Anda di halaman 1dari 3

CONTOH FORMAT PENULISAN RPH PEND.

KESENIAN THN 1 2017


(NEGERI MELAKA FORMAT UTK 1 DAN 2 MINGGU)
KELAS/MASA
/MATA KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
PELAJARAN

1 UNGKU Standard pembelajaran :


OMAR 1 .1 2.1 3.1 4.1 EMK: Kreativiti dan
BAHASA KEMAHIRA PENGHASIL APRESIASI Inovasi,
9.10-10.10 SENI N AN SENI Keusahawanan (EK1,
PG SENI KARYA Ek2, EK3 dan EK5),
TMK, Nilai murni
VISUAL VISUAL KREATIF
PENDIDIKAN
KESENIAN Objektif Pembelajaran: Bahan Bantu
(DSV) Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: Belajar/ Media:
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada 1. Contoh lukisan
TEMA: contoh karya. 2. Kertas lukisan
3. Pensel
SENI DI 2. Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik
4. Pensel warna
SEKELILINGKU secara kreatif.
atau media
3. Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap
kering yg lain
BIDANG: karya. 5. Laptop
MENGGAMBA 6. Internet /
R Aktiviti P d P peranti 4g
1. Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta
AKTIVITI : I-think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya Refleksi:
LUKISAN contoh.
2. Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi Aktiviti berjalan lancar.
TAJUK: media, proses dan teknik lukisan. 20 orang murid dapat
SERANGGA 3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari menghasilkan lukisan
COMEL pelbagai sumber kajian mengenai garisan, jalinan, serangga comel
warna dan bentuk serta prinsip kepelbagaian dan manakala 6 lagi perlu
KEHADIRAN: kesatuan. diberi panduan dan
26/26 4. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam bimbingan lagi untuk
menghasilkan karya lukisan. meningkatkan potensi
5. Murid membuat apresiasi hasil karya. mereka untuk
berkarya.

ATAU

KELAS/MASA
/MATA KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
PELAJARAN

1 UNGKU Tema : Seni di sekelilingku. EMK: Kreativiti dan


OMAR Bidang : Menggambar Inovasi,
Aktiviti : Lukisan Keusahawanan (EK1,
Tajuk : Serangga comel Ek2, EK3 dan EK5),
9.10-10.10
PG TMK, Nilai murni
Standard Pembelajaran
11 2.1 3.1 4.1
PENDIDIKAN BAHAS KEMAHIR PENGHASI APRESIA Bahan Bantu
KESENIAN Belajar/ Media:
A SENI AN SENI LAN SI SENI
(DSV) 1. Contoh
VISUAL VISUAL KARYA
lukisan

FORMAT RPH PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (DSV) DISEDIAKAN OLEH 1


PN.HAMISAH MOHD YUSOF, JU PEND.KESENIAN NEGERI MELAKA 2017
CONTOH FORMAT PENULISAN RPH PEND.KESENIAN THN 1 2017
(NEGERI MELAKA FORMAT UTK 1 DAN 2 MINGGU)
KREATIF 2. Kertas lukisan
3. Pensel
KEHADIRAN: 4. Pensel warna
26/26 Objektif Pembelajaran: atau media
Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: kering yg lain
5. Laptop
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada
6. Internet /
karya contoh.
peranti 4g
2. Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik
secara kreatif.
Refleksi:
3. Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap
karya.
Aktiviti berjalan
lancar. 20 orang
Aktiviti P d P
murid dapat
1. Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta I-
menghasilkan lukisan
think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya
serangga comel
contoh.
manakala 6 lagi perlu
2. Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi media,
diberi panduan dan
proses dan teknik lukisan.
bimbingan lagi untuk
3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
meningkatkan
sumber kajian mengenai garisan, jalinan, warna dan
potensi mereka
bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.
untuk berkarya.
4. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam
menghasilkan karya lukisan.
5. Murid membuat apresiasi hasil karya murid.
KELAS/MASA
/MATA KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
PELAJARAN

1 UNGKU Standard pembelajaran :


OMAR 1 .1 2.1 EMK: Kreativiti dan
BAHASA KEMAHIRA Inovasi,
9.10-10.10 SENI N Keusahawanan (EK1,
PG SENI Ek2, EK3 dan EK5),
TMK, Nilai murni
VISUAL VISUAL
PENDIDIKAN
KESENIAN Objektif Pembelajaran: Bahan Bantu
(DSV) Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: Belajar/ Media:
7. Contoh
2 MINGGU 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual pada lukisan
(A) contoh karya. 8. Kertas lukisan
9. Pensel
2. Mengaplikasikan kemahiran melukis dalam
10. Pensel warna
TEMA: menterjemahkan bahasa seni visual yang dipelajari
atau media
SENI DI berdasarkan tajuk.
kering yg lain
SEKELILINGKU 11. Laptop
Aktiviti P d P 12. Internet /
BIDANG: 1. Murid memerihal bahasa seni visual menggunakan peta I- peranti 4g
MENGGAMBA think dan menyatakannya apa yg terdapat pada karya
R contoh. Refleksi:
2. Murid meneroka jenis serangga dan mengaplikasi media,
AKTIVITI : proses dan teknik lukisan. Aktiviti berjalan
LUKISAN 3. Murid menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai lancar dan akan
sumber kajian mengenai garisan, jalinan, warna dan bersambung ke
TAJUK: bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan. minggu akan
FORMAT RPH PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (DSV) DISEDIAKAN OLEH 2
PN.HAMISAH MOHD YUSOF, JU PEND.KESENIAN NEGERI MELAKA 2017
CONTOH FORMAT PENULISAN RPH PEND.KESENIAN THN 1 2017
(NEGERI MELAKA FORMAT UTK 1 DAN 2 MINGGU)
SERANGGA datang. 20 orang
COMEL murid dapat boleh
melukis serangga
KEHADIRAN: comel manakala 6
26/26 lagi perlu diberi
panduan dan
bimbingan lagi untuk
meningkatkan
potensi mereka
untuk berkarya.

KELAS/MASA KANDUNGAN IMPAK/CATATAN


/MATA
PELAJARAN

1 UNGKU Standard pembelajaran :


OMAR 3.1 4.1 EMK: Kreativiti dan
PENGHASIL APRESIASI Inovasi,
9.10-10.10 AN SENI Keusahawanan (EK1,
PG KARYA Ek2, EK3 dan EK5),
TMK, Nilai murni
KREATIF
PENDIDIKAN
KESENIAN Objektif Pembelajaran: Bahan Bantu
(DSV) Pada akhir pembelajaran ini, murid akan: Belajar/ Media:
13. Contoh
2 MINGGU 1. Mengaplikasikan pelbagai media, proses dan teknik lukisan
(B) secara kreatif. 14. Kertas lukisan
15. Pensel
2. Menghasilkan lukisan serta membuat apresiasi terhadap
16. Pensel warna
TEMA: karya.
atau media
SENI DI
kering yg lain
SEKELILINGKU Aktiviti P d P 17. Laptop
. 18. Internet /
BIDANG: 1. Murid menyambung aktiviti minggu lepas dengan peranti 4g
MENGGAMBA menganalisis dan memanipulasi idea dari pelbagai
R sumber kajian mengenai garisan, jalinan, warna dan Refleksi:
bentuk serta prinsip kepelbagaian dan kesatuan.
AKTIVITI : 2. Murid menzahirkan idea yang kreatif dan inpvatif dalam Aktiviti berjalan
LUKISAN menghasilkan karya lukisan. lancar. 20 orang
3. Murid membuat apresiasi hasil karya. murid dapat
TAJUK: menghasilkan
SERANGGA lukisan serangga
COMEL comel manakala 6
lagi perlu diberi
KEHADIRAN: panduan dan
26/26 bimbingan lagi untuk
meningkatkan
potensi mereka
untuk berkarya.

FORMAT RPH PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 1 (DSV) DISEDIAKAN OLEH 3


PN.HAMISAH MOHD YUSOF, JU PEND.KESENIAN NEGERI MELAKA 2017