Anda di halaman 1dari 13

RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK THN 6

MINGGU STANDARD KANDUNGAN/ FOKUS/OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI EMK, NILAI, KBAT


STANDARD PEMBELAJARAN
1 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid membuat latihan pemanasan TMK
4/1 8/1 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : suara. Mengaplikasi
pelbagai repertoir. Semangat patriotisme
Menyanyikan lagu Ini 2. Membaca solfa lagu baris demi baris.
1.1.1 Bernyanyi dengan pic Malaysia secara solfa dan
yang betul. mengikut senikata dengan pic 3. Menyanyikan lagu Ini Malaysia secara
yang betul. solfa. (m.s 5: Suara 1 - Solfa, Track 01)

4. Menyanyikan lagu Ini Malaysia mengikut


senikata. (m.s 6 : Track 02)

2 Pengalaman Muzikal : Perkusi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Mendengar lagu Kita Rakyat Malaysia. Kreativiti dan inovasi
11/1 1.2 Memainkan alat perkusi. murid dapat : (m.s 15: Track 08) Mengaplikasi
15/1 Kerjasama
1.2.1 Memainkan corak irama Menepuk rentak masri 2. Murid mendengar audio rentak masri.
berdasarkan skor berdasarkan : dengan dinamik kuat(f) dan (Track 10)
lembut(p) mengiringi lagu
- meter 2 3 4 dengan tepat. 3. Murid menepuk rentak masri. (Track 10)

4 4 4 4. Murid menepuk rentak masri dengan


dinamik kuat (f) dan lembut (p) mengiringi
lagu

3 Pengalaman Muzikal : Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid bergerak bebas mengikut bunyi Kreativiti dan inovasi
18/1 dan Gerakan murid dapat : alat perkusi yang diperdengarkan.(m.s 25: Mengaplikasi
22/1 1.3 Bergerak mengikut muzik. Track 14-16) Keberanian
Membuat pergerakan
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan bentuk muzik 2. Murid menetapkan pergerakan bagi
berdasarkan muzik yang yang didengar dengan tepat. setiap alat perkusi.
didengar.
3. Murid bergerak mengikut perubahan alat
- bentuk muzik perkusi yang didengar. (m.s 25: Track 17)
- harmoni
- tekstur 4. Latihan diulang beberapa kali.

4 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengenal pasti penjarian not D dan Kreativiti
25/1 1.4 Memainkan rekoder secara melakukan latihan perlidahan dan penjarian Mengaplikasi
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

29/1 ensembel. murid dapat : not D. (m.s 32 & 33: Track 24 - Bertanggungjawab
29)
1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, Memainkan not D dan C
G, A, B, C dan D dengan ton dengan ton yang tepat. 2. Murid mengenal pasti penjarian not Cdan
yang baik. melakukan latihan perlidahan dan penjarian
not C. (m.s 34 & 35: Track 30-35)
- memainkan not
- penjarian not C dan D 3. Murid memainkan kedua-dua not.
- pernafasan
- perlidahan 4. Latihan diulang beberapa kali.
- emboucher
- postur
5 Penghasilan Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kreativiti dan inovasi
1/2 5/2 2.1 Menghasilkan idea muzikal murid dapat : Mengenalpasti
kreatif. 2. Setiap kumpulan diberikan gambar Kerjasama
Menghasilkan kesan bunyi berdasarkan situasi:- stesen keretapi (m.s
2.1.1 Menghasilkan pelbagai menggunakan bahan yang 41)- berkelah di pantai (m.s 42) -
kesan bunyi untuk mengiringi sesuai dengan situasi dengan perkhemahan (m.s 43)- suasana di pasar
persembahan. tepat. (m.s 44)

3. Murid berbincang bunyi yang terdapat


dalam sesuatu situasi dan mengajuk bunyi
tersebut.

4. Murid berbincang tentang bahan yang


sesuai bagi menghasilkan kesan bunyi.
Contoh: alat perkusi, bahan kitar semula
dan bahan alam persekitaran.

