Anda di halaman 1dari 30

\. Ve'c..i.or \'.)oiS"; c;eu1.al. PMtt\<-e( p fbdc.

SCt<ll

ltvOV" vp,1,1,.lc,(...001 L'SC(i' de."' Cd!,...) f


C<. to

_,.
\?o.! c- (:=o -:=-17 <v _, 'H>[o) j t [ 10(<>) -r (o)i.J J
Js :
;Q " r-:

?a.Ju t -e I ";: '{}


-,.
r, -: <( o ( 1 ) i 't [ rO (,1 ) - ( I
1
C, o l t U
)
I 'l

o t'{) j" ,- [ o(-s) - -c,)l.] j z: \'Zo\'


" tf)
\11.1
<:( I-_-..> .,,,. ? ( ._

c
I\
:\ -f(<\)tj) = \(.)(.)\ t"\u J
'\() (<f) 4!t> ti)
,u.1" l <l -::17 r:1 = I t

0.
....-------
1r I = ljl(.o... t "'\,. -=

(--; ' (.,.


\a.v1&-: - \60
-
r,

,.------
: \J (lv'\, \" 1.-0 "\..

2. S-.e. o(ti\-_el ? <;eelUM \:,e..cvt: J,o{u,vv1 \tlACt'SO"l W'<'vJ ,l-""-j


Ver foc;i5; x:: ,e l +1(,.
1
l: ..Jc,k,...-.v1 ,-e.1aa"' A-c.....-i )(. .:!. 11\.\.:e.4:t.r

te-.-t ltv'<;.O.- '(:_ <t,? fc> VI \" C, - (c, f Q <A 4 c,.I" C. .

b.
)uwc, ',
(o)i - (o) +s 's b -y\.;e
-
3 (l>t. - 'l t \) C:. ct ( I/VI

H-z)'l - 4(1.; r JC.. :: etc.:> ""1

3()l. t-
- '"I(")
" sl""'
lj<..
- 6. )(
--.. i
1..
iJ
o. v - dl :. L "'-'

(5
v-
v/1
t o
I:>. :.
lo
4
- x
4. 1:- z,

3. Vele ,l-of' (OS,S'i u-1 \;"l ""l ? \'.>o,.(G s;'oc. l-

a. -- "
V ' Hi., \ )

.
...;,
( ::. i.
t +[!{- l
p
J J'.'

,. "\
5
r,

3l \) \
-,I
t(l)}
o. r, -::: :: 1 i t )
.... b')?
"
i t(\)> " ) ' 'I
'2.t-\ t11J"
r1
.... 1. '(
A
'\
'\
-+ .:\( I
t 1.' i tlj
v :
4f-
:
z
-:,_ l 2.

\v I : 'L,. 'n '>. = (').,(_'; 'M. { s

1.
.,. ( l)

--
... "
- l, "!> ) i 4-- C>,8 ':)j
v 2

-
t\. Ull\h,\:: $ 6c,l S-e.?r l t' Vl 0. ( I:. ..-! l, 'C <:!..vi e ... f

- o
. t
b I

(. ! 1.

d. -=.t,

l 'C"'1 H.1IC "" }:)Co \,""" Jo.,. ,u el V\(Q

r:; {)
1cw.,', . '\

( -M)O' (vv.\,1c t ( l{ - t) j <>7c.

- v=
_,.
v,, ':: 0

-
-,. (\
c;., t "t, j
VI
"' "
. ':.. \ 'l \ t l1)
"
v3 : tlS "i U.1)

o. \IJ\=-o 011
L,r
(5
e :: , o ::. z ,, r (; 0

b. (.

( . \ v \ ; 11." '"'1.'\ -- \G., )- ""'{5 t"'- : \1..


b
- 4 s-d
It.
\J
.,,. Q r,, $( e
d. \v1 J LB1.. nr;- -; L , 4. f Wf Is '<-1.W. t, l8
t} =

l 7

f. C.1,c, f" \:'{'J Uc!,IJ ko-.& Cl.f (A)Cu;: t:--v -e.b ve..'\.., IM,()\?i\ dn-1.1 Y\ul,rt C..Je,

CJ....vi loc:..r Ji' '.>c....vat... \vti . 9...,.., \M-eM <ijv (Q.,('c.. {:.-t-v\ \,... le.,<,
1

r<ll..f
\(-<> C1!. (<J\-ot1 "-"t>l qaJe.. Sc,.Gl{ .

a. t:.) >

"c. .
r :

-:;
lr;

l t 'Z 5

t
d. t- : 10 J v -;.:,o
B c
1 t.S'"O

ij ,u..
1..uo
0

sv [
"--+--+----f.-t---+-----f"---'....._+--+-"'-----
r S.r s-
VOi,"\ (l,_,..._\\C"I
\._.. \ 'I'.!\ 1o ,c._......,
r: s : \... .or ,.
v".)"-'O c
\_J.. \ tll\OSo."' \ u<vl cQ.v\. frs,.--,
I

tU"'-CJJ? t-"t! Gs .. l O ad.-tlc.il.... 'x: 5 e -?..l 't- 7>(;, . t.A.\.v'c:o ..

