Anda di halaman 1dari 3

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM: PENDIDIKAN MORAL KSSR TAHUN 4

Standard Pembelajaran
Standard Kandungan
TAHUN 4
Bertanggungjawab 3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran
Kesanggupan untuk memikul dan 3.1.2 Membincangkan kepentingan
melaksanakan tugas serta kewajipan melaksanakan peranan sebagai jiran
dengan sempurna. 3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran
3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai 3.1.4 Mempraktikkan peranan sebagai
jiran. jiran

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR


TAHUN 4B

1 Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

2 Tahun : 4B

3 Tarikh/ Masa : 15 Februari 2017/09.00-09.30 pagi

4 Bilangan Murid : 28 orang

5 Tema : Saya dan Jiran

6 Tajuk : Jadi Jiran yang Baik

7 Standard Kand15ungan : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran.

8 Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran.


9 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i Menerangkan tiga tanggungjawab sebagai jiran.
ii Melakon tanggungjawab sebagai jiran.
10 Pendekatan :
i Pemupukan nilai
ii Penjelasan nilai
iii Analisis nilai
11 EMK :

i Kreativiti menjana idea melalui aktiviti lakonan

12 Bahan Bantu Belajar :


i Buku teks
ii Buku latihan
iii Alat tulis

13 Aktiviti Pembelajaran

Langkah
Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan
/ Masa
Set Petikan: - Guru memaparkan satu Teknik:
Induksi Buku Teks m/s 17 petikan mengenai Sumbang
(5 minit) peranan jiran. saran
- Guru meminta murid
untuk menyatakan
tingkah laku jiran yang
baik dalam petikan
tersebut.
- Guru mengaitkan
tingkah laku tersebut
dengan isi pelajaran.

Langkah Gambar: - Guru memaparkan BBM:


1 Rujuk slaid powerpoint gambar-gambar lain Buku teks
(10 minit) tentang tanggungjawab
jiran. Teknik:
- Guru menerangkan
Perbincangan
peranan seorang jiran
yang baik.
Pendekatan:
Analisis Nilai
Penjelasan
Nilai
KBAT: Menilai
Langkah Rujuk lampiran. - Murid dibahagikan BBM:
2 kepada kumpulan. Kad Cerita
- Murid diberikan
(10 minit)
beberapa situasi untuk
Pendekatan:
dilakonkan.
Analisis Nilai
- Guru memberi ulasan
terhadap lakonan
KBAT:
tersebut.
Mengaplikasi
Penutup Perasaan: - Murid diminta membuat Kemahiran
(5 minit) - Gembira refleksi dan rumusan Generik:
- Seronok pembelajaran. Kemahiran
- Murid diminta
- Berpuas hati merumus
menyatakan perasaan
mereka apabila
melaksanakan
tanggungjawab jiran.

14 Penilaian Pengajaran dan Pengajaran dan Pembelajaran:

15 Refleksi: