Anda di halaman 1dari 42

Amalan

Pembelajaran
Kooperatif oleh
Guru Matematik

Tahap Pencapaian
Matematik Malaysia
dalam Kajian
TIMMS Artikel ini menerangkan secara ringkas mengenai
perkembangan pembelajaran matematik dalam
Bagaimana kalangan kanak-kanak menerusi beberapa teori yang Anda ingin dapatkan
interaksi sosial diketengahkan oleh pakar-pakar pembelajaran CD pembelajaran
mampu membina antaranya ialah Teori Piaget, Bruner, Gagne dan bahasa Inggeris
dan Dienes. Seterusnya, para pembaca akan untuk murid sekolah
memperkembangka diperkenalkan dengan satu teori yang dikenali sebagai rendah?
n pengetahuan teori Konstruktisvisme - teori mengenai pengetahuan
matematik dan pembelajaran yang menarik minat, memotivasikan
serta memudahkan pemahaman pelajar. Klik di sini!
Inovasi dan Amalan
Yang baik dalam Artikel ini amat baik untuk diteliti oleh para guru dan
Pengajaran dan sesiapa juga yang berminat untuk mengetahui sedikit
Pembelajaran sebanyak mengenai psikologi kanak-kanak dalam
Matematik pembelajaran matematik. Adalah diharapkan, artikel ini
memberi anda idea bagaimana untuk menjadikan
pembelajaran matematik itu seronok, mencabar,
Bahasa murid
bermakna dan berguna!
dalam Pengajaran
dan Pembelajaran
Matematik

Latihan-latihan
matematik
menggunakan
kaedah aritmetik
mental.

Tusyen murah untuk


Ads by Google Inginkan Diploma IT? Tips Hias Apartment
UPSR/PMR/SPM

PENGENALAN
Manusia mula belajar sejak dari Iklan Layanan my-rummy
peringkat bayi lagi. Bayi yang baru Inginkan Penjimatan Minyak
lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk Petrol?
gerakan pantulan. Contohnya Eco-Power Compressor
menjimatkan minyak kenderaan
apabila sesuatu objek menyentuh
sehingga 20%.
bibirnya, bayi terus menghisap objek
tersebut tanpa perlu diajar
kepadanya. Ini bererti wujud satu Mahir Abakus Tahun 1 dan 2
atur cara genetis semula jadi dalam Dapatkan buku kerja Abacus &
Mental Arithmetic sekolah
diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Hari demi hari, rendah.
maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan
peningkatan fizikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak
seterusnya menjadi dewasa. Maklumat-maklumat yang diterima akan Ingin belajar bahasa Inggeris?
dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan CD interaktif belajar bahasa
Inggeris untuk murid sekolah
keupayaan kognitifnya. rendah.
Menurut Mohd Daud Hamzah Child education
(1996), kanak-kanak mempelajari Help your child learning maths!
matematik melalui kegiatan
seharian tertentu. Ada beberapa
aktiviti yang membantu kanak-kanak
memperolehi konsep-konsep awal
matematik iaitu aktiviti padanan
(matching), penjenisan (sorting),
reguan (pairing), dan susunan
aturan (ordering).

Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat


perbandingan. Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum
di kalangan bentuk-bentuk. Reguan merupakan kegiatan menyatakan
keselarian objek-objek secara satu lawan satu. Manakala susunan
aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan.
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar
pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan
jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza
dalam perkembangan kognitifnya. Antaranya ialah Teori Piaget,
Bruner, Gagne dan Dienes.
TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

TEORI PIAGET
Teori ini diperkenalkan oleh Jean
Piaget, berasal daripada
Switzerland, merupakan ahli
psikologi yang banyak menyumbang
kepada pemahaman bagaimana
kanak-kanak belajar.

Daripada kajian dan


pemerhatiannya, Piaget mendapati
bahawa perkembangan kognitif
kanak-kanak berbeza dan
berubah melalui empat peringkat
iaitu peringkat deria motor (02
tahun), pra-operasi (27 tahun),
operasi konkrit (711 tahun) dan
operasi formal (11 tahun ke
dewasa).
Walau bagaimanapun, usia ini tidak tetap kerana ia mengikut
kemampuan pelajar itu sendiri.

Menurut Jere Confrey (1999), Piagetian theory kindled my


intense enjoyment of children and deep respect for their
capabilities.

Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah, kita harus


memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada
peringkat operasi konkrit. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya
boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.
Oleh itu, alat bantuan mengajar dapat membantu murid-murid
memahami konsep matematik. Paiget berpendapat bahawa asas
pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.
Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara
kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting
untuk perkembangan mental.

TEORI BRUNER
Jerome Bruner, seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak
menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran
dan falsafah pendidikan. Bruner bersetuju dengan Piaget bahawa
perkembangan kognitif kanak-kanak adalah melalui peringkat-
peringkat tertentu. Walau bagaimanapun, Bruner lebih menegaskan
pembelajaran secara penemuan iaitu mengolah apa yang diketahui
pelajar itu kepada satu corak dalam keadaan baru (lebih kepada
prinsip konstruktivisme).

Menurut kajian dan pemerhatian yang telah dibuat oleh Bruner dan
pembantunya, Kenney, pada tahun 1963 mereka berjaya membina
empat teorem pembelajaran matematik ( Mok Soon Sang, 1996)
iaitu:

#1: Teorem Pembinaan


Cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak mempelajari konsep,
prinsip atau hukum matematik ialah membina perwakilan dan
menjalankan aktiviti yang konkrit.

#2: Teorem Tatatanda


Tatatanda matematik yang diperkenalkan harus mengikut
perkembangan kognitif murid tersebut.

#3: Teorem Kontras dan Variasi


Konsep yang diterangkan kepada murid harus berbeza dan pelbagai
supaya murid dapat membezakan konsep-konsep matematik
tersebut.

#4: Teorem Perhubungan


Setiap konsep, prinsip dan kemahiran matematik hendaklah dikaitkan
dengan konsep, prinsip dan kemahiran matematik yang lain.

Selain daripada kajian tersebut, Bruner percaya bahawa kanak-kanak


lebih dimotivasikan oleh masalah yang menarik yang tidak mampu
diselesaikan oleh mereka dengan mudah seandainya tidak
menguasai isi kandungan mata pelajaran dan kemahiran tertentu.

TEORI GAGNE
Robert M. Gagne, seorang professor dan ahli psikologi yang telah
banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian
pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. Teori pembelajaran Gagne's Theory
Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner. Menurut Gagne,
terdapat empat kategori yang harus dipelajari oleh kanak-kanak Robert Gagne's theory of
dalam matematik iaitu fakta, kemahiran, konsep dan prinsip. instruction is comprised of three
principles: taxonomy of learning
outcomes, conditions of learning,
Gagne mempunyai hierarki pembelajaran. Antaranya ialah and nine events of
pembelajaran melalui isyarat, pembelajaran tindak balas rangsangan, instruction.Gagne asserts that
pembelajaran melalui rantaian, pembelajaran melalui pembezaan dan specific learning conditions
sebagainya. Menurut Gagne, peringkat yang tertinggi dalam critically influence the learning
pembelajaran ialah penyelesaian masalah. Pada peringkat ini, outcomes. In addition, special
care must be given to the
pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang external conditions during
telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah instruction, known as the nine
dialami. events of instruction.
TEORI DIENES
Professor Zolton P. Dienes, seorang ahli matematik, ahli psikologi dan
pendidik, pernah memberi banyak sumbangan dalam teori
pembelajaran. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan
untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih
mudah dan berminat untuk mempelajari. Mengikut Dienes konsep
matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat iaitu
permainan bebas, permainan berstruktur, mencari ciri-ciri,
perwakilan gambar, perwakilan simbol dan akhirnya formalisasi.

Teori Dienes mengariskan beberapa prinsip bagaimana kanak-kanak


mempelajari matematik iaitu:

#1: Prinsip Konstruktiviti

Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan


analisa yang logik.

#2: Prinsip Perubahan Perspeptual

Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat


memaksimakan konsep Matematik.

#3: Prinsip Dinamik

Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan


eksperimen untuk membentuk satu konsep.

My Rummy - permainan matematik menggunakan


kad.

Permainan matematik menggunakan kad adalah salah satu


daripada alat bantuan mengajar yang dapat membantu
murid-murid sekolah rendah memahami konsep matematik
sambil bermain. Klik untuk mendapatkan keterangan lanjut.

Dengan menggunakan kad yang dimainkan dalam kumpulan


kecil, kanak-kanak belajar berinteraksi dan beraktiviti
sesama mereka untuk mengembangkan minda mereka
secara semulajadi. Hal ini selaras dengan teori yang
ditekankan oleh Paiget. Penggunaan permainan matematik
sebagai alat bantuan mengajar juga adalah salah satu
elemen yang memperkembangkan kurikulum pembelajaran
matematik di sekolah rendah.

Custom Ads Inginkan Diploma IT? Tusyen cara jimat! Beli


Hartana
h

KANAK-KANAK BELAJAR MATEMATIK


Setelah melihat teori-teori yang digariskan oleh Piaget, Bruner, Gagne dan Dienes kita dapat
melihat ia ada kaitan dengan konsep konstruktivisme. Konstruktisvisme merupakan satu teori
mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat, memotivasikan serta
memudahkan pemahaman pelajar. Di samping itu, konstruktivisme menyarankan kanak-kanak
membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada kanak-kanak tersebut.
Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimentasi di
samping pembelajaran koperatif. Apabila kanak-kanak bekerjasama, mereka berkongsi dalam
proses pembinaan idea. Secara tidak langsung, kanak-kanak tersebut dapat membina
pengetahuan baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri.

Dalam pendekatan konstruktivisme ini, persekitaran pembelajaran berpusatkan kanak-


kanak menjadi asas yang penting dan guru bertindak sebagai fasilitator. Kanak-kanak juga
didorong untuk mengemukakan idea dan teori bagi menyelesaikan masalah. Dalam pendidikan
matematik, kanak-kanak biasanya akan diajar dengan menggunakan benda-benda konkrit
supaya mereka memperolehi pengalaman yang akan digunakan untuk dikaitkan dengan
pembelajaran matematik yang dipelajari akan datang.

Secara kesimpulannya, kanak-kanak belajar matematik melalui pengalaman dan


pengamatan sesuatu perkara. Selain daripada itu, kanak-kanak juga dapat meningkatkan
pemikiran dengan menghasilkan konsep baru. Ini bermakna pengetahuan boleh dianggap
sebagai koleksi konsep-konsep dan tindakan-tindakan berguna berpandukan kepada keadaan
dan masa yang diperlukan.

:: Download Permainan My Rummy di sini ::

KESIMPULAN
Kanak-kanak itu ibarat bekas yang kosong dan guru berperanan untuk memenuhkan bekas
tersebut dengan ilmu pengetahuan. Guru juga berperanan untuk membimbing kanak-kanak untuk
menghadapi cabaran pada masa hadapan. Seharusnya kanak-kanak belajar melalui pengalaman
dan membentuk ilmu pengetahuan berdasarkan permainan dan eksperimen dan tidak
bergantung sepenuhnya dengan guru. Guru hanyalah seorang fasilitator yang akan memantau
perkembangan kanak-kanak dalam mempelajari sesuatu konsep.

Menurut pandangan konstruktivime, kanak-kanak membina pengetahuan barunya dengan sendiri


dengan menyesuaikan pengetahuan sedia ada. Melalui konsep konstruktivisme ianya mungkin
akan sedikit sebanyak membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pendidikan
matematik masa kini. Matlamat pendidikan matematik adalah untuk melahirkan warga yang
bukan sahaja berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka telah pelajari dalam situasi
dunia sebenar tetapi juga berupaya menyelesaikan masalah yang belum pernah mereka temui
sebelum ini.

Sesungguhnya, kanak-kanak perlu didedahkan dengan pembelajaran secara konstruktivisme dan


koperatif. Selain daripada itu, guru juga harus bersedia dengan pelbagai kaedah pengajaran
supaya dapat membuka minda kanak-kanak tentang keindahan dan kepentingan pendidikan
matematik dalam kehidupan seharian.

AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF OLEH


GURU MATEMATIK
AZLAN BIN IBRAHIM, JABATAN MATEMATIK, Maktan Perguruan Kuala Terengganu

Tujuan kajian ini ialah untuk meninjau amalan Pembelajaran Koperatif (PK) oleh guru-guru matematik
sekolah rendah daerah Kuala Terengganu berdasarkan kekerapan aktiviti PK, masalah pengurusan bilik
darjah, persediaan dari segi pengetahuan dan kemahiran PK, persepsi guru-guru tentang PK, minat dan
penglibatan pelajar terhadap PK (daripada perspektif guru) dan minat guru-guru terhadap PK. Perkaitan
amalan PK dengan lokasi sekolah, jantina guru dan pengalaman mengajar juga ditentukan. Seramai 70
orang responden terlibat dan alat kajian digunakan ialah instrumen amalan PK oleh guru-guru. Data
dianalisis secara deskriptif peratus dan ujian khi kuasadua, didapati hasilnya ialah guru-guru berminat dan
yakin menggunakan amalan PK semasa mengajar matematik tetapi kekerapan aktiviti adalah tidak
memuaskan. Analisis juga mendapati tiada perkaitan amalan PK antara lokasi sekolah, jantina guru
dan pengalaman mengajar guru.

PENGENALAN

Sebagai pendidik kita bertanggungjawab untuk membantu setiap pelajar meningkatkan minat dan
kecenderungan mereka kearah pelajaran. Pelajar juga digalakkan membina jalan penyelesaian
terhadap sesuatu masalah dengan menggunakan idea dan hipotesis yang telah dibina (Mohd
Fadzli, 2001). Keadaan ini boleh dilaksanakan dengan mengambil langkah menggunakan
pendekatan pengajaran yang berkesan. Ini termasuklah amalan pembelajaran yang berpusatkan
guru kepada amalan pembelajaran berpusatkan pelajar, misalnya dengan menggunakan
pendekatan secara kumpulan. Pendekatan ini mempunyai kelebihan kerana mereka berpeluang
berinteraksi antara satu sama lain dan boleh belajar melalui pengalaman sendiri.

...Amalan pembelajaran berpusatkan pelajar misalnya menggunakan pendekatan belajar


secara berkumpulan memberi peluang murid-murid berinteraksi antara satu sama lain dan boleh
belajar melali pengalaman sendiri...

Pelajar-pelajar melakukan aktiviti secara aktif semasa proses pembelajaran dan ini
meliputi pengalaman pembelajaran yang dirasai dan dialami sendiri oleh mereka. Aktiviti-aktiviti
dirancang sebegitu rupa supaya berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran
(Pusat Perkembangan Kurikulum 1994). Semasa pelajar-pelajar belajar dalam kumpulan, mereka
boleh berkongsi pengetahuan (intelek), memupuk nilai-nilai murni (rohani), bertimbang rasa
(emosi) serta mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi (sosial). Justeru itu adalah diharapkan
apabila pelajar-pelajar yang keluar dari bangku sekolah nanti, mereka akan mencerminkan diri
mereka sebagai insan yang menyeluruh dan bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan
Negara.

Kaedah kumpulan merupakan satu inovasi dalam strategi pengajaran dan pembelajaran
yang berpusatkan pelajar khususnya dalam pembelajaran matematik. Kumpulan murid terbahagi
kepada dua iaitu kumpulan sama kebolehan dan kumpulan pelbagai kebolehan. Kaedah
kumpulan sama kebolehan membolehkan guru membimbing pelajar-pelajar mengikut kebolehan
di samping menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan mengikut keperluan masing-
masing. Kaedah kumpulan pelbagai kebolehan memberikan pelajar-pelajar peluang
mengamalkan pengajaran sebaya, memupuk semangat kerjasama dan bertimbang rasa,
perkembangan sahsiah dan kemahiran sosial (Buku Panduan KBSR, 1982).

Permainan matematik adalah salah satu kaedah pembelajaran yang berpusat kepada murid.
Permainan matematik menggunakan kad adalah yang berkesan untuk diamalkan di dalam bilik
darjah. My Rummy adalah salah satu permainan matematik yang dirumus khas untuk
pembelajaran matematik pada peringkat sekolah rendah yang telah disusun mengikut tahap
kebolehan kumpulan murid.
Pengajaran dan pembelajaran matematik dengan kaedah kumpulan boleh dilakukan dengan
pelbagai strategi. Satu daripada strategi adalah melalui amalan Pembelajaran Koperatif/
Pembelajaran Kooperatif (PK).

LATAR BELAKANG KAJIAN

Negara Malaysia kini memerlukan lebih banyak pakar dalam bidang sains dan teknologi. Bidang
ini memerlukan mereka yang berkebolehan mengasimilasi dan mentafsir maklumat secara
matematik dan statistik. Ini bermakna matematik adalah merupakan satu mata pelajaran yang
sangat penting dalam era menuju kemajuan sains dan teknologi di samping kehidupan harian
dalam survival manusia sejagat hari ini. Matematik boleh dikatakan kunci kepada peluang
pekerjaan dan karier di mana kebolehan menyelesaian masalah dalam matematik adalah
mustahak sebagai asas pendemokrasian dalam era teknologi terkini.

Pembelajaran matematik KBSR (1993) dirancang supaya mencapai matlamat iaitu untuk
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan minat pelajar terhadap matematik. Mereka
diharapkan akan berupaya menggunakan matematik secara berkesan dalam penyelesaian
masalah serta mempunyai persediaan yang mencukupi bagi melanjutkan pelajaran dan berfungsi
secara produktif dalam kerjaya mereka. Mata pelajaran matematik telah dijadikan mata pelajaran
teras di semua peringkat persekolahan. Bagaimanapun pencapaian dan minat pelajar terhadap
mata pelajaran tersebut tidaklah begitu menggalakkan. Ini mungkin ada kaitan dengan
pendekatan pengajaran oleh guru-guru itu sendiri. Menurut Byres (1993), kaedah pengajaran
hanya mementingkan pelajar menurut sahaja apa yang disampaikan oleh guru. Proses
pembelajaran adalah berbentuk pasif dimana guru menyampaikan pengetahuan dan pelajar
menerima dan berusaha mengingati kebanyakan ilmu itu. Peranan guru dalam bilik darjah tidak
lebih daripada menyuruh pelajar menggunakan langkah-langkah yang diajar oleh mereka,
seterusnya mengikuti apabila menjawab soalan peperiksaan nanti. Hasilnya ramai pelajar yang
gagal, benci dan takut kepada mata pelajaran ini.

Kaedah pembelajaran sekarang masih tidak melibatkan murid semasa proses


pembelajaran di bilik darjah. Guru perlu merancang dan memilih kaedah pengajaran yang sesuai
supaya pembelajaran matematik berlaku dalam keadaan yang dapat merangsang minat dan
tumpuan serta belajar bersungguh-sungguh.
Satu perkara yang menjadi kebimbangan yang serius di negara kita hari ini ialah
kesedaran bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik boleh dikatakan sangat tidak
menggalakkan kerana kebanyakan guru matematik tidak melibatkan pelajar semasa proses
pembelajaran di bilik darjah, yang seterusnya mencetuskan satu kebimbangan lain yang lebih
cemas terutama dalam menghadapi era Wawasan 2020 nanti. Ini seterusnya menjadi pertanyaan
bagaimana pelajar-pelajar boleh menyelesaikan masalah matematik yang berkaitan dengan
kehidupan harian selepas meninggalkan sekolah sekiranya mempunyai sedikit ilmu matematik.
Menyedari hakikat ini, maka sewajarnya guru-guru matematik di sekolah memilih pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik minat para pelajar. Noraini (1994) menyatakan
di antara faktor-faktor yang boleh menarik dan merangsangkan minat seseorang kepada sesuatu
perkara iaitu:

Pendengar atau pengguna sedar atau tahu bahawa perkara atau benda itu
berguna atau berfungsi kepadanya.
Ia disampaikan atau dipersembahkan kepadanya dengan cara dan gaya
yang menarik.
Perkara atau benda itu indah, mengembirakan dan menyeronokkan.

Dengan cara ini mereka tidak akan merasakan bahawa mereka berhadapan dengan peraturan
yang menakutkan bahkan mereka akan merasa seronok sewaktu proses pembelajaran
matematik. Justeru itu guru perlu merancang dan memilih kaedah pengajaran yang sesuai
supaya pembelajaran matematik berlaku dalam keadaan yang dapat merangsang minat dan
tumpuan serta belajar bersungguh-sungguh. Pendekatan yang menggalakkan pelajar-pelajar
belajar dan mencari ilmu sendiri perlu dipupuk di samping guru sebagai pembimbing,
membimbing supaya mereka lebih ekspresi kendiri yang kreatif. Iklim bilik darjah pembelajaran
matematik dibina bertujuan memperkembangkan inovasi pelajar-pelajar supaya mempunyai
lokus kawalan dalaman disebabkan yang menggerakkan mereka ialah dirinya sendiri dan
standard yang hendak dicapai juga adalah relatif kepada dirinya sendiri. Pemikiran kritikal
dipupuk kerana proses pembelajaran ialah induktif.

Pada asasnya Pembelajaran Koperatif / Kooperatif merupakan suatu kaeadah yang


menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar. Kaedah ini berstruktur dan
menekankan penguasaan konsep pengetahuan maklumat dan kemahiran penyelesaian masalah
matematik. Kaedah ini juga mempunyai teknik-teknik tertentu serta ciri-ciri yang tersendiri. Selain
daripada pelajar memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah yang
semaksimum mungkin, mereka juga boleh bersosialisasi. Namun begitu sebagai seorang guru,
apa yang diperhatikan ialah guru-guru tidak gemar mengajar secara kumpulan sebagaimana
yang diharapkan. Kedudukan para pelajar dalam bilik darjah, suasana sekitaran, kekangan masa
dan tumpuan untuk menghabiskan sukatan mendorong guru-guru beralih semula kepada kaedah
pembelajaran tradisional. Akan tetapi menurut Zahrah (1996), interaksi antara guru dan pelajar
dalam kerja kumpulan menentukan tahap pencapaian objektif pengajaran guru. Interaksi dua
hala dan secara kumpulan merupakan iklim sosial pembelajaran yang paling berkesan.

http://www.my-
rummy.com/Amalan_Pembelajaran_Kooperatif_oleh_Guru_Matematik.html

Maklumat Pendidikan
Ulasan Jurnal
Jurnal Pertama

Sumber Jurnal:
Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2001. Teknologi Instruksi dan Pendidikan
Bestari :Persediaan dan Cabaran Alaf Baru

Tajuk: Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari:


Satu Kajian di Negeri Terengganu

Penulis: Hee Jee Mee, Norashidah Mamat @ Abdul Rashid


Universiti Teknologi Malaysia..

PENGENALAN:
Jurnal ini menghuraikan kajian penilaian penggunaan perisian kursus untuk sekolah
bestari di negeri Terengganu. Seramai 52 orang responden yang terdiri daripada guru-
guru yang mengajar matapelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris di tingkatan satu dan tingkatan empat. Kajian dijalankan di tiga buah sekolah
sekolah bestari. Kajian lebih ditumpukan dari aspek mutu perisian kursus, kesesuian
perisian dan kemudahan komputer yang disediakan serta pendedahan yang secukupnya
guru-guru dalam kemahiran komputer. Pengkaji menggunakan kaedah SPSS untuk
menganalisa data bagi mendapatkan peratus, frekuensi dan min. Kajian rintis juga telah
dijalankan. Hasil dari kajian, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan bagi
mengoptimakan penggunaan perisian kursus dan komputer di sekolah bestari.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian tersebut adalah:
1. Mengenalpasti jenis-jenis perisian kursus yang digunakan di tiga buah sekolah bestari
di negeri Terengganu.
2. Mengenalpasti kesediaan guru dalam penggunaan PBK dalam pengajaran dan
pembelajaran.
3. Mengenalpasti kemudahan komputer yang disediakan untuk Pengajaran Perbantukan
Komputer oleh guru.
4. Mengenalpasti mutu perisian kursus yang disediakan di sekolah bestari.
5. Mengenalpasti kesesuaian perisian kursus oleh para guru di sekolah bestari.
6. Mengenalpasti masalah masalah yang dihadapai para guru dalam pelaksanaan PBK.

METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH


Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan dengan menggunakan borang
soalselidik . Kajian dijalankan di tiga buah sekolah di Terengganu dengan 52 guru telah
dijadikan sampel . Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soalselidik yang
mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengandungi 8 item soalan yang berkaitan
maklumat diri guru, bahagian B terdiri 53 item berkaitan persoalan yang hendak dikaji
manakala pada bahagian C terdapat satu item subjektif yang memerlukan responden
menyatakan masalah-masalah lain dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berbantukan komputer.
Kaedah pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Skala Likert. Data-
data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS bagi mendapatkan kekerapan,
peratusan dan min bagi setiap item serta persoalan kajian. Kebolehpercayaan soalselidik
telah diuji menggunakan Alha Cronbach iaitu pengkali kebolehpercayaan yang
menunjukkan bahawa item-item kajian adalah saling berkaitan antara satu sama lain.
Melalui penganalisaan data dan nilai min yang diperolehi pengkaji merumuskan bahawa
guru-guru secara majoritinya mampu mengusai penggunaan komputer dan memberikan
respon yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan dan teknik pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer.
Pengkaji juga mendapati bahawa tahap kemudahan komputer yang disediakan adalah
mencukupi . Namun begitu pihak sekolah masih lagi memainkan peranan yang penting
dalam usaha memantau keperluan komputer agar bersesuaian dengan keperluan.
Daripada dapatan kajian, secara keseluruhannya didapati majoriti responden
memperakukan bahawa perisian kursus disekolah bestari adalah bermutu tetapi masih
terdapat kelemahan tertertentu yang perlu diberi perhatian. Perisian kursus yang
disediakan juga didapati menepati tahap serta kebolehan para pelajar.Oleh itu pengkaji
menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kursus akan dapat membantu dalam
peningkatan pengajaran dan pembelajaran, di samping meningkatkan motivasi para
pelajar.