G. v-:;_c.t-o"' au;c, \ ?
.. -e fo t-c:. ... r c,JA, \:;: t,

c. u/()' V,..,.Q'C,..M.V.NI )"tU'\., A-H.1.J\. Jn.1'cuf c\al tlu asal D


)<.<.AAlo :

V -: -J {-
j;<

0.
v()- -:. (. (o) - t, <t "':! - 2.. ...., (5

- V1. ...,, <'>l-z.) - -z.4 -: - 11. """(5

C. . V :. o :: '- (;; - 2. "'I

\.- :. ., 5

x" -:. 1 ( r- 1.. ..., ( '-( ) \ ) c - \z 1.4,i

'f..<> - S(o)'l.. - 1..."l lu) t' = 1b VV1

.J,,,i \,v l'c-ONI C>(el.. I\ f'

1' . Ve4-oi (,)(,I'S/ ',elovc.l,, ,;../ ( ( ) -:0. X (_t) \ "t' 'f ( t') I x(i ) -= C< 't, f
'"-' IIM/5 " l""' br
--At) ct'- t d , 2u')W""I a (, ,, 1 ""' rs z .k., .J t ..._..

[i . \;,e,"' \.u'(.."""' Vt(,,{ ?osH J",.,, a,(o\:._

.. 't,e..llU\2..Cl,y\ <?v\v'\,;loit..<Wi J.ev,A \c:;:.ceac,N\ (Cak--c.. -('c. fwH'<.t>l Jc,("'1 -<.l WCY<:tLI

Jw l t >-U 5 ; J.,_<lVI \:: ""2, S


). t,q,.Ah,\(.ov1 l.c-e<-- "'1'-'6NI

YMH'(..l Cldc., I; ::-t.5

podP, (G\) icl $WM J-t'.Cvvl '?eJ'?\vtJe,"-'lct..., 'f'a"' (\,) 7.

f. livl,e"'Pr'-' \.-ec.eaON\ fa.,,.l\>\ t,<1-a'<:. Sc:\.IIN\o cl4Nl c..."{.tc.<l&" "d<!4 (J)7

'JaM!o" .
,.,.
( U) , \_ l
""\ , ,:'
t I] ,- 11 l' t
1
1
0 . ( l-i ') " 1 , + ; )
....,. I\

. ( (c,) -:. \ 1
-=- t ,cc l ""1(5

....,
"
\ t. l,oJ vv,/s>
sr
t.\ (;
:: -+ \ ':'
q)
'vl
,:
\j
;

I
r(tr --
v _,,.
"
,.....;.
c. v ':. - r l l )
\ '9
J l--
,... "' "
...+ " r t)
l.
'
\; -:. I
t (1)
0

-=-
)

'\..

\V: \ \ tJ ::: \ '118 ""'/5

e ">w' <.,,1<_ a. .,.\,c.\., So\c,,r I f ,u e{ Ill .::kt l...cH\ c.clolc,L. .vetH,(

f. ) (M c.lc.. et di .::.lu \.... )le.( t Pe ( ,'vt j "'\., " V1 od...Galo,\,, Vto('

8. X:o o "c,t - \a..o o YI Ch\- x y clw-, a<tlel '-(c.c.,,,.. """.) '-"Q Q..( ") ( Ot'c. oJ.c,.!(u t,

Cl_ tt.-vl. l-u \Je ,r to1 :si J""" Velc.lso< betc...,_ ta.c, <;.oo I- t S,e""' be. (G ...,

. \:;o"' '<.o\..,. OOM yovt-eM t>'fi M>'\A!;<. \ <1-c..."' V & \-1\.o\ d- W \ \r-e c..-qo favi SQ. """o GI l
\)E'tQalcl:1 c,ela\ut.M ..l<.I.N'I Cllo\L P JC<A"i b( !;i\; asc.f OJt{ '5oQ4 \ t0
7

)W.U<> .
0.
{' :: \_ l\ \- H + l:.l. J t c. tt +o.r l:,.] )
v= t, '"iJt, t'IHJ;
\:- :: \ )

....
\; :: l 7i r 1. lt) Ji T \_ q 'r L,) j .)
....
\V \ \Jc.
tr -;. 7-Jl' 'M / 5

-+

r -:.
L '\ t L,) 'r l1)1 j t (. '"'\ (,) t b1 f (.I) j
".\

:: \ . l \.o\

C- . (, e ',;, v& \,,. r.J_.o. \M.()( 'o-ete.(Q JC..1'1 \c."eQ6Cl.Q1'1 c:!I.O\NI MvV'v\ ".)fGf11'. \,_u

