Anda di halaman 1dari 43

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) THAI HONG

TAMAN IMPIAN EMAS


JOHOR BAHRU

FOLIO

LAPORAN PROGRAM PEMBANGUNAN


GURU BAHARU

NAMA : MOHAMAD NAZRI BIN KALAM


NO. KP : 9103120-01-6523
NO. TEL : 013-7965941
EMAIL : nazri_kalam@yahoo.com

Penghargaan

Pertama sekali, saya ingin merakamkan sejuta kesyukuran kepada Allah s.w.t yang
memberikan kekuatan untuk saya menjalankan program ini. Keduanya, saya ingin
mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan pentadbir yang
memberikan sepenuhnya kerjasama untuk saya menjalani program ini.

Saya berharap agar folio ini dapat memberikan saya gambaran yang lebih baik
tentang tugas-tugas guru yang bakal saya lalui. Sekian.
Pengenalan

Pendahuluan

Secara global, faktor guru sering dikaitkan secara signifikan dengan kualiti
pendidikan yang dicerminkan melalui peningkatan pencapaian akademik murid.
Faktor guru juga banyak diperkatakan dalam keperluan Pendidikan Abad ke-21 yang
menghadapi pelbagai perubahan dan keperluan. Seiring dengan keperluan
pendidikan abad ke-21peranan utama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) adalah
sebagai:

i. badan pengawal kualiti pendidikan guru;


ii. badan profesional keguruan;
iii. memastikan pemantapan kualiti pengajaran dan pembelajaran; dan
iv. merancang dan menyelaras pelaksanaan 15 inisiatif Makmal NKRA Kualiti
Guru.

Oleh yang demikian, BPG sebagai peneraju utama dalam pendidikan guru
bertanggungjawab merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang
berkualiti. Sehubungan itu, BPG perlu membangunkan satu Program Pembangunan
Guru Baharu (PPGB) yang berstruktur dan komprehensif dalam merealisasikan
agenda baru pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan guru yang berkualiti dan
relevan dengan keperluan pendidikan kini dan akan datang.

PPGB merupakan salah satu daripada lima belas (15) inisiatif yang telah dirancang
dan dicadangkan dalam Makmal NKRA Kualiti Guru yang telah diadakan di BPG
pada 8 Mac 2010 hingga 2 April 2010. YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap
Menteri Pelajaran telah bersetuju terhadap cadangan semua inisiatif meningkatkan
kualiti guru pada 2 April 2010.

PPGB ini akan memberikan kesan yang positif terhadap sekolah, guru dan murid.
Melalui program pembangunan yang berkesan, budaya kerja cemerlang dapat
diterapkan kepada GB agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara
lebih sistematik. GB akan dibimbing oleh guru berpengalaman serta pihak pentadbir
sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dengan lebih
berkesan dan profesional. Justeru, satu modul yang komprehensif telah
dibangunkan dan dijadikan panduan untuk diguna pakai oleh semua pihak yang
terlibat ke arah memartabatkan profesion keguruan, khasnya GB di negara ini.
Pelaksanaan PPGB ini dijalankan berasaskan sekolah oleh pentadbir sekolah
dengan bantuan guru berpengalaman (senior teachers).

Definisi Program Pembangunan Guru Baharu

Menurut Huling-Austin (1990), PPGB merupakan planned programmes intended to


provide some systematic and sustained assistance, specifically to beginning
teachers for at least one school year . BPG mendefinisikan PPGB sebagai satu
program pembelajaran melalui bimbingan yang berstruktur berasaskan sekolah
untuk menyokong pembangunan profesionalisme GB bagi meningkatkan kualiti guru
dalam profesion keguruan.

PPGB merupakan proses sosialisasi kepada profesion keguruan yang dapat


membantu GB membuat penyesuaian antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada
dengan prosedur, sistem sekolah dan penguasaan pengajaran yang berkesan dan
kemahiran pengurusan bilik darjah.

Rasional

Walaupun sistem latihan perguruan di Malaysia merupakan antara yang terbaik di


dunia, namun satu program yang formal untuk membimbing GB yang baru
ditempatkan di sekolah perlu dilaksanakan. Ironinya, banyak hasil kajian
menunjukkan tahun pertama merupakan tahun yang paling mencabar untuk GB
(Humphrey et al., 2007;Norasmah et al., 2007; Russell, 2006).

Masalah utama yang dihadapi oleh GB yang baru ditempatkan di sekolah adalah
untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran bilik darjah sebenar. Di samping itu, GB
perlu dibimbing untuk melaksanakan tanggungjawab memenuhi keperluan kumpulan
murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang (Bartell, 2005).
Kursus praperkhidmatan yang dilalui oleh GB hanya merupakan asas untuk guru
memahami konsep dalam P&P dan tidak dapat menyediakan mereka untuk
menghadapi realiti sebenar dalam bilik darjah. Di samping itu, seseorang guru harus
terus meningkatkan pengetahuan masing-masing selaras dengan perkembangan
dunia pendidikan semasa. GB perlu dibimbing untuk mengaplikasi semua
pengetahuan yang diperoleh ini secara berkesan kerana kualiti pengajaran guru
merupakan faktor penyumbang utama kepada pembelajaran murid (Laura et al.,
2006).

Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. Guru sebagai
pemangkin utama kecemerlangan murid perlu diberi pendedahan tentang pelbagai
pendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui program
pembangunan. Dengan cara ini, profesionalisme GB itu dapat ditingkatkan bermula
daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat kali
pertama.

Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam profesionalisme guru berjaya


memberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah,
seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al., 2003).