CADANGAN KAJIAN:
Beberapa cadangan kajian telah diutarakan oleh pengkaji diantaranya iaitu mengharapkan
agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih komited di dalam melaksanakan atau
mengendalikan Latihan guru Sekolah Bestari agar peranan guru sebagai seorang
pemudahcara, pembimbing dan pencetus inovasi para pelajar dapat dilaksanakan dengan
lebih bekesan. Manakala pihak sekolah pula perlu menyediakan kemudahan peralatan
komputer yang mencukupi untuk guru dan pelajar serta mewujudkan suasana yang lebih
selesa dalam bilik komputer dari segi pencayaan, susun atur dan sebagainya.
Pengkaji juga mencadangkan mutu perisian kursus dipertingkatkan agar bersesuaian
dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Masalah yang dihadapi adalah perisian
kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan kerana kurangnya tenaga mahir dalam
bidang tersebut.

Kesimpulan
Sekolah Bestari merupakan salah satu aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang
menekankan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian kursus. Bagi menjamin
keberkesanan penggunaan peisian kursus di sekolah bestari, penghasilan perisian kursus
yang berkesan adalah penting . Penggunaan perisian kursus yang berkesan akan
membimbing dan membentuk mental serta pemikiran pelajar supaya mereka lebih
bersifat kreatif melalui gambaran yang lebih realistik. Di samping sifat keanjalan yang
terkandung di sesuatu perisian kursus akan memberi peluang kepada para pelajar untuk
belajar mengikut tahap keupayaan mereka.

________________________________________________________________________
____________

Jurnal Kedua:

TAJUK:
Sistem Pendidikan Berasaskan Web ( Web-Based Education WBE)
Penulis Jurnal:
Salimah Mokhtar, Maizatul Akhmar Ismail & Ali Fauzi Ahmad Khan
Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Sumber Jurnal:
Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2002. Intruksi Dan Pembelajaran Berasaskan
Teknologi: Satu Penilaian Semula.

PENDAHULUAN:
Jurnal ini membincangkan penggunaan sistem berasaskan web dalam bidang pendidikan.
Web sebagai satu fenomena baru yang kini kian rancak digunakan oleh para akademik
bagi menyokong pengajaran sesuatu kursus yang dijalankan secara nyata ataupun secara
maya. Penulis juga menyatakan contoh pelbagai perisian yang dihasilkan secara
komersial seperti Blackboard, e-College.com, IntraLearn, LearningSpace (Lotus
Corporation,1998) WebCT (Goldberg,1997), Virtual-U (Harasim & Calvert,1997) dan
sebagainya. Perbandingan terhadap perisian perisian tersebut boleh didapati daripada
laman web http://www.marshall.edu/it/cit/webct/compare/comparison.html. Bagi
universiti pula dibangunkan perisian kursus persendirian untuk membolehkan pelajar dan
pensyarah menempatkan nota kuliah dan mencapainya melalui laman web berkenaan.
Contohnya Sistem laman Web Universiti Malaya dikenali dengan Kursus On-Line
(KOL).

PENYATAAN MASALAH
Mengikut pengkaji terdapat banyak sistem berasaskan web yang dibangunkan samada
secara persendirian atau pun yang dikormesialkan. Persoalan yang timbul dalam kajian
ini ialah mengapa terdapat pertindihan usaha dalam membangunkan sistem yang sama.
Hasil pemerhatian dan pengalaman, pengkaji menyimpulkan bahawa sistem yang
digunapakai sekarang ini mempunyai beberapa kekurangan terutamanya dari segi
kefungsian, tidak fleksibel, serta jarang beroperasi selama 24-7-365.

OBJEKTIF DAN MATLAMAT KAJIAN


Mengikut jurnal ini, WBE merujuk kepada satu sistem pengajaran dan pembelajaran
berasaskan Web yang bermatlamat untuk melancarkan pengendalian kursus dengan
menyajikan secara sistematik bagi menambah kecekapan tenaga pengajar serta
meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ketahap yang tertinggi.
Sistem WBE juga bertujuan sebagai pelengkap berguna pengajar sebagai arena interaksi
pelajar dengan ilmu diluar waktu kelas untuk mengulangkaji dan sebagainya. Bagi pelajar
yang tidak mahir IT, capaian ke WBE akan menjadi wadah atau peluang untuk
menjinakkan mereka dengan teknologimaklumat dan komunikasi.Di samping itu unsure-
unsur yang tidak berkesempatan untuk ditampilkan oleh pengajar dalam kelas dapat
digarapkan dalam WBE.

METODOLOGI KAJIAN
Mengikut pengkaji, pembangunan sistem WBE perlu berasaskan model konsepsual yang
ideal dan mempertimbangkan beberapa criteria tertentu. Kajian yang meluas dan
mendalam berkaitan proses pendidikan , aspek pedagogi dan andragogi, aspek teknologi
maklumat dan komunikasi, pendekatan baru pengajaran serta perancangan rapi adalah
pra-syarat dalammemodelkan suatu sistem WBE yang ideal.
Model konseptual WBE yang dihuraikan dalam jurnal ini adalah bersandarkan kepada
dua entiti yang utama iaitu modul pengajar dan modul pelajar yang berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran. Modul pengajar mengandungi perkara-perkara berkaitan
dengan tugas-tugas perancangan, persediaan, penyampaian dan pengurusan kursus. Bagi
tujuan perancangan WBE menyediakan alatan kelendar dan templat yang boleh
disesuaikan dengan mudah mengikut keperluan pengguna. Untuk tujuan penyediaan pula
WBE menyediakan kemudahan untuk pengajar menyusun bahan-bahan pengajaran secara
sistematik dan logikal, kemudahan simulasi serta satu templet yang mudah disesuaikan.
Dalam penyampaian pengajaran WBE dapat menyediakan kuliah maya sebagai
gantikepada kuliah yang tidak dapat dijalankan dan juga kemudahan kemudahan untuk
berkongsi maklumat dan idea. Penilaian melalui WBE dibuat berdasarkan hasil
pembelajaran, dimana kuiz, latihan dan ujian dijalankan secara dalam talian.WBE juga
menyediakan kemudahan komunikasi, emel dan perbincangan e-kumpulan serta templet
pemarkahan. Dalam modul pelajar pula terdiri dari hal-hal yang , melibatkan
pendorongan, belajar serta ulangkaji, mendapat maklumbalas dan mencerna pengetahuan
yang difahami bagi pembelajaran mendalam (deep learning).

CABARAN KAJIAN:
Mengikut pengkaji , penggunaan WBE bukan sekadar untuk menempatkan silibus dan
melambakkan nota kuliah serta rujukan dilikasi web yang mudah dicapai oleh pelajar
tetapi fungsinya adalah lebih meluas. Pengkaji merujuk kepada Daniel (1998) dalam
tesisnya, menyatakan bahawa sistem WEB yang ideal mesti meraih sepenuhnya faedah-
faedah yang terdapat pada WEB, dan pada masa yang sama mengelakkan kekurangannya.
Sistem yang sempurna pastinya lengkap, informatif, sediaada (operasi 24-27-365),
fleksibel, dijamin selamat,interaktif, umum,telus, senang digunakan dan adaptif. Pengkaji
merumuskan bahawa matlamat utama sistem WBE ini adalah untuk mengadakan
persekitaran tambahan (pertemuan siber) yang bermakna bagi menampung pesekitaran
pembelajaran normal. Sistem WBE yang ideal mestilah memenuhi semua kriteria dan
matlamat tersebut.

KESIMPULAN
Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan sistem WBE yang ideal akan memberikan
impak dalam kejayaan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ICT. Namun
demikian dalam usaha membangunkan sistem WBE yang lengkap lagi sempurna
memerlukan kajian mendalam serta meluas untuk memahami keperluan pengguna serta
memerlukan perancangan yang rapi. Model konseptual dan kriteria pembangunan yang
disarankan oleh pengkaji dalam jurnal ini boleh dijadikan panduan dalam mewujudkan
sistem tersebut. Di tambah pula dengan pendekatan rekayasa ulang (Business Process
Reengineering BPR) digabungkan dengan pemprototaipan sesuai untuk digunakan
sebagai metadologi pembangunan sistem ini. Pelbagai cabaran dalam pembangunan
sistem WBE nanti haruslah ditangani dengan bijak dan terbuka. Pembangunan WBE
diharapkan mencapai kejayaan sebagaimana matalamat dan objektif yang dicadangkan
seterusnya dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan, berkemahiran
dan berkualiti.

Sumber Jurnal:
http://ww.acm.org.(12 Februari 2004)
Tajuk:
Using a Theoritical Multimedia Taxonomy Framework
Penulis:
Rachelle S. Heller, C. Dianne Martin, Nuzi Haneef, and Sonja Gievska-Krliu
The George Washington University

PENGENALAN:
Taxonomy multimedia adalah untuk menghasilkan satu pengurusan yang baik dan teratur
untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang baik. Taxonomy ini membantu
untuk mengklasifikasikan ruang untuk membangunkan multimedia dan mengatasi
masalah yang rumit dalam pembangunan dan persembahan multimedia. Isu penting yang
ditekankan ialah untuk interaktiviti asas kepada persembahan maklumat. Kajian telah
dilakukan ke atas projek akhir pelajar-pelajar tahun akhir yang membangunkan projek
sains komputer berasaskan multimedia.

MASALAH KAJIAN
Masalah dalam menghasilkan antara muka yang berasaskan konsep yang dinyatakan
sebagai contoh apabila ia mengenai pendidikan maka fokus utama perlulah berkisarkan
kepada pendidikan dan keefektifan persembahan multimedia akan diukur pada sejauh
mana keberkesanan penyampaian maklumat melalui persembahannya.

Sistem yang berkualiti sukar dibangunkan kerana masalah untuk menghasilkan frame rate
yang sesuai, refresh dan untuk menghasilkan perwarnaan yang baik. Seterusnya
menggabungkan elemen-elemen multimedia dengan maklumat untuk menghasilkan
sistem serta menghidupkan persekitaran agar meklumat yang disampaikan jelas dan
mudah difahami

METODOLOGY DAN PENYELESAIAN:


Model taxonomy

Jenis pengurusan kandungan:


Sequential/linear; hierarchical (i.e., tree structured); and Web structured (i.e.,
nonlinear,associatively structured information). Sistem boleh statik dan juga dinamik bagi
kandungan variable.

Taxonomy multimedia yang dicadangkan.adalah:


a) Artistik- dianggap penting adakalanya terlampau difokus sehingga melebihkan fokus
terhadap fungsi. b) Penonton/pengguna-bagaimana pengguna berinteraksi dengan media
yang dibangunkan. Adakah persembahan memerlukan pengguna lebih membaca ataupun
banyak animasi, grafik, videoklip dll untuk menghuraikan maklumat. c) disiplin -Adakah
multimedia dibina mengikut keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan urutan
elemen yang telah dipilih.d) kualiti - bergantung kepada teknik, aspek reproduktif dan
soalan yang disoal oleh pelajar sewaktu proses evolusi. e) kebolehgunaan merupakan
nilai material yang dipersembahkan dan sejauh mana ia membantu pengguna.

KESIMPULAN:
Taxonomy multimedia merupakan satu pengurusan yang penting untuk menghasilkan
satu perisian/sistem multimedia yang baik. Penulis percaya masih ada banyak ruang lagi
untuk membaiki taxonomy yang dicadangkan. Taxonomy ini memudahkan pembangun
sistem untuk memahami reka bentuk dan jugak kandungan teks. Diharapkan usaha ini
berjaya menyediakan satu kerangka teori yang praktikal dan mudah bagi menghasilkan
suatu bentuk perisian yang interaktif seiring dengan perkembangan penggunaan
multimedia yang semakin pesat.
________________________________________________________________________
______

Jurnal Ke lima:
Sumber Jurnal:
http:// www.acm.org. ( 15 Januari 2004).
Tajuk:
Cooperative Inquiry: Developing New Technologies for Children with Chidren
Penulis:
Allison Druin
Human Computer Interaction Lab University of Maryland

1.0 PENGENALAN:
Dalam rumah dan sekolah kini kanak-kanak merupakan pengguna yang kerap dan
berpengalaman dalam menggunakan teknologi. Oleh kerana perkara ini semakin
berterusan maka menjadi semakin penting untuk mengetahui samaada kanak-kanak ini
berasa puas hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Satu kumpulan pembangunan
kajian telah dibina bagi mengatasi serta memenuhi keperluan dan suara kanak-kanak
dalam proses pembangunan sesuatu teknologi.

