Anda di halaman 1dari 14

Fond pyetjesh per kualifikimin e mesuesve ne lidhje me :

Dokumentacionin
Programin
Metodiken e mesimdhenies

1
Per dokumentacionin
1. Ne lidhje me hartimin e objektivave te arritjeve te nxenesve per cdo kapitull ose linje lendore jepni mendim per seciin
nga pyetjet e meposhteme
Ku paraqiten keto objektiva ?
Cili eshte niveli qe mesuesi duhet ti japi prioritet ?
Ku duhet te synoje hartimi i tyre ?
3 pike
2. Realizimi I objektivit minimal brenda nje ore mesimi me ane te minitestit realizohet :
Duke formuluar dy pyetje
Duke pasur nje shtrirje kohore 10 -15
Duke synuar qe 60% e nxenesve te realizojne detyren

Analizo secilin nga pohimet e mesiperme !


3 pike
3. Ne lidhje me planifikimin e oreve te lira, a mund te thuhet se :

I referohen cdo niveli arsimor dhe zene 10-15% te programit te pergjithshem


Planifikohen vetem per perforcim
Ndahen ne raportin 1/3 me 2 /3

[ Po ose jo ,argumento perjgigjen ]


3 pike

4. Bordi i shkolles perbehet nga :


1. ---------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------
3 pike

5. Duke ditur qe masat disiplinore qe mund te merren ndaj nje nxenesi jane :
1. Qortim
2. Verejtje
3. Perjashtim per tre dite nga shkolla
4. Paralajmerim per perjashtim nga shkolla (THYERJE E NOTES NE SJELLJE )
5. Perjashtim nga shkolla

Percaktoni :
a) Kompetence e kujt eshte dhenia e masave te mesiperme displinore ?
b) Cili eshte dokumentacioni ku evidentohen ato ?
3 pike
2
Per metodiken e mesimdhenies
1. Duke pasur per baze mesimdhenien me ne qender nxenesin ,ploteso tabelen e meposhteme :

NGA : MESIMDHENIE PASIVE NE : MESIMDHENIE ME NE QENDER NX

MESUESI SHPJEGON

NXENESI DEGJON

MESUESI FLET

NXENESI RIPRODHON

MESUESI VLERESON

MESUESSI KOMANDON

3 pike

2. Ploteso skematikisht hartimin e nje modeli plan ditar me metoden P/N/P

Nr:
fazave
Plan ditar

3 pike

3.Organizo dhe grupo teknikat e meposhteme sipas perdorimit te tyre ne fazat perkatese gjate nje ore mesimi :
Parashikimime me terma paraprake ,
3
ditar dy pjesesh
brain storming
veprimtari lexim I drejtuar
harte koncepti
permbledhje e strukturuar

Parashikimi Ndertimi injohurive Perforcimi

3 pike
4 Duke presupozuar qe totali i pikeve ne nje test eshte 33 pike harto nje tabele te ndarjeve te pikeve dhe vleresimin
perkates per secilin interval pikesh

4 5 6 7 8 9 10

3 pike
5 Duke pranuar faktin qe vleresimi I nxenesve behet brenda objektivave qe u takojne niveleve te
ndryshme te njohjes:
Percaktoni sipas skemes se meposhteme, cilat jane keto nivele ne perputhje me taksonomine e
Blumit :

4
Per programin
1 Hartoni tre objektiva te nivelit te njohjes ,te te kuptuarit dhe te analizes , ne lidhje me temen
Jonet e thjeshta dhe te perbera .Perberjet jonike .Elektrovalenca
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
3 pike

2 Cilat jane linjat e permbajtjes sipas te cilave eshte knceptuar te organizohet Kimia VII, VIII, IX.
( Te pakten tre prej tyre )
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
3 pike

3 Paraqisni cilat jane disa nga temat mesimore (35 ) per kapitullin metalet dhe jometalet ne
Kimia VIII
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
3 pike

4 Duke u bazuar ne njohurite e marra ne kapitullin Hidokarburet e ngopura Alkanet


Per perberjen me formule molekulare C5 H12 hartoni nje ushtrim me tre kerkesa ku secila kerkese te vlersohet me
nje pike
1. ---------------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------------
3. -----------------------------------------------------------------------
3 pike

5 Integrimi I kimise me lendet e tjera , si nje aspekt shume I rendesishem ne procesin mesimor realizohet ne dy
drejtime shume te rendesishme

1. -------------------------------------------------------------------
2. ------------------------------------------------------------------
3 pike

5
elesi i pergjigjeve

per secilen pyetje

6
Per dokumentacionin
1. Ne lidhje me hartimin e objektivave te arritjeve te nxenesve per cdo kapitull ose linje lendore jepni mendim per seciin
nga pyetjet e meposhteme
Ku paraqiten keto objektiva ?
Cili eshte niveli , qe mesuesi duhet ti japi prioritet ?
Ku duhet te synoje hartimi i tyre ?
3 pike