Hasil kajian menunjukkan bahawa guru yang melalui program pembangunan


sepanjang tahun pertama mereka ditempatkan di sekolah, didapati menunjukkan
kualiti pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya mampu meningkatkan kualiti
pembelajaran murid (Humphrey et al., 2007). Program pembangunan menggunakan
pendekatan pementoran untuk membimbing GP telahpun diterapkan dalam
profesion keguruan di negara-negara maju untuk meningkatkan kualiti GB. Amalan
ini seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan profesion keguruan di negara ini.
Tambahan pula, pendidikan yang bersifat dinamik dan global memerlukan guru yang
bersedia meningkatkan kualiti dan mutu pendidikan secara berterusan.

Program pembangunan menggunakan pendekatan pementoran didapati mampu


memberi kesan yang positif terhadap GB yang kurang berpengalaman. GB yang
telah didedahkan dengan program ini didapati dapat meningkatkan kualiti
pembelajaran murid hasil peningkatan kemahiran dan kualiti pengajaran guru itu
sendiri (Duke et al., 2006). Di samping itu, program pembangunan juga dapat
meningkatkan hubungan kolaboratif antara GB dengan semua pihak di sekolah.

Kebanyakan GB mengalami kejutan transisi apabila ditempatkan di sekolah kerana


mendapati latihan perguruan adalah berbeza sama sekali dengan situasi yang
mereka lalui semasa mengikuti latihan perguruan dan latihan amali (Norasmah et al.,
2007). GB seringkali menghadapi masalah kerana suasana pengajaran dan
pembelajaran, persekitaran sekolah serta latar belakang murid adalah unik dan
kompleks dan tidak sama dengan pengalaman yang mereka lalui semasa mengikuti
kursus perguruan.

GB menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik


darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif
dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. Konsep Pendidikan Guru Yang
Bersepadu menyarankan satu program perkembangan guru yang berterusan harus
bermula daripada latihan perguruan praperkhidmatan, program pembangunan
sewaktu guru mula ditempatkan, dan seterusnya program perkembangan berterusan
sehingga seseorang guru itu bersara (Mohammed Sani, 2002).

Hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)


menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain
seperti Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri, 2009).
Pada masa yang sama, kajian ini turut mendapati kejayaan murid dipengaruhi
secara langsung oleh kualiti guru yang mengajar mereka. Keadaan ini mewujudkan
satu keperluan untuk menawarkan satu program pembangunan yang komprehensif
dan bersepadu untuk membimbing dan melatih GB secara berterusan.

Justeru, BPG selaku peneraju utama dalam pembangunan pendidikan serta


peningkatan profesionalisme keguruan bertanggungjawab untuk menyediakan satu
program pembangunan yang berkesan. Program ini bertujuan meningkatkan kualiti
GB yang ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses kepada
pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat direalisasikan.

Objektif Program Pembangunan Guru Baharu

Objektif PPGB ini adalah untuk:


i. membantu GB menyesuaikan diri dengan budaya, persekitaran, dan komuniti
sekolah;
ii. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk GB dalam melaksanaan
amalan pengajaran sepanjang proses transisi mereka daripada pelajar
kepada pengajar;
iii. meningkatkan pengetahuan tentang aspek penilaian dan pentaksiran di
sekolah;
iv. meningkatkan kualiti pengajaran GB dan pembelajaran murid;
v. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk GB melaksanakan aktiviti
kokurikulum;
vi. meningkatkan pengetahuan GB tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal
ehwal murid;
vii. meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri
GB; dan
viii. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara GB dengan semua
pihak (stakeholders).
Hasil Pembelajaran

i. meningkatkan kualiti pembelajaran murid dan pengajaran guru;


ii. melaksanakan amalan pengajaran sebagai pendidik dengan berkesan;
iii. meningkatkan pengetahuan tentang aspek penilaian dan pentaksiran
disekolah;
iv. meningkatkan amalan profesionalisme, kompetensi diri dan efikasi kendiri;
v. menyesuaikan diri dengan budaya persekitaran dan komuniti sekolah;
vi. melaksanakan aktiviti kokurikulum dengan berkesan;
vii. lebih berpengetahuan tentang aspek sosialisasi organisasi dan hal
ehwalmurid; dan
viii. menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan semua pihak (stakeholder)
yang terlibat di sekolah.
BIL. TAJUK MUKA
SURAT
1. BIODATA GURU BAHARU
1.1. Maklumat Diri
1.2. Lampiran
1.2.1. Salinan Surat Penempatan/ Lantikan
1.2.2. Salinan Borang Pengesahan Melapor Diri
1.2.3. Salinan Borang Maklumat Diri
1.2.4. Salinan Sijil-sijil Akademik dan Ikhtisas

2. PROFIL SEKOLAH
2.1. Maklumat Asas Sekolah
2.2. Logo, Misi, Visi dan Piagam Sekolah
2.3. Carta Organisasi
2.4. Lampiran
2.4.1. Pelan Sekolah
2.4.2. Takwim Sekolah

3. SENARAI JAWATAN DAN BIDANG TUGAS GURU BAHARU


3.1. Jawatan Kurikulum
3.2. Jawatan Korikulum
3.3. Jawatan Hal Ehwal Murid (HEM)
3.4. Tugas-tugas Lain
3.5. Lampiran
3.5.1. Carta organisasi Panita Mata Pelajaran, Korikulum dan Hal Ehwal Murid
3.5.2. Jadual Waktu Mengajar/Jadual Aktiviti