2.0 MASALAH KAJIAN:


Teknologi mula digunakan secara rutin oleh kanak-kanak bermula dari aktiviti sekolah
sehingga aktiviti selepas waktu sekolah iaitu untuk aktiviti bermain. Kini teknologi telah
mengubah cara kanak-kanak bermain dan belajar. Malah kanak-kanak merupakan satu
kumpulan pengguna yang baru dan besar dalam teknologi.
Sejak beberapa tahun yang lepas metodologi pembangunan sesuatu perisian pasti akan
melibatkan para pengguna dalam proses pembangunannya. Pengguna dikenalpasti
sebagai rakan kongsi yang penting, inspektor dalam pengujian atau pengkaji yang terlibat
dalam kajian untuk memerhati dan ditemu bual oleh pengkaji sebenar kajian. Input
daripada pengguna sangat penting dalam pembangunan sesuatu program. Meskipun
peranan pengguna diakui oleh para pengkaji dan pembangun sistem, penguna kanak-
kanak terlibat secara tidak aktif dalam proses pembangunan berbanding dengan pengguna
dewasa.
Sejak kebelakangan ini, kajian yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan kanak-kanak
sebagai pembantu atau rakan pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Namun ramai
meragui kredibiliti kanak-kanak dalam menyampaikan pandangan terhadap kajian dan
proses pembangunan. Perlu diketahui bahawa saintis komputer dan pendidik juga kurang
pengalaman sama seperti kanak-kanak. Tetapi tidak dapat dinafikan peranan masing-
masing dalam menyumbang kepakaran masing-masing.

3.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH KAJIAN:


Teori rangka kerja :

Cooperative inquiry sangat unik dalam banyak aspek hasil daripada keterlibatan kanak-
kanak ia juga menjadi dasar kepada teori kerjasama dalam rekabentuk, penglibatan dalam
reka bentuk, teori aktiviti, contextual inquiry dan situasi tindakan. Cooperative
merupakan kajian terhadap tiga aspek utama iaitu multidisciplinary partnership dengan
kanak-kanak, kajian yang akan mengetahui, memahami dan peka terhadap isi kandungan,
aktiviti dan artifak yang ketiga pula ialah interaktiviti terhadap low-tech dan high-tech
prototaip.

Kajian multidisciplinary partnership dengan pengguna.


Coorperative inquiry berasaskan kepercayaan bahawa perkongsian dengan pengguna
adalah sangat penting bagi memahami keperluan dan kehendak pengguna dalam
membangunkan teknologi baru.

Kajian terhadap aktiviti, isi kandungan dan artifak.


Maklumat yang berguna akan diperolehi melalui aktiviti dan artifak pengguna yang
merupakan sebahagian daripada isi kandungan pengguna. Dengan ini satu kumpulan
pengkaji melakukan kajian dan pemerhatian untuk menganalisis persekitaran pengguna
untuk aktiviti yang berbeza, komunikasi, artifak dan budaya perhubungan.

Interaktiviti low tech dan high tech prototyping


Adalah untuk mengintegrasikan kumpulan reka bentuk untuk menggambarkan dan
mempamerkan idea mereka melalui teknik prototaip. Ini kerana kanak-kanak mempunyai
masalah dalam menyampaikan maksud dan idea mereka kepada orang dewasa maka
teknik prototaip ini dapat mengatasi masalah ini.

4.0 KESIMPULAN:
Cooperative inquiry telah dibangunkan untuk menyokong integrasi kumpulan pereka
dalam membangunkan teknologi baru untuk kanak-kanak. Ini bagi mendapatkan hasil
yang baik kerjasama daripada kanak-kanak diperlukan bukan hanya setelah teknologi
hampir selesai tetapi sewaktu proses pembangunan teknologi. Usaha untuk membolehkan
kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perlu diteruskan.
________________________________________________________________________
___________

Jurnal Ke enam

Sumber Jurnal:
Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. 2000. Penggunaan Proses dan
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran.
Tajuk:
Merekabentuk perisian multimedia mengenai pecahan: Kea rah pembelajaran bestari.
Penulis:
Zaleha Ismail. Universiti Teknologi Malaysia

1.0 PENGENALAN:
Pengkaji merujuk kepada analisis 1996 ke atas pencapaian Ujian Penilaian Sekolah
Rendah menunjukkan puratu prestasi pencapaian matematik bagi pelajar-pelajar sekolah
rendah masih jauh daripada tahap kecemerlangan. Hanya 32.2% pelajar yang menjawab
dengan betul soalan-soalan yang melibatkan pecahan. Pelajar-pelajar dikehendaki
mengusai konsep pecahan supaya mereka berkemampuan memahami konsep lanjutan
daripadanya. Beberapa perisian berbantukan computer telah menguatkan pendekatan
pembelajaran pecahan yang mengaplikasi kemampuan computer seperti grafik,audio,
animasi dan video. Banyak kajian barat telah menunjukkan pembelajaran berasaskan
komputer menggunakan perisian berbantukkan komputer berpotensi dalam membantu
meningkatkan kefahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah
matematik. Kementerian juga peka kepada perkembangan teknologi komputer dalam
pendidikan dan justeru itu telah menyusun rancangan untuk melaksanakan program
sekolah bestari yang menekankan aplikasi komputer.

2.0 PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN:


Berdasarkan kajian-kajian yang lepas pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar
peringkar rendah hingga ke menengah menghadapi masalah dalam pembelajaran
matematik terutamanya pecahan. Satu usaha membantu pembelajaran ialah dengan
memberi peluang kepada pelajar menggunakan perisian komputer yang dibina berasaskan
teori pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan menumpukan perhatian
kepada : bagaimana menerapkan teori P&P dalam rekabentuk perisian totarial mengenai
pecahan?, apakah aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam perisian
supaya dapat memotivasikan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan ke atas topik
pecahan?, apakah soalan dianostik yang sesuai untuk mengukur penguasaan keatas
pecahan?, adakah perisian yang dihasilkan berkualiti dan sesuai dilancarkan
penggunaannya di sekolah?

Bagi memecah persoalan tersebut, kajian dilaksanakan bagi menghasil dan menguji
keberkesanan satu pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
matematik sekolah rendah khususnya pembinaan dan penggunaan perisian pecahan.
Objektif kajian yang dijalainkan adalah: menkaji jenis-jenis kesilapan yang dihadapi oleh
pelajar dalam pembelajaran pecahan, merekabentuk dan membina satu perisian P&P
berbantukkan komputer bagi mengatasi jenis-jenis kesilapan yang telah dikesan,
menganalisis proses pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika menggunakan
perisian dan meneliti pencapaian pelajar dalam penguasaan topik pecahan.

3.0 METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA


Sebelum perisian dibangunkan pengkaji menumpukan perhatian kepada usaha
merekabentuk perisian dengan menggunakan model sistem pengajaran yang
dikemukakan oleh Alessi dan Trollip(1991) bercirikan teori pemprosesan maklumat.
Rekabentuk yang dikemukakan disesuaikan dengan peranan perisian yang hendak dibina
sebagai alat diagnostik untuk mengesan jenis-jenis kesilapan yang dialami oleh pelajar
dan seterusnya menyediakan aktiviti pemulihan.
Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada semua pelajar tahun enam di dua buah
sekolah rendah. Kajian ditumpukan kepada jenis kesilapan yang dilakukan pelajar dengan
pelbagai tahap pencapaian yang diukur mengikut gred.

4.0 KESIMPULAN:
Pengkaji menumpukan perhatian ke arah menghasilkan perisian pendidikan yang
memuatkan unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori P & P. Dengan cara ini, perisian
tidaklah semata-mata berfungsi sebagai sebuah buku elektronik atau sistem latih tubi,
tetapi berperanan sebagai alat yang membantu pelajar membina pengetahuan. Kajian ini
merupakan satu usaha untuk menerapkan teori psikologi kognitif dalam pembinaan
perisian yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemahaman konsep matematik
pecahan.

________________________________________________________________________
___________

Jurnal Ke Tujuh
Sumber Jurnal:
Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. September 2000. m.s 17-32.
Tajuk:
Reka Bentuk Perisian Multimedia berasaskan Teori Pembelajaran, Pendapat
Tenaga Pengajar dan pelajar serta Prinsip Reka Bentuk.
Penulis:
Zaidatun Tasir & Yap Sao Wen. Universiti Teknologi Malaysia

PENGENALAN:
Pengkaji berpendapat bahawa perisian-perisian pembelajaran yang sesuai dan menepati
kehendak guru dan pelajar adalah amat berkurangan. Seharusnya sesuatu perisian yang
dibangunkan mestilah bertepatan dengan kehendak pengguna iaitu pelajar dan pengajar.
Justeru itu, kajian projek ini dibuat untuk menghasilkan satu rekabentuk perisian yang
mengambil kira pendapat tenaga pengajar dan pelajar, teori pembelajaran dan prinsip
rekabentuk yang terbahagi kepada rekabentuk berinformasi, reka bentuk antaramuka dan
reka bentuk interaksi.

PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN:


Pengkaji berpendapat proses pembinaan perisian perlulah mengambilkira pendapat
pelajar yang merupakan pengguna perisian yang telah siap dibangunkan. Isu pelajar
sebagai perekabentuk perisian ditekankan oleh David H. Jonassen dalam artikelnya yang
bertajuk Technology as Cognitive Tools:Learners as Designers. Dalam artikelnya,
beliau menyatakan bahawa dalam proses merekabentuk perisian , perekabentuk akan
dapat menguasai perisian dengan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajar.
Dengan itu, untuk menjadikan pelajar lebih faham tentang isi kandungan yang akan
diajar, mereka seharusnya mengambil bahagian dalam proses mereka bentuk perisian.
Ekoran daripada itu kajian dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk perisian yang
berasaskan kepada pendapat pelajar. Selain daripada itu, kajian ini dibuat adalah untuk
menghasilkan satu pendekatan baru dalam mereka bentuk perisian yang berkualiti.

METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA


Pengkaji menumpukkan kajian bagi mereka bentuk satu perisian yang berasaskan kepada
pendapat tenaga pengajar dan pelajar, teori pembelajaran dan prinsip reka bentuk. Soal
selidik dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berbentuk pengumpulan pendapat.
Ia bertujuan bagi mendapat pandangan daripada responden mengenai unsur-unsur
perisian yang diharapkan oleh mereka.
Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 50 orang pelajar Sarjana Muda Teknologi
Pendidikan Kemahiran Hidup, Universiti Teknologi Malaysia. Selain itu pengkaji juga
mendapatkan maklumat yang pendapat dan pengalaman dan pensyarah yang mengajar
mata pelajaran berkenaan. Instrumen kajian yang digunakan terbahagi kepada dua iaitu
soal selidik dan temubual. Statistik yang digunakan adalah deskriptif. Semua data yang
diperolehi dianalisa secara manual.
Hasil daripada maklumbalas responden pengkaji telah mereka bentuk projek perisian .
Projek yang dihasilkan dibahagikan kepada 2 bahagian besar iaitu carta aliran struktur
dan reka bentuk skrip.Mereka bentuk skrip merupakan satu proses yang penting bagi
pengkaji kerana ia mengambilkira permintaan pengguna, ciri dalam rekabentuk dan teori
pembelajaran.tiga faktor yang dititik beratkan oleh pengkaji iaitu reka bentuk strategi,
reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaktif.

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN:


Pengkaji berharap pada masa akan datang, kajian ini dapat diteruskan kepada topik-topik
bagi matapelajaran yang lain untuk melihat keberkesanan kaedah mereka bentuk PBK
berasaskan pendapat pengguna , tenaga pengajar, teori pembelajaran dan prinsip
rekabentuk.

