Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SALAH KECHIL DARO

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


MATEMATIK
KSSR TAHUN 6
(2017)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR DAN OPERASI

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

1.1 Aplikasikan (i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang menyelesaikan pengiraan termasuk Menyatakan maksud nombor perdana. Membuat perbandingan melalui
pemerhatian dan menyusun
nombor. pembundaran dan pola nombor. mengikut kriteria.
Menghubungkait, menyusun
(i) Mengenal pasti nombor perdana maklumat serta membuat
1.2 Nombor dalam lingkungan 100. penghampiran dan membina
pemahaman melalui alat yang
perdana. 2 Mengenal pasti nombor perdana. bersesuaian dan pemerhatian
(i) Membaca, menyebut dan menulis situasi sekeliling.
1.3 Nombor hingga sebarang nombor hingga tujuh digit
tujuh digit. dalam perpuluhan juta yang NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan situasi harian. KEUSAHAWANAN:
Menyatakan nombor hingga tujuh digit Bekerjasama dalam kumpulan
(ii)Membaca, menyebut dan menulis 3 dan berani menyatakan idea,
13 sebarang nombor hingga tujuh digit dalam perpuluhan juta dan pecahan juta. yakin
dalam pecahan juta yang penyebutnya
3 - 20 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan TMK:
Kalkulator, Power point
JAN situasi harian.
2017 (iii) Menukar nombor dalam perpuluhan Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:
4
dan pecahan juta kepada nombor melibatkan nombor dan operasi. Petak serratus, kad nombor,
bulat dan sebaliknya. garis nombor dan lembaran
(iv) Menyelesaikan masalah harian yang kerja
melibatkan nombor bulat, perpuluhan i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin
dan pecahan bagi operasi tambah, Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan nombor dan operasi dengan
tolak, darab bahagi dan operasi Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
bergabung termasuk penggunaan anu
Pelbagai Alir, Peta Titi
dalam situasi yang diberi.
KEM. ABAD KE-21
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin Kemahiran Komunikasi, Belajar
6 melibatkan nombor dan operasi secara sepanjang hayat
kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 2. PECAHAN
STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
1 KREATIVITI DAN INOVASI:
Membaca ayat matematik yang Kenal pasti ciri, menterjemah
2.1 Darab (i) Mendarab sebarang pecahan melibatkan pecahan. idea, mnghubung kait dan
pecahan. wajar dan nombor bercampur menganalisis persamaan dan
dengan pecahan wajar dan perbezaan
nombor bercampur. Menyatakan langkah-langkah
2 TMK:
penyelesaian melibatkan pecahan.
Power point
2.2 Bahagi (i) Membahagi sebarang pecahan
NILAI MURNI DAN SIKAP
pecahan. wajar dan nombor bercampur Menentukan kewajaran jawapan bagi KEUSAHAWANAN:
dengan pecahan wajar dan 3 penyelesaian ayat matematik Kesungguhan, ketelitian, dan
46 nombor bulat. melibatkan pecahan. sabar., Menghubungkait,
bekerjasama, adil, prihatin,
menghargai masa
23 JAN 2.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian dan tolong-menolong
masalah yang melibatkan pendaraban dan Menyelesaikan masalah harian yang
4
10 FEB melibatkan pembahagian pecahan. rutin melibatkan pecahan. BBB:
Kertas A4, pensel warna,
2017 pecahan kad pecahan,dan lembaran
kerja
Menyelesaikan masalah harian yang
5 rutin melibatkan pecahan dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang
6 bukan rutin melibatkan pecahan KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Penyelesaian
secara kreatif dan inovatif. masalah

28 - 29 JANUARI 2017 (SABTU - AHAD) = CUTI TAHUN BARU CINA 2017


1 FEBRUARI 2017 (RABU) = CUTI HARI WILAYAH
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
3. PERPULUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN T
KANDUNGAN TAFSIRAN KURIKULUM
P