4. LAPORAN FASA ORIENTASI


4.1. Laporan Harian/ Bulanan
4.2. Lampiran
4.2.1. Bahan Edaran
4.2.2. Pamphlet/Brosheur/Buku Program
1. BIODATA GURU BAHARU

1.1 MAKLUMAT DIRI

Nama : MOHAMAD NAZRI BIN KALAM


No. Kad Pengenalan : 910312-01-6523
Tarikh Lahir : 12 MAC 1991
Tempat Lahir : HOSPITAL BATU PAHAT
Taraf Perkahwinan : BUJANG
Agama & Bangsa : ISLAM / MELAYU
Alamat Surat Menyurat : T/L KAMPUNG PARIT BADAK,
SERI MEDAN 83400 BATU
PAHAT JOHOR
: SEKOLAH KEBANGSAAN SERI
Pendidikan Awal
DAYONG BARU PAHAT JOHOR
Pendidikan Menengah : SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN SERI MEDAN
BATU PAHAT JOHOR
Pendidikan Tinggi : INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ILMU KHAS BANDAR
TUN RAZAK CHERAS KUALA
LUMPUR

Kelayakan Ikhtisas : IJAZAH SARJANA MUDA


PERGURUAN
Sekolah Pertama : SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN
Ditempatkan (CINA) THAI HONG TAMAN
IMPIAN EMAS SKUDAI JOHOR
BAHRU
Tarikh Lapor Diri : 29 JANUARI 2015
1.2 LAMPIRAN

1.2.1Salinan Surat Petempatan / Lantikan

1.2.2Salinan Borang Pengesahan Melapor Diri

1.2.3Salinan Borang Maklumat Diri

1.2.4Salinan Sijil-Sijil Akademk Dan Ikhtisas


2. PROFIL SEKOLAH

2.1 Maklumat Asas Sekolah

Nama : Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Thai Hong,


Taan Impian Emas, Skudai, Johor Bahru
Alamat : Jalan Impian Emas Susur 1, Taman
Sekolah Impian Emas, Skudai,Johor Bahru
No. Telefon : 07-5573268
No. Faks : 07-5573278
Bahagian 2: Pengurusan dan Pentadbiran

GURU BESAR
Tugas Guru Besar
A. Pentadbiran:
Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung
dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan
guru di sekolah sebagaimana berikut:
1. Melaksanakan segala prosedur perlantikan dan pengesahan dalam jawatan
semua kakitangan di bawah kelolaan dan bidang kuasanya.
2. Melaksanakan segala prosedur perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi bagi
semua kakitangan di bawah jagaannya.
3. Melaksanakan prosedur bagi menamatkan perkhidmatan perletakan,
persaraan, penggantungan, pelepasan guru-guru dan kakitangan.
4. Memastikan pelaksanaan dan langkah-langkah pengambilan perkhidmatan dan
kursus dalam jawatan.
5. Mengambil langkah-langkah tertentu yang berhubung kait dengan soal
percutian kakitangan di sekolahnya.
6. Mewujudkan struktur organisasi sekolah bagi menentukan pembahagian kerja
dan tugas kakitangan sekolahnya.
7. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab guru dan kakitangan
sokongan.
8. Menyimpan dan menyelenggarakan rekod-rekod peribadi guru dan kakitangan
bukan guru.
9. Menyediakan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Berkala, Laporan Sulit Khas,
dan Laporan Nilaian Prestasi Khas bagi semua kakitangan di bawahnya.
10. Meluluskan permohonan penggunaan bangunan dan kemudahan yang ada di
sekolah mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh pihak yang berkuasa.
11. Menentukan sistem penyelenggaraan fail dilaksanakan dengan cara yang
teratur dan sempurna.
12. Merancang dan memastikan pelaksanaan takwin sekolah yang telah disusun
dan ditetapkan itu berjalan dengan lancar.
13. Memastikan bahawa segala retan-retan yang disediakan itu dilakukan dengan
sempurna dan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
14. Menjadi pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah.
15. Menjadi Penasihat Persatuan Ibu Bapa Guru dan memastikan bahawa segala
keputusan dilaksanakan dengan teratur dan berkesan.
16. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di peringkat sekolah
yang melibatkan guru dan kakitangan.
17. Menghadiri mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, Zon Sekolah, Jabatan
Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia atau jabatan-jabatan
kerajaan yang lain.

B. Kewangan:
1. Menyediakan anggaran belanjawan sekolah seperti perbelanjaan mengurus
dan perbelanjaan pembangunan.
2. Mengurus dan menyempurnakan segala tuntutan perkapita dan lain-lain geran
yang dikemukakan oleh pihak yang berkaitan dari semasa ke semasa.
3. Menentukan segala kutipan atau yuran, sewa, asrama dan lain-lain sumber
pendapatan dilaksanakan dengan sempurna.
4. Merancang dan menguruskan segala bentuk pembelian dan pembayaran yang
dilakukan oleh pihak sekolah.
5. Mengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan gaji,
elaun dan lain-lain bagi guru dan kakitangan.
6. Mengurus dan menyelenggarakan buku tunai untuk Akaun Wang Kerajaan,
Wang Suwa dan Asrama serta Panjar Wang Runcit.
7. Melakukan dan menyempurnakan segala persediaan yang diperlukan untuk
audit akaun sekolah secara teratur dan kemas.
8. Menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan biasiswa pelajar-
pelajar sekolah yang diberi oleh Kementerian Pendidikan dan lain-lain badan
penaja.
9. Menjadi Pengerusi Lembaga Tender dan Sebut Harga Sekolah mengikut syarat
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
10. Menentukan buku stok yang disimpan dan disediakan di sekolah disediakan
dengan teratur dan kemas kini.
11. Memperakukan segala tuntutan perjalanan, peperiksaan, elaun lebih masa,
wang runcit dan sebagainya.
12. Memastikan bahawa tatacara hapus kira dan hapus stok dilakukan dengan
sempurna mengikut peraturan yang ada.
13. Menjadi Setiausaha Lembaga Kewangan Sekolah dan pengelola sekolah dan
menentukan bahwa semuanya itu berjalan lancar.

