Anda di halaman 1dari 13

2

1 06 juta =

A 6 000
B 60 000
C 600 000
D 6 000 000

2 Nilai tempat bagi digit 2 dalam nombor 256 791 ialah

A ratus ribu
B puluh ribu
C ribu
D ratus

3 5 ratus ribu + 7 puluh ribu + 1 puluh + 6 sa =

A 570 106
B 570 160
C 570 016
D 571 600

1 1
4 9 + 3 =

2
A 9

4
B 9

5
C 9

7
D 9

5 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

2 135 S
4 135 Z 8 135 10 135
Rajah 1
Apakah nilai bagi Z ?

A 5 135
B 6 135
C 7 135
D 9 135

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


3

6 Rajah 2 menunjukkan sebuah pepejal.

Rajah 2

Namakan pepejal tersebut.

A Piramid
B Kubus
C Silinder
D Kon

7 15 968 + 198 277 + 3 312 =

A 207 512
B 217 557
C 225 098
D 232 577

4
8 5 jam =

A 40 minit
B 43 minit
C 45 minit
D 48 minit

9 780 g 10 =

A 7008 kg
B 7080 kg
C 7800 kg
D 7880 kg

10 Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan 85 ?

A 325 + 1324 + 3926


B 25 + 36 + 23
C 4 + 215 + 25
D 06 + 18 + 575

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


4

11 Tukarkan jam 1805 kepada sistem 12 jam.

A 6 : 05 a.m.
B 8 : 05 a.m.
C 6 : 05 p.m.
D 8 : 05 p.m.

12 Tunjukkan 65 % sebagai pecahan dalam bentuk terendah.

3
A 10

2
B 5

13
C 20

18
D 25

13 Jadual 1 menunjukkan bilangan bungkusan gula yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat
dalam masa tiga bulan.

Bulan Bilangan Bungkusan Gula


Januari 72 456
Februari 2 kali ganda lebih banyak dari
bulan Januari
Mac Kurang 5 040 dari bulan
Februari

Jadual 1

Berapakah jumlah bungkusan gula yang telah dikeluarkan oleh syarikat tersebut dalam bulan
Februari dan Mac?

A 139 872
B 144 912
C 212 328
D 284 784

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


5

14 Rajah 3 di bawah menunjukkan satu garis nombor.

1 1 1
12 14 16
2 P 2 Q 2
Rajah 3

Carikan nilai P + Q.

A 28
B 29
C 30
D 31
15 Rajah 4 menunjukkan sebuah segiempat tepat. Bahagian yang berlorek ialah 45 % daripada
seluruh rajah itu.

Rajah 4

Berapakah pecahan kawasan yang tidak berlorek?

11
A 20

9
B 20

11
C 25

23
D 50

16 Nombor apakah yang perlu diisi dalam petak di bawah?

479 890 = 38 466

A 441 424
B 441 442
C 441 244
D 441 444

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


6

17 Rajah 5 menunjukkan jalan yang menghubungkan tiga buah bandar P , Q dan R.

P 234 km
Q

R Rajah 5

Jarak dari Q ke R adalah 6 kali jarak dari P ke Q.


Berapakah jarak, dalam km, dari P ke R melalui Q?

A 1 170
B 1 404
C 1 638
D 1 692

18 Rajah 6 menunjukkan kandungan air di dalam empat bekas.

1
l 2
3
l 120 ml 4
70 ml

Rajah 6

Semua air di dalam empat bekas itu dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak
ke dalam 3 bikar.
Berapakah kandungan air, dalam ml, dalam setiap bikar itu?

A 320
B 360
C 480
D 690
19 Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah taman perumahan.

Taman Bilangan Penduduk


Mutiara 6 275
Teratai 7 029
Melati 7 872
Jadual 2
Cari jumlah penduduk di ketiga-tiga buah taman itu.

A 20 176

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


7

B 20 761
C 21 167
D 21 176
20 Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama RSTU
dan sebuah segi tiga bersudut tegak
SVT.
R S

10 cm

U T V
Rajah 7

3
Panjang TV ialah 5 daripada panjang UT.
Hitung luas, dalam cm, segi tiga SVT.

A 20
B 30
C 40
D 50
21 Rajah 8 menunjukkan sekeping kayu bertanda X, Y dan Z.

45 cm

X Y Z
Rajah 8

2
Panjang YZ adalah 5 XZ.
Berapakah panjang, dalam cm, bagi XY?
A 18
B 27
C 36
D 45

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


8

22 Rajah 9 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama saiz.

8 cm

Rajah 9

Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.


A 24
B 26
C 48
D 52

23 Jadual 5 menunjukkan kadar bayaran di suatu tempat letak kereta.


Tempoh Bayaran
Sejam pertama RM3
Sejam berikutnya RM2

Jadual 5

Puan Linda telah meletak kereta selama 3 jam.


Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya?