6 Apresiasi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Mendengar dan menamakan alat muzik. TMK
8/2 12/2 3.1 Menghayati muzik daripada murid dapat : (m.s 47: Track 40-46) Mengenalpasti
pelbagai repertoir. Kerajinan
Mengenalpasti keluarga alat 2. Murid mendengar muzik Instrumental
-Muzik Popular muzik yang digunakan dalam Selesa. (Track 47)
-Muzik Tradisional Malaysia muzik Instrumental Selesa
-Muzik Klasik Barat dengan betul. 3. Murid mengenal pasti dan menamakan
-Muzik Asia keluarga alat muzik yang didengar.

3.1.1 Memberi pendapat 4. Murid menulis nama alat muzik yang


tentang muzik yang didengar didengar dalam buku latihan.
atau ditonton menggunakan
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

terminologi muzik secara


berpandu.

Ciri Muzik Popular


1. Alat Muzik
2.Cara Persembahan

7 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Guru memperkenalkan simbol tie, slur, Kreativiti dan Inovasi
15/2 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : fermata, common time dan meter. Memahami dan
19/2 notasi muzik. mengingat
Menulis simbol dan istilah tie, 2. Murid membuat latihan menulis simbol Kerajinan
4.1.1 Menulis simbol dan slur, fermata, common time tie, slur, fermata, common time dan meter.
istilah: dan meter dengan betul dan
tepat. 3. Murid menulis nama dan istilah bagi
setiap simbol.
-tie 4. Latihan diulang beberapa kali.

-slur

- fermata

- common time

- meter

8 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Mengulangkaji nyanyian Suara 1 lagu Ini TMK
22/2 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : Malaysia. (Track 02) Mengaplikasi
26/2 pelbagai repertoir Kerjasama
Menyanyikan Suara 1 dan 2. Menyanyikan suara 2 lagu Ini Malaysia
1.1.2 Bernyanyi lagu dua Suara 2 bagi lagu Ini Malaysia secara solfa. (m.s 7: Suara 2 - Solfa, Track
lapisan suara. dengan tepat. 03)

3. Menyanyikan lagu Suara 2 lagu Ini


Malaysia. (m.s 8: Suara
2-Vokal, Track 04)

4. Membahagi murid kepada 2 kumpuan.

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

Menyanyikan Suara 1 dan suara 2 serentak.

9 Pengalaman Muzikal : Perkusi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menepuk corak irama perkusi 1 Kreativiti dan inovasi
29/2 4/3 1.2 Memainkan alat perkusi. murid dapat : dengan iringan muzik lagu Kita Rakyat Mengecam
Malaysia. (m.s 16 & 17: Track 11) Keberanian
1.2.2 Memainkan alat perkusi Menepuk corak irama perkusi
dalam pelbagai tempo. dalam tempo cepat dan 2. Murid menepuk corak irama perkusi 1
lambat dengan tepat. mengikut dinamik dalam pelbagai tempo.

10 Pengalaman Muzikal : Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyanyikan lagu Jingkli Nona Kreativiti dan inovasi
7/3 11/3 dan Gerakan murid dapat : dengan sebutan la. (m.s 27: Track 21) Mengecam
1.3 Bergerak mengikut muzik. Hormat-menghormati
Mengamalkan nilai murni 2. Murid mendengar dan mengecam
1.3.2 Mengamalkan nilai murni semasa membuat pergerakan perubahan melodi dalam lagu.
semasa aktiviti bergerak yang berbeza mengikut
mengikut muzik. melodi lagu. 3. Murid membuat tiga pergerakan yang
berbeza mengikut perubahan melodi
tersebut. (Track 21)

4. Murid mengulang latihan pergerakan


diringi melodi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


12//3 20/3

11 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji penjarian not D dan TMK
21/3 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : C. Mengenalpasti
25/3 ensembel Kerajinan
Memainkan not D dan C 2. Murid mengenal pasti penjarian not Cdan
1.4.2 Memainkan rekoder dengan pic dan ton yang melakukan latihan perlidahan dan penjarian
berdasarkan skor. tepat. not C. (m.s 34 & 35: Track 30-35)

- memainkan frasa lagu 3. Murid membuat latihan perlidahan,


- memainkan melodi kaunter pernafasan dan penjarian not D dan C. (m.s
- memainkan melodi 36: Track 36)

4. Latihan diulang beberapa kali.

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

12 Penghasilan Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid berbincang tentang medium yang TMK
28/3 1/4 2.1 Menghasilkan idea muzikal murid dapat : sesuai untuk digunakan bagi menghasilkan Mengaplikasi
kreatif. kesan bunyi. Hormat-menghormati
Menghasilkan kesan bunyi y
2.1.1 Menghasilkan pelbagai dengan menggunakan alat 2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan
kesan bunyi untuk mengiringi muzik yang sesuai untuk mengikut situasi.
persembahan. mengiringi persembahan.
3. Murid membuat latihan kesan bunyi yang
telah dibincangkan berdasarkan situasi yang
diberi.

