Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Semester

STANDARD
MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN AKTIVITI PdP CATATAN
PEMBELAJARAN
Minggu 1 BAIK HATI (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan gambar
05-09 Februari 2017 Kepekaan terhadap perasaan murid dapat: 2.1.3 Murid membuat
dan kebajikan diri sendiri dan Meramalkan perasaan sumbangsaran berdasarkan
orang lain dengan memberi apabila memberi bantuan gambar yang dipaparkan.
bantuan dan sokongan moral kepada jiran.
secara tulus ikhlas 2.1.4 Mengamalkan sikap Murid dibahagi dalam
2.1 Memberi bantuan kepada jiran. membantu jiran. kumpulan untuk
membincangkan cara
Tajuk: Membantu Jiran Amalan amalan beribadah dalam
Mulia. keluarga.
Minggu 2 BERTANGGUNGJAWAB (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan video
12-16 Februari 2017 Kesanggupan untuk memikul dan murid dapat: klip.
melaksanakan tugas serta 3.1.2 Membincangkan Murid diberi peluang berfikir
kewajipan dengan sempurna. kepentingan melaksanakan berdasarkan video klip.
3.1 Melaksanakan tanggungjawab peranan sebagai jiran. Murid dikehendaki menulis
sebagai jiran. kepentingan melaksanakan
peranan sebagai jiran.
Tajuk: Tanggungjawab sesama
jiran

Minggu 3 BERTANGGUNGJAWAB (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru memainkan peranan


19-23 Februari 2017 Kesanggupan untuk memikul dan murid dapat: sebagai jiran kepada murid.
melaksanakan tugas serta 3.1.4 Mempraktikkan Satu situasi dijelaskan
Rancangan Pengajaran Semester

kewajipan dengan sempurna. peranan sebagai jiran. kepada murid dan murid
3.1 Melaksanakan tanggungjawab dikehendaki bertindak
sebagai jiran. berdasarkan situasi sebagai
jiran kepada guru.
Tajuk: Tanggungjawab sesama
jiran
Minggu 4 BERTERIMA KASIH (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan gambar.
26 -02 Mac 2017 Perasaan dan perlakuan untuk murid dapat: Sesi soal jawab dijalankan
menunjukkan pengiktirafan dan 4.1.2 Memaparkan cara antara guru dengan murid.
penghargaan terhadap sesuatu menghargai sumbangan Murid dikehendaki
jasa, sumbangan atau pemberian. jiran. menyempurnakan peta
4.1 Menghargai sumbangan jiran. minda.

Tajuk: Jasa Jiran Dihargai


Minggu 5 BERTERIMA KASIH (NILAI) Pada akhir pembelajaran Murid diminta menghasilkan
05-09 Mac 2017 Perasaan dan perlakuan untuk murid dapat: satu kraf tangan bagi
menunjukkan pengiktirafan dan 4.1.4 Memberi menyampaikan
penghargaan terhadap sesuatu penghargaan terhadap penghargaan kepada jiran.
jasa, sumbangan atau pemberian. sumbangan jiran.
4.1 Menghargai sumbangan jiran.

Tajuk: Jasa Jiran Dihargai


Minggu 6 HEMAH TINGGI (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan video
12-16 Mac 2017 Beradab sopan dan berbudi pekerti murid dapat: klip.
mulia dalam pergaulan seharian. 5.1.1 Menyenaraikan adab Murid diminta memberi
5.1 Mengamalkan adab dalam dalam pergaulan dengan respons terhadap
Rancangan Pengajaran Semester