KESIMPULAN:
Mereka bentuk perisian merupakan satu proses yang memerlukan masa panjang kerana
pereka perlu memastikan isi kandungan yang dibina itu adalah lengkap dan mempunyai
maklumat tambahan untuk mereka yang ingin dan berminat untuk mengetahui
perkembangan selanjutnya ataupun mengingat kembali pengetahuan yang sudah dilupai.
Pembangunan perisian bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap remeh kerana ianya
memerlukan pemerhatian kepada beberapa faktor yang penting iaitu citarasa dan
permintaan pengguna, teori-teori pembelajaran, ciri-ciri multimedia, dan perkara-perkara
yang dititikberatkan dalam reka bentuk perisian. Jika faktor ini diikuti dengan teliti,
perisian yang dibangunkan kemudian akan merupakan sebuah perisian yang baik sahaja
dari segi kekuatan perisian itu tetapi akan memudahkan proses pembelajaran para
pengguna seterusnya mendapat yang baik

________________________________________________________________________
__________

Jurnal Ke Lapan

Sumber Jurnal:
Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan 2000.
Tajuk:
Pembangunan Perisian Kursus Bermultimedia Perlakuan Haiwan: Satu Strategi
Pengajaran dan Pembelajaran Di Alam Siber.
Penulis:
Norhayati Abdul Mukti, Idris Abd. Ghani & Siew Pei Hwa.
Universiti Kebangsaan Malaysia.
PENGENALAN:
Mengikut pengkaji kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer
dijangkakan lebih berkesan daripada atau setanding dengan kaedah tradisional seperi
buku teks, carta kad dan sebagainya. Strategi menggunakan komputer dan teknologi
multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran semakin berleluasan dalam bidang
pendidikan . Melalui teknologi multimedia, pelbagai perisian kursus multimedia dapat
dibangunkan dengan menyepadukan pelbagai elemen multimedia bagi meningkatkan
mutu pengajaran dan pembelajaran.Penggunaan perisian kursus bermultimedia dalam
pengajaran sesuatu mata pelajaran bukan sahaja lebih menarik minat pelajar dan
menyeronokan, malah berkeupayaan untuk menangani masalah pelbagaian pelajar seperti
latar belakang pendidikan asas, tahap kefahaman, daya pemikiran dan perkembangan
kognitif, umur, tahap penguasaan bahasa dan sebagainya.

OBJEKTIF KAJIAN:
Jurnal ini memberi tumpuan kepada pembangunan perisian kursus bermultimedia yang
direka bentuk khas untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Perisian
kursus ini dibangunakan dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan menjadi alat tutoran
yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan kursus
memandangkan kebanyakan bahan rujukan di perpustakaan adalah berbahasa Inggeris.
Pembangunan perisian ini juga bertujuan untuk membantu menangani kepelbagaian
pelajar, meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar untuk mengingati fakta-fakta
dan konsep-konsep kursus.

METODOLOGI PEMBANGUNAN PERISIAN.


Pembinaan model konsepsi yang teratur dan lengkap merupakan salah satu langkah yang
penting dalam proses pembangunan perisian kursus multimedia. Model konsepsi yang
ditonjolkan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu objektif, media pengajaran dan
pembelajaran serta kaedah pembangunan perisian yang kursus. Elemen-elemen yang
dimasukkan dal perisian ini adalah hyperteks,hypermedia dan teori pembelajaran. Tiga
teori pembelajaran yang digabungkan iaitu pelaziman klasik, pelaziman operan dan
pembelajaran kognitif. Dalam perisian kursus ini pelajar disajikan dengan maklumat
tentang topik-topik khusus untuk mengukuhkan kefahaman mereka .
Perisian kursus multimedia ini berpengataraan Bahasa Melayu. Ciri ini dapat menafaat
pra-siswazah universiti yang mengikuti kursus ini dijangka boleh dijadikan alat totoran
yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan mata
pelajaran KH memandangkan kebanyakan buku rujukan buku diperpustakaaan dan
perisian kursus di pasaran adalah dalam bahasa Inggeris.
Antaramuka perisian ini adalah ramah pengguna. Butang navigasi, suara latar dan
antaramuka lain digunakan untuk memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna
untuk memudahkan mereka menggunakan perisian kursus KH ini. Ciri ini menimbulkan
suasana pembelajaran yang mesra, menarik dan menyeronokan serta menambahkan
kekratifan dan pemelajaran KH. Perisian kursus ini mudah diikuti, walaupun tahap
literasi komputer pelajar adalah rendah kerana arahan pengguna disertakan dengan
panduan pengguna.
Jalinan maklumat dalam talian, membolehkan pengguna memilih URL laman web yang
terdapat dalam perisian kursus ini dan pengguna akan memperolehi maklumat tambahan
dalam laman web berkenaan.

KESIMPULAN:
Perisian kursus memainakan peranan yang penting dalam sebagai alat bantu mengajar
yang menarik dan berkesan dengan adanya gabunganelemen multimedia. Perisian kursus
ini merupakan satu bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang penuh dengan
maklumat dan pengetahuan KH. Pembangunan perisian kursus bermultimedia ini juga di
harapkan dapat membantu menangani kepelbagaian pelajar, meningkatkan kefahaman
dan keupayaan pelajar meningati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus.

________________________________________________________________________
_________

Jurnal Sembilan

Sumber Jurnal:
Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, September 2001. ms 115 -125
Tajuk:
Penggunaan Multimedia Dalam Pelajaran Geografi: Fokus Terhadap Pendidikan
Khas.
Penulis:
Mohd Arif Ismail, Mohd Jasmy Abd Rahman & Chia Ti Boey.
Universiti Kebangsaan Malaysia.

1.0 PENGENALAN:
Pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi
impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid
terutamanya murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid bermasalah
pendengaran. Ini kerana murid-murid bermasalah pendengaran memerlukan kombinasi
kesan alat pandang dengar dengan gabungan visual yang bergerak , animasi, teks, muzik
dan grafik yang menarik untuk meningkatkan proses pembelajaran.Ini sejajar dengan
peribahasa Cina yang berbunyi, I hear and I forgot, see and I remember, I do and I
understand. (Hizamnuddin Awang, 1997 dalam Fadzilah,1998)

2.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN

Mengikut jurnal ini, pengkaji menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid-murid
bermasalah pendengaran terhadap penyampaian subjek Geografi melalui penggunaan
kaedah PBK dan membantu mempertingkatkan kemahiran kognitif mereka secara
individu. Perisian kursus yang dibina dalam kajian juga boleh dijadikan bahan bantu
mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Geografi bukan
sahaja untuk golongan warga khas tetapi juga untuk mereka yang normal. Kaedah PBK
ini membolehkan murid-murid bersesuaian dengan diri masing-masing.

Objektif kajian Geografi ini adalah untuk: a) meninjau pesepsi murid-murid bermasalah
pendengaran tahap Menengah Bawah terhadap subjek dengan menggunakan kaedah PBK
b) mengenalpasti keberkesanan kaedah PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran
ke atas murid-murid bermasalah pendengaran dan c) membangkitkan minat murid-murid
bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran subjek Geografi.

3.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN:


Penyelidik menggunakan pendekatan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklum balas
daripada pelajar bermasalah pendengaran terhadap implementasi penggunaan kaedah
PBK dalam subjek Geografi. Perisian kursus dibangunkan dengan menggunakan perisian
Director 7.0 sebagai bahan kajian. Kaedah tinjauan yang digunakan dapat menilai
persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap kaedah penggunaan PBK tanpa
membandingkannya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain.

Seramai 30 orang pelajar bermasalah pendengaran dari Sekolah Menengah Sultan Abdul
Samad, Petaling Jaya Dipilih sebagai responden kajian. Data yang diperolehi adalah
berdasarkan sepenuhnya kepada maklumbalas yang diberikan murid-murid bermasalah
melaui borang soal selidik. Data-data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif dengan
menggunakan statistik diskriptif. Dapatan kajian ditabulasi dengan skor min dan
peratusan. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pejar-pelajar bermasalah
pendengaran bersifat positif terhadap kaedah pembelajaran berbantukan komputer.
Penggunaan multimedia ini bukan sekadar dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran
tetapi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.

KESIMPULAN:

Kajian ini telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah ditimbulkan oleh penyelidik.
Tidak dapat disangkal lagi penggunaan teknologi dalam bentuk komputer memang dapat
memperkayakan kehidupan dan produktiviti pelajar bukan sahaja permasalah
pendengaran malah mereka berkeperluan khas yang lain. Ini dapat dibuktikan dengan
pesepsi terhadap kaedah penggunan PBK dalam pengajran dan pembelajaran Geografi
yang positif dan memberangsangkan. Perkembangan teknologi ini dapat memberi
pengaruh kepada pengalaman pendidikan dan perkembangan seorang pelajar yang
bekeperluan khas (Hagen 1984)

Guru merupakan golongan profesional yang terlibat secara langsung dalam proses
pendidikan. Jusreru itu, strategi, kaedah dan teknik pengajaran guru amat penting dalam
menpengaruhi setiap insan yang dididik. Apabila guru mengaplikasikan kaedah PBK
sebagai mod penyampaian pengajaran, ini tidak bermakna kaedah penyampaian lain tidak
lagi berfungsi sebagai mod penyampaian isi pengajaran. Pada hakikatnya kaedah PBK
merupakan salah satu pelengkap kepada kaedah pengajran di bilik darjah. Aspirasi negara
akan menjadi kenyataan jika semua pelajar di Malaysia tanpa mengira kecacatannya telah
diberipendedahan, tunjuk ajar dan latihan dengan kaedah PBK dalam proses
pembelajaranya.

________________________________________________________________________
___________
Jurnal Sepuluh

Sumber Jurnal:
Jurnal Proceedings of ICEFA 2002. Volune 1., Universiti Kebangsaan Malaysia.
Tajuk:
Pengajaran Menggunakan Perisian Kursus Matematik Interaktif :Kajian Terhadap
Kurikulum Pengajaran Berbantukan Komputer.
Penulis:
Mohd Arif Ismail, Mohd Jasmy Abd Rahman & Nor Aleywati Muhamad.

1.0 PENGENALAN:
Sejak beberapa tahun kebelakangan ini pengkaji menyatakan berlakunya anjakan
paradigma dalam masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek terutamanya teknologi
komputer dalam pendidikan. Kemunculan teknologi komputer dalam pendidikan
khususnya makro komputer atau alat pamer grafik warna yang berelaian tinggi mampu
memberi kesan yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Menurut Gan Chia Leng
(1998) tiga aspek penting ini dapat dilihat sebagai alat, pembimbing, dan pelajar yang
merupakan peranan komputer dalam bidang pendidikan. Aspek peranan komputer
sebagai pembimbing mengfokuskan kepada penggunaan perisian yang telah disediakan.

2.0 PENYATAAN MASALAH


Pengkaji mendapati bahawa perisian pendidikan atau segala bentuk perisian yang kurang
bermutu menyebabkan penggunaan PBK adalah rendah dan ini telah disahkan sendiri
daripada perakuan laporan yang dibuat oleh SEAMEO (South-East Asian Miniter of
Education Organisation) yang menyatakan PBK adalah rendah jika perisian yang
digunakan adalah yang kurang bermutu. Maka penumpuan seharusnya diberi atas
menghasilkan perisian PBK yang berkualiti (Yu sup Hashim, 1998)
Namun begitu mengikut penulis perisian yang sedia ada mungkin tidak sesuai dan
mengandungi beberapa kekurangan yang perlu dibaiki lagi. Kebanyakan pakej perisian
yang ada dipasaran tidak dibina dan direka mengikut sukatan pelajaran yang sesuai untuk
pelajar-pelajar. Kebanyakan perekanya lazimnya seorang pakar dalam bidang komputer
tetapi tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Kekurangan
pengalaman dalam bidang pengajaran menyebabkan mereka tidak dapat membina suatu
perisian yang bertepatan dengan keperluan pembelajaran. Faktor ini mendorong pengkaji
menjalankan kajian ke atas penghasialan perisian pembelajaran dan pembelajaran.
Manakala pemilihan topik Ungkapan dan Persamaan Kuadratik untuk Tingkatan 4 adalah
disebabkan segelintir pelajar didapati cuai.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN:


Pengkaji menampilkan beberapa objektik bagi kajiannya:
Mengenalpasti tahap keberkesanan perisian kursus yang dihasilkan dalam pengajaran
dan pembelajaran.
Mengetahi tahap kefahaman pelajar menggunakan perisian yang dihasilkan.
Mengetahui sejauh mana penggunaan perisian kursus ini dapat meningkatkan minat
pelajar terutama sekali bagi matapelajaran matematik
3.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN:
Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan. Sampel kajian terdiri daripada
30 orang pelajar Tingkatan Empat di SMK Jalan Dua, bandar baru Bangi , Selangor Darul
Ehsan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan perisian kursus dalam
bentuk compact disc yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS version 10.
Data-data diperolehi dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan peratusan dan
statistik deskriptif. Purata min bagi setiap item yang diperolehi dalam persembahan
perisian adalah 4.33. Nilai min ini menunjukkan bahawa perisian yang dibangunkan
berada pada tahap yang baik.
Namun demikian perisian itu patut diperbaiki untuk menghasilkan perisian yang benar-
benar bermutu dan mantap. Paparan pengguna yang baik membolehkan pelajar
mempelajari subtopik-subtopik yang dikemukakan dengan mudah. Pengkaji
mengharapkan penggunaan perisian PBK bagi tajuk Ungkapan dan Persamaan
Kuadratik ini dapat memberi manafaaat kepada guru dan pelajar sebagai bahan
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di samping menjadi bahan pembelajaran
kendiri di rumah.

