Anda di halaman 1dari 58

MTES 3043

MATEMATIK KEWANGAN

Topik 1 Pengenalan
Teknik Asas Pengiraan Dalam
Matematik Kewangan
Janjang Aritmetik (JA)
JA ialah satu urutan nombor (yang dinamakan sebutan)
seperti
a. 2, 4, 6,
b. -3, -2, -1,

c 1 3 5
, , ,...
2 2 2
dengan sebarang sebutan, dapat diperolehi secara
menambah satu nombor tertentu (dinamakan beza
sepunya) pada sebutan sebelumnya kecuali pada
sebutan pertama.
Amnya, sebutan JA ditulis dalam bentuk:

a, a + d, a + 2d, a + 3d, , a + (n-1)d,


dengan
a = sebutan pertama
d = beza sepunya
n = bilangan sebutan
a + (n-1)d = sebutan ke-n atau sebutan am

Takrifan
Jika satu jujukan t1, t2, t3, ....tn mempunyai nisbah seragam d antara 2
sebutan berturutan iaitu Tn Tn-1 = d (pemalar), maka jujukan itu adalah
janjang aritmetik

Sebutan ke- n , Tn = a + (n - 1)d


Jumlah n Sebutan Pertama Bagi JA
Jumlah atau hasil tambah suatu JA:

n
Hasil tambah sebutan ke- n, Sn = 2a n 1 d
atau 2

n
Sn = (a l )
2
dengan
a = sebutan pertama
d = beza sepunya
l = sebutan terakhir
n= bilangan sebutan
Contoh Aplikasi: Jualan Syarikat
Syarikat Elektrik Madison telah menjual RM200,000 dalam
5 tahun pertama beroperasi.
Jika jualannya bertambah RM30 000 setahun, cari jualan
pada tahun kelima dan jumlah jualan 5 tahun berpoerasi
selepasnya.
Penyelesaian:
Jualan tahunan Madison mematuhi janjang aritmetik
dengan a = 200,000 dan d = 30,000.
Jualan pada tahun ke 5 diperoleh menggunakan formula
am dengan n = 5
maka,
an = a + (n 1)d
a5 = 200,000 + (5 1)30,000
= 320,000
Contoh Aplikasi: Jualan Syarikat
Syarikat Elektrik Madison telah menjual RM200,000 dalam
5 tahun pertama beroperasi.
Jika jualannya bertambah RM30 000 setahun, cari jualan
pada tahun kelima dan jumlah jualan 5 tahun berpoerasi
selepasnya.
Penyelesaian:
Jumlah jualan Syarikat Elektrik Madison selepas 5 tahun
adalah
n
Sn [2a ( n 1)d ]
2
5
[2(200,000) (5 1)30,000]
2
1,300,000
Contoh 1
Cari sebutan 12 dan hasil tambah 12 sebutan pertama bagi
5, 10, 15, . [j: 60, 390]

Penyelesaian:
Contoh 2
Diberi sebutan ke-4 dan sebutan ke 10 suatu janjang
aritmetik masing-masing 13 dan 31, cari sebutan ke 21. [j:64]

Penyelesaian:
Contoh 3
Jika 2x - 2, x dan x - 3 ialah tiga sebuatan yang berturutan
dalam suatu janjang aritmetik, cari nilai x. [j: x = 5]

Penyelesaian:
Contoh 4
Sebutan ke-n, suatu jujukan ialah 26-3n
a. Tunjukkann bahawa jujukan tersebut merupakan suatu
janjang aritmetik.
b. Tentukan sebutan yang mana dalam jujukan ini
bersamaan dengan -58. [j: 28]

Penyelesaian:
Contoh 5
Seorang ibu yang berwawasan telah menyimpan RM50 dalam
sebuah bank sempena kelahiran anak nya pada 20 Mei 2001.
Dia terus menambah simpanannya RM 30 lebih daripada
tahun sebelumnya pada setiap kali ulang tahun kelahiran
anaknya. Pada bulan Jun tahun 2019 anaknya akan
melanjutkan pelajaran di sebuah universiti, berapa banyakkah
wang yang terkumpul bagi persediaan anaknya mendaftar di
universiti? [j: 6080]

Penyelesaian:
Contoh 6
Cari ungkapan bagi hasil tambah n sebutan pertama bagi
Janjang Aritmetik 5, 8, 11, ...
Seterusnya, kira nilai n jika hasil tambah ini bersamaan 440.
[j: Sn = n/2 (3n + 7), n = 16]

Penyelesaian:
Contoh 7
Andaikan anda ditawarkan gaji permulaan sebanyak RM3150
setahun dan dijanjikan kenaikan gaji sebanyak RM270
setahun selama 9 tahun. Apakah gaji anda pada tahun ke 10?