C. Pembangunan Fizikal Sekolah:


1. Melaksanakan pengawasan fizikal sekolah dan menentukan perjalanannya
dilakukan dengan berkaitan dengan bidang ikhtisas.
GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

A. Bidang Tugas:

1. Melaksana dan menjalankan segala tugas dan tanggungjawab Guru Besar


semasa ketiadaannya di sekolah.
2. Mengajar sebilangan daripada waktu mengikut arahan Guru Besar yang
ditetapkan dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal yang berhubungkait
dengan kurikulum, pentadbiran dan pengurusan sekolah, hubungan dengan
masyarakat dan juga keselamatan.
4. Membantu Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah yang
mempunyai sidang petang.
5. Memberi segala bantuan kepada Guru Besar dalam tugas menyelia dan
menilai pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
6. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan, pengurusan dan
pelaksanaan program dan projek sekolah.

B. Senarai Tugas:
1. Memastikan pelaksanaan semua kursus pengajian yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan.
2. Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, semester dan lain-lainnya
berjalan dengan lancar dan berkesan.
3. Memastikan perjalanan panitia-panitia mata pelajaran itu dilaksanakan secara
teratur dan baik.
4. Dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber,
makmal dan bengkel.
5. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan itu dilakukan dengan baik dan membimbing dalam latihan mengajar
bagi guru-guru praktikum dan guru-guru yang baru mengajar dalam
menjalankan tugas-tugas harian mereka.
6. Kajian terhadap segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum dan
mencadangkan tindakan susulan dalam merancang dan menyelaraskan hal-hal
yang berkaitan dengan djian, peperiksaan, penilaian dan menyarankan
tindakan susulan.
7. Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan yang ada di sekolah.
8. Menyelaraskan segala program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,
Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan Malaysia.
9. Membantu dalam menentukan buku-buku teks, bahan Pusat Sumber dan lain-
lain buku bacaan di samping menentukan kesesuaiannya.
10. Menyusun jadual waktu kelas dan guru dan menyediakan jadual waktu gantian
bagi guru yang sakit dan mereka yang ditimpa kemalangan dan mengalami
kecemasan.

C. Pentadbiran:
1. Membantu bagi menentukan beban tugas guru dan kakitangan bukan guru
sekolah adalah adil dan saksama.
2. Membantu dan menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan
untuk guru dan kakitangan bukan guru sekolahnya.
3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data, maklumat dan juga
perangkaan yang diperlukan dari semasa ke semasa.
4. Membantu merancang takwin sekolah dan dalam menentukan program aktiviti
sepanjang tahun.
5. Membantu menyelia kerja-kerja semua guru dan kakitangan bukan guru.
6. Membantu dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dalam
menentukan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan.
7. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk audit tahunan yang teratur
bagi sekolahnya.
8. Menyelaras bagi semua pungutan yuran seperti wang runcit, sewa, asrama,
sukan dan permainan dan sebagainya.
9. Menjadi ahli Lembaga Tatatertib Sekolah dengan memberi pandangan terhadap
salah laku pelajar dengan mengambil bahagian cergas dalam mesyuaat dan
juga perbincangan.
10. Menandatangani semua cek sekolah bersama-sama dengan Guru Besar dan
juga Pengerusi Persatuan Ibu Bapa Guru.

D. Kebersihan Dan Keindahan Sekolah:


1. Membantu dalam merancang dan menyedia program bagi kebersihan dan
keindahan sekolah.
2. Memastikan bahawa program keceriaan sekolah dilaksanakan dengan jayanya
boleh mereka yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakannya.
E. Keselamatan:
1. Merancang segala langkah keselamatan sekolah bersama-sama dengan Guru
Besar.
2. Merancang dan melaksanakan bersama-sama dengan Guru Besar, latihan
mencegah kebakaran dan kegiatan-kegiatan seumpamanya.

F. Kantin:
1. Membuat penyeliaan kantin sekolah bersama-sama dengan Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid.

G. Buku Teks:
1. Menentukan pemilihan dan penggunaan semua buku teks dan juga buku
rujukan sekolah.

H. Tugas-Tugas Lain:
1. Menjadi ahli jawatankuasa mana-mana persatuan/kelab di sekolah
sebagaimana yang ditentukan oleh Guru Besar sekolah dari semasa ke
semasa.
2. Mewakili Guru Besar dalam berbagai-bagai upacara dan majlis rasmi yang
diadakan di luar sekolah sama ada oleh PPD, JPN, Kenterian Pendidikan
ataupun
yang dianjurkan oleh masyarakat setempat.
3. Melaksanakan segala arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru
Besar dari semasa ke semasa.
TUGAS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

A. Bidang Tugas:

1. Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika


ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran.
2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang
engkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.
3. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum, ko-
kurikulum, disiplin, bimbingan dan kaunseling.
4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan
diatur mengikut prosedur dan peraturan.
5. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan
bantuan kewangan berjalan dengan lancar.
6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah,
perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik.
7. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru
dan kakitangan bukan guru.
8. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.