4. Semua kumpulan membuat


persembahan.

13 Apresiasi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mendengar muzik tradisional Keusahawanan


4/4 8/4 3.1 Menghayati muzik daripada murid dapat : Malaysia. Mengenalpasti
pelbagai repertoir. Hemah tinggi
Menamakan alat muzik dan 2. Murid mengenal pasti dan menamakan
-Muzik Popular cara persembahan muzik alat muzik yang didengar.
-Muzik Tradisional Malaysia tradisional Malaysia yang
-Muzik Klasik Barat didengar dengan tepat. 3. Mengenalpasti cara persembahan muzik
-Muzik Asia tradisional yang didengar.

3.1.1 Memberi pendapat 3. Murid mendengar muzik dan menjawab


tentang muzik yang didengar soalan berdasarkan muzik yang didengar.
atau ditonton menggunakan
erminologi muzik secara
berpandu.

Ciri Muzik Tradisional Malaysia


1. Alat Muzik
2.Cara Persembahan

14 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Guru memperkenalkan nilai not bagi not Keusahawanan
11/4 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : semibrif, minim bertitik, minim, krocet Menghafal
15/4 notasi muzik. bertitik, krocet dan kuaver. Kerjasama
Menulis not dan menamakan
4.1.2 Menama dan menulis not not dengan tepat dan betul. 2. Murid membuat latihan dan menulis nilai
C, D, E, F, G, A, B, C, dan D not
pada baluk.

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

15 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Menyanyikan lagu Ini Malaysia secara TMK
18/4 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : solfa. (m.s 7: Suara 2-Solfa, Track 03) Mengaplikasi
22/4 pelbagai repertoir. Kerajinan
Menyanyikan Suara 2 solfa 2. Mengaplikasikan dinamik dalam
1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, bagi lagu Ini Malaysia dengan nyanyian.
mi, fa, so, la, ti, do. dinamik yang betul.

16 Pengalaman Muzikal : Perkusi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menepuk corak irama perkusi 2 TMK
25/4 1.2 Memainkan alat perkusi. murid dapat : lagu Kita Rakyat Malaysia dengan iringan Memahami
29/4 muzik.(m.s 18 & 19: Track 12) Berdisiplin
1.2.3 Memainkan alat perkusi Memainkan alat perkusi
dengan dinamik berdasarkan mengiringi lagu Kita Rakyat 2. Murid menepuk corak irama perkusi 2
skor. - lembut (p ) Malaysia dengan dinamik mengikut dinamik dalam pelbagai tempo.
- sederhana lembut ( mp ) yang tepat.
- kuat ( f )
- sederhana kuat ( mf )

17 Pengalaman Muzikal : Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyanyikan lagu Jingkli Nona. Kreativiti dan inovasi
2/5 6/5 dan Gerakan murid dapat : (m.s 28: Track 22) Mengaplikasi
1.3 Bergerak mengikut muzik. Hormat-menghormati
Membuat pergerakan kreatif 2. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan lagu JIngkli Nona dan membuat pergerakan kreatif
berdasarkan muzik yang dalam kumpulan dengan baik. berdasarkan perubahan melodi lagu yang
didengar. diperdengarkan. (Track 22)

- bentuk muzik 3. Murid membuat persembahan mengikut


- harmoni kumpulan masing-masing.(m.s 29: Track 37)
- tekstur
18
9/5 13/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

19 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji penjarian dan Keusahawanan
16/5 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : perlidahan not D dan C. (m.s 34 & 35: Track Mengenalpasti
20/5 ensembel 30-35) Keberanian
Memainkan melodi lagu
1.4.3 Memainkan rekoder Jingkli Nona dalam tempo 2. Murid mengenal pasti not D dan C pada
dalam pelbagai tempo. cepat, sederhana dan lambat melodi lagu Jingkli Nona.
dengan tepat.
3. Murid memainkan melodi lagu Jingkli
Nona. (m.s 37:Track 37)