).. '(: e C-<._eo to"' c,.,.'I wo u St..f H '?a<> <:) "'I \;ic,,J" \) er I 'c: c., t .
u. \elc..s'<..o.....-. el )0 lG-40..., <; IMot,-.,Y J-e,..s.a.Nt \::aco -'<..o.f4

. \'"\ C v"'j )W0'-4:. '<,e;\ Y"'.) d.t ,e.Mv\ S-e IMo \.M" J 1A.7>Cvl.\

(i) 11"\')v"'<to" <.u Sa,.Mo._ tlLl3


\\) VV''(,-"') i \:.v"'j \ u<>-} "Iv

\\) ) -:: Voe t-\ot1.


s l :: O t \ lOr) . )6 7. :: )0b""'1

... 7.. (,uu) tO -::. <=lboo""'

)3 ::. io(_o)-{ (c>it)s--o" -=- r (lo ........

s s\, s'I, 51 :? ') 0 6 O

""""'

)Q() t1.<io
c\\) ) X t.o ::ir-ooo

<..
\ n, -e l<VM (I l ;i. s '-'-ci v J.- ci,,... d t \w.u.., IA.)t! r vu C,,v, Set IN( rc.(; \fl.,\<> \,i\ w i.,_ e,.q

o\Cwv\ <; Luot:.v S' j . \\tlv1o1Ql, ol( \:ul-4\ "'t'<,.., Jt \::e-....t-. Vv\.ol;,i\ )e....c..vi

cCA GL(),. t.:""}"'.)'tf IM..oi..:.\ e.,.tv\,.,. \ht)""" Lvcw.

S, o f(1.\ls)1..:::'=.\M
)._-:. l(, "/..11. tC);:. \")?.. WI

),l6(r) -\_ llJr?..101., ,


\ Si r1.. t 5
s -_ i_ ':) (. WI

\\. '\?,,\o O\S\ SvO\;:IJ 'n(,4 dtV\"'(Qc, e.OAey,V\ QWIQO'I'\ x S--t> tJ..t
1- e
I

twt.M.. ctuM \N\ ttvStt>-\1\- S-e-aa, fvsi Wo\:.f:ul

(A ::,
-c z:
d ( lrt2. t- <1i-1)

.l (.,
JCI.V\ \;i :- )b \/\11 (5 \-\ icu.-. ju4'o\f. r4N\J t.dol.. .L ...viv'-' Olet.- bell\ .l.q
V'A V les i Jo, r i t :. ,>GW\fCA\ cit'-<11..)411\ t-:: !t>5
0

)a,w(ilo .

Vo -: z. , tt L t ; o

-:. Z.1\lO )l-'>O= o ""?(:.


Jv
" -,
V'
-
d t ::. '2, ""1/1.

S:: Vul:. + io1/


') -: '>0(10)t \ l-i,c:i) (10)1.

\':>. St.c."- tb,<He.\ t>OC<)<o YaJo. ati5 lutu.1 de:'.)CW\ '<:ec.et-aV\ park, Seo.i-

f;- Jt111,c1twl(..QY\ o\e\,... v: c -,at: t I) 1 t. &_, luwi Sd:o"' dew. V dG (Ci,w-i IN/(s

\::t"l.\c..uV\ li\o\,.o. Jc.w, )w o ( Jt t"t/W\.PU\... ? o l-uro, !


o: I;;-:.. 0 dCA V\ t--;. l
- to d.Cl V\ \:.:: 1

( . t '!.. (., V\ t $"


J. . 'c \.. J b :. l,

\-.:. f vJ.l-? l' -0tL \-\fl \-So

() . ,6_ r -: \? - ') l t )}. \- \ l \)1l O) - 1' lO { \- \ S" lo) J ;:. t WI

. f -:. 2" -6)( 1.\l- \-\S' l2) - Lo' - lo)'- \-\S' {C>)1;: ZltVl

(_.Ar L)..,_"ll>)l. \-\ l\) - Ll)L1.Y"tlfl-i. )J-:: r'Z}

. !!.. 0 \,' -".) b '/ ftrU,)) - l;,.' - ') l1.')' tlr l)} -l.o .,,
\l\. Ste'-l-o< 'ou-<l.rl\) l-e-n,a"''.?J es blo .. , 'J_ 1 Je-l'\1a1.-1 Ve.1c r \:.ce.rata,., Y"'':J

ttl'l'(O\.o\:.u'\11 OE'l_ v-;: l -ft) (A t"'tt) t J.e.. -. oyjv, rf-..= l,\WI f-:.
I
)16=(.sJ.

