Anda di halaman 1dari 15

STANDARD

MINGG
TAJUK KANDUNG STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
U AN
T TAFSIRAN
1. MARI 1 Pengerti 1.1.1 Menyatakan P
1 BELAJAR ansejara pengertian
4-8 JAN SEJARA h sejarah dan sumber sejarah. 1 Murid mengetahui tentang
H dan 1.1.2 Mengenal pasti konsep pengertian dan
kemahiran masa kemahiransejarah.
sejarah. silam dan ruang berdasarkan
2 Murid memahami pengertian
garis masa dan kronologi. 2
11-15 dan kemahiran sejarah
JAN K 1.1.7 Menyatakan
kepentingan pengurusan
masa dalam kehidupan
harian.

3 Murid boleh menerangkan


3 1. MARI1.1Pengertian 1.1.3 Mengenal pasti tentang pengertian dan
18-22 BELAJAR sejarah dan peristiwa kemahiran sejarah dengan
JAN SEJARA kemahiran sejarah mengikut garis masa. memberikan contoh.
H sejarah. 1.1.4 Menyatakan tinggalan
sejarah 4 Murid boleh menguasai
yang terdapat di muzium dan pengertian dan kemahiran
tempat bersejarah. sejarah serta disesuaikan
dengan pelbagai situasi
K 1.1.8 Menyatakan
kehidupan masyarakat masa
lalu dan kesinambungannya
dengan
masa kini.

5 Murid boleh membuat


4 1. MARI1.1Pengertian 1.1.5 Menjelaskan sebab dan penilaian tentang pengertian
25-29 BELAJAR sejarah dan akibat dan kemahiran sejarah dalam
SEJARA kemahiran dalam peristiwa bersejarah. kehidupan seharian.

1
JAN H sejarah. 1.1.6 Menyatakan
kepentingan 6 Murid boleh menjadi pemudah
sejarah dalam kehidupan. cara kepada rakan
menerangkan tentang
K 1.1.9 Menjelaskan kemahiran pemikiran sejarah
kepentingan menghargai
warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.

STANDARD
MINGG STANDARD PRESTASI
TAJUK KANDUNG STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
U AN
T TAFSIRAN
5 1. MARI 1.2 1.2.1 Menyatakan biodata P
BELAJAR Pengertian diri. 1 Murid mengetahui tentang
1-5 FEB SEJARAH diri dan 1.2.2 Mengenal pasti pengertian diri dan keluarga.
keluarga salasilah
keluarga. 2 Murid memahami tentang
pengertian diri dan keluarga.
K 1.2.7 Menyatakan adab
yang perlu diamalkan dalam
sesebuah keluarga.

3
6 1. MARI 1.2 1.2.3 Menyatakan pengertian
BELAJAR Pengertian keluarga asas. Murid boleh menerangkan
8-12 SEJARAH
FEB diri dan 1.2.4 Mengenal pasti tentang pengertian diri dan
keluarga panggilan 4 keluarga dengan memberikan
anggota keluarga contoh.
.
K 1.2.8 Menyatakan Murid boleh menguasai
kepentingan penggunaan 5 pengertian diri dan keluarga
panggilan dalam institusi dalam pelbagai situasi.
keluarga.

7 1. MARI

2
15-19 BELAJAR 1.2 1.2.5 Menjelaskan Murid boleh membuat penilaian
FEB SEJARAH Pengertian perkembangan tentang pengertian diri dan
diri dan diri dan keluarga mengikut keluarga serta menghubung kait
keluarga garis masa. dengan peranan setiap ahli
1.2.6 Menyatakan peristiwa 6 keluarga bagi mewujudkan
bersejarah dalam keluarga. keluarga bahagia.

K 1.2.9 Menyatakan Murid berupaya menjadi


keistimewaan mewujudkan pemudah cara untuk
keluarga asas. menerangkan kepada rakan
konsep keluarga
bahagia.

