Anda di halaman 1dari 7

KARYA TULIS UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT

SISTEM RUJUKAN RUMAH SAKIT

OLEH:

SRI SUJANNAH, AMd.Keb


NIP : 19660725 198812 2 001

DIAJUKAN UNTUK PERSYARATAN


UJIAN DINAS KENAIKAN PANGKAT
TAHUN 2014

ii
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamiin, berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis


telah menyelesaikan karya tulis dengan judul Sistem Rujukan Rumah Sakit.
Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabat serta semua umat.
Adapun maksud dan tujuan penulis menyusun karya tulis ini adalah sebagai
salah satu persyaratan yang diajukan untuk mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
bagi Pegawai Negeri.
Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih
kepada pihak yang telah membantu terwujudnya karya tulis ini. Penulis juga
mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kebaikannya.
Akhirnya dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah SWT, semoga karya
tulis ini membawa manfaat bagi semua fihak, khususnya penulis sehingga dapat
memajukan dunia pendidikan

Biiruen, Februari 2014

Penulis

iii
DAFTAR ISI

Halaman Judul .................................................................................................. i

Kata Pengantar..................................................................................................... ii

Daftar Isi.............................................................................................................. iii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.............................................................1

B. Rumusan Masalah.......................................................................3

C. Tujuan Penulisan.........................................................................3

D. Manfaat Penulisan.......................................................................3

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Sistem Pelayanan Kesehatan.......................................................5

B. Rujukan dan Sistem Rujukan......................................................9

C. Tujuan Sistem Rujukan Dirumah sakit......................................13

Bab III PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan..........17

B. Upaya Meningkatkan Rujukan..................................................20

C. Keuntungan Sistem Rujukan......................................................20

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian...........................................................................23

B. Analisa Data................................................................................26

C. Uji Hipotesis................................................................................28

D. Pembahasan.................................................................................30

BAB IV PENUTUP
iv
A. Kesimpulan................................................................................21

B. Saran...........................................................................................22

DAFTAR PUSTAKA

v
vi
vii