/S

GW\ 't : :. ( ,o v.l) (s 1. r a,< al.. / OS[ l-1' o.JalCJ L, ver Ht.cl \c-e o > . '?oJu t -e, 0 \.vrv:,

beJ o.Jc. C!Jei t\ 'c-1 'c.. o <;o \ .

a. tv'<'UI\ f.Q.AI\ \/e'<:Hl< oS,s; '7vl \>-""' <:.boa, f-u-11J>i lctU

- LlQ"' fos1si 'ovtv.-., oJc, .;ooi \:;-:."2..J


wayo "-.)ljla- \;,\J<' u ...., \ 'c.c. \r,J(vv16)
vi

\-O"MO l(Yl'(O see.l o\,.. t.:. 0 1

v= -,,bL1.)\
f1ot)
l1..,,
f
I\ ...

a. S:- s, t r

VJl

5-:.. o t- l'\.,l t" -1,1.-t ';)"\ r i,r(t


"
J

,:> ('

)-i, -- -r," \ ,\-H)\

(.

'\.
\,-z.t t.11

'c,::. -=- 1.;2..s

\ S" , f '{.l ?t"' 0"" -f(J.N.lr) dt\;l\(t'v\..i st\.:>'-K,.l-. f0tfHel Jal'11M wo.tbv c Ji'lovlc..vi o\eL.-
Q-...\

) l" \- \ S JulllfvV\ W\t_\:;cr M'\ \; JCi,'At S.t-ovt . tu..bJ\:.11r'. l(>C t!.:l -He\'"'-
a -= ' t.
04 -;. C.4)
o.t\ 2.1 vvJ ('> 'I.

l (-:, . St> VO"' \,oo ')o\ Jr yv\ Jan l>Ca \,) \; l t\11,\fot Q wal rA v-1ai l'lvVl '50\ f)

'(Ml.'1 -EJ\fl.ti'(_ epi )(.)(OM-:). Oot<:lt\l\Q Y. de....- f t.1:-f'l,..CJc.\C!f l.vf.t-U

J,111yn"' olel.-- e,>0""'o"" u t we. :


y._ '). lL8 Vl1(s) t,

r :: l 'l"'f t.s) b - L'l,, wi1s1) f/Cl. tlll<SOV'I <'OWlOON1 VeJC.K>< 0$(5i ( ,let oAuf 1.t,.Jl){,-v Je<1t'ja.-Y1
W\.e.Vl.vh1CVt
,.. r,

\je>(:..( <;.CA U()VI \ dc;..v1 j

\;>. \:e""-tU'c.o.111 v'ek>r 'e:ec.t'Q.J V \:-('


tv
(... t;'tM\:-\J\:.oVl V elc...< Cfci'\-6rt Q W oc,t
(:.u

e. '(ec-ea\:-o.,"1 V r() t-:a5

f. c 'f. (A 1Ct6e< t
s
(XltO'lt
lp.

a.
-1\
(
:: lfJ t \
... '1
,t
(4l -t\,, t J)
v= Jr
...
-1' 0V "
,

J . x 1 \e L,) r
"l W\

"h 1.l,) -t111'l;')" -12,1 Wl


\1 . too, Ji ,ici t C,\Ja,tv \Ju t 111,at<J"' c;-e\;,4oy.i 1

x u) , - l ,,r.. "'1 b) l; t l1.,l lll1{s1.) t,. -- 42- ..,,,


a. tu\ I e, so '-"( oe VI Vv\ \-v'<;. tl'.-f' fo \ o "1 t, t)
'v). tet1\o\:Q.,v1 ercetQa111 "' f;-:.to5
1
c. 'o-e,o e<Ctfoovi awol "'da.

)o..wb .

lo ' (ft l4) :: -, I b ( 4) t 't ,z. - }<\ t 'L WI ( S "L

c . lo'):: -".),b lo)t- q,1-: "''2./5'1-

la u\:,..J \.\&.CA M0\4\ o'c- 6-vi "-e L?l'Atn-YI l r,o WI ( 5 JVl "-\
e,a,.lc..wti
etco\-0 'flVAJ cu\:>a4 le;"'a&q u Stt, t\to'\<\IJ'tCJV'I Qdu u.t-1/c.
d-iVJCWJti'-" \ni . \ev1.l'-lll.CvY1 ":.:e c.:t<J\-w"' \,t\/\.<tc. faA<l4:
CL {:7-\5
\:) - {:_:-({
l . t -:.. ---- _
> .,. , . - I - - - I . - ..
... -

/. () lO
')a.wet.
t_-;.O s (J. t :::: p a - 1z. t +8 ""1 {I'-
v: poJCA 1. -::.