Penyelesaian:
Contoh 8
Untuk menyelesaikan hutang sebanyak RM8000, anda
bersetuju membanyar RM800 setiap akhir 6 bulan berserta
faedah 5 peratus setahun terhadap baki kredit berkurangan.
Cari jumlah faedah yang harus anda bayar. [j: RM1100]

Penyelesaian:
Min Aritmetik
Sebutan-sebutan JA antara sebutan pertama dengan
sebutan terakhir dinamakan min-min aritmetik. Perhatikan
bahawa min aritmetik antara dua nombor ialah nilai purata
dua nombor itu.
Contoh:
Cari tiga min aritmetik di antara 2 dengan 10.
Penyelesaian:
Janjang: 2, ?, ?, ?, 10
Maka, a = 2, n = 5, d = ?, l = 10
Jadi
10 = 2 + (5 1) d
d=2
Tiga min aritmetik ialah 2, 4, 6, 8, 10.
Janjang Geometri (JG)
JG ialah satu urutan nombor (sebutan) seperti
a. 2, 6, 12,
b. -1, 3, -9,

c 1 1
1, , ,...
2 4
dengan sebarang sebutan selepas pertama diperolehi
dengan mendarabkan satu nombor tertentu (dinamakan
nisbah sepunya) pada sebutan sebelumnya.
Amnya, sebutan JG ditulis dalam bentuk:
2 3 n 1
a, ar , ar , ar ,..., ar ,...
dengan
a = sebutan pertama
r = nisbah sepunya
n = bilangan sebutan
n 1
ar = sebutan ke-n atau sebutan am
Takrifan
Jika satu jujukan t1, t2, t3, ..., tn mempunyai nisbah seragam r antara 2
sebutan berturutan iaitu (pemalar) maka jujukan tersebut adalah janjang
geometri.
n 1
Sebutan ken, Tn ar
Jumlah n Sebutan Pertama Bagi JG
Jumlah atau hasil tambah suatu JG:

atau

dengan
a = sebutan pertama
r = nisbah sepunya
n = bilangan sebutan
Contoh Aplikasi: Jualan Syarikat
Syarikat Pembangunan Tanah Michaelson telah mencapai jualan
RM1 juta dalam lima tahun operasi yang pertama.
Jika jualannya bertambah dengan 10% setahun selepas itu, cari
jualan Michaelson pada tahun kelima dan jumlah jualan 5 tahun
beroperasi.
Penyelesaian
Jualan syarikat ini mematuhi janjang geometri dengan sebutan
pertama a = 1,000,000 dan nisbah sepunya r = 1.1.
Jualan pada tahun kelima

a5 1,000,000(1.1)4 1,464,100
Jumlah jualan bagi 5 tahun beroperasi adalah

1, 000, 000 1 (1.1) 5


S5 6,105,100
1 1.1
Contoh 1
Cari sebutan 6 dan hasil tambah 6 sebutan pertama bagi 2,
8, 32, . [j: 2048, 2730]

Penyelesaian:
Contoh 2
Sebutan ketiga suautu JG ialah 8 dan sebutan ketujuhnya
128. Cari janjang ini.