B. Senarai Tugas:
Pentadbiran
1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di
sekolahnya.
2. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan
memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini.
3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas
tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.
4. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi
dokumen dan borang-borang yang tertentu.
5. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan
bertuka ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.
6. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil
berhenti sekolah.
7. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan
kerjasama Guru Besar, PK Pentadbiran, Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir
sekolah.
8. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam
menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.
C. Disiplin:
1. Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat
sekolah dilaksanakan dengan sempurna.
2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan
oleh guru, kakitangan dan para pelajar.
3. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan
bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.
4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang
melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.
5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap
mengenai pelajar terlibat.

D. Bimbingan dan Disiplin:


1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan
kaunseling.
2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam
pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar
yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan,
kerjaya dan sebagainya.
4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.
5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal
bagi pelajar-pelajar baru.

E. Program Perlindungan:
1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di
sekolahnya agar berjalan dengan baik.
2. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna
seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.
3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin
sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.
4. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan
kebersihan di kalangan pelajar.
F. Skim Pinjaman Buku Teks:
1. Menguruskan segala kutipan, pengumpulan data dan butiran peribadi para
pelajar yang bakal menerima buku teks.
2. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran, pengambilan,
pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya.
3. Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks.
4. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya.

G. Biasiswa Dan Bantuan:


1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan
kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang
kurang berada.
2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para
pelajar di sekolah.
3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan
pelajar yang layak menerimanya.

H. Kokurikulum:
Sukan Dan Permainan:

Membantu, merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan


permainan di semua peringkat.
Persatuan Dan Kelab:

Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang
bercorak akademik.
Pasukan Pakaian Seragam:

Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan


pasukan pakaian seragam.

Menyelaras pelaksanaan, program kegiatan pasukan pakaian seragam yang


disediakan di sekolahnya.
Koperasi Dan Simpanan Pelajar:

Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di


peringkat sekolah.
Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank
Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan
menggalakkan penabungan di kalangan pelajar.

Tugas Dan Tanggungjawab Lain:

Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan


kokurikulum.

Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang


berpotensi
dalam bidang itu.
TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
A. PENGURUSAN KURIKULUM:
1. Merancang pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarnya.
2. Melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sebagai
contoh dengan kemahiran yang ada padanya.
3. Menggunakan ABM dengan cara yang betul dan bersistematik.
4. Menentukan pelaksanaan pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
dengan lancar.
5. Merancang program unjuran keluar bilik darjah.

B KURIKULUM (SUKAN, PERMAINAN, PASUKAN BERUNIFOM, PERSATUAN


DAN KELAB):
1. Merancang takwim kegiatan setiap bidang.
2. Mengurus pemilihan peserta kumpulan elit sekolah.
3. Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.
4. Mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.
5. Menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian pelajar.

C. PENGURUSAN:
1. Mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.
2. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum.
3. Menentukan langkah keselamatan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah
diambil penjelasan.
4. Membantu dan mengurus segala penerbitan sekolah.
5. Menyelaras hari perayaan dan upacara sekolah.
6. Menyelaras pembahagian murid dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan
pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.
7. Mengurus dan menyelia peralatan dan kemudahan ko-kurikulum.
8. Memastikan rekod-rekod dan data koko disenggarakan dengan baik.
9. Mengenalpasti guru/murid yang berpotensi untuk maju dengan mengadakan
program khas untuk mereka.
D. PEMBANGUNAN DIRI STAF:
1. Bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.
2. Menganggotai JK Kurikulum/kokurikulum yang dibentuk oleh pihak sekolah
bagi kemudahan pelajar.
3. Bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.
4. Menyelaras kurikulum/kokurikulum bersepadu.

E. PEMBANGUNAN DIRI PELAJAR:


1. Menyertai kursus kokurikulum.
2. Menyertai kempen/perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.
3. Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang bertentu.

F. SUKAN DAN PERMAINAN:


1. Membantu merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan/permainan di
semua peringkat.
2. Merancang takwim sukan dan permainan sekolah.

G. KELAB/PERSATUAN:
1. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak
akademik.

H. PASUKAN PAKAIAN SERAGAM:


1. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian
seragam.
2. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.

I. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH:


1. Merancang kegiatan sukan untuk dua tahun ke hadapan.
2. Menjaga dan membina kemudahan / kelengkapan peralatan sukan,
mengadakan stor, buku stok, menyimpan rekod kejohanan dan piala pusingan.
3. Mengadakan tabung sukan, kutipan yuran sukan sekolah, MSS serta
menentukan anggaran perbelanjaan bagi tiap-tiap sesi persekolahan.
4. Kegiatan tabung anugerah MSSM dari Tahun 1 serta kutipan yang diarahkan
oleh jabatan atau kementerian.
5. Menyertai pertandingan MSS daerah atau negeri.
6. Mengadakan jadual latihan sukan / olahraga/ permainan untuk murid sekolah.
7. Menjalankan tugas lain yang berkaitan dengan sukan sekolah/ MSSD/
MSST/MSSM.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa.
1. Pengurusan kurikulum
merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajarnya.

melaksanakan pengajaran- pembelajaran yang berkesan sebagai contoh


dengan kemahiran yang ada padanya.

menggunakan ABM dengan betul dan sistematik.

menentukan pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani berjalan lancar.

merancang program aunjuran keluar bilik darjah.

2. Kokurikulum : sukan, permainan, unit beruniform, persatuan & kelab.


merancang takwim permainan setiap bidang.

memilih kumpulan peserta elit sekolah.

menyelaras dan menyelia pelaksanaan program dan aktiviti.

mengawal dan menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya.

menyesuaikan program yang dirancang mengikut kesesuaian murid.