KESIMPULAN:
Keberkesanan penggunaan perisian kursus dalam kaedah PBK sebenarnya banyak
bergantung kepada kesedaran guru untuk cuba mnegubah corak pendidikan yang telah
mereka amalkan sebelum ini. Namun peranan guru sebagai fasilitator tidak boleh
dipertikaikan. Perisian kursus perlulah dilihat sebagai bahan bantu mengajar yang boleh
memangkin proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

http://maziahrashid.blogspot.com/p/ulasan-jurnal.html

PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK[/size]


PENULIS: ENCIK DAUD B. JERAWI

Pengenalan

Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara -


negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. Bagi mencapai
wawasan dan inspirasi negara, Malaysia tidak ketinggalan dalam mengecapi arus perdana
pembangunan berasaskan teknologi komputer. Dari perspektif harian, ianya bukan sahaja
mampu membantu tugas - tugas pengurusan dan pentadbiran, malah berpotensi sebagai
alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir
semua mata pelajaran. Terciptanya mikro komputer pada awal tahun 70-an telah memberi
kesan yang memberangsangkan terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan di
Malaysia. ( Norhashim, Mazenah & Rose Alinda, 1996 ).
Penggabungan penggunaan aspek teknologi dalam kurikulum sekolah dapat menyemai
dan memupuk sikap positif terhadap perkembangan teknologi. Persekitaran dan budaya
sekolah seharusnya dari sesuatu pembelajaran yang bersifat memori kepada yang
berpengetahuan, berpemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi
terkini ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1997 ). Berlandaskan tanggapan ini, pihak
kerajaan melalui Kementerian Pendidikan berhasrat mengujudkan Sekolah Bestari
sebagai pemangkin bagi memenuhi agenda perancangan dan perlaksanaan Koridor Raya
Multimedia ( Multimedia Super Corridor atau MSC ).

Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas - luasnya kepada penggunaan
teknologi komputer dan Internet dan dapat menjanakan sistem pendidikan yang lebih
komplek dan fleksibiliti
( KPM 1997 ).

Peluasan penggunaan internet dalam urusan perniagaan dan komunikasi akan


memudahkan pelaksanaannya dalam bidang pendidikan.

Peranan Komputer dan Internet Dalam pendidikan

Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memurnikan


dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar. Sedekad yang lalu, NCTM ( National Council
of Teachers of Mathematics, 1980 ) telah menggariskan cadangan supaya pengajaran
matematik mengambil peluang luas yang ditawarkan oleh komputer. Cockcroff ( 1982 )
menyarankan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bukan setakat
boleh memperbaiki kualiti pengajaran matematik malah penggunaan komputer juga boleh
merubah kepentingan sesuatu tajuk dalam silibus matematik. Situasi yang sama mungkin
wujud dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain di sekolah. Aktiviti
penyelesaian masalah adalah bahagian terpenting dalam pendidikan matematik dan perlu
dititikberatkan. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna seseorang
pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah. Mengikut Laporan
Cockcroff ( 1982 ) menegaskan bahawa masalah matematik harus diterjemah kepada
sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan. Langkah terjemahan seperti
ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap struktur konsep yang terkandung dalam
masalah tersebut. Situasi ini telah menyebabkan kesukaran pembelajaran di kalangan
sesetengah pelajar. Masalah dan kesukaran mentelaah ini boleh diatasi melalui
penggunaan komputer ( Lim 1989 ).

Hasil beberapa kajian yang telah dijalankan ( Funkhouser, 1983; Henderson and
Landersman, 1992; Chazan,1998; Mccoy, 1991; Al Ghamdi, 1987) mendapati bahawa:-

Pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang


lebih positif terhadap dirinya serta berkeyakinan sebagai ahli matematik dan
berkeupayaan menyelesaikan yang lebih komplek.
Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat
membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah serta
berkesan.
Kemajuan dan pencapaian pelajar dalam peperiksaan akhir didapati ada
menunjukkan peningkatan yang posotif.
Situasi pembelajaran pelajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan
mengekalkan maklumat dalam jangka panjang dan dapat mengintegrasikannya
dalam bidang-bidang lain.

Proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan komputer melibatkan


beberapa aplikasi seperti spreadsheet, multimedia dan internet. peranan dan penggunaan
internet telah dikenalpasti dapat membantu pengurusan dalam sistem pendidikan negara
khususnya dalam perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar
bilik darjah yang secara langsung melibatkan para pendidik, pelajar dan ibubapa serta
ahli masyarakat umumnya.

Melalaui kajian yang telah dijalankan oleh Christie ( 1996 ) terhadap penggunaan mel
elektronik( e-mail ) dan penerokaan maklumat di kalangan pelajar sekolah rendah
mendapati bahawa, selain daripada semangan belajar secara kumpulan ( pembelajaran
kooperatif), para pelajar juga semakin mesra dengnan alat teknologi ini dan sentiasa
berusaha untuk meneroka 'alam yang baru ditemui' (virtual reality ). Mereka sentiasa
menemui maklumat baru dan bahan - bahan yang menarik perhatian. Nolan dan Martin
( 1994 ) menyatakan bahawa pembelajaran dalam suasana baru seperti menggunakan
internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati
lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal. Walau bagaimanapun
jurang perbezaan sosial di kalangan pelajar harus diambil kira semasa pendedahan
teknologi komputer internet diberikan ( Bier et, 1996 ).

Kang ( 1995 ) dalam kajiannya untuk menilai kesan aktiviti mel elektronik ke atas sikap
pelajar terhadap internet telah mendapati bahawa para pelajar amat kagum dan tertarik
kepada internet. Mesej yang dihantar sejauh 25,000 batu jauhnya sampai dalam beberapa
minit sahaja. Para pelajar juga amat berhati - hati semasa menulis mesej supaya tidak
terdapat kesalahan ejaan dan maksudnya boleh difahami oleh sipenerima dengan mudah.
Amalan ini akan dapat meningkatkan penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggeris.
Aktiviti komunikasi dalam internet seperti mel elektronik akan dapat menyediakan
pelajar untuk dunia pekerjaan yang akhir - akhir ini banyak menggunakan proses
perhubungan telekomunikasi yang canggih ( Everett and Ahern, 1994 ).

Internet akan menjadi sebahagian daripada Sekolah Bestari menjelang januari 1999
kelak. Telah pun diumumkan bahawa, semua sekolah menengah akan mendapat akses ke
internet menjelang tahun 2000. Kementerian Pendidikan Malaysia ( Sulaiman, 1996 ).
Melalui projek ini, Kementerian Pendidikan telah menyediakan kemudahan dan
perkhidmatan rangkaian kepada para pelajar dan pendidik di samping menyediakan
program - program latihan yang berterusan kepada guru - guru. Program ini, walaupun
kurang berjayya, tetapi sekurang - kurangnya telah dapat memberi pendedahan awal
kepada guru - guru dan pelajar tentang penggunaan dan peranan internet kepada dunia
pendidikan. Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui
Bahagian Pendidikan Guru, sedang menjalankan Kursus Dalam Perkhidmatan ( 14
minggu ) Bestari kepada guru - guru di seluruh negara bertempat dibeberapa buah maktab
perguruan. Guru - guru ini dipilih daripada 990 buah sekolah yang dijangka akan
melaksanakan kurikulum baru bestari mulai tahun 1999. Dalam kursus ini, guru - guru
akan didedahkandengan pelbagai kemahiran generik termasuklah kemahiran teknologi
maklumat yang seterusnya akan menjadi asas dan keperluan utama dalam pembinaan
pakej pembelajaran bestari. Para peserta akan berpeluang menjadikan internet sebagai
sumber dan alat penyebaran maklumat yan cepat dan berkesan.

Penggunaan Internet dalam pendidikan matematik

Internet adalah satu sumber pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan matematik.
terdapat pelbagai bahan menarik, yang meliputi pelbagai tajuk seperti arithmetik,
geometri, stastik, kalkulus, sejarah, dan sebagainya. Antara bahan yang boleh
dimanfaatkan oleh guru dan pelajar berhubung dengnan pendidikan matematik ialah :

Teori pembelajaran dan aplikasi

Antara teori pembelajaran yang sering diperbincangkan oleh warga pendidik pada masa
ini ialah konstruktivisme. Beberapa strategi ( atau teknik ) pembelajaran yang berkait
rapat dengan teori tersebut pula ialah seperti 'pembelajaran kooperatif ', 'inkuri penemuan'
, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut boleh diperolehi daripada laman-laman berikut:

ii. http://www.ilt.columbia.edu/k12/livetext/docs/berry1.html-Design Effecitive


School- Based Learning Environments: Cognitive Apprenticeship Models

iii. http://129.7.160.115/INST5931/Constructivist.html- Constructivist Classrooms


iv. http://www.ilt.columbia.edu/ilt/papers/JohnBrown.html- Situated Cognition and
the Culture of Learning
v. http://asb.www.media.mit.edu/people/asb/convergence.html- The MediaMOO
Project: Constructionisme and the profesional community
vi. http://diogenes.sedl.org/scimath/compass/v01n03/understand.html-Building an
Understanding of Constructivism
vii. http://edie.cprost.sfu.ca/it/constructivist-learning - Constructivist Theories United
States Disstance Learning and Teacher Education
viii. http://psych.hanover.edu/vygotsky/krauss.html- A Mediation Model For Dynamic
Literacy Instruction
ix. http://tecfa.unige.ch/tecfa-research/memolab/report93-title.html- Intelligent
Learning Environments
x. http://kvoneida.hbg.psu.edu/FACULTY.Farquhar/Research/SC&l.html- Social
Constructivism Research
xi. file://ithaca.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/duf4.txt.gz- Classroom Restructuring:
What do teachers really need?
xii. gopher://gopher.lib.virginia.edu/00/alpha/psyc.92.3.63.reading-inference-
1.1.garnham- Minimalism vs Constructionsm : a false dichotomy in theories of
inference during reading
xiii. ftp://princeton.edu/pub/harnad/harnad82.neoconst - Neoconstructivism: A
unifying theme for tthe cognitive sciences.
xiv. http://134.184.35.101/PHYSCONS.html - Physical Constructivism
xv. file://itacha.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/duf2.txt.gz - Constructivism and the
design of learningg environments Context and authentic activities for learning
xvi. http://pespmc1.vub.ac.be/construc.html - Epistemological Constructivism
xvii. ftp://itacha.icbl.hw.ac.uk/pub/nato_asi/dhj.txt.gz - Thinking technology: Towards
a constructiivist design model

Untuk kandungan tambahan, sila buka laman:


http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2766/tzz.html

Penutup

Jelaslah bahawa internet mempunyai potensi untuk membuat pengajaran dan


pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Terpulang kepada guru untuk dapat
membawa penggunaan internet ini ke bilik darjah dengan kebijaksanaan dan kemudahan
yang sedia ada. Walaupun akses ke internet ini masih belum meluas di peringkat sekolah
pada hari ini, tetapi kemudahan untuk menggunakan internet terdapat di mana-mana; di
rumah, perpustakaan awam, pusat/kedai komputer dan lain-lain.

Penggunaan komputer dan internet diyakini akan dapat membantu mewujudkan suasana
pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur penting iaitu, self access, self paced,
dan self directed, dan seterusnya akan menjayakan matlamat pelaksanaan sekolah bestari,
untuk melahirkan warga negara yang berketrampilan, kreatif, inovatif serta berakhlak
mulia.

" Pendidikan hari ini untuk kecemerlangan masa hadapan "

RUJUKAN

2. Arganbright.D.E. Mathematical Applications of an Electronic Spreadsheet In


Computers inMathematics Education, 1984. yearbook of the National Councial of
teachers of Mathematics.

3. Catterall, P & Lewis, R . Problem Solving. Journal of Computer Assisted


Learning.
4. Heinich, R. Molenda, M. & Russell,J. Instructional media and the new
technologies of education.
5. McDonald,J.L. The Mathematicas Teachers.
6. Ainley,J and Pratt, D. Unpacking maxbox. micromath vol. 10.

http://dukeamienerev.blogspot.com
Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Bantuan Komputer[/size]
Disediakan oleh: Normunyati binti Hashim

Pengenalan dan perkembangan teknologi komputer.