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

20 Apresiasi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mendengar instrumental muzik TMK


23/5 3.1 Menghayati muzik daripada murid dapat : Popular. Mengenalpasti
27/5 pelbagai repertoir. Kerajinan
Mengenalpasti alat muzik 2. Murid mengenal pasti dan menamakan
-Muzik Popular yang digunakan dalam alat muzik yang didengar.
-Muzik Tradisional Malaysia instrumental muzik popular
-Muzik Klasik Barat dengan tepat. 3. Murid mendengar muzik dan menjawab
-Muzik Asia soalan berdasarkan muzik yang didengar.
(LK : m.s 49)
3.1.1 Memberi pendapat
tentang muzik yang didengar
atau ditonton menggunakan
erminologi muzik secara
berpandu.

Ciri Muzik Tradisional Malaysia


1. Alat Muzik
2.Cara Persembahan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


28/5 12/6

21 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Guru memperkenalkan nilai tanda rehat Kreativiti dan inovasi
13/6 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : bagi not semibrif, minim bertitik, minim, Mengecam
17/6 notasi muzik. krocet bertitik, krocet dan kuaver. Hormat-menghormati
Menulis nilai not dan tanda
4.1.3 Menulis nilai not dan rehat dengan tepat. 2. Murid membuat latihan dan menulis nilai
tanda rehat. not dan tanda rehat.

22 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji nyanyian Suara 1 Keusahawanan
20/6 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : dan Suara 2 lagu Ini Malaysia. (Track 04) Mengenalpasti
24/6 pelbagai repertoir. Keberanian
Mengaplikasikan crescendo 2. Guru mengingatkan maksud istilah
1.1.4 Mengaplikasi crescendo dan decrescendo dalam crescendo dan decrescendo.
dan decrescendo dalam nyanyian lagu Ini Malaysia
nyanyian. dengan betul. 3. Murid mengaplikasikan crescendo dan
decrescendo dalam nyanyian.

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

23 Pengalaman Muzikal : Perkusi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji corak irama perkusi TMK
27/6 1/7 1.2 Memainkan alat perkusi. murid dapat : 1 dan 2 lagu Kita Rakyat Malaysia. Mengaplikasi
Hormat-menghormati
1.2.4 Mengamalkan nilai murni Mengamalkan nilai murni 2. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.
semasa aktiviti memainkan semasa memainkan alat Kumpulan 1 memainkan perkusi 1 dan
alat perkusi. muzik dan alat perkusi. kumpulan 2 memainkan perkusi 2.

3. Murid memainkan perkusi mengiringi


audio lagu.

24 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengenalpasti not pada melodi Kreativiti dan inovasi
4/7 8/7 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : kaunter lagu Jingkli Nona. Mengaplikasi
ensembel Keberanian
Memainkan melodi kaunter 2. Murid memainkan melodi kaunter lagu
1.4.4 Mengaplikasikan dinamik lagu Jingli Nona dengan Jingkli Nona. (m.s 38: Track 38)
dalam permainan rekoder. dinamik lembutm sederhana
lembut, kuat dan sederhana 3. Murid diperkenalkan 4 dinamik dalam
- lembut (p) kuat dengan betul. permainan rekoder.
- sederhana lembut (mp)
- kuat (f) 4. Murid mengaplikasi dinamik dalam
- sederhana kuat (mf) permainan lagu Jingkli Nona.

25 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyanyikan lagu Ini Malaysia. TMK
11/7 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : Mengaplikasi
15/7 pelbagai repertoire. 2. Murid diperkenalkan dengan empat Semangat patriotisme
Menyanyikan lagu Ini dinamik dalam nyanyian.
1.1.5 Bernyanyi dengan Malaysia dengan dinamik
dinamik. yang tepat. 3. Murid menyanyikan lagu dengan dinamik.