3. Pengurusan
mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum.

menyediakan anggaran belanjawan pengurusan ko-kurikulum sekolah.

menentukan langkah keselamatan setiap aktiviti kokurikulum yang dirancang


telah diambil.

membantu dan menguruskan segala penerbitan sekolah.

menyelaras hari ucapan dan perayaan sekolah.

menyelaras pembahagian murid dalam rumah dan meningkatkan pencapaian


prestasi rumah.

mengurus dan menyelia setiap peralatan ko-kurikulum.


memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik.

mengenalpasti guru/murid berpotensi untuk maju - mengadakan program


khas untuk mereka.
4. Pembangunan diri murid
bertindak sebagai pegawai perkembangan sekolah.

menganggotai jawatankuasa kokurikulum / kurikulum yang dibentuk oleh


sekolah bagi kemudahan murid.

bertindak sebagai setiausaha perayaan di peringkat sekolah.

menyelaras kurikulum / kokurikulum bersepadu.

5. Perkembangan kendiri (personel synergy)

Menyertai kursus kokurikulum.

Menyertai kempen / perkhemahan tahunan yang diadakan oleh badan luar.

Menjadi jurulatih dalam bidang-bidang tertentu.


Bahagian 3: Fizikal
dan Prasarana
Sekolah
Bahagian 3: Fizikal dan Prasarana Sekolah

Kelas Kantin sekolah

Pintu masuk pra sekolah Bahagian dalam pra sekolah

Kawasan permainan pra sekolah Kawasan permainan pra sekolah


Pintu masuk pusat sumber sekolah Bahagian dalam pusat sumber sekolah
4 LAPORAN FASA ORIENTASI
Refleksi Umum

Kebanyakan bilik darjah tidak dilengkapi dengan pemancar LCD. Sekolah ini turut
dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan yang baik dari segi perkhidmatan
untuk guru dan juga untuk murid. Contohnya kemudahan mesin fotostat dan faks.
Staf-staf sokongan di pejabat banyak membantu guru-guru dalam mengendalikan
kerja-kerja yang memerlukan mesin tersebut.

Ibu bapa atau penjaga boleh berhubung dengan pihak sekolah secara bersemuka,
melalui telefon. Pihak sekolah sentiasa menitikberatkan pandangan serta pendapat
ibu bapa kerana ia merupakan tanggungjawab sekolah untuk mendidik dan menjaga
keselamatan anak mereka. Sebagai contoh, semasa mesyuarat agung PIBG yang
diadakan semua usul yang dikemukan oleh ibu bapa telah dibincang bersama untuk
kepentingan kedua-dua belah pihak iaitu pihak penjaga dan pihak sekolah.

Kekuatan

Pada pendapat saya, kemudahan perkhidmatan mesin fotostat dan faks memainkan
peranan yang besar dalam pembangunan bahan-bahan mengajar untuk P&P. Guru-
guru dapat membuat salinan lembaran kerja bagi setiap murid di dalam kelas.

Seperti yang dimaklumkan, pihak sekolah tidak memandang remeh segala maklum
balas yang diterima daripada ibu bapa. Pihak sekolah sentiasa mencuba untuk
bertindak serta merta apabila sesuatu perkara perlu diselesaikan antara kedua-dua
belah pihak. Ini kerana hak mereka sebagai pelanggan perlu dijaga supaya kualiti
pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dapat dipertingkatkan.

Kelemahan

Secara peribadi, saya berpendapat bahawa kemudahan perkhidmatan yang


disediakan di dalam bilik guru adalah terhad. Terdapat dua mesin pencetak yang
disediakan, tetapi tiada mesin fotostat untuk guru-guru gunakan bagi membuat
salinan lembaran kerja.
Seperti yang dimaklumkan, pihak sekolah tidak memandang remeh segala maklum
balas yang diterima daripada ibu bapa. Pihak sekolah sentiasa mencuba untuk
bertindak serta merta apabila sesuatu perkara perlu diselesaikan antara kedua-dua
belah pihak. Ini kerana hak mereka sebagai pelanggan perlu dijaga supaya kualiti
pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dapat dipertingkatkan.

Pemancar LCD jarang digunakan oleh guru-guru termasuk saya mungkin kerana ia
memakan masa yang banyak untuk disiap sediakan. Secara umumnya, pengurusan
teknologi maklumat dan komunikasi di sekolah ini adalah baik. Namun begitu,
terdapat beberapa aspek yang boleh dibaik pulih bagi memantapkan lagi
pengurusan ICT. Pada pendapat saya, guru-guru boleh diberi pendedahan tentang
cara-cara menggunakan pemancar LCD di dalam kelas secara maksima dan
berkesan. Selain itu, saya mencadangkan supaya pemantauan dan
penambahbaikan fasiliti komputer dilakukan dengan lebih kerap supaya kemudahan
akses kepada ICT dapat dipertingkatkan. Pengurusan ICT yang baik akan
malancarkan perjalanan P&P, sekaligus memajukan lagi pembangunan sekolah ini.