Penggunaan komputer dalam apa jua bidang, sudah menjadi suatu keperluan dewasa ini.
Cogankata 'satu komputer, satu rumah' sering kali kita lihat di mana-mana jua,
terutamanya akhbar-akhbar tempatan hari ini. Bagi menyempurnakan hasrat ini, kerajaan
telah memudahkan kita dengan memberikan kelonggaran untuk mengeluarkan wang
simpanan masing-masing melalui akaun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP),
sebanyak RM3500.00 bagi pembelian komputer untuk ahli-ahli KWSP. Dari sini kita
sedar, maklumat-maklumat yang bakal dapat dan guna dari penggunaan komputer itu
sangat berguna.

Penggunaan komputer dalam pendidikan juga bukanlah sesuatu yang baru. Ia telah lama
diperkenalkan di Amerika Syarikat dan United Kingdom, iaitu sejak awal 60an lagi.
Teknologi komputer telah terbukti sebagai mesin elektronik yang anjal dan berkeupayaan
tinggi. Kepantasan dan kecekapan komputer dalam melaksanakan tugas-tugas yang
melibatkan pengiraan yang tepat serta menganalisis dan meramal keadaan cuaca,
meletakkan kedudukan komputer sebagai media yang semakin diperlukan dalam
kehidupan kita.

Selaras dengan perkembangan teknologi, imej komputer sebagai alat terulung, canggih
dan mahal, hanya membataskan lagi penggunaannya. Kini selepas 40 tahun teknologi ini
digunakan, harga perkakasannya semakin menurun, namun teknologinya terus
berkembang pesat. Sejak kebelakangan ini, rakyat Malaysia juga turut dikejutkan dengan
pelbagai perkembangan dalam teknologi maklumat. Secara kasarnya boleh dikatakan
semua institusi pendidikan di negara ini menyediakan kemudahan komputer bagi
kegunaan kakitangan-kakitangannya dan juga para pelajar. Cuma apa yang telah
diperkatakan oleh ahli teknologi dalam bidang pendidikan ialah komputer lebih sesuai
digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pengayaan Persekitaran Pengajaran Dan Pembelajaran

Di negara maju, banyak usaha telah dijalankan untuk membawa komputer ke bilik darjah.
Apa yang diperlukan ialah tenaga pengajar yang kreatif, berdaya maju dan sanggup
mempelajari sesuatu yang baru, khususnya teknologi komputer supaya penggunaannya
dalam pendidikan dapat diperluaskan. Para pendidiklah yang bertanggungjawab menjadi
agen perubahan, dengan menggunakan keupayaan komputer sepenuhnya dalam
pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana ia bukan sahaja mampu membantu dalam tugas
pengurusan pejabat malah berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi persekitaran
pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya, kita boleh lihat penggunaanya daripada
3 perspektif :

2. Komputer sebagai subjek - Pelajar boleh didedahkan untuk mempelajari


teknologi komputer sebagai langkah pertama yang harus dipelajari untuk
memahami dan menggunakan komputer secara berkesan. Pelajar boleh
diterangkan mengenai sejarah penciptaan komputer, bagaimana ia berfungsi,
komponen sistem komputer, kerjaya dan kesan penggunaan teknologi komputer
terhadap masyarakat.

3. Komputer sebagai alat - Antara cara yang paling berkesan untuk memanfaatkan
keupayaan komputer adalah dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk
membantu kerja-kerja kita supaya menjadi lebih mudah dan berkesan.

4. Komputer sebagai tenaga pengajar - Pengajaran boleh terjadi dalam bentuk


persembahan bahan kuliah, soal-jawab dengan pelajar dalam bentuk dialog,
menyemak jawapan pelajar dalam sesuatu ujian dan mengulangkaji bahan
pengajaran yang diperlukan. Proses pengajaran dan pembelajaran juga boleh
berlaku secara individu. Dengan ini pelajar boleh mengambil seberapa banyak
masa untuk menelaah mengikut kemampuannya.

Fungsi komputer dalam pengajaran

Sebelum kita berbicara dengan lebih mendalam tentang unsur-unsur yang terdapat dalam
pendidikan berkomputer, lebih baik kita imbas kembali pendidikan tradisional yang
hanya menggunakan buku, kapur dan papan hitam. Contohnya, dalam sistem pendidikan
sekolah pondok yang awal di Malaysia, alat bantu mengajarnya amat terhad. Sistem
pendidikannya pula melibatkan guru dan murid sahaja. Guru mengajar murid secara lisan
dan murid sedaya-upaya menghafal sebanyak mungkin fakta yang diberikan. Ini berbeza
sekali dengan teknologi komputer yang digunakan sekarang.
Komputer berfungsi sebagai tenaga pengajar;

b. sebagai pakar rujuk - Komputer mempunyai banyak kelebihan kerana berupaya


menyimpan banyak fakta dan boleh mencapai fakta tersebut dalam masa yang
sangat pantas berbanding otak manusia. Ia juga boleh berperanan seperti seorang
manusia yang berupaya mengawal banyak perkakasan melalui perintah yang telah
diprogramkan. Dengan cara ini, pertukaran mesej berbentuk audio dapat
dilakukan di antara pelajar dan komputer melalui set mikrofon dan alat
pendengaran yang lain. Kaedah ini membolehkan pelajar dan komputer berdialog
mengenai sesuatu topik khusus. Dalam hal ini, komputer merupakan pakar rujuk
yang mempunyai pelbagai pengetahuan mengenai sesuatu subjek.

c. sebagai pembimbing atau tutor- Keadaan yang biasa kita lihat di bilik darjah
hari ini ialah seseorang guru bertanggungjawab terhadap ramai pelajar. Dengan
adanya komputer, ia boleh ditugaskan untuk mengajar hanya seorang pelajar
sahaja. Dengan cara ini, proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan
secara individu. Pelajar mempunyai hubungan terus dengan komputer dan
berpeluang untuk bertanya hal yang dikehendaki di samping dapat menggalakkan
interaksi antara pelajar dan komputer. Ini sangat penting terutamanya kepada
pelajar yang malu bertanya di dalam kelas kerana takut untuk mendedahkan yang
dia tidak tahu mengenai perkara yang diajar. Ringkasnya, komputer yang
mempunyai program yang baik, dapat memenuhi keperluan seseorang pelajar
secara individu.

d. sebagai penyimpan rekod akademik - Komputer berupaya menerima dan


menyimpan data serta maklumat yang banyak dalam suatu masa. Data yang
banyak dan boleh dicapai dengan cepat serta mudah sudah pasti dapat
mengurangkan beban guru. Dalam kaedah pencapaian gred sebagai ukuran
kemajuan akademik yang digunakan sekarang contohnya guru perlu mencari
pembantu untuk memastikan setiap rekod pelajar diuruskan dengan baik dan
tepat. Cara yang paling berkesan adalah dengan menggunakan komputer untuk
mengendalikan rekod gred tersebut. Komputer tersebut perlu mempunyai program
stastik yang telah dibina-dalam supaya boleh mengeluarkan maklumat kepada
guru status semasa seseorang murid dan pencapaiannya berbanding pelajar -
pelajar lain dalam tersebut. Dalam hal ini, kelas tersebut dikatakan diurus oleh
komputer kerana guru tersebut merujuk kepada komputer untuk mendapat
maklumat yang dikehendakinya.

e. sebagai penyelia dan penyemak peperiksaan - Peranan komputer dalam


mengendalikan ujian serta peperiksaan terbukti berjaya terutamanya bagi ujian
yang berbentuk objektif. Ini membolehkan guru meluangkan lebih masa untuk
berfikir tentang kesesuaian peperiksaan tersebut di samping mencari jalan untuk
mempertingkatkan kualiti soalan. Soalan yang baik seharusnya berkemampuan
mengasingkan pelajar dalam kumpulan mengikut kategori cemerlang, sederhana
atau lemah berdasarkan kepada pencapaian pelajar - pelajar tersebut. komputer
boleh diprogramkan untuk menganalisis setiap soalan berdasarkan pencapaian
pelajar. Ini membolehkan guru memikirkan kembali objektif serta soalan tersebut
dan mereka bentuk teknik-teknik pengujiannya.

Kebaikan Pengajaran Dan Pembelajaran Bantuan Komputer

2. Keseronokan menggunakan komputer - Kemunculan mikro komputer dalam


bilik-bilik darjah boleh menaikan semangat pelajar untuk terus belajar dan
mencuba sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Keupayaan komputer sebagai
sebuah mesin yang boleh 'berkata-kata' amat menarik perhatian mereka. Jika
komputer boleh diprogramkan denngan bahan - bahan pengajaran melalui
penyampaian yang menarik, kemungkinan untuk menarik minat pelajar supaya
terus belajar adalah tinggi. Para guru harus mengambil peluang ini untuk
meningkatkan keberkesanan dan mutu pengajaran mereka melalui teknologi
canggih ini. Faktor motivasi amat penting supaya pelajar sentiasa berminat untuk
belajar.

3. Penginteraksian - Satu lagi faktor yang boleh menentukan keberkesanan proses


pembelajaran ialah penginteraksian di antara pelajar dan guru. Seorang tokoh
psikologi Jeremy Anglin menyatakan bahawa;

"Perolehan sesuatu pengetahuan sama ada untuk mengecam sesuatu corak,


memahami sesuatu konsep, menyelesai sesuatu masalah atau membina sesuatu
teori saintifik, adalah suatu proses yang aktif. Setiap individu harus menganggap
dirinya sebagai peserta yang aktif dalam perolehan pengetahuan tersebut"

Satu kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kenyataan Anglin ini ialah
pembelajaran yang berkesan hanya akan berlaku melalui penyertaan peserta atau
pelajar dalam perbincangan yang secara aktif.

4. Pembelajaran yang cepat - Satu lagi keistimewaan penggunaan komputer dalam


proses pengajaran dan pembelajaran ialah masa yang diperlukan untuk
mempelajari sesuatu pelajaran adalah kurang. Kajian yang dijalankan oleh Jabatan
Pertahanan Amerika Syarikat mendapati bahawa sehingga 30% daripada masa
pengajaran dan pembelajaran boleh dijimat, jika komputer digunakan.

5. Tampak - Dengan menggunakan komputer, pelbagai bentuk maklumat boleh


disampaikan secara lebih berkesan dan menarik. Penggunaan grafik contohnya,
boleh memenuhi objektif ini. Illustrasi berbentuk grafik dan apa jua bentuk
gambarajah merupakan cara utama untuk meningkatkan keberkesanan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran. Kini ia boleh dilakukan dengan mudah
dengan bantuan komputer. Kajian juga telah menunjukkan maklumat yang
dipelajari dalam bentuk grafik dan gambarajah boleh dikekalkan lebih lama dalam
minda pelajar. Di samping itu, ia mudah diingat dan lebih senang untuk diterima
oleh neuron minda kita.

6. Komunikasi - Komunikasi diperlukan bagi memastikan suasana pengajaran dan


pembelajaran yang aktif. Guru seharusnya memainkan peranan yang utama bagi
menggalakkan aktiviti komunikasi dalam bilik darjah. Walau bagaimanapun,
semasa ketiadaan guru, komputer boleh berfungsi sebagai penggalak komunikasi.
Guru masih boleh berkomunikasi dengan pelajarnya sama ada secara
perseorangan atau berkumpulan walau di mana jua dia berada, asalkan dia boleh
log pada rangkaian tersebut. Mesej yang dihantar juga boleh disimpan semasa
ketiadaannya.

Kelemahan Pengajaran Dan Pembelajaran Bantuan Komputer

2. Mutu - Faktor masa dan kekurangan tenaga mahir adalah penghalang utama
mengapa perisian kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan. Sungguhpun
semakin ramai tenaga pengajar telah terdedah kepada penggunaan komputer, tidak
ramai yang mempunyai kemahiran untuk mengguna komputer dalam pengajaran
dan pembelajaran. Sebaliknya, komputer kerap disalahgunakan atau tidak
digunakan langsung.

3. Kos - Kos pembiayaan projek yang tinggi juga mempengaruhi pembinaan


perisian kursus yang berkualiti. Seperti yang telah diterangkan, kos untuk
mengupah tenaga mahir adalah tinggi.

4. Masalah sosial - Pendidikan melalui komputer peribadi semakin mendapat


perhatian umum. Ini adalah kerana harga peralatan komputer yang semakin murah
dan terdapat banyak perisian dalam pasaran. Walau bagaimanapun, anak-anak
daripada keluarga yang mampu memiliki komputer juga terdedah kepada bahan
pendidikan yang mungkin bagus atau sebaliknya. Oleh itu, pemilihan perisian-
perisian oleh ibu bapa, sangat penting agar anak tidak terpengaruh dengan bahan
pendidikan yang kurang sihat.