Penyelesaian:
Contoh 3
Diberi sebutan ke-6 dan sebutan ke-9 bagi suatu janjang
1
geometri ialah 24 dan 7 . Cari sebutan ke-5. [j: 36]
9

Penyelesaian:
Contoh 4
Sebuah mesin baharu berharga RM4000. Mesin ini menyusut
nilai pada kadar 5 pertus setahun. Cari
a. susut nilai terkumpul selepas 5 tahun. [j: RM904.88]
b. Nilai mesin ini selepas 5 tahun. [j:RM3095.12]

Penyelesaian:
Contoh 5
Nilai purata rumah di Miri ialah RM320 000 sebuah. Nilai ini
dijangka meningkat dengan kadar 2 peratus setiap bulan. Cari
a. Nilai purata rumah selepas 10 tahun
b. Masa untuk nilai purata berganda 2 kali

Penyelesaian:
Contoh 6
Untuk menjelaskan suatu hutang, anda boleh membayar
a. RM15 sebulan selama 10 bulan, atau
b. 20 sen untuk bulan pertama, 40 sen untuk bulan kedua, 80
sen untuk bulan ketiga, 160 sen untuk bulan keempat dan
seterusnya hingga bulan kesepuluh.
Apakah pilihan anda? (Andaikan wang tidak mempunyai nilai
masa.)

Penyelesaian:
Contoh 7
Seorang ayah yang berwawasan telah membuka akaun
simpanan di sebuah bank bagi membiayai pendidikan
anaknya. Dia deposit RM100 dalam akaun sebaik sahaja
anaknya dilahirkan pada 20 Mei 2001 dan terus berbuat
demikian pada setiap kali ulang tahun kelahiran anaknya. Jika
purata dividen simpanan adalah 10% setahun, berapakah
wang yang terkumpul pada 20 Jun 2019? [RM5115.90]

Penyelesaian:
Min Geometri
Min-min geometri ialah sebutan-sebutan antara sebutan
pertama dan sebutan terakhir.
Min geometri antara dua nombor ialah punca kuasa dua hasil
darab kedua-dua nombor itu.
Contoh:
Cari dua min geomeri di antara 2 dan 16.
Penyelesaian:
Janjang: 2, ?, ?, 16
Maka, a = 2, n = 4, r = ?, l = 16
Jadi
16 = 2 41
r=2
Tiga min geometri ialah 2, 4, 8, 16.
JA & JG
Tutorial 1: Latihan 1
Siri Tak Tertingga Janjang Geometri
( )
Rumus hasil tambah bagi JG, = .

Dengan menulis semula ungkapan sebelah

kanan dengan menggunakan sifat = ,


diperolehi, =
1 1

Secara amnya, |r| < 1 ungkapan 0 yang


apabila n cukup besar. Oleh yang demikian hasil
tambah bagi siri geometri tak terhingga diberikan

oleh, = , < 1.
1
Contoh 1
Ungkapkan nombor perpuluhan 0.14141414... sebagai hasil
tambah suatu janjang geometri . Seterusnya ungkapkan nombor
14
perpuluhan ini dalam bentuk pecahan paling ringkas. [j: ]
99
Penyelesaian:
Contoh 2
Sebiji bola tenis dijatuhkan dari ketinggian h meter dan melantun
setinggi h. Jika bola itu dijatuhkan dari ketinggian 10 meter,
tentukan
a. Tinggi bola setelah melantun kali ke-9. [j:0.75m]
b. Jarak lintasan menegak sehinggga bola itu berhenti melantun.
[j: 70m]

Penyelesaian:
Kuasa Dan Eksponen
Merujuk kepada nombor di bawah, 3 ialah asas dan 4
ialah indeks(indices).

Secara umumnya, jika a ialah suatu nombor dan n ialah


suatu integer positif, maka an bermakna pendaraban
asas a sebanyak n kali.
Ciri-ciri Indeks

x
x 1
a
a
Contoh 1 (Eksponen Positif)
Cari nilai bagi setiap yang berikut.
Indeks Negatif dan Indeks Sifar
Contoh
Cari nilai bagi

Penyelesaian:
Indeks Pecahan (fraction indices)
Contoh
Cari nilai bagi

Penyelesaian:
Logaritma dan Indeks

log a b x a b
x

log 2 8 3
kerana 2 8
3
LOGARITMA
Penukaran nombor index ke nombor logaritma dan sebaliknya

No. Bentuk Indeks Bentuk Logaritma


1. 102 = 100 log10 100 = 2
2. 23 = 8 log2 8 = 3
3. pq = r logp r = q
4. 104 = 10000
5. a3 = b
6. 81 = 34
LOGARITMA
Penukaran nombor index ke nombor logaritma dan sebaliknya