3.1 Operasi (i) Mendarab dan membahagi 1 Membaca ayat matematik yang KREATIVITI DAN INOVASI:
bergabung perpuluhan dengan nombor bulat melibatkan perpuluhan. Mengimbas kembali idea,
menghubungkait dan
perpuluhan. dan perpuluhan, hasilnya hingga
menganalisis, menghasilkan
tiga tempat perpuluhan melibatkan idea melalui pemerhatian, dan
situasi harian. Mendarab dan membahagi perpuluhan menyatakan idea secara lisan.
2
dengan nombor bulat dan perpuluhan.
3.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian TMK:
Power point, kalkulator
masalah. melibatkan operasi bergabung
perpuluhan dan hasilnya hingga Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
78 tiga tempat perpuluhan. 3 menyelesaikan ayat matematik KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti,yakin, berani
melibatkan perpuluhan.
membuat keputusan
13 - 24
FEB BBB:
2017 Menyelesaikan masalah harian rutin Garis nombor, Kad Nombor,
4
yang melibatkan perpuluhan. Kertas A4 dan Lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perpuluhan dengan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Kemahiran komunikasi,
Kepimpinan
6 rutin yang melibatkan perpuluhan
secara kreatif dan inovatif.
MINGGU 9 (27 FEB 3 MAC 2016) = UJIAN PENILAIAN 1 2017

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


TAJUK : 4. PERATUS
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
10-11 KREATIVITI DAN INOVASI:
4.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menyatakan istilah yang melibatkan Menghasilkan idea melalui
5 17 MAC pemerhatian dan menyatakan
masalah melibatkan simpanan dan peratus bagi simpanan dan pelaburan.
2017 idea secara lisan.
melibatkan pelaburan.
peratus. TMK:
Menjelaskan kebaikan melakukan Power point, kalkulator
2
simpanan dan pelaburan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan,
Menentukan kewajaran jawapan bagi
Berani membuat keputusan
3 penyelesaian ayat Matematik
melibatkan simpanan dan pelaburan. BBB:
Kertas A4 dan lembaran
kerja .
Menyelesaikan masalah harian rutin
4
yang melibatkan peratus. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Dakap, Peta Alir, Peta
5 yang melibatkan peratus dengan Pelbagai Alir, Peta Titi
menggunakan pelbagai strategi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
Menyelesaikan masalah harian bukan Keusahawanan, Kritis
6 rutin yang melibatkan peratus secara
kreatif dan inovatif.

20 -24 MAC 2017 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2017

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


TAJUK : 5. WANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
12 KREATIVITI DAN INOVASI:
Menyatakan untung dan rugi, diskaun,
10.1 Penyelesaian(i) Menyatakan maksud untung dan rugi, 1 harga kos, harga jual, bil, invois, rebet, Mengenalpasti ciri,
20 24 masalah diskaun, harga kos, harga jual, bil, mewakilkan gabungan wang
aset dan liabiliti, faedah dan cukai yang pelbagai untuk
MAC melibatkan invois, rebet, aset dan liabiliti, perkhidmatan. membentuk satu nilai yang
2016 wang. faedah dan cukai perkhidmatan.
sama, menterjemah idea,
Menyelesaikan ayat matemaik menghubungkait dan
(ii) Menyelesaikan masalah harian 2
melibatkan wang. menganalisis
melibatkan untung dan rugi,
diskaun, harga kos, harga jual, bil, TMK:
invois, rebet, aset dan liabiliti, Power Point, Kalkulator
faedah dan cukai perkhidmatan. Menentukan kewajaran jawapan bagi
3 penyelesaian ayat matematik NILAI MURNI DAN SIKAP
melibatkan wang. KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama, jimat cermat,
Menyelesaikan masalah harian rutin teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
yang melibatkan wang.
4 aktiviti jual beli.

BBB:
Kad wang, Catalog barang,
Menyelesaikan masalah harian rutin Lembaran kerja.
5 yang melibatkan wang dengan
i-THINK
menggunakan pelbagai strategi.
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Menyelesaikan masalah harian bukan Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin yang melibatkan wang secara
KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif.
Keusahawanan, Kemahiran
komunikasi, Keluwesan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 6.


MASA DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
13 14 KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Sistem 24 (i) Hubungan antara sistem 12 jam 1 Menyatakan dan mengenal pasti sistem
Mengenalpasti ciri dan
situasi, menghasilkan idea
27 MAC jam. dengan 24 jam. 24 jam. melalui pemerhatian, dan
menjana idea serta membuat
7 APRIL 6.2 Tempoh (i) Mengira tempoh masa dalam sekuen.
Perkaitan hubungan antara sistema 12
2017 masa. sebarang unit masa.
jam dengan sistema 24 jam dan TMK:
2
mengira tempoh masa dalam sebarang Paparan Power Point,
6.3 Penyelesaian(i) Menyelesaikan masalah harian
unit masa. kalkulator
masalah melibatkan masa termasuk zon
melibatkan masa. Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
masa. penyelesaian ayat matematik KEUSAHAWANAN:
3 melibatkan masa. Menghargai masa, disiplin,
berdaya saing, menghormati
orang tua dan melakukan
kerja yang berfaedah.
Menyelesaikan masalah harian rutin
4
yang melibatkan masa. BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,