5. Bantahan tenaga pengajar - Ramai yang berasa takut untuk mempelajari


teknologi baru dalam bidang komputer. Oleh itu, mereka enggan memberi
kerjasama dalam pembangunan teknologi ini terutamanya mereka yang terlibat
dalam bidang pendidikan.

Masa Depan Komputer Dalam Pendidikan

Sistem pendidikan sekolah di Malaysia hari ini dikatakan dapat menyediakan pelajar-
pelajar yang serba boleh bagi menghadapi masa depan yang lebih mencabar. Dari masa
ke semasa, kerajaan akan sentiasa mencari jalan supaya pendidikan di Malaysia dapat
dipertingkatkan. Dalam keghairahan mengguna komputer dalam pendidikan, kita harus
berwaspada terhadap bahaya dan kesan negatif akibat penggunaan yang tidak terkawal.
Walau apapun pandangan kita, penggunaan komputer dalam pengajaran dan
pembelajaran sedikit sebanyak sudah pasti akan mengubah corak pendidikan masa depan
dan tingkah laku kanak-kanak. Oleh itu, pengawalan dan pengawasan yang rapi harus
diberikan apabila menggunakan teknologi canggih ini.

Rujukan

ii. Arganbright D.E. Mathematical Applications of an Electronic Spreadsheet In


Computers In Mathematics Educations, 1984. Yearbook of The National Council
of Teachers of Mathematics.

iii. Heinich, R.Molenda, M & Russell J, Instructional Media and The New
Technologies of Education.
iv. Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp, Rose alinda Alias, Pengajaran Bantuan
Komputer, 1996. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.
v. Peter Kelman, Art Bardige, Jonathan Choate, George Hanify, Computers In
Teaching Mathematics, 1983. Massachussetts : Addison-Wesley Publishing
Company.

http://dukeamienerev.blogspot.com
ICT DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK[/size]
PENULIS: PUAN THILAGAWATHY A/P RAMAKRISHNAN

Pengenalan

Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju sepertimana yang diwawaskan
dalam Wawasan 2020. Dasar-dasar Pendidikan Negara sentiasa dikaji dan kurikulum
pendidikan dikemas kinikan bagi meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan
keberkesanan pelaksanaannya sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran alaf baru.
Kurikulum Sekolah Bestari digubal dengan mengambil contoh amalan-amalan yang
terbaik di seluruh dunia serta menggabungkan elemen-elemen yang akan membolehkan
sistem pendidikan mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara untuk :

"memperkembangkan lagi potensi individu secara holistik dan bersepadu supaya dapat
menghasilkan insan yang seimbang dari segi intelek,rohani dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,berakhlak
mulia,bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"

Disamping memberi penekanan kepada usaha yang lebih gigih untuk membina kekuatan
daya fikiran dan penerapan nilai secara eksplisit,ia juga menekankan perkembangan
potensi pelajar secara individu untuk memanfaatkan pengetahuan ICT.

Fenomena yang membawa perubahan dalam Pendidikan Matematik

Budaya sekolah seharusnya perlu diubahkan daripada sesuatu yang berdasarkan memori
kepada berpengetahuan, berpemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan
teknologi terkini (KPM,1997). Mengikut pengarang buku 'Reshaping Schools
Mathematics: A Philosophy and Framework For Curriculum (National Research Council
[NRC],1990) telah membincangkan kepentingan perubahan dalam Pendidikan
Matematik. Antaranya ialah :

Pendidikan Matematik perlukan perubahan kerana kini ia diperlukan oleh semua


rakyat dari pelbagai bidang dan bukannya untuk segelintir masyarkat. Oleh yang
demikian, skop dan kualiti Matematik perlu diperkembangkan lagi dengan idea-
idea baru yang canggih.

Ciri bidang Matematik telah berubah untuk menyediakan rakyat yang celik
matematik dalam bidang teknologi demi menghadapi cabaran alaf baru
Perkembangan teknologi telah menyebabkan keperluan kemahiran berfikir dan
penyelesaian masalah yang efektif
Pandangan pelajar juga telah berubah dimana kanak-kanak zaman kini ingin
belajar lebih aktif dengan pembinaan idea sendiri serta berkeupayaan
menganalisadan menerokai penyelesaian masalah mereka.
Perubahan dalam persaingan ekonomi antarabangsa juga merupakan suatu aspek
yang membawa kepada perbahan dalam pendidikan matematik pada semua
peringkat.

Pengajaran Berbantukan Komputer

Komputer memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematik.Penggunaan


komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembangkan dan
memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebih sedekad yang lalu, NCTM(National
Council of Teacher's of Mathematics, 1980) mencadangkan supaya matematik perlu
mengambil peluang yang luas yang ditawarkan oleh komputer.

Cockcroft (1982) menyarankan bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran dan


pembelajaran matematik bukan sahaja boleh memperbaiki kualiti pengajaran malah
mengubahkan kepentingan sesuatu topik dalam matematik. Aktiviti penyelesaian masalah
adalah bahagian yang terpenting dalam pendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi
dalam matematik tidak bermakna jika seorang pelajar tidak mampu melakukan proses
penyelesaian masalah. Laporan Cockroft (1982) menegaskan bahawa masalah matematik
harus diterjemahkan kepada sebutan dan bahasa matematik sebelum ianya diselesaikan.
Langkah terjemahan seperti ini memerlukan fahaman yang lengkap terhadap konsep yang
terkandung dalam masalah tersebut.Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran
pembelajaran di kalangan sesetengah pelajar. Masalah dan kesukaran ini boleh diatasi
melalui komputer (Lim, 1989). Pada pandangan pelajar-pelajar, pendidikan matematik
merupakan sesuatu yang amat sukar, membosankan dan penuh dengan pola nombor dan
hafalan.Pandangan ini dapat dikikis dengan penggunaan komputer.

Dalam beberapa kajian yang telah dijalankan (Funkhauser, 1993: Henderson and
Landersman, 1992: Chozon, 1988: McCoy, 1991: Al Ghamdi, 1987) didapati bahawa
pelajar yang menggunakan komputer dalam matematik mempunyai sikap yang lebih
positif terhadap dirinya sebagai ahli matematik dan berkeupayaan menyelesaikan
masalah yang kompleks. Perisian komputer yang digunakan dalam proses pengajaran
akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah
dan berkesan. Kumpulan yang belajar berbantukan komputer mempunyai kemampuan
mengekalkan maklumat dalam jangka masa yang lebih lama.
Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan beberapa
aplikasi seperti spreedsheet, multimedia dan internet. Penggunaan perisian seperti
Mikrosoft-Excell,The Geometer's Sketchpad dan Logo menarik minat pelajar-pelajar
Matematik. Perisian-perisian ini boleh membantu pelajar meneroka dan menyiasat pola
nombor, memahami konsep dan prinsip-prinsip Matematik dengan mudah dan berkesan.
Dalam pengajaran berbantukan komputer, komputer boleh diangap sebagai tutor atau
guru. Dalam proses pengajaran sebenar dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai
pemudahcara (fasilitator), penerang. Peranan ini boleh diambil alih oleh komputer.
Pengajaran berbantukan komputer melibatkan sistem tutorial,permainan dan simulasi
(PPK,1993:Jamaludin, 1989).

Multimedia adalah teknologi maklumat terkini yang membenarkan integrasi dan


manipulasi video, audio, teks, grafik dan animasi (Baharuddin & Mohd ).

Multimedia berasaskan komputer boleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman


yang menyeronokkan dan menarik di samping membantu pelajar memahami konsep
dengan cepat dan mudah ( Brown & Bush, 1992; Tho & Ng, 1994: Rio & Kasiran, 1994;
Baharuddin dan Mohd, 1995 ). Penggunaan multimedia mempunyai peranan yang
penting dalam pendidikan
matematik. Antaranya ialah multimedia boleh;

2. memberi peluang kepada pelajar untuk belajara berdasarkan kemampuan masing-


masing

3. memudahkan dan mempercepatkan kefahaman sesuatu konsep matematik


4. menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan
5. membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan kepada pelajar
6. membantu pelajar mengulangi sesuatu pelajaran berulangkali

Pendidikan kini tidak lagi menghalang kemajuan pelajar pintar. Dalam Sekolah Bestari,
teknologi bukan memberi fleksibiliti untuk membasmi ketegangan dalam pendidikan.
Pelajar yang lebih cerdas akan menyiapkan semua kerja kursus dan penilaian lebih awal
daripada tempoh normal. Pelajar yang kurang berupaya akan melalui program asas
mengikut kadar pembelajarannya
serta diberi bantuan khas oleh guru. Sistem penilaian ini akan membenarkan pelajar
dalam satu kelas fizikal untuk bekerja pada aras yang berlainan dalam mata pelajaran
yang sama, selainmembenarkan pelajar terus ke arah yang lain dalam mata pelajaran
yang berlainan pada bila bila masa.

Penggunaan Internet

Internet atau' International Network of Networks ' ialah suatu rangkaian komputer di
peringkat antarabangsa. Kajian oleh Christle ( 1996 ) terhadap penggunaan mel
elektronik ( e-mel) dan penerokaan maklumat di kalangan para pelajar sekolah rendah
mendapati bahawi selain daripada semangat belajar secara kumpulan ( Cooperaticve
learning ), para pelajar juga semakin mesra denngan alat teknologi ini dan sentiasa
berusaha untuk meneroka ' alam yang baru ditemui ' ( virtual reality )mereka sentiasa
menemui maklumat baru dan bahan - bahan yang menarik perhatian. Nolan dan Martin
( 1994 ) menyatakan bahawa pembelajaran dan suasana baru sepereti menggunakan
internet di sekolah telah membawa banyak perubahan kepada pelajar. Pelajar didapati
lebih mahir membuat kajian dan lebih berfikiran secara kritikal.

Dalam rangkaian internet terdapat berbagai - bagai jenis bahan termasuk artikel, imej,
grafik, majalah, video. audio, kertas persidangan dan sebagainya. Matematik adalah seni,
bentuk-bentuk geometri dan diolah dan dipelbagaikan akan menghasilkan suatu corak
yang menarik dan berharga. Melalui internet, corak - corak yang menarik itu boleh
dipamerkan dalam bentuk interaktif. Para guru dan pelajar akan berpeluang menghasilkan
corak - corak tersebut dengan menggunakan daya kreativiti dan imaginasi masing -
masing. Selain daripada huraian konsep pennyelesaian masalah dalam internet, terdapat
juga aktiviti - aktiviti yang meliputi pelbagai topik dalam matematik. Para guru boleh
mambimbing pelajar memilih aktiviti - aktiviti yang berkaitan. Di sini guru harus
bertanggungjawab menyediakan suasana yang menggalakkan ke arah kendiri yang keratif
dan berdikari. Guru yang berperanan sebagai fasilitator, galakkan pelajar untuk membina
kemahiran sosial dan jugamenerap nilai - nilai moral dan etika yang baik serta nilai
patriotisme.

Rangkaian sedunia ( www ) adalah sebahagian daripada internet yang lebih dikenali
sebagai laman web. Maklumat - maklumat mengenai pendidikan matematik banyak dapat
diterokai oleh guru dan pelajar sendiri. Antara tapak - tapak web yang kita boleh lawati
ialah:-

b. http://forum.swarthmore/edu.arithmetic/arith.unit.html/

c. http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/2766/tzz.html
d. http://www.edven.com/Gold Medal Math.

Kemudahan internet juga memudahkan perhubungan antara guru dengan ibu bapa. Guru
bolah terus berhubung dengan ibu bapa serta boleh membincangkan kemajuan anak
mereka dalam pendidikan matematik melalui mel elektronik.

Penutup

Sebagai kesimpulan, jelaslah bahawa komputer dan internet mempunyai potensi untuk
menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Walaupun
begitu, guru harus membantu pelajar untuk mewujudkan suasana pembelajaran bestari
yang menekankan tiga unsur penting iaitu self access, self paced dan self directed dan
seterusnya menjayakan matlamat pelaksanaan Sekolah Bestari.

Rujukan
ii. Cockcroft,W.H. (1986).Mathematics Counts,London:HMso

iii. Eugene D.Nichols & Merlyn J.Behr (1923).Elementary School Mathematics and
How to teach it.
iv. Jean M.Shaw & Sally S.Blare (1998) Mathematics for Young Children.
v. KPM (1997). Sekolah Bestari Di Malaysia: Suatu Lonjakan Saujana.Kuala
Lumpur.
vi. NCTM (1980.An Agenda For Action: Recommendations For School Mathematics
of 1980s.New York
vii. Peranan Komputer Dalam Pendidikan Matematik oleh Tengku Zawawi bin
Tengku Zainal. [/i]

http://dukeamienerev.blogspot.com

http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/760054/1/