Pergjigje :
Hartimi i ketyre objektivave behet ne fillim te do kapitulli dhe paraqiten ne ditar nga secili mesues
Mesuesi duhet ti japi prioritet nivelit baze ,por mund te kalohet edhe ne nivelin e mesem apo
ate te larte
Hartimi I ketyre objektivave duhet te synoje ne kalimin nga mesimdhenia kryessisht me ne qender tekstin ne
mesimdhenien me ne qender nxenesin

2. Realizimi I objektivit minimal brenda nje ore mesimi me ane te minitestit realizohet :
Duke formuluar dy pyetje
Duke pasur nje shtrirje kohore 10 -15
Duke synuar qe 60% e nxenesve te realizojne detyren

Analizo secilin nga pohimet e mesiperme !

3 pike

Pergjigje :
Jo minitesti realizohet duke hartuar vetem nje pyetje
Minitesti mund te kete nje shtrirje kohore prej 5 ose max imumi deri ne 10 ne varesi te pyetjes apo nivellit
te klases ne te cilen realizohet
Vetem kur 90% e klases e realizon minitestin ,vetem atehere mund te themi qe objektivi minimal eshte
realizuar

3. Ne lidhje me planifikimin e oreve te lira, a mund te thuhet se :

I referohen do niveli arsimor dhe zene 10-15% te programit te pergjithshem


Planifikohen vetem per perforcim
Ndahen ne raportin 1/3 me 2 /3

[ Po ose jo , argumento perjgigjen ] 3 pike


7
Pergigje :
Po eshte e sakte ,planifikimi I oreve te lira I referohet do niveli arsimor dhe ze 10-15% te programit te
pergjithshem
Jo nuk eshte e vertete ,mund te planifikohen edhe per veprimtari te ndryshme ne baze shkolle ,per module te
ndryshem mesimore ,per projekte kurrikulare brenda klases ,paralelit apo shkolles, por edhe per vlersimin ne
nivel shkolle te arritjeve te nxenesve
Po eshte e vertete ndahen ne raportin 1/3 me 2/3 ku 1/3 eshte per perforcim njohurish ndersa 2/3 per module
,projekte ,teste ,veprimtari .

4. Bordi i shkolles perbehet nga :


1. ---------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------
3. ---------------------------------------------------------------
3 pike

Pergjgje :
1. Prinder te nxenesve dhe nxenes te asaj shkolle
2. Perfaqsues te ndryshem te komunitetit shkollor ,DAR/ZA,ose te qeverise vendore
3. Mesues te asaj shkolle

5. Duke ditur qe masat disiplinore qe mund te merren ndaj nje nxenesi jane
1. Qortim
2. Verejtje
3. Perjashtim per tre dite nga shkolla
4. Paralajmerim per perjashtim nga shkolla (THYERJE E NOTES NE SJELLJE )
5. Perjashtim nga shkolla

Percaktoni :
a) Kompetence e kujt eshte dhenia e masave te mesiperme displinore ?
b) Cili eshte dokumentacioni ku evidentohen ato ?
3 pike

Pergjigje :
a) Mesuesi kujdestar ka kompetence per te dhene masen e qortimit apo te verejtjes ,ndersa drejtoria e shkolles
ne bashkepunim me keshillin e disiplines te asaj shkolle mund te marrin masa disiplinore te llojit 3,4,5
b) Mesuesi kujdestar I evidenton keto masa ne rregjister ne faqen perkatese
Ndersa drejtoria e shkolles pasi ka lajmeruar me pare familjen e nxenesit harton nje qarkore e cila lexohet ne te
tere shkollen dhe ruhet si document ne dosjet perkatese

8
Per metodiken e mesimdhenies
1. Duke pasur per baze mesimdhenien me ne qender nxenesin , ploteso tabelen e meposhteme :

NGA : MESIMDHENIE PASIVE NE : MESIMDHENIE ME NE QENDER NX

MESUESI SHPJEGON

NXENESI DEGJON

MESUESI FLET

NXENESI RIPRODHON

MESUESI VLERESON

MESUESSI KOMANDON

Pergjigja :

NGA : MESIMDHENIE PASIVE NE : MESIMDHENIE ME NE QENDER NX

MESUESI SHPJEGON Mesuesi drejton ,orienton ,udhezon

NXENESI DEGJON Nxenesi perfshihet ,vepron

MESUESI FLET Messuesi bisedon ,diskuton ,shkemben ide

NXENESI RIPRODHON Nxenesi diskuton , arsyeton ,argumenton

MESUESI VLERESON Mesuesi perfshin nxenesit ne vleresim dhe vete


vleresim

MESUESSI KOMANDON Mesuesi menaxhon ,organizon

3 pike
2 Ploteso skematikisht hartimin e nje modeli plan ditar me metoden

P/N/P sipas skemes se meposhteme

9
Nr:
fazave
Plan ditar

Pergjigja:

Nr:
fazave
Plan ditar

1 Lenda

2 Klasa

3 Tema

4 Objektivat

5 Fjale kyce

6 Mjetet e punes

7 Struktura e ores se mesimit : parashikim /ndertimi I njohurive /perforcimi

8 Vleresimi

3 pike

10
3.Organizo dhe grupo teknikat e meposhteme sipas perdorimit te tyre ne fazat perkatese gjate nje ore mesimi :
- Parashikimime me terma paraprake ,
- ditar dy pjesesh
- brain storming
- veprimtari lexim I drejtuar
- harte koncepti
- permbledhje e strukturuar

Parashikimi Ndertimi I njohurive Perforcimi

Pergjigje :
Parashikimi Ndertimi I njohurive Perforcimi
Parashikim me terma pararake Ditar dy pjesesh Parashikim meterma paraprake
Brain storming Veprimtari lexim I drejtuar Permbledhje e strukturuar
Permbledhje e strukturuar Harte koncepti Harte koncepti
3 pike

4. Duke presupozuar qe totali i pikeve ne nje test eshte 33 pike harto nje tabele te ndarjeve te pikeve dhe vleresimin
perkates per secilin interval pikesh

Pergjigje :
Duke pasur parasysh qe me 24 % te pikeve nxenesi na paraqitet si jokalues , ne rastin tone 24/100 e 33 pikeve jane
7,92 pike pra nxenesi me 8 pike nuk mund te quhet kalues
Piket e mbetura 33-7,92= 25,08 ndahen per gjashte nota dhe hartohet tabela perfundimtar e ndarjes se pikeve me
vleresimet perkatese

4 5 6 7 8 9 10
1 -8 9-13 14-18 19 22 23 -26 27 - 30 31 33

3 pike

11
5 Duke pranuar faktin qe vleresimi I nxenesve behet brenda objektivave qe u takojne niveleve te ndryshme te
njohjes:
Percaktoni sipas skemes se meposhteme, cilat jane keto nivele ne perputhje me taksonomine e
Blumit
Pergjigja :
Mesuesi vlereson ne varesi te faktit se sa i afte eshte nxenesi te ;

3 pike

12
Per programin
1 Hartoni tre objektiva te nivelit te njohjes ,te te kuptuarit dhe te analizes , ne lidhje me temen
Jonet e thjeshta dhe te perbera .Perberjet jonike .Elektrovalenca
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
3 pike
Pergjigja :
Te perkufizoje valencen
Te pershkruaje dhe perkufizoje lidhjen jonike
Te shkruaje formulat per komponimet jonike nepermjet joneve
2 Cilat jane linjat e permbajtjes sipas te cilave eshte knceptuar te organizohet Kimia VII,VIII,IX
( Te pakten tre prej tyre )
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Pergigja :
Linjat e permbajtjes sipas te cilave eshte knceptuar te organizohet Kimia VII,VIII,IX jane :
Grupet e lendeve ne lidhje me ndertimin e tyre
Reaxioni kimik
Kimia sasiore
Sjellja e lendeve
3 pike
3 Paraqisni cilat jane disa nga temat mesimore (35 ) per kapitullin metalet dhe jometalet ne
Kimia VIII
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Pegjgja :
Metalet e grupit te IA ;IIA;IIIA
Metalet e grupeve B
Jometalet e grupeve IVA , VA VIA VIIA
Ushtrime njehsime stekiometrike
Pune praktike eksperimentale :vetite e metaleve
3 pike
4 Duke u bazuar ne njohurite e marra ne kapitullin Hidokarburet e ngopura Alkanet

13
Per perberjen me formule molekulare C5 H12 hartoni nje ushtrim me tre kerkesa ku secila kerkese te vlersohet me
nje pike
1. ---------------------------------------------------------------------
2. ---------------------------------------------------------------------
3. -----------------------------------------------------------------------
Pergjgja :
Jepni izomeret e mundshem te perberjes me formule C5H12
Sa izomere te monokloruar jep C5H12
Sa litra ajer nevoiten per djegien e 2,24 l pentan
3 pike
5 Integrimi I kimise me lendet e tjera , si nje aspekt shume I rendesishem ne procesin mesimor realizohet ne dy
drejtime shume te rendesishme
1. ------------------------------------------------------
2. ------------------------------------------------------
3 pike
Pergjigja :
Integrimi I kimise me lendet e tjera , si nje aspekt shume I rendesishem ne procesin mesimor realizohet ne dy
drejtime shume te rendesishme
1. Integrimi me shkencat e peraferta te natyres si biologjia dhe fizika ne aplikimin
e metodave te njejta
te modeleve e koncepteve qe gjejne zbatim ne kimi
ne formulimin e objektivave te nejta
2. Integrimi me fusha te tjera jo shume te peraferta me to ,
si gjuha e kimise ,
matematika ,
shendeti etj

FUND !!!!!!!!!!
#MesueseAurela

14