Menyelesaikan masalah harian rutin i-THINK


5 yang melibatkan masa menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 rutin yang melibatkan masa secara Belajar sepanjang hayat,
kreatif dan inovatif. Kemampuan menyesuaikan
diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 7. PANJANG, JISIM DAN ISI


PADU CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
15 KREATIVITI DAN INOVASI:
7.1 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan 1 Menyatakan ukuran atau sukatan bagi Membuat perbandingan,
10 14 masalah panjang, jisim dan isi padu cecair. membuat pemerhatian
sesuatu kuantiti. dengan menggunakan alat
APRIL melibatkan
dan prosedur tertentu
2016 panjang, jisim
dan isi padu TMK:
cecair. Menyatakan ayat matematik melibatkan Power Point, Kalkulator
2
panjang, jisim dan isi padu cecair.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama,teliti, berani,
penyelesaian ayat matematik melibatkan bekerjasama dalam
3 panjang, jisim dan isi padu cecair. kumpulan

BBB:
Kertas A4 dan lembaran
Menyelesaikan masalah harian rutin kerja
4 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Pelbagai Alir, Peta Titi
5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair dengan pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah
Menyelesaikan masalah harian bukan rutin
6 melibatkan panjang, jisim dan isi padu
cecair secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


TAJUK : 8. RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
16-17 KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Mengenalpasti ciri,
8.1 Sudut (i) Melukis bentuk poligon hingga
14 28 lapan sisi pada petak segiempat Menyatakan bentuk poligon. mengimbas kembali idea, beri
pelbagai contoh,
APRIL sama dan segitiga sisi serta mempraktikkan proses kreatif
2017 untuk menghasilkan idea
mengukur sudut-sudut yang
secara spontan.
terbentuk. Melukis bentuk poligon pada petak
(ii) Menyatakan ciri-ciri poligon. 2
segiempat sama dan segitiga sama sisi. TMK:
8.2 Bentuk dua Excel, Power Point, Words,
dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian yang Kalkulator.
Mengukur sudut-sudut pada bentuk
melibatkan perimeter dan luas
gabungan bentuk dua dimensi. 3 segitiga, segiempat dan poligon dengan NILAI MURNI DAN SIKAP
tepat. KEUSAHAWANAN:
8.3 Bentuk tiga Kreatif, berani mencuba, tidak
dimensi. (i) Menyelesaikan masalah harian yang putus asa, peka terhadap
Menyelesaikan masalah harian rutin persekitaran.
melibatkan luas permukaan dan isi
4 yang melibatkan bentuk dua dimensi
padu gabungan bentuk tiga BBB:
dan tiga dimensi.
dimensi. Petak segiempat, petak
segitiga, jangka sudut, kertas
Menyelesaikan masalah harian rutin A4 lembaran kerja
yang melibatkan bentuk dua dimensi
5
dan tiga dimensi dengan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian bukan Pelbagai Alir, Peta Titi
rutin yang melibatkan bentuk dua
6 KEMAHIRAN ABAD KE-21
dimensi dan tiga dimensi secara kreatif Penyelesaian masalah, Kritis,
dan inovatif. Menaakul

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK :


9. KOORDINAT
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
18 KREATIVITI DAN INOVASI:
16.1 Mengaplikasi (i) Menentukan jarak mengufuk dan Membuat perbandingan,
1 Menyatakan kedudukan paksi-x, paksi-y membuat pemerhatian
15 koordinat jarak mencancang antara dua
MEI pada sukuan pertama. dengan menggunakan
pada sukuan titik. prosedur tertentu, menjana
2016
pertama. idea dan menghubungkait
Menyatakan jarak objek paksi-x, dan idea dengan pengetahuan
2 jarak paksi-y. sedia ada.

TMK:
Excel, kalkulator
Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
penyelesaian yang melibatkan jarak KEUSAHAWANAN:
3
mengufuk dan jarak mencancang antara Bekerjasama,teliti, berani,
dua titik. bekerjasama dalam
kumpulan

Menyelesaikan masalah harian rutin BBB:


4 Kertas berpetak, komputer
yang melibatkan koordinat. dan lembaran kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
5 yang melibatkan koordinat Pokok, Peta Dakap, Peta Alir,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Keluwesan, Kepimpinan,
6 rutin yang melibatkan koordinat secara Keusahawanan
kreatif dan inovatif.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 10. NISBAH DAN


KADARAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
19 KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
10.1 Nisbah dan (i)Mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam 1 Membaca nisbah yang diberi. pemerhatian, menilai idea
8 12 kadaran. bentuk a:b atau a, yang secara kritis, fenomena
MEI b dapatan makna, Mengimbas
2017 melibatkan nisbah: kembali idea, membuat
Mewakilkan nisbah dua kuantiti. perkaitan, mengubahsuai idea
a. bahagian kepada bahagian 2
b. bahagian kepada keseluruhan TMK:
dan Power Point, Excel, Kalkulator
c. keseluruhan kepada bahagian.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan kewajaran jawapan bagi
3 KEUSAHAWANAN:
(ii) Menyelesaikan masalah harian perwakilan nisbah dua kuantiti. Kerjasama, tolong-menolong,
yang melibatkan nisbah dan rajin, yakin, adil, fokus
kadaran yang mudah.
BBB:
Menyelesaikan masalah harian rutin Bahan maujud, gambar, kertas
4
yang melibatkan nisbah dan kadaran. A4 dan lembaran kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan nisbah dan kadaran Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Keluwesan, Membuat
6 rutin yang melibatkan nisbah dan keputusan, Kritis
kadaran secara kreatif dan inovatif.
1 MEI 2017 ( ISNIN) = CUTI HARI PEKERJA
10 MEI 2017 (RABU) = CUTI HARI WESAK

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 11.


PENGURUSAN DATA
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
20 - 21
KREATIVITI DAN INOVASI
11.1 Data. (i) Mentafsir data dari piktograf, carta 1 Menyatakan maksud mentafsir data. Membuat pemerhatian,
15 26 palang dan carta pai. menghubungkait maklumat
MEI (ii) Menyelesaikan masalah harian yang dengan pengetahuan sedia
2017 melibatkan: ada, Kreatif mengelas dan
Menerangkan langkah-langkah yang membuat perbandingan
a. Mod, median, min dan julat. 2 perlu bagi mentafsir data.
b. Piktograf, carta palang dan TMK:
carta pai bagi sekumpulan Power Point, Excel, kalkulator
data.
Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
3 penyelesaian melibatkan pentafsiran KEUSAHAWANAN
Bekerjasama, ketelitian, berani
data. mencuba, tidak putus asa
BBB
Gambar carta palang, gambar
Menyelesaikan masalah harian rutin carta pai kertas A4, lembaran
4
yang melibatkan perwakilan data. kerja

i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Menyelesaikan masalah harian rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
5 yang melibatkan perwakilan data Peta Dakap, Peta Alir, Peta
menggunakan pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian bukan Belajar sepanjang hayat,
6 rutin yang melibatkan perwakilan data inovatif, penyelesaian masalah
secara kreatif dan inovatif.

MINGGU 22-23 : 29 MEI 9 JUN 2017 = CUTI PERTENGAHAN TAHUN, 2017

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 12.


KEBOLEHJADIAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
24
12.1 Kebolehjadian (i) Menyatakan sama ada suatu 1 KREATIVITI DAN INOVASI
12 16 . peristiwa dalam kehidupan Menyatakan maksud kebolehjadian. Membuat pemerhatian,
menghubungkait maklumat
JUN harian yang mungkin berlaku dengan pengetahuan sedia
2017 atau tidak mungkin berlaku.. Menyatakan kebolehjadian bagi sesuatu ada, Kreatif mengelas dan
(ii) Menyatakan kebolehjadian sutau 2 peristiwa. membuat perbandingan
peristiwa sebagai mustahil, kecil
kemungkinan, sama TMK:
kemungkinan, besar Power Point
kemungkinan atau pasti. Menentukan kewajaran jawapan bagi
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
sesuatu kebolehjadian.
KEUSAHAWANAN
Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
Menyelesaikan masalah harian rutin putus asa, yakin
4
yang melibatkan kebolehjadian.
BBB
kertas A4, lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian rutin
5 yang melibatkan kebolehjadian i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta
Titi
Menyelesaikan masalah harian bukan
6 rutin yang melibatkan kebolehjadian KEMAHIRAN ABAD KE-21
secara kreatif dan inovatif. Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
masalah

19 JUN 1 SEPTEMBER 2017 = GEMPUR TAHUN 6

28 OGOS - 1 SEPTEMBER 2017 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA, 2017

4 7 SEPTEMBER 2017 = UPSR 2017

8 SEPTEMBER 24 NOVEMBER 2017 = PASCA UPSR

25 NOVEMBER 2017 1 JANUARI 2018 = CUTI AKHIR TAHUN


DISEDIAKAN OLEH :

.................................................
( MUSA BIN HAIDIR )