Anda di halaman 1dari 9

STANDARD 4 1

PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
PELAKSANAAN SKPMg2
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Januari 2017
2
PERUBAHAN

SKPM2010 SKPMg2
Nama Standard: Nama Standard: Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
(PdP)

Bil. Aspek: 12 Bil. Aspek: 6

Pengiraan Skor: 12 Aspek Pengiraan Skor: 8 TUMS

Fokus kepada: kemahiran Fokus kepada: peranan

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


3

PERNYATAAN STANDARD
Guru berperanan sebagai pemudah
cara dalam proses pembelajaran dan
pengajaran (PdP) yang berkesan
untuk memperkembangkan potensi
murid secara menyeluruh dan
meningkatkan pencapaian murid
pada tahap optimum secara
berterusan.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 4

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


Guru bertindak sebagai perancang untuk
ASPEK 4.1:
memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi
Guru Sebagai
Perancang
dalam melaksanakan Pembelajaran dan
Pemudahcaraan (PdPc).

ASPEK 4.2: Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan


Guru Sebagai PdPc untuk memastikan kelancaran proses
Pengawal pembelajaran mengikut perancangan.

Guru bertindak sebagai pembimbing untuk


ASPEK 4.3:
membolehkan murid menguasai pengetahuan,
Guru Sebagai
Pembimbing
kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan
objektif pelajaran.
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
SAMBUNGAN ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 5

ASPEK KRITERIA KRITIKAL

ASPEK 4.4: Guru bertindak sebagai pendorong untuk


Guru Sebagai meningkatkan motivasi dan kemahiran
Pendorong insaniah (soft skills) murid.
ASPEK 4.5:
Guru berperanan sebagai penilai untuk
Guru Sebagai
Penilai
mengesan tahap penguasaan murid.

ASPEK 4.6: Murid bertindak sebagai pembelajar aktif


Murid Sebagai untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran
Pembelajar Aktif serta mengamalkan nilai positif.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


6

STANDARD KUALITI DAN TUMS

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


Guru merancang Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran
pelaksanaan PdPc secara dan menyediakan sumber pendidikan mengikut
4.1.1
profesional dan sistematik. keupayaan murid, peruntukan masa dan arahan
yang berkuat kuasa. (LINK 4.1.1)

Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta


Guru mengawal proses memberi peluang kepada penyertaan aktif murid
pembelajaran secara dengan menepati objektif pelajaran, mengikut
4.2.1
profesional dan terancang. keupayaan murid dan secara berterusan dalam PdPc.
(LINK 4.2.1)

Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid,


menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan
Guru mengawal suasana
suasana pembelajaran yang menyeronokkan
pembelajaran secara
4.2.2 mengikut kesesuaian dan keperluan, secara
profesional dan terancang.
berhemah, menyeluruh dan berterusan. (LINK 4.2.2)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS 7

STANDARD KUALITI
BIL. TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
(STAK)
Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan
kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan
Guru membimbing menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber
murid secara pendidikan serta menggabung jalin isi pelajaran dengan
4.3.1
profesional dan kemahiran/mata pelajaran lain mengikut keperluan dan
terancang. keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhemah
dan bersungguh-sungguh. (LINK 4.3.1)

Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif,


Guru mendorong mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran
minda murid dalam kritis dan kreatif dan membuat keputusan atau
melaksanakan aktiviti menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk
4.4.1
pembelajaran secara murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi
profesional dan pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran
terancang. secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran, mengikut
keupayaan murid dan secara berterusan. (LINK 4.4.1)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


SAMBUNGAN STANDARD KUALITI DAN TUMS 8

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


Memberi pujian, galakan, penghargaan dan
Guru mendorong emosi
keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid
murid dalam melaksanakan
4.4.2 secara berhemah, menyeluruh dan berterusan.
aktiviti pembelajaran secara
(LINK 4.4.2)
profesional dan terancang.
Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran,
menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan,
Guru melaksanakan penilaian membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid
4.5.1 secara sistematik dan berdasarkan objektif pelajaran, mengikut ketetapan
terancang. pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa, secara
menyeluruh dan berterusan. (LINK 4.5.1)

Memberi respons, berkomunikasi dan melaksanakan


Murid melibatkan diri dalam aktiviti secara kolaboratif, berpemikiran kritis dan
proses pembelajaran secara kreatif, mengemukakan soalan, menyelesaikan
4.6.1
berkesan. masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan
kehidupan berdasarkan objektif pelajaran, secara
aktif, yakin dan berhemah. (LINK 4.6.1)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM LINK-RUBRIK 13 Januari 2017


9

SEKIAN
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017