No. Bentuk Indeks Bentuk Logaritma


7. logp m = k
8. 2x = y
9. V = 10x
10. log3 x = y
11. loga y = 2
12. 25 = 32
LOGARITMA
Penukaran nombor index ke nombor logaritma dan sebaliknya

No. Bentuk Indeks Bentuk Logaritma


13. log3 (xy) = 2
14. 10x = y3
15. log10 100y = p
loga ax = x
LOGARITMA
No. Bentuk Logaritma Note
103 = 1000
1. log10 1000 = 3
dan log10 103 = 3

25 = 32
2. log2 32 = 5
dan log2 25 = 5

3. log10 0.01 =
dan log10 =
LOGARITMA
No. Bentuk Logaritma Note
4 = 64 dan
4. log 4 64 =
5 log4 =

5. log p =

6. log p p8 = log a a2 =

1
7. log m m-1 = 2 =

LOGARITMA
No. Bentuk Logaritma Note
1
8. log a =
2 log p p-5 =

1
9. loga 4 = log b bk =

10. log p (p p2) = log p =


Hukum Logaritma
I. loga (xy) = loga x + loga y

II. loga = loga x loga y

III. loga xm = m loga x
IV. loga 1 = 0 (sebab 1 = a0)
V. loga a = 1 (sebab a1 = 1)

VI. =

Contoh dan Latihan
No. Contoh Latihan
loga 3pr (a) loga 2mn =
1.
= loga 3 + loga p + loga r
(b) loga 3aq = (c) log10 10yz =

(d) log10 1000xy = (e) log2 4mn =


No. Contoh Latihan

loga = loga p loga q (a) loga = loga p loga 2r
2
2.
= loga p (loga 2 + loga r)
4 10
(b) log2 = (c) log10 =

3
(e) loga =
(d) log10 =
100
No. Contoh Latihan
loga x3 = 3 loga x 1
(a) loga 2 = loga x 2

3.
=
(b) log2 ( 4 ) = (c) log2 (4 2 ) =

4 4
(d) log2 = (e) log2 =
8
No. Contoh Latihan
log10 100x3 (a) log10 10000x 5 =

= log10 100 + log10x3


4.
= log10 102 + 3 log10 x

= 2 + 3 log10 x
4 (c) logp (85 ) =
(b) log2 ( ) =
8

2 3
(d) log2 = (e) log4 =
4 2 64
No. Contoh Latihan Latihan
3x = 18
log10 3x = log10 18 2x = 9 7x = 20
x log10 3 = log10 18
18
x = 10 3
10
1. x=

5x+2 = 16 4x+1 = 28 3x-2 = 8


2

2x+3 = 200 71-x = 2.8 63x-2 = 66


3
Tukar Asas Logaritma
Contoh Latihan Latihan
2 8
log4 8 = (a)log4 32 (b) log16 8
2 4
3
=
2

(c) log8 2 (d) log9 27 (e) log81 9


Tukar Asas Logaritma 10
Contoh Latihan Latihan
10 9
log4 9 = (a) log5 20 (b) log4 0.8
10 4

(c) log7 2 (d) log9 77 (e) log3 9.6

(f) log6 2.5 (g) log5 2000 (h) log12 6


APLIKASI HUKUM LOGARITHMA
MELIBATKAN NOMBOR EKSPONEN
1. Selesaikan persamaan berikut:
a. log2 (x+1) = 3
b. log2 (x 3 ) = 2
c. log10 (3x 2) = 1
d. log5 (4x 1 ) = 1
e. log3 (x 6) = 2
f. log10 (1+ 3x) = 2
g. log3 (2x 1) + log2 4 = 5
h. log4 (x 2) + 3log2 8 = 10
i. log2 (x + 5) = log2 (x 2) + 3
j. log5 (4x 7) = log5 (x 2) + 1
k. log3 3(2x + 3) = 4
l. log2 8(7 3x) = 5
2. Diberikan log2 3 = 1.585, log2 5 = 2.322.
Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai
bagi
a. log2 15
b. log2 25
c. log2 0.6
d. log2 10
e. log4 5
f. log5 2
3. Diberikan log3 5 = 1.465, log3 7 = 1.771.
Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai
bagi
a. log3 35
b. log3 49
c. log3 1.4
d. log3 21
e. log9 21
f. log5 3
Tutorial 2
Kirakan
Ringkaskan