Anda di halaman 1dari 11

GE1155 KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN (SR1)

FAKULTI PENDIDIKAN,

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

TAJUK : KEMAHIRAN ABAD KE- 21

NAMA PENSYARAH : DR. SITI FATIMAH BINTI MOHD. YASSIN

NAMA AHLI KUMPULAN :

1. NURUL SYAMILA BINTI KHAIRUDIN A151182


2. NURSYAHIRAH BINTI MUHAMAD NASIR A151359
3. NORRIZWANA BINTI RAHALIM A151061

1.0 TUJUAN PENYELIDIKAN


Menurut Gorg & Gall (1989) penyelidikan mempunyai rasional yang tertentu kearah
menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), penyelidikan
dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kesimpulannya,
rasional membuat penyelidikan ialah berasaskan sebab-sebab berikut:
1. Membuat jangkaan terhadap sesuatu fenomena yang bakal berlaku. Penyelidikan dapat
menyediakan maklumat yang penting berkaitan dengan fenomena yang dijangkakan
contohnya, jangkaan terhadap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan
2. Membuat penambah baikkan terhadap sesuatu keadaan atau program. Dapatan kajian
dapat membantu individu, kumpulan atau organisasi untuk memperbaiki program
yang sedia ada dan juga sebagai asas untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
3. Memberi penjelasan. Penyelidikan dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.
4. Penyelidikan diskripsi sesuatu fenomena. Dapat menyediakan diskripsi berkaitan
dengan bidang yang dikaji dalam membantu untuk memahami fenomena yang dikaji
dan menyediakan maklumat statistik yang diperlukan oleh pihak tertentu. Contohnya,
Policy Makers.
5. Membantu menyelesaikan masalah. Dapat membantu kearah penyelesaian terhadap
sesuatu masalah yang timbul.

2.0 CARTA ALIRAN PROSES PENYELIDIKAN


3.0 OBJEKTIF KAJIAN MINI

1. Memudahkan para pelajar dan pensyarah dalam mengakses maklumat dan data
2. Memudahkan para pelajar dan pensyarah berhubung dengan kadar jarak yang jauh

4.0 INSTRUMEN KAJIAN

Kajian ini menggunakan skala seperti berikut:

1- Sangat Tidak Setuju

2- Tidak Setuju

3- Kurang Setuju

4- Setuju

5- Sangat Setuju

Item-item yang terdapat dalam soalan soal selidik

Bahagiab A (Maklumat Diri)

1. Jantina
2. Umur
3. Program pendidikan

Bahagian B (Pendapat anada mengenai Kemahiran Abad Ke-21)

1. Penggunaan teknologi bagi tujuan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) antara
pelajar dengan guru amat bagus pada masa kini.
2. Pelajar dan guru digalakkan menggunakan teknologi bagi menyampaikan sebarang
maklumat
3. Kemudahan teknologi seperti internet dalam telefon pintar, kemudahan atas talian
(Wifi) dan sebagainya memudahkan para pelajara untuk mengakses maklumat.
4. Guru haruslah bijak menyesuaikan diri dengan pelajar tidak kira dalam sesi P&P
mahupun diluar sesi.

Bahagian C: Esei (Pandangan anda terhadap Plagiat)

1. Apakah yang anda faham mengenai Plagiat


2. Bagaimana cara untuk mengatasi Plagiat ini

5.0 DAPATAN KAJIAN


Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik ini telah dijawab oleh 35
orang responden yang terdiri daripada 10 orang lelaki dan 33 orang perempuan. Kaedah ini
juga memerlukan para pelajar untuk memilih satu jawapan daripada lima pilihan jawapan
iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju dan juga sangat setuju. Selain itu
soalan berstruktur juga diberikan berkaitan pendapat responden.

Bahagian A : MAKLUMAT DIRI

A. JANTINA

Carta Pai 1 : Bilangan Responden Mengikut Jantina

Lelaki 10 29%

Perempuan 25 71%

Jadual 1 : Bilangan Responden Mengikut Jantina

Berdasarkan carta pai di atas didapati bilangan responden mengikut jantina iaitu seramai 10
orang atau 29% daripda responden lelaki manakala 25 0rang atau 71% daripada responden
perempuan.

B. UMUR
Carta Pai 2 : Bilangan Responden Mengikut Umur

18-20 Tahun 27 77%

21-23 tahun 5 14%

24 tahun dan ke atas 3 9%

Jadual 2 : Bilangan Responden Mengikut Umur

C. PROGRAM PENDIDIKAN

Carta Pai 3 : Taburan bilangan dan peratusan responden mengikut program pendidikan

Sukan & Rekreasi 12 34%

Pendidikan Khas 17 49%

TESL 5 14%

Jadual 3 : Taburan bilangan dan peratusan responden mengikut program pendidikan

Bahagian B : Pendapat anda mengenai Kemahiran Abad Ke-21?


1. Penggunaan teknologi bagi tujuan proses Pengajaran dan Pembelajaran antara
pelajar dengan guru amat bagus pada masa kini.

Peratus
(%)

Bilangan

(orang)

Graf bar 1 : Taburan bilangan dan peratusan Tahap persetujuan responden berdasarkan
Penggunaan teknologi bagi tujuan proses Pengajaran dan Pembelajaran antara pelajar dengan
guru

Tahap Bil. Peratus

( Orang ) ( %)

1- Sangat tidak setuju 0 0%

2- Tidak setuju 1 3%

3- Kurang setuju 1 3%

4- Setuju 14 40%

5- Sangat setuju 19 54%

Jadual 1 : Taburan bilangan dan peratusan Tahap persetujuan responden berdasarkan


Penggunaan teknologi bagi tujuan proses Pengajaran dan Pembelajaran antara pelajar dengan
guru
2. Pelajar dan guru digalakkan menggunakan teknologi bagi menyampaikan sebarang
maklumat?