pergaulan dengan jiran. jiran. pengajaran daripada video


5.1.2 Menghuraikan klip.
Tajuk: Berhemah Sesama Jiran. kepentingan adab dalam Murid diminta
pergaulan dengan jiran. menyempurnakan peta
minda.
Minggu 7 HEMAH TINGGI (NILAI) Pada akhir pembelajaran Guru memainkan peranan
26-30 Mac 2017 Beradab sopan dan berbudi pekerti murid dapat: sebagai jiran kepada murid.
mulia dalam pergaulan seharian. 5.1.3 Menceritakan Satu situasi dijelaskan
5.1 Mengamalkan adab dalam perasaan apabila kepada murid dan murid
pergaulan dengan jiran. berkelakuan beradab dalam dikehendaki bertindak
pergaulan dengan jiran. secara beradab dan tidak
Tajuk: Berhemah Sesama Jiran. 5.1.4 Mengamalkan beradab berdasarkan
perlakuan beradab dengan situasi sebagai jiran kepada
jiran. guru.
Murid diminta menjelaskan
perbezaan antara 2 cara
yang berbeza dan
menceritakan perasaan.

Minggu 8 HORMAT Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan video


02-06 April 2017 Menghargai dan memuliakan murid dapat: klip.
seseorang dengan memberi 6.1.1 Mengenal pasti cara Murid diminta memberi
layanan yang bersopan serta menghormati jiran. respons terhadap
menghormati peraturan institusi 6.1.2 Menerangkan pengajaran daripada video
sosial. kepentingan menghormati klip.
6.1 Menghormati jiran. jiran. Murid diminta
Rancangan Pengajaran Semester

menyempurnakan peta
Tajuk: Menghormati Jiran minda.
Minggu 9 HORMAT Pada akhir pembelajaran Guru memainkan peranan
09-13 April 2017 Menghargai dan memuliakan murid dapat: sebagai jiran kepada murid.
seseorang dengan memberi 6.1.3 Memerihalkan Satu situasi dijelaskan
layanan yang bersopan serta perasaan apabila saling kepada murid dan murid
menghormati peraturan institusi menghormati sesama jiran. dikehendaki bertindak
sosial. 6.1.4 Menunjukkan sikap berdasarkan situasi sebagai
6.1 Menghormati jiran menghormati jiran. jiran kepada guru.
Murid diminta
Tajuk: Menghormati Jiran memerihalkan perasaan.
Rancangan Pengajaran Semester

Minggu 10 KASIH SAYANG Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan video


16-20 April 2017 Kepekaan dan perasaan cinta yang murid dapat: klip.
mendalam serta berkekalan yang 7.1.1 Menjelaskan cara Murid diminta memberi
lahir daripada hati yang ikhlas. menyayangi jiran. respons terhadap
7.1 Menyayangi jiran 7.1.2 Menghuraikan pengajaran daripada video
kepentingan menyayangi klip.
Tajuk: Sayangilah Jiran. jiran. Murid diminta
menyempurnakan peta
minda.
Minggu 11 KASIH SAYANG Pada akhir pembelajaran Guru memainkan peranan
23-27 April 2017 Kepekaan dan perasaan cinta yang murid dapat: sebagai jiran kepada murid.
mendalam serta berkekalan yang 7.1.3 Meramalkan perasaan Satu situasi dijelaskan
lahir daripada hati yang ikhlas. apabila menyayangi jiran. kepada murid dan murid
7.1 Menyayangi jiran 7.1.4 Mengamalkan sikap dikehendaki bertindak
menghormati jiran. berdasarkan situasi sebagai
Tajuk: Sayangilah Jiran. jiran kepada guru.
Murid diminta meramalkan
perasaan apabila
menyayangi jiran.
Rancangan Pengajaran Semester

Minggu 12 KEADILAN Pada akhir pembelajaran Guru menunjukkan video


30-4 Mei 2017 Tindakan dan keputusan yang tidak murid dapat: klip.
berat sebelah. 8.1.1 Menjelaskan sikap Murid diminta memberi
8.1 Mengamalkan keadilan adil terhadap jiran. respons terhadap
terhadap jiran pengajaran daripada video
klip.
Tajuk: Adil Terhadap Jiran. Murid diminta
menyempurnakan peta
minda.

Anda mungkin juga menyukai