==P a. - - ) -vi/s"-
fc.Jc,, t- -;. 'l c (d t ; (,

o f'OtA I: : b )(J '2. e :::.\7 0. "-:. - i l1, t 1

v'r: -::\10 r Jactt


vi 2 )
o: ;. Vo - i t t fl (: ::. -
} (i).z \.f?(l):: 1-z,1.s -.-.;s
', "l
::. Vv - -t f &> t
v, c .,,;
lo . ) 4 ;:.(81111(;
1
- (.. )?. t-&(-2.)

v:: \h.. +rt


-:. l &> t- r (_1.)-;. '1'i? VV1{5

c . V{;, -= V-z.. t- r- -t ( 8 r s ( -i) ::. Si ""'fs

V; -:.. Ve. - \ e- 8 c- ::: 1>3,.. ('i 'j1" t- &L"L)

'>-e'ovcil..., a,\lce\ <\-t-,rall 64,v,. ll"" a . '\e..vi.i-.lr\:.ev,, Vdl-o-<"


'\(.. CI\-Q11 tf.wl V'cM>f oS'5i V '(bcl-e- soc, t

)ctwci '. W\rc. ya.,; It\ W\.\.)\ YI(_ I) Lo tti,

'1\'., -:. Vo t IoJt


/I (\

v 0 z, d (,

I\
vr -- 'l t \ t t '.)
" "
20. o:> \blz.l .\-t) 1/11\v\owi.v\c. {11\./q\ Jltl\l QSc.l .::,14"' -{>..l'j \?
er<)E'tok

v; ;:. v. t 5 a t"

th
'I
. t
Vt . t 1 +[ l tI

Vt -::
\
\_ \ 'r l}
,h \:-
J J I +
i.
() \
\_
?. \""
t
l. J '. )

'.1
"
VoJ' 0-=
(\

2.\. <;elovtt Stt6'> Mololf \:>-e.c)Hi'\< \,tc.lu.Y' )("( J,t11:[<VI ?vcoto"" rJ..\:2.\
+ft')
f. V\(.\ IA b(_ -;.. \ I 2- \JVt (>'I, Cvv\ z: ) 1 ) IN\ l S
d d
1
f
Q\.\c;a.fl"\.- <;e.u, \Wl.o\.-61 '1e. a!c. 'ceacloc."' d1CJ.w1 J1 \\1.. a.Sa\ o.Je. t"'0.
t-\Jt.J\Q.N\ Q.MAoOW UVll:ll'(. \Je.ic::..-< t,(.'('O.tu\,\ dC.tM c,S( se.bc,.'2;:)<\.I 1-s; .Mfll<.I.J

" "
(). -: \,1.e- \ \- .l)

Vt -v; f C\Jt
-; :'
V1: '> o + o, 'I 6 ,
S -;; Si. t JV f
! - o t oil \:"

'J.1.,. <.u\,. Ytve,\J\v111') a l\JClV VV1SIV1 (-et-(.11(.. w V\11\llotu, Svch.1 $ 1


y(lM..'

U)

dctt""t dt11110\-o Oli'4 S(\"1\1.0Qv\ 9 (e) "::. 1.,r-1::1.. - 0,1. l I J5a11 l: ti(u,w, Sl:tJ,-,
Jew, e di:lLWM fod.J AA1
O. \4n\Jv' \ (iClW,v! vd.ut J<:t,{Q..w\ fvJ i UJO,IC v t I
\; . \-Hu") "-e (f0\1 SVb,'1;
feOj t:l \J l\) "'.'J \h .
li) t z, I.)

Ui) \; \ <,-eb,"'

li) \:; 1. Ht.ov1

C. \: tA \,, '( o JC. ) u b-tt \.. i o e+ ?


?OvJJCA !.,, .
di e lf)
o. Ml)-:: -;,, ft - o, <:\
dt
(,Jb ;) f (o) - 0 /\ -:: - (.) Id, f<d ()
- iOJ
L\1
CJ t
':..
s (1) - 0,4 -:... (j

'l
\ l'l..) - o,q -. i,4 c 0-6 (5

(' . 5' (-: - 0,'l -e, 0

t' -;. l) I 06)


i 17 . St' lpu o \.,, Xe.,<"))ulu IA'.:} JalUM'\ S ual-u \Iv\ e 1. vi c -d-o \pe,1 ,., \c..r """e\c.. l wi S'.vd.u t U) 'l""j
}1?en1<<l-1 otel- f)(.t):: ft" -'\_t3 ,dt,,'\Cvvi '2.,r rc::t.l(s"l. J(.,v\ 1,." o,.q rc..c:1/J>

Q. \+I ur,\a \c1?C i'(O.v, vdv\- <?"v,vlt. S"etiai ft..,1,1.<"1,P we. 1-..v I

\:). \+\t,...v' crotQM c;vJv\- rulu""..!) t\:)ci,i t"si l.vOv

(_. irJa_fC. \cec-tpot-., uJ_.vt oSHlr W\OA:S V"1 J"""' k,q .vit1loi t rc, _sk4(- H-u 7

)CW..O'? .
a. e te) -:. t,<;t2- ,.. o, t.1

::;:..-0

- 2/<\ '=- ;;..o

I:;, oil ..s

J"'\, e ()\.., b-11(1( 7 W\>"\-OA ..v1eM\Ht:, lcE>l. Svciv{- 'fr.w!) .J,....,yc.f-ot-c.,.., olB.L.

W Lt-) :., 0 - 2. t 'e.v'\a{'>'I e< -::. "Luu rciJ /J da"'1 \;, ::. o, r, 00 rod ( r;

a. N1al'-aQM Ct/\-v1oQM \'t>StSi Sudi.,l-\-\'yOI

\.;. lturt_) ,c.a <;vd.vt <.:-e.Gc..i fvvlSj woit.l


C. \-Hh ere-t. v6or dtit t . . '2,ov 5

2 H e{ c -e.A \am s u cV't- r a - ('w1i:t c4L)\.(ltA"I S t>l _, "'J(ll'C.1:--\J \- :: o s Q.,wl {'rvi .J e,,\ ':J c:v.,
t>ZS.

)()NJ().'? .
C4 . ev(t) : -. t\ - 0, <:) e
6 l"') -=- 81> t- J w ( r) J"

e ct) -:: o t t\ t -(),3 t,


J ( t )
b. --l (:- - - -
c:

c.
l' (_,-')-0,7,('?...f')/b<Od
d. ti 'I..)

(J (_o') -; '1. Lo) - 0,> (c:>)'> o

'2.J eA
( f?
>
'(O.
=
.
>eR e..
J
c QM 5p1-_)o.<l O,""' pv+cr-
L
L , - ,
v " "" "" Je,.ACivr

erceqa\.ai.,. S\,l!.u\:- CD= l\1'1.ofaJ.(s -t, )- (0,1.t> rCiJ(s-J) t .\Z-o<.4c. '\:.elo"Q do.la..,,,
\:-eo(\aa.,, dJow, \'11 t 0

JOM \"I_J.O'-'i41'1 .S'V6U\:' {ebo f">1.Ji lU


a. , 6v..., \Ct'C-e...ccAG'\I\ >vd.vt
(){ H ( f W.O'( S j WI 1.1- JA.Nl .../ y, 11 dc.,L-it., 1.1 > l.tW t
\, , \H v ... vq.t' S ll.LJ
\

6S1 ! f o,JJ\O le 5'{ "'-l u .,_,, (ock, .

')WJ:tJ '.
(A . .{{) -;, (/..) (.) t ) ot l\:') J

wllJ : \ / '\ <t - 0 i \ l:;2..

() l b) : 'BC, ,r ) 0 Lt) J 1:

& Lt ) ':. e I f e - QI o 7, C\ J.
}

:::.. 0 5
d{l) -;. 0

-, 1-5
C.J 'r -:. \ /\ l1 ) - c, I lt) -z.

-:. , r ' /
w ll) :,.Q
\ ' l\ \: - 01 \ \:, t ;. 0
>u O
u \) E' VI c\c... v-,. ti led \,fl".) p(o Jc..,- i o t\CJo"' w.....i )I lcc- ?-e' C
-e fa c."' 1 di O (c:.,......, i
c l"''fa,1
\.xo a """ <=> c
t
(.to- 1';lo o1.... "' ot,.... \... k- 1- , t dd lOM,,\ -e.-t: t) ... ,,..

O )CA l ev,..., W\ ( ':,,.._ , wtu'<o e,{ pl vi (;fo1 "'-dcM '7CU< 3 dt C,v\,\ f-u\.., 6(e,L., \;:,.Le- Sl". l-eler\..,

i. <;e'ct:,"' Mi o coo l y9v1Mo<.,v1 aJo{a'-' - -

CJ\.:>'.

v -- J o;;
(
t: ? \ ll\ll
2
.:
v
1

.
J b c r
lC
v-;. >: t. r Ll:
>
(

Ji t
(
.)
-- i 't 'l
t 2. J!

<;, t 7, t- c

21. Suc.v \,n,.Ak,,. t..i.)1"iot. S Svo.\,.v wn lu,v .Jav. Qtf\>tdc>tyc:. \>eruA...


t.e<tuf wa>c.\.J ,(,.,.,\, d(l.oeft'cC1iv1 Ol a.-: 2 - {:- J.e.. <;.-.eb.C> .... d.ec-J.-i
1

(>. Jo. lu."'V\ IAA (C''Z . S"' "l" L. I- '- I I nJ. J


1 > ,:.-.a"' ) se._v1 oo.ir, CUAJal ".)a..11M.citewi uyc, "t.,
1
'W (5 evUNJ o. v--0\ \eM. a.dale ....
)w.vo'-7 .

