Anda di halaman 1dari 2

Pemerdagangan manusia pasport, atau ikatan hutang oleh ejen atau majikan

mereka. Perampasan pasport oleh majikan dilakukan


Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan secara meluas, dan terdapat laporan bahawa majikan
perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi membuka akaun bank bersama sebagai satu bentuk
manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara kawalan ke atas pekerja. Pekerja yang melaporkan
sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam teraniya memberitahu bahawa majikan mereka
konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk mengawal mereka dengan mengancam untuk
merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, menyerahkan pasport bekerja kepada pihak berkuasa
perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan imigresen di mana majikan akan mendakwa bahawa
perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk pekerja itu telah melanggar syarat-syarat kontrak
melalui ikatan hutang). pekerjaan mereka, jika bersalah boleh mengakibatkan
pembatalan visa dan seterusnya pengusiran.
Pengeksploitan pemerdagangan manusia termasuk Sesetengah majikan di Malaysia dilaporkan tidak
memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk membayar gaji pembantu rumah asing mereka selama
eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan 3 hingga 6 bulan. Ia dibuat atas alasan sebagai
yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, bayaran balik kepada agensi pengambilan pekerja dan
ekploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, ikatan hutang lain yang dikenakan ke atas majikan.
pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak Ada juga kes dimana majikan secara tidak sah
sah, perkahwinan kanak-kanak, atau pengambilan menahan gaji pekerja secara eskrow sehingga tamat
kanak-kanak sebagai tentera, pengemis dan tujuan kontrak. Ini menjadikan pekerja terus bekerja kerana
permainan, atau untuk tujuan kegiatan keagamaan. takut tidak menerima pampasan kewangan jika mereka
tidak memenuhi kontrak. Pelarian, terutamanya dari
Pemerdagangan manusia di Malaysia
Burma, adalah lebih terdedah kepada pemerdagangan,
dan rakyat Malaysia daripada masyarakat luar bandar
Menurut Pemerdagangan Manusia 2011 keluaran
dan kumpulan peribumi juga turut terdedah. Ikatan
kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, Malaysia
Relawan Rakyat Malaysia (RELA) terus melakukan
menjadi negara destinasi bagi banyak imigran dari luar
serbuan yang mensasarkan komuniti pendatang haram
negara khususnya dari Indonesia, Nepal, India,
dan menahan pelarian, pemohon suaka, dan mangsa
Thailand, China, Filipina, Burma, Kemboja, Bangladesh,
pemerdagangan manusia bersama-sama mereka yang
Pakistan, dan Vietnam dengan tujuan untuk mencari
didakwa pendatang haram.
peluang ekonomi yang lebih besar.
Namun begitu amalan ini dilaporkan telah berkurangan
Sesetengah imigran yang dibawa masuk ke Malaysia
berbanding tahun 2010. Walaupun tidak
dipaksa bekerja secara paksa atau bekerja kerana
menandatangani Surat Hasrat (LOI) untuk meminda
terikat dengan hutang kepada majikan, agen
Memorandum Persefahaman (MOU), kerajaan
pekerjaan, atau perekrut buruh tidak formal. Ramai
Indonesia dan Malaysia belum meminda atau
pesalah pemerdagangan manusia di Malaysia adalah
mengganti MOU tahun 2006 mengenai pekerjaan
dari kalangan ahli perniagaan, ia juga didalangi oleh
pembantu rumah (amah) Indonesia di Malaysia, yang
sindiket jenayah terancang yang besar. Sejumlah besar
membenarkan majikan Malaysia untuk merampas dan
wanita muda direkrut untuk bekerja di restoran dan
memegang pasport pembantu rumah.
hotel di Malaysia, yang mana sesetengah mereka
datang dengan menggunakan visa Pegawai
Menurut pertubuhan-pertubuhan NGO, bilangan
Perhubungan Pelanggan, namun kemudian dipaksa
pembantu rumah yang bekerja secara sah di Malaysia
untuk bekerja dalam industri seks komersial di
telah menurun daripada 300,000 kepada 230,000
Malaysia.
sepanjang tahun lalu. Pertubuhan-pertubuhan NGO ini
menganggarkan bagi setiap pembantu rumah yang
Kebanyakan syarikat Malaysia yang merekrut tenaga
bekerja secara sah di Malaysia terdapat satu yang
buruh mengambil buruh berlebihan dari Bangladesh,
bekerja di negara ini secara haram. 90% daripada
Vietnam dan negara-negara lain. Buru-buruh ini
pembantu rumah (amah) adalah dari Indonesia.
ditahan di gudang-gudang atau lokasi-lokasi lain dan
Sebilangan kecil rakyat Malaysia telah dilaporkan
diserahkan kepada majikan yang tidak
diperdagangkan di dalam dan luar negara ke
bertanggungjawab yang memaksa pekerja-pekerja ini
Singapura, China dan Jepun dan mereka dieksploitasi
menjadi buruh paksa. Ramai pekerja asing di ladang,
sebagai pekerja seks komersial.
tapak pembinaan, kilang tekstil, dan mereka yang
bekerja sebagai pembantu rumah di Malaysia
Walaupun Kerajaan Malaysia tidak memenuhi
menghadapi amalan-amalan berupa pemerdagangan
sepenuhnya piawaian minimum untuk membanteras
manusia seperti sekatan ke atas pergerakan, penipuan
pemerdagangan manusia, ia telah melaksanakan
dan fraud dalam pembayaran gaji, perampasan
pelbagai usaha dengan bersungguh-sungguh ke arah
itu. Sebagai contoh, undang-undang anti- usaha kesedaran awam mengenai pemerdagangan
pemerdagangan manusia yang lebih berkesan dan manusia, ia tidak menyiasat dan mendakwa secara
usaha-usaha perlindungan mangsa telah ditambah berkesan kes-kes pemerdagangan buruh, dan gagal
baik - Malaysia diletakkan pada Tahap 2 Senarai untuk menangani masalah penglibatan kerajaan dalam
Pemerhatian bagi 2 tahun berturut-turut. Walaupun pemerdagangan dan penjagaan mangsa dan
kerajaan meningkatkan bilangan sabitan di bawah Akta kaunseling yang kurang berkesan oleh pihak berkuasa.
Antipemerdagangan Orang dan Akta Antipenyeludupan Penahanan mangsa pemerdagangan di fasiliti kerajaan
Migran sepanjang tahun laporan dan meneruskan juga turut membimbangkan.