Peratus

(%)

Bilangan

Graf bar 2 : Taburan Bilangan Dan Peratusan Tahap Persetujuan Responden Tentang Pelajar
Dan Guru Digalakkan Menggunakan Teknologi Bagi Menyampaikan Sebarang MaklumaT

Tahap Bil. Peratus

(orang)

1- Sangat tidak setuju 0 0%

2- Tidak setuju 0 0%

3- Kurang setuju 3 9%

4- Setuju 14 40%

5- Sangat setuju 18 51%

Jadual 2 : Taburan Bilangan Dan Peratusan Tahap Persetujuan Responden Tentang Pelajar
Dan Guru Digalakkan Menggunakan Teknologi Bagi Menyampaikan Sebarang Maklumat
3. Kemudahan teknologi seperti internet dalam telefon pintar, kemudahan atas talian
(wifi) dan sebagainya memudahkan para pelajar untuk mengakses maklumat?

Peratus

(%)

Bilangan

GRAF BAR 3 : Taburan bilangan dan peratusan responden terhadap Kemudahan teknologi
seperti internet dalam telefon pintar, kemudahan atas talian (wifi) dan sebagainya
memudahkan para pelajar untuk mengakses maklumat.

Tahap Bil Peratus

(orang)

1- Sangat tidak setuju 0 0%

2- Tidak setuju 0 0%

3- Kurang setuju 1 3%

4- Setuju 10 29%

5- Sangat setuju 23 66%

Jadual 3 : Taburan bilangan dan peratusan tahap persetujuan responden terhadap Kemudahan
teknologi seperti internet dalam telefon pintar, kemudahan atas talian (wifi) dan sebagainya
memudahkan para pelajar untuk mengakses maklumat
4. Guru haruslah bijak menyesuaikan diri dengan pelajar tidak kira dalam sesi
Pembelajaran dan Pengajaran mahupun di luar sesi?

Peratus

(%)

Bilangan

Graf bar 4 : Taburan bilangan dan peratusan tahap persetujuan responden terhadap Guru
haruslah bijak menyesuaikan diri dengan pelajar tidak kira dalam sesi Pembelajaran dan
Pengajaran mahupun di luar sesi.

Tahap Bil Peratus

(orang)

1- Sangat tidak setuju 0 0%

2- Tidak setuju 1 3%

3- Kurang setuju 4 11%

4- Setuju 10 29%

5- Sangat setuju 19 54%

Jadual 4 : Taburan bilangan dan peratusan tahap persetujuan responden terhadap Guru
haruslah bijak menyesuaikan diri dengan pelajar tidak kira dalam sesi Pembelajaran dan
Pengajaran mahupun di luar sesi.
Bahagian C : Pandangan anda terhadap Plagiat

1. Apakah yang anda faham mengenai Plagiat?

Hasil kajian mendapati hanya segelintir respoden sahaja yang memahami Plagiat ini. Mereka
menyatakan Plagiat ini ialah kegitan yang meniru bahan-bahan yang diperolehi daripada
laman-laman sosial tanpa sebarang ubahan dan mengakui hasil kerja yang dilakukan oleh diri
sendiri. Walaubagaimanapun, ada juga segelintir responden yang tidak mengetahui secara
terperinci berkaitan kegiatan Plagiat ini, malah ada yang langsung tidak mengetahui apa itu
Plagiat.

2. Bagaimana cara untuk mengatasi kegiatan Plagiat ini?

Hasil kajian mendapati bahawa responden menyatakan pelbagai cara bagi mengatasi
masalah ini iaitu dengan cara :

1. Mengadakan symposium dan seminar tentang Plagiat serta memperketatkansaluran


undang-undang mengenai hak cipta.
2. Jangan pernah berkongsi password dengan orang lain dan jangan biarkan kawan atau
sesiapa sahaja sesuka hati menggunakan computer tanpa pengetahuan kita.
3. Pensyarah juga perlu tegas mengambil tindakan terhadap pelajar yang masih degil
membuat tugasan secara plagiat sama ada meminta pelajar mengubahsuai tugasan
tersebut atau melaporkanny kepada pihak university.
4. Pengkiktirafan hasil kerja seseorang agar orang lain tidak dapaat meniru hasil kerja
tersebut.
5. Menggunakan aplikasi yang dapat mengesan kegiatan Plagiat.
6. Setiap website atau blog yang diaktifkan hendaaklah disertakan satu alat keselamatan
seperti kod untuk mengakses jurnal atau arikel tersebut supaya penciplak aataau peniru
tidak dapat mengambil dengan mudah hasil tulisan orang lain.
6.0 KESIMPULAN

Secara keseluruhannya, kajian ini mendapati bahawa responden yang juga merupakan para
pelajar IPT bergantung sepenuhnya terhadap penggunaan internet dalam kehidupan sehari-
hari. Para responden sangat bersetuju berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam proses
pembelajaran dan pengajaran antara pelajar dan guru. Di samping itu, penggunaan teknologi
sangat penting dalam penyampaian sebarang maklumat. Selain itu, berkaitan dengan kegiatan
Plagiat juga, segelintir responden memahami konsep plagiat ini dan ada juga yang tidak
mengetahui langsung apa itu Plagiat. Namun begitu, terdapat pelbagai cara bagi mengataasi
kegiatan Plagiat ini. Hal ini jelas membuktikan bahawa responden sangat menumpukan
terhadap penggunaan teknologi kini yang menujukkan cirri-ciri kemahiran abad ke- 21.