- lembut (p)
- sederhana lembut (mp )
- kuat (f)
- sederhana kuat (mf)

26 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid memainkan melodi lagu Jingkli Kreativiti dan inovasi
18/7 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : Nona dengan iringan muzik.(m.s 39: Track Memahami dan
22/7 ensembel 23) mengingat
Memainkan melodi lagu Berusaha
1.4.2 Memainkan rekoder Jingkli Nona dengan melodi 2. Murid memainkan melodi kaunter dengan
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

berdasarkan skor. kaunter yang tepat. iringan muzik. (m.s 39: Track 23)

- memainkan frasa lagu 3. Latihan diulang beberapa kali.


- memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi

27 Apresiasi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mendengar 5 potongan muzik yang Keusahawanan
25/7 3.1 Menghayati muzik daripada murid dapat : disediakan. Mengenalpasti
29/7 pelbagai repertoir. Keberanian
Mengenalpasti alat muzik dan 2. Muzik diperdengarkan sekali lagi.
-Muzik Popular cara persembahan setiap
-Muzik Tradisional Malaysia potongan muzik yang 2. Murid mengenal pasti dan menamakan
-Muzik Klasik Barat didengar dengan tepat. alat muzik yang didengar.
-Muzik Asia
3. Murid mendengar muzik dan menjawab
3.1.1 Memberi pendapat soalan berdasarkan muzik yang didengar.
tentang muzik yang didengar (LK : m.s 49)
atau ditonton menggunakan
erminologi muzik secara
berpandu.

Ciri Muzik Tradisional Malaysia


1. Alat Muzik
2.Cara Persembahan

28 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menulis meter dalam baluk. TMK
1/8 5/8 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : Mengaplikasi
notasi muzik. 2. Murid menjawab dan menulis meter Hormat-menghormati
Menulis meter berdasarkan berdasarkan frasa lagu yang diberi.
4.1.4 Menulis meter . keratan lagu-lagu dengan
- menulis angka atas dan betul.
angka bawah bagi meter 2 3
4

444

29
8/8 12/8 UJIAN PENILAIAN 3

30 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Guru memperkenalkan nilai tanda rehat Kreativiti dan inovasi
15/8 4.1 Membaca dan menulis bagi not semibrif, minim bertitik, minim, Mengenalpasti
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

19/8 notasi muzik. murid dapat : krocet bertitik, krocet dan kuaver. Kerjasama

4.1.3 Menulis nilai not dan Menulis nilai not dan nilai 2. Murid membuat latihan dan menulis nilai
tanda rehat. tanda rehat dengan tepat. not dan tanda reha

31 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyanyikan lagu Ini Malaysia. TMK
22/8 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : Mengaplikasi
26/8 pelbagai repertoir. 2. Murid diperkenalkan dengan dua Hormat-menghormati
Menyanyikan lagu Ini artikulasi dalam nyanyian.
1.1.6 Bernyanyi dengan Malaysia dengan staccato dan
artikulasi yang betul. legato yang tepat. 3. Murid cuba mengaplikasi aritikulasi dalam
percakapan biasa.
- staccato
- legato 4. Murid menyanyikan lagu Ini Malaysia
dengan artikulasi yang staccato dan legato.

32 Pengalaman Muzikal : Perkusi Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid dibahagi kapada 3 kumpulan Keusahawanan
29/8 2/9 1.2 Memainkan alat perkusi. murid dapat : mengikut alat perkusi yang dimainkan. Mengenalpasti
Keberanian
1.2.2 Memainkan alat perkusi Memainkan alat perkusi untuk 2. Murid memainkan corak irama alat
dalam pelbagai tempo. mengiringi lagu dengan perkusi masing-masing.
tempo yang tepat.
3. Murid memainkan alat perkusi mengiringi
lagu yang diperdengarkan.
33
5/9 9/9 UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


10/9 18/9

34 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyalin skor lagu yang diedarkan. Kreativiti dan inovasi
19/9 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : (rujuk buku teks) Mengecam
23/9 notasi muzik. Hormat-menghormati
Menamakan not pada skor 2. Murid menamakan not pada skor lagu
4.1.2 Menama dan menulis not lagu dengan tepat. yang disediakan.
C, D, E, F, G, A, B, C, dan D
pada baluk.

35 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid membaca skor lagu yang TMK
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

26/9 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : disediakan. (rujuk buku teks) Mengenalpasti
30/9 ensembel Kerajinan
Memainkan lagu dengan 2. Murid mengenalpasti penjarian not pada
1.4.1 Memainkan not C, D, E, F, penjarian dan pic yang tepat. skor lagu. (rujuk buku teks)
G, A, B, C dan D dengan ton
yang baik. 3. Murid memainkan melodi lagu.

- memainkan not 4. Latihan diulang beberapa kali.


- penjarian not C dan D
- pernafasan
- perlidahan
- emboucher
- postur

36 Pengalaman Muzikal : Nyanyian Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan TMK
3/10 - 1.1 Menyanyikan lagu daripada murid dapat : dan diedarkan lagu yang berbeza. (Lagu Mengaplikasi
7/10 pelbagai repertoire. Patriotik) Semangat patriotisme
Mengamalkan nilai murni
1.1.7 Mengamalkan nilai murni semasa menyanyikan lagu 2. Murid membuat latihan dalam kumpulan.
semasa aktiviti bernyanyi. dalam kumpulan.
3. Setiap kumpulan membuat persembahan
lagu masing-masing.

37 Pengalaman Muzikal : Rekoder Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji penjarian not yang Kreativiti dan inovasi
10/10 1.4 Memainkan rekoder secara murid dapat : telah dipelajari. Mengecam
14/10 ensembel Hormat-menghormati
Memainkan melodi lagu 2. Murid mengenalpasti not yang terlibat
1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor dalam skor lagu.
berdasarkan skor. denganpenjarian dan pic
yang tepat. 3. Murid membuat latihan perlidahan,
- memainkan frasa lagu pernafasan dan penjarian not lagu.
- memainkan melodi kaunter
- memainkan melodi

38 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid mengulangkaji simbol yang telah TMK
17/10 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : dipelajari. Mengenalpasti
21/10 notasi muzik. Kerajinan
Menulis simbol dan istilah tie, 2. Murid menulis simbol pada baluk.
4.1.1 Menulis simbol dan slur, fermata, common time
dan meter dengan betul dan
Anis Huda DISEMBER 2015
RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

istilah: tepat. 3. Murid menulis istilah bagi setiap simbol.

4. Murid menjawab soalan dalam lembaran


kerja yang diedarkan.
-tie

-slur

- fermata

- common time

- meter

39 Notasi Muzik Di akhir sesi pembelajaran, 1. Murid menyalin skor lagu yang diedarkan. TMK
24/10 4.1 Membaca dan menulis murid dapat : (rujuk buku teks) Mengaplikasi
28/10 notasi muzik. Keberanian
Menamakan not pada skor 2. Murid menamakan not pada skor lagu
4.1.2 Menama dan menulis not lagu dengan tepat. yang disediakan.
C, D, E, F, G, A, B, C, dan D
pada baluk. 3. Murid menjawab soalan dalam lembaran
kerja sebagai ulangkaji.

40
31/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
4/11
41 Pengalaman Muzikal : Perkusi 1.2.1 Memainkan corak irama 1. Murid menepuk corak irama lagu Anak Kreativiti dn inovasi
7/11 1.2 Memainkan alat perkusi. berdasarkan skor berdasarkan Itik Tok Wi. Mengaplikasi
11/11 : Hormat-menghormati
2. Murid menepuk rentak masri. (Track 10)
- meter 2 3 4
3. Murid menepuk rentak masri mengiringi
4 4 4 lagu Anak Itik Tok Wi.

4. Latihan diulang beberapa kali.

42 Pengalaman Muzikal : Muzik 1.3.2 Mengamalkan nilai 1. Murid dibahagi kepada 3 kumpulan. TMK
14/11 dan Gerakan murni semasa aktiviti Mengenalpasti
18/11 bergerak mengikut muzik. 2. Murid membuat gerakan kreatif mengikut Kerajinan

Anis Huda DISEMBER 2015


RPT KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 SK SEKSYEN 20, SHAH ALAM

1.3 Bergerak mengikut muzik. lagu yang didengarkan. (Lagu Asli)

3. Setiap kumpulan membuat persembahan.

43
21/11 AKTIVITI AKHIR TAHUN ANJURAN SEKOLAH
25/11

Anis Huda DISEMBER 2015