Sekolah juga boleh mewujudkan blog atau laman web supaya ibu bapa dapat sama-
sama menyaksikan pencapaian murid-murid secara virtual. Dengan cara tersebut,
ibu bapa dapat menonton video atau melihat gambar anak-anak mereka di samping
memberi pendapat. Sekolah ini mempunyai blog tetapi ia kurang diaktifkan. Selain
itu, pihak sekolah juga boleh menampal gambar-gambar penglibatan murid di papan
kenyataan di sekolah untuk tontonan ibu bapa. Secara tidak langsung, mereka akan
lebih menghargai pencapaian sekolah dalam mendorong anak-anak mereka menjadi
murid yang berjaya.
LAPORAN HARI PERTAMA

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 29 Januari 2015
2 Masa : 8.00 pagi 3.00 petang
3 Bidang : Sesi Perkenalan
4 Aspek : PPD Dan Sekolah
5 Objektif : maklumat asas mengenai budaya pengajaran di
dearah Johor Bharu
pengerahan guru baharu kepada guru besar
mengenali guru besar
mengetahui lokasi sekolah

6 Aktiviti : taklimat daripada pihak Pejabat Pendidikan Dearah


Johor Bahru
melapor diri kepada pihak sekolah
berkenalan dengan staf sekolah
penenrangan mengenai budaya dan etika kerja
sekolah

7 Penilaian : semua pihak memberikan kerjasama yang baik


sepanjang aktiviti
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.

LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 1


Bil Perkara : Keterangan
1 Tarikh : 3 5 Febuari 2015
2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3 Bidang : Sesi Perkenalan
4 Aspek : Sekolah & Organisasi
5 Objektif : Guru baru dapat mengenali persekitaran sekolah, budaya
sekolah dan berkenalan dengan komuniti sekolah.
Guru baru dapat merancang persediaan mengajar dan
pedagogi serta pengurusan buku rekod mengajar.
Guru baru dapat mengenali organisasi pentadbiran sekolah,
PPD Johor Bahru dan Kementerian Pelajaran Malaysia.
6 Aktiviti : Sesi suai kenal bersama komuniti sekolah.
Mendapatkan Sukatan Pelajaran Tahunan dan Huraian
Sukatan Pelajaran Tahunan.
Membuat pengurusan buku rekod mengajar.
Mendapatkan Carta Organisasi Pentadbiran sekolah, PPD
Johor Bahru dan Kementerian Pelajaran Malaysia.
Mendapatkan maklumat kemudahan perkhidmatan seperti
urusan perlantikan, gaji dan kemudahan.

7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan


beberapa sumber, iaitu:
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SMKTDS.
Laman web PPD Johor Bahru [http://ppdjb.edu.my/v2/]
Laman web
JPN[http://www.moe.gov.my/jpnjohor/v5/index2.php?bhs]
Laman web KPM [http://www.moe.gov.my/]
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU
2

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 8 12 Febuari 2015
2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3 Bidang : Perkeliling & Budaya Kerja Sekolah

4 Aspek : Pekeliling kementerian& Budaya Kerja Sekolah

5 Objektif : Guru baru dapat mengenalpasti Pekeliling, Dasar, Program,


Aktiviti KPM dan Perintah Am.
Guru baru dapat mengenali Pentadbiran PIBG SJK(C) Thai
Hong
Guru baru dapat melihat budaya kerja dan takwin pengurusan
aktiviti sekolah.
6 Aktiviti : Mencari maklumat di internet mengenai Pekeliling, Dasar dan
Program yang dilaksanakan oleh KPM.
Mendapatkan maklumat mengenai PIBG SJK Thai Hong
Mendapatkan Maklumat mengenai budaya kerja, pengurusan
dan takwim sekolah.

7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan


beberapa sumber, iaitu:
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SJKC Thai Hong
Internet
AJK Guru SJKC Thai Hong
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 3

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 22 26 Febuari 2015

2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari


3 Bidang : Pengurusan Sekolah

4 Aspek : Pengurusan & Tugas-tugas Jawatankuasa Sekolah

5 Objektif : Guru baru dapat mengenalpasti cara pengurusan & tugas-


tugas jawatankuasa sekolah.
Guru baru dapat menyenaraikan peraturan & polisi yang
diamalkan oleh pihak sekolah.
Guru baru dapat mempelajari selok belok
pengurusan headcount sekolah.

6 Aktiviti : Mendapatkan maklumat mengenai pengurusan & tugas-tugas


jawatankuasa sekolah.
Mempelajari urusan headcount dari guru data &setiausaha
peperiksaan dalaman.
Membaca, memahami seterusnya mengaplikasi polisi &
peraturan sekolah.

7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan


beberapa sumber, iaitu:
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SJK(C) Thai Hong
Tunjuk ajak daripada guru data & setiausaha peperiksaan
dalaman.

8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.


LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 4

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 1 5 Mac 2015

2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari


3 Bidang : Pengurusan Kokurikulum & Peperiksaan Sekolah

4 Aspek : Pengurusan Kokurikulum & Ujian dan Peperiksaan di Sekolah

5 Objektif : Guru baru dapat mengenalpasti cara pengurusan & tugas-


tugas jawatankuasa Unit Kokurikulum sekolah.
Guru baru dapat mempelajari pengurusan ujian & peperiksaan
sekolah.

6 Aktiviti : Mendapatkan maklumat mengenai pengurusan & tugas-tugas


Unit Kokurikulum sekolah.
Mempelajari daripada setiausaha peperiksaan dalaman
sekolah mengenai urusan ujian & peperiksaan di sekolah,
Ujian 1.

7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan


beberapa sumber, iaitu:
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Unit Kokurikulum sekolah
Guru Penyelaras peperiksaan dalaman.
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 5

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 8 12 mac 2015

2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari

3 Bidang : Pengurusan dan Prosedur Kewangan Sekolah

4 Aspek : Kewangan

5 Objektif : Guru baru dapat mengenali pengusan dan prosedur kewangan


sekolah.
Guru baru dapat mengenali pengurusan organisasi sekolah
dan pejabat sekolah dan inventori.