A RM 8.00
B RM 7.00
C RM 6.00
D RM 5.00

24 Jadual 6 menunjukkan harga bagi 1 kg limau dan 1 kg mangga.

Buah Harga 1 kg
Limau RM 1.20 Jadual 6
Mangga RM 3.80
Jadual 6

Puan Suzana membeli 125 kg limau dan 35 kg mangga. Dia membayarnya dengan wang
kertas RM50.
Berapakah baki wangnya?

A RM12.90

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


9

B RM35.20
C RM40.50
D RM45.50
1
25 Setelah bekerja selama 1 jam, seorang tukang kayu dapat menyiapkan 3 daripada sebuah
almari.
Cari masa yang diperlukan lagi untuk menyiapkannya.

A 100 minit
B 120 minit
C 130 minit
D 210 minit

2 2
26 3 + 5 =

1
1
A 3

1
1
B 5

1
1
C 15

2
1
D 15

27 Wang sebanyak RM108 dibahagikan antara Aziz dan Kamal. Wang yang diterima oleh Aziz
adalah dua kali ganda lebih banyak daripada Kamal.
Berapakah wang yang diterima oleh Kamal?

A RM27
B RM36
C RM54
D RM72

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


10

28 Jadual 7 menunjukkan jualan jisim rambutan bagi tiga hari. Jualan pada hari Khamis tidak
ditunjukkan.

Hari Selasa Rabu Khami


s

Jualan (kg) 60.5 59.5

Jadual 7
Jumlah jualan jsim rambutan, dalam kg, bagi tiga hari itu ialah 181 kg.
Berapa jisim rambutan, dalam kg, jualan pada hari Khamis?

A 61
B 120
C 181
D 190

29 Bilangan murid Tahun 6 dalam sebuah sekolah ialah 225 orang. 45 orang daripada murid itu
mendapat 5A dalam UPSR.
Berapakah peratus murid yang mendapat 5A?

A 80
B 75
C 25
D 20

30 7 272 18 36 =

A 130 896
B 14 544
C 3 636
D 202

31 daripada 19 tahun ialah


A 4 tahun 3 bulan
B 4 tahun 6 bulan
C 4 tahun 9 bulan
D 4 tahun 10 bulan

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


11

32 Rajah 10 menunjukkan sebatang kayu lurus, RST.


4m

R S T
Rajah 10

RS ialah 270 cm lebih panjang daripada ST.


Nyatakan dalam m, panjang RT.

A 13
B 31
C 53
D 67

33 Rajah 11 menunjukkan sebuah kuboid.


14 cm

5 cm
3 cm
Rajah 11

daripada isi padu kuboid itu ialah


A 210 cm
B 105 cm
C 90 cm
D 70 cm

34 2304 10 = 18.

Apakah nombor yang patut ditulis dalam di atas?

A 1280
B 128
C 128
D 0128

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


12

35 Rajah 12 menunjukkan dua kad nombor.

285 769

Rajah 12

Cari perbezaan antara nilai digit 8 dan nilai digit 9 dalam dua nombor tersebut.

A 001
B 071
C 081
D 089

36 Rajah 13 terdiri dari tiga buah segi empat sama yang sama besar.
4 cm

4 cm
8 cm

Rajah 13

Hitung luas, dalam cm, kawasan berlorek.

A 12
B 16
C 20
D 48

37 5 =2

Apakah nombor yang sesuai diisi di tempat kosong di atas?

A 03
B 04
C 05
D 06

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


13

38 Rajah 14 menunjukkan berat satu tin biskut.

Biskut

kg

Rajah 14

Gabungan berat yang manakah menunjukkan timbangan tersebut?

A 1 000 g + 20 g + 10 g + 10 g
B 1 000 g + 500 g + 100 g + 50 g
C 1 000 g + 500 g + 100 g + 100 g
D
0 1 000 g + 500 g + 200 g + 100 g

39 Rajah 15 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak. Luas kawasan berlorek ialah 39 cm.

A B
6 cm

Rajah 15

Berapakah panjang, dalam cm, garisan AB?

A 6
B 8
C 10
D 13

40 Cikgu Suhaili membeli 100 biji guli. Dia telah memasukkan daripadanya ke dalam
bekas X, 13 biji dimasukkan ke dalam bekas Y dan daripada bakinya ke dalam bekas Z.
Berapakah baki gulinya sekarang?

A 26
B 31
C 48
D 52
JAWAPAN KERTAS 1 BK 2 / 2016
KERTAS SOALAN TAMAT

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6


14

1 C 21 B
2 A 22 D
3 C 23 B
4 B 24 B
5 B 25 B
6 A 26 C
7 B 27 B
8 D 28 A
9 C 29 D
10 A 30 C
11 C 31 C
12 C 32 C
13 D 33 D
14 B 34 C
15 A 35 B
16 A 36 C
17 C 37 B
18 C 38 D
19 D 39 D
20 B 40 B

BK2/2016 MATEMATIK K1 TAHUN 6