V VJ t r J
v vu+ f 2- - t Ji
\J : Vo t 2.-}1.
z

V (.)
::4tSWI.{
7.8. Soou '9.\o \:)"<>:J{>fc,.t. Se.(..(. V\jo.,., ,s \un.d Jc.cM (,el.iyc:tA-uM,Q \,eru\>eu"'
le,rl-,cd'Q..f

oe :J.
WJ)CJ-u (' J1wr V-:: 2.t - LSt r 'hS , t 04lu,\-v\ '>.'co.,,

.J
-J cl<.tlaW\ W)(S Se-le\Cu"'. 1... -e_,\:()V\ J.Wi a.wc,l ?tei,t"'"1 t b-eAJo. 11:-u 'oe(4d-ot

fl( VII\ J.'i tttl'c. CA>Cll. 'tV"W f,t;{S\ {vA;ti\ Jl\<\0< cW'l t\\'t. o so \ \

:) Ct WC),

:: Su t ) Vd t

So t- i 1,_ I: - I r 5 t1 t 'St ,J dt-

\ ".. )o t l'- _ osi::3 t 1r ,rt

\)e.'Ct-0( vo\-u \,(.\{! d1v.70\:.Q.V1 oletA r-== <qf_:-1- -('it -1


'\ A

z, - roi i-(b t-z. f-7..JJ


3
)t
t dtt Set0Y1 J"' r dal({M\ VV1d-r. erc-Q- dR.. t::-l s Oda.lo._ ..
y.1.,1..u'.
I\

1'2. 1

r. --- - - -. ----- . -
\0 l :: l b 1.. \- \ 'l."I. r 2-4 z
1() t'(',pc,}o'lt 'fOf'.<:) d-lolc,""'' ol <;vc,w t>f'l'\6(.. -(w,. VWild1 bljot dcui
'c..@adaall\

\OW'I CWi t\tt't. u.c;o\ J.h"'fct\.<111\ ole a= t\i -b\ -l\D IM{,..

)WAAi'o .

v-.. \'o.J\:

V--:- ) l1 - 6".) - t 0 J l-

i - ?. \[ ltc
t'\ 4' t>
\) -:. A t .l ,,. G t

I\
() '>
v2
r--
: 8 1 - I 1. ') - 101 \c

.
JO..Wa.
x j v J (:,
< J tl {; - <> t ) - l \G t J. t
)2.."'
v:...... "
't --.. 7.. t I l )- \h t \<:

x,
"\ I\ /'\
:-i_\ -) ) -\!) 'f:
1.. fJo..-,e,. \.r;;d'<. c 'N'l'ie.<cl..CIM Svo+v ('oa. er<""<. cUA.ow,v, oc. c-.t

foJc. .:-,'""") \;:;,ult-M -e"" 'vec. <;v..v'r 8,{, foJ(s - Soo H.1 JG,'C. <:,esU:<1..Ni

'le ci ok. ?oco \)\-OJC.VI vv, -e.\1\--,-e loG \,'< o."' suc:.t-o \7e, 'loo to')\ $vd.u t te s e,t.,.'4'.}
o\c..\,,.ir"'Y" '{'CJc. \,e,.\t\,e..,h A6'.a""' Wlt.tv lO)z. 5 . \ evi-"vw,,

0 f-u c -e po,",rc, VI 5v v 't

\, . j o., Ci"- '( C>."\' \:. tl.o \.,, I \:, '?v\,.. S oo \- O o.l t I b \ '4' ed0t \cJ dt.1 r j \: eo. (bOQ.4,7 d ye.
\,tti\t c.oM CM tad.QI Saa.r <'t:iAc. 'oei"'-e\l\ti. SQ..<'i -Sc..ci -cooo. 'Je<iv1dc., .:toe"'""

0-:: 8/;)-\- d....(_1.1.)


0( -O,o'H' fo.J..(5'1..

1.
-;. C0c, \ d. t-
-:-6, b Llht.) - \ Culo l\_) J l "l.) ,_
6 -: 8 7.. l 1 )"'L fo J

)"O" tv\,i ; t) r =i 1., n(,

'>1t. St>e'c.0, \u-N\\.i>GI - \.uvV\"'o \)e, J.UIV\ C.otu.ofl lD\t-lM/)()Mi Jo\cvwi CU<.-
\avt
OQJN\ CUoA.I\ D" \:ex CU-o'-" aN'?. \cwt . o.,r0s lo.N\: "'') Jot
1
<,eojw
t et po.rd: CA\ . vc:td.<i\. lc-ec..e.yo t..\"l --; '(.i/11\ ISt>.,W"\ . \) (.ii\-. ve.t.\<.il" \:: e c.-e o r<lN)
\,\J N\i'?o. - '- u M\:iv \f et t \:-e.r , - - ... o '\tVl\-o, l ,,V'-'),."-"A\

'
')0.Wt. .
'-cec(>o,.I\ \1.. hv,'7c,, -\1.1"""be4 '?<1-c,.o. a_,<c,.\,-. G..f'uS t'vfl\-i c.tloc.i '.
r5. ){'\,IJ(.1.'\, E,o'-"u vvto\-o< dt.i<\ er)Cfl!. 6,- "-.e,lvW.,, 7 M(S V'-\elc.Lvi f'(.J .
$\)'t\.c,i
'fwru, tl'ICW\ v C. \,\ \ f\. \ 'c.a VI cl i 'J\J .\/\.\:.Cl.NI V V\ t-v \t: 'M A ""f- "tf i Ul

v'c-<:!.C. ()<i c:li U) V\"(t>. ').. o/V\{ s . vw\-U"<t ,b.> -v<!i Uo.\,t\J \,,.c!l)'uj Sv"') C.\Ola.'-1

\::-e \vfVS e. lo,, - \,(,\ yuQ '(w,11., JH.eM-'f"J\..., e.r-e.Jvw \:--tr9,ebut

dCI \.u Vv\ \ <; -e "-D "\ )\"<: C, .

