projektor
M16 29 3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan
objek, memasukkan dialog, bunyi dan objek digunakan untuk memasukkan dialog, - Kertas
bersaiz A4
30 baharu dalam perisian pengaturcaraan. bunyi, objek baharu dan menggerakkan
3.2 . 3 objek dalam perisian pengaturcaraan.
M17 Perisian:
31 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan
menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk Memasukkan dialog, bunyi dan objek - Ms Word
- Ms Power
ATAU 32 3.3 sesuatu objek: 4 baharu serta menggerakkan objek
Point
. dalam atur cara.
PdP Abad
M18 33 3.3.1 Melakukan pergerakan dari
kedudukan A ke kedudukan B dan
Menterjemahkan algoritma kepada 21:
arahan perisian pengaturcaraan dan - Literasi
34 berpatah balik ke kedudukan A dengan
5 memasukkan fitur-fitur seperti yang Teknologi,
M19 3.3.1 kadar kelajuan berbeza. Maklumat dan
dinyatakan dalam algoritma serta
A- B- . Komunikasi
melakukan uji lari atur cara.
ATAU 3.3.2 Memaparkan dialog yang sesuai. Rujukan:
6
3.3.2 .

2 RPT TMK Tahun 6


3.3.3 Mengeluarkan bunyi yang sesuai. Berkongsi pendapat tentang cara-cara - modul SRDI
3.3.3 . mengesan dan membaiki ralat bagi atur 1
cara yang dibangunkan. - komputer
35 3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan tunggal
menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk
- buku teks
Menambah baik secara kreatif atur cara
3.4 sesuatu objek: yang telah dibangunkan.
.
36 3.4.1 Melakukan pergerakan secara rawak.
3.4.1 .
3.4.2 Memaparkan dialog dan mengeluarkan
bunyi yang sesuai apabila bersentuh
3.4.2 dengan objek lain.
M20 .
37 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya ada
pada atur cara yang dihasilkan.
M21 3.5 .

/ STANDARD PRESTASI
/
/
TAFSIRAN

M23
Pengaturcara 4.0
n Menghasilkan
38 Membina
4.1 satu projek pengaturcaraan
yang menarik dan kreatif
1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf
algoritma, pseudokod atau carta alir. Perkakasan:
Projek melibatkan fitur dan objek yang Menghasilkan satu objek dalam atur cara. - Komputer
Pengaturcaraan dipelajari. Fitur yang digunakan 2 - LCD
ATAU
4.0 mestilah bersesuaian dengan objek Menyatakan situasi dan objek-objek yang Projektor
4.1 dalam atur cara dengan terlibat. Menghasilkan algoritma, - Kertas
M24
menggunakan arahan urutan dan pseudokod atau carta alir yang bersaiz A4
pilihan berdasarkan langkah- melibatkan penyelesaian masalah bagi
M25 . langkah: 3 sekurang-kurangnya satu objek. Perisian:
Menghasilkan atur cara bagi objek - Ms Word
. tersebut. - Ms Power
ATAU Point
39 4.1.1 Memahami situasi.
. Menyatakan situasi, objek-objek yang PdP Abad
M26 terlibat dan menganalisa setiap objek 21:
40 4.1.2 Menghasilkan algoritma,
pseudokod dan carta alir. 4 yang terlibat. - Literasi
4.1.2 , Menghasilkan algoritma, pseudokod atau Teknologi,
M27 Maklumat dan
. carta alir yang melibatkan pilihan.
Menghasilkan atur cara yang melibatkan Komunikasi
ATAU 41 4.1.3 Menrekod atur cara.
4.1.3 . pilihan pada objek sesuai dengan Rujukan:
perancangan. - modul SRDI 1
M28 42 4.1.4 Menguji.
4.1.4 .
- komputer
5 Menerangkan penyataan situasi berserta - buku teks
objek- objek yang terlibat dan
M29 43 4.1.5
4.1.5
Mendokumentasi.
. menganalisa setiap objek yang terlibat.
Menghasilkan algoritma, pseudokod dan
ATAU carta alir bagi setiap objek yang
6 melibatkan aliran secara urutan dan
M30 pilihan. Menghasilkan atur cara bagi

3 RPT TMK Tahun 6


setiap objek sesuai dengan perancangan.

Memberi justifikasi pada objek-objek yang


dipilih dalam situasi berpandukan
algoritma, pseudokod dan carta alir yang
dibina juga penyelesaian pada ralat yang
ditemui semasa membangunkan atur
cara yang menarik.

Menghasilkan atur cara lengkap yang


menarik dan kreatif berserta dokumentasi
dan mempamerkan sikap berdikari,
bermotivasi juga menghormati idea orang
lain.

4 RPT TMK Tahun 6