6 Aktiviti : Mendapatkan maklumat mengenai pengusan dan prosedur


kewangan sekolah.
Temu bual dan perbincangan bersama kerani sekolah.
7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan
temu bual daripada Pembantu tadbir dan kerani sekolah.

8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.


LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 6

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 22 26 Mac 2015
2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3 Bidang : Pengurusan Dokumen Murid
4 Aspek : Hal Ehwal Murid
5 Objektif : Guru baru dapat mengetahui cara pengurusan dokumen
pelajar SJK(C)Thai Hong.
Guru baru dapat mengetahui cara pengurusan kerja rumah
pelajar.

6 Aktiviti : Temu bual bersama Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.


Mencari maklumat dari buku pengurusan sekolah.
Mendapatkan maklumat dari guru data.
7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan
beberapa sumber, iaitu:
Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid
Guru Data
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SJK(C) Thai Hong
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 7

Bil Perkara : Keterangan


1 Tarikh : 29 Mac 2 April 2015
2 Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3 Bidang : Pengurusan Hal Elwal Murid
4 Aspek : Hal Ehwal Murid
5 Objektif : Guru baru dapat mengetahui proses pendaftaran dan
pertukaran murid
6 Aktiviti : Temu bual bersama Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Mendapatkan dokumen berkaitan untuk proses pertukaran dan
pendaftaran Murid di pejabat.
7 Penilaian : Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah berdasarkan
beberapa sumber, iaitu:
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Ketua Kerani Sekolah
Guru Data.
8 Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 8

Bil. Perkara : Keterangan


1. Tarikh : 5 9 April
2. Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3. Bidang/Tajuk : Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
4. Aspek : Sekolah & Pusat Sumber Sekolah
Guru baru dapat mengetahui tentang pengurusan
teknologi maklumat dan komunikasi (TMK).
5. Objektif :
Guru baru dapat melihat dan mempelajari cara
pengurusan Pusat Sumber sekolah.
Mendapatkan maklumat daripada guru Pusat
Sumber Sekolah
6. Aktiviti : Mempelajari dan temu bual bersama beberapa
orang guru mengenai sistem teknologi maklumat
yang digunapakai oleh pihak sekolah.
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan beberapa sumber, iaitu:
7. Penilaian :
Guru Pusat Sumber Sekolah
Beberapa orang Guru SJK(C) Thai Hong.
8. Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 9

Bil. Perkara : Keterangan


1. Tarikh : 12 15 April
2. Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3. Bidang/Tajuk : Panitia
4. Aspek : Ketua Panitia
Guru baru dapat mengetahui aktiviti-aktiviti yang
dilaksanakan oleh Panitia.
5. Objektif :
Guru baru dapat mengetahui aspek-aspek
pengurusan panitia.
Temu bual bersama ketua Panitia.
6. Aktiviti : Pengurusan fail Panitia
Aktiviti Minggu Kecergasan
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan beberapa sumber, iaitu:
7. Penilaian : Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SJK(C)
Thai Hong.
Temu bual bersama Ketua Panitia
8. Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 10

Bil. Perkara : Keterangan


1. Tarikh : 19 23 April 2015
2. Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3. Bidang/Tajuk : Pengurusan aktiviti PIBG dan komuniti
4. Aspek : Aktiviti PIBG
Guru baru dapat mengenali aktiviti-aktiviti PIBG.
5. Objektif : Guru baru dapat mendedahkan diri dengan aktiviti-
aktiviti PIBG.
Menghadiri mesyuarat PIBG sesi 2011/2012.
6. Aktiviti : Melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti PIBG.
Temu bual bersama setiausaha PIBG sekolah.
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan beberapa sumber, iaitu:
7. Penilaian :
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru
Setiausaha PIBG sekolah.
8. Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 11

Bil. Perkara : Keterangan


1. Tarikh : 26 30 April
2. Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3. Bidang/Tajuk : Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling
4. Aspek : Kaunseling dan Fasilitator
Guru baru dapat mengenali aktiviti unit kaunseling &
bimbingan di sekolah
Guru baru dapat mendedahkan diri dengan
5. Objektif : kemahiran fasilitator, motivasi murid dan
pengurusan kebajikan murid.
Guru baru dapat mengenali perkembangan potensi
diri dan kerjaya.
Kemahiran fasilitator motivasi murid dan
pengurusan kebajikan murid.
Menghadiri kem-kem dan perkhemahan-
6. Aktiviti :
perkhemahan peringkat sekolah.
Mengenalpasti potensi diri dan kerja.
Perjumpaan bersama kaunselor.
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan beberapa sumber, iaitu:
7. Penilaian :
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SMKTDS.
Laman web PPD Johor Bahru
8. Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.
LAPORAN PROGRAM ORIENTASI GURU BAHARU MINGGU 12

Bil. Perkara : Keterangan


1. Tarikh : 4 7 April 2015
2. Masa : 7.00 pagi - 1:45 tengahari
3. Bidang/Tajuk : Melengkapkan Portfolio Orientasi
4. Aspek : Mengemaskini Portfolio
Guru baru dapat mengemaskini dan menyiapkan
portfolio.
5. Objektif :
Guru dapat menyempurnakan portfolio mengikut
tarikh yang ditetapkan
6. Aktiviti : Menyempurnakan portfolio.
Semua maklumat dapat diperoleh dengan mudah
berdasarkan beberapa sumber, iaitu:
Buku Takwim dan Panduan Tugas Guru SJK(C)
7. Penilaian :
Thai Hong.
Pentadbiran dan Pengurusan sekolah dan Guru-
guru.
8. Rumusan : Aktiviti berjalan dengan lancar dan jayanya.

Anda mungkin juga menyukai