C,\ . 'f W'\') "t

\:) . J e 'G--e c.okcwi 'LIN\ ls ?

' s-- v:: x\ ,VV)


. V"' : \:-ec-to\-o,vJ eta'.-t\J \.e;l.-u..Wf cuus
Vv - Ice C.i fotwl) terci\A.N k-,a\...

vo .,. x:.-ec..-e, ./tr0 t; 1:-o.v..

\)P't :: 'I.. t-1..'1..

\J \) wt/<;

-:. V q X t -= 1
{, 1M

')
1r. SeMc....A, \.o'c, \o, '9eA"\al.ci-V\ e,l\.'JCvV\ \:ec..yo.\-<l.v' c...'VV'l,,

(5 "M.breM-1
\(J...v\ to.\ ,e V '\-.n,o.. . _") '(_.,e,. aJ?i. rWAIJ S.'..d WrA'? 'c e fCuv\ de"'t:)Otvl

"l.,ec_e, 8 WI (s

(I. \?.Jc,. \O.,V\-- \ck.( -\o.J<l\ \.tl..l \11.1\,:>V't--eo,./\\ ')e.fO ,ko ?,C{V se'<.ov'I(

\. 'veratf" \w\.-, en,,1,V\.) vtj Jo""' \C,.'c.ovi1

(. \Je, OJJ'v- \.e;Js.1 \a>.c.., \ \t'S"":)V\-i.M7Cf )e./ \::uQ,t \.,-. d<iNl."V\


\ s"'-e v, 1
d. 'lo\Q.Mi\ ctto'v- ""'OJ'\ \cu;?l -\o.'e.-\ i.\v 'ou-Wc '(e\o\\ \:et-\,.. lU' ""-j

(' \ l
e. \)e-lo(CI \:ec..ttt'.JII\ \et4:-., -\, \w L"C-eto )UOV\ o.to\-.v,-yei) \;d'l.-.v.
o
1W'') dJ.o-" \:.e <'l 1

0. :: Vl -;. l. \ =t.

\,. S1.. vl-::. 8 r-,-=- fl\/\;\

c.. S, :: -s-; - 8,1- V\I\

s <;-e. \)\le>'\,, \/VU)\?\\ '/\ tv ( \ >' ""-C.. I t-")i "'"{CA \

{Z..r v..,
1,..
d,o.<i \6.'.'\tu\. /'co. hM>o;.\ W\.t-\.Stk\- cl ((M\:Wt 01 l\O IN'\ Jo..<i
\-CA\.
1.,
wiJC. I

. \)erCA. \c,W\ei. c!.t el \u 'c..Cwv\ v\.(.,O\,\ \ o V\u\l M-t..r\ aw (IJ\- j1 le..., tc i 1


11
-i,
\
1
1.\'" \ \_o)
t

:s\
!'1..Vl
t ,...
-
x --
t '")

c . vti -= vO"f r
\

\) 1;1 :: () t lo lo,r)

:. <; VV'I / J

V -:..V\; tV0 -=. )10b7 Wl/>

)T. <,--t_\,vt.i\,, \,a\.u '(O..,,,. dllt\N\i?C-<(/,,,'\ "0/1.G.M Svcw e\e,v(>,.\ 'l,d, t-e.rwco.k,-
W\"IU\A,\V\'..

te.lM'oo\(. <;,\.Jv :> '1 \,Q;c,b,. '1.0 lfV\ di ,eQrll c't


e)Nl(().fV1

c.V\ \ W\ CAt{J t\H'<. '.,w\f _ \:\\'tu\C4'-"'


C{_ \(-\.vevvi Cl..Weil \ou i"U>u\

. \c.u< ulll O.fo"' '<-cO't(tV) \.V ()ill- WI '(\V...-..1.."\t. \,(} .

0. x :. Vo Lu\ e . -t

'f ::: \Jo c;1"' e t. - \ )t""


)5.._
V )<vi9 - \
'f -:.. 0 <:>
V"CJ>S6 : (p'\t:I

(.:?.o)'
\}-,. . 1>
0

Vo1.. : - \1..<90 'f. \ -:: ll>OO

\)
0
z: ,q_owi/s.
--