STANDARD
MINGGU STANDARD PRESTASI CATATAN
TAJUK KANDUNG STANDARD PEMBELAJARAN
AN
T TAFSIRAN
8 1.MARI 1.3 Sejarah 1.3.1 Menyatakan nama dan P
22-26 BELAJAR sekolah alamat
FEB SEJARA sekolah dengan lengkap. 1 Murid mengetahui tentang
H 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sejarah sekolah.
sekolah.
Murid memahami tentang
K 1.3.7 Menjelaskan 2 sejarah sekolah.
tanggungjawab diri sebagai
warga sekolah Murid boleh menerangkan
3 tentang sejarah sekolah
dengan memberikan contoh.
9 1. MARI 1.3 Sejarah 1.3.3 Menceritakan sejarah
29 FEB- BELAJAR sekolah penubuhan sekolah. Murid boleh menguasai
4 MAC SEJARAH 1.3.4 Menyatakan cogan kata,
4 maklumat tentang sejarah
visi
dan misi sekolah. sekolah dalam pelbagai situasi.

Murid boleh membuat


K 1.3.8 Mengenal pasti 5
usaha-usaha penilaian tentang maklumat

3
untukmengekalkan sejarah sekolah dan
kebersihan dan keindahan menghubung kait dengan
sekolah. peranan setiap warga sekolah
6 bagi membangunkan
kecemerlangan sekolah.

Murid boleh mengemukakan


idea yang rasional tentang
sekolah sebagai institusi
10 1. MARI 1.3 Sejarah 1.3.5 Menyatakan maksud pendidikan yang perlu
7-11 BELAJAR sekolah warna dibanggakan.
MAC SEJARAH dan symbol pada lencana dan
bendera sekolah.
1.3.6 Menyatakan struktur
oganisasi
pentadbiran sekolah.

K 1.3.9 Menyatakan sekolah


sebagai sesebuah institusi
pendidikan yang perlu
dibanggakan.

STANDAR
D STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU TAJUK
KANDUNG PEMBELAJARAN
AN
TP TAFSIRAN
11 1.MARI 1.4 1.4.1 Menyatakan alamat
21-25 BELAJAR Kawasan tempat
MAC SEJARAH tempat tinggal dengan lengkap.
tinggal 1.4.2 Menyatakan lokasi 1 Murid mengetahui tentang
murid. tempat tinggal. sejarah kawasan tempat
tinggal.

4
K1.4.7 Menyatakan 2 Murid memahami tentang
tanggungjawab menjaga sejarah kawasan tempat
kemudahan awam di tinggal.
kawasan setempat.
3 Murid boleh menerangkan
tentang sejarah kawasan
12 1.MARI 1.4 1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal dengan
28 MAC- BELAJAR Kawasan tempat 4 memberikan contoh.
1 APR SEJARAH tempat tinggal.
Murid boleh menguasai
tinggal 1.4.4 Menyatakanbentuk
maklumat tentang sejarah
murid. muka
5 kawasan tempat tinggal
bumi kawasan tempat
dalam pelbagai situasi.
tinggal.
Murid membuat penilaian
K 1.4.8 Menyatakan tentang peranan masyarakat
kepentingan mengindahkan setempat bagi
persekitaran tempat tinggal. 6 memakmurkan kawasan
tempat tinggal mereka.

13 1.MARI 1.4 1.4.5 Menyatakan Murid boleh memberikan


4-8 APR BELAJAR Kawasan keistimewaan pandangan yang rasional
SEJARAH tempat kawasan tempat tinggal. tentang peranan masyarakat
tinggal 1.4.6 Menjelaskan tokoh di kawasan tempat tinggal
murid kebanggaan setempat yang perlu dihargai.

K 1.4.9 Menyatakan
sejarahtempat tinggal
sebagai perkara yang
perludihargai

STANDARD
MINGG STANDARD PRESTASI CATATAN
TAJUK KANDUNG STANDARD PEMBELAJARAN
U AN
T TAFSIRAN
P

5
14 2. 2.1 Zaman 2.1.1 Menyatakan maksud
11-15 ZAMAN Air Zaman
AIR Batu. Air Batu. 1 Murid mengetahui tentang
APR
BATU Zaman Air Batu.
K 2.1.4 Menyatakan
keperluan menghargai alam Murid memahami tentang
2 Zaman Air Batu.
sekitar.

Murid boleh menerangkan


15 2. 2.1 Zaman 2.1.2 Menyatakan perubahan 3 tentang Zaman Air Batu
18-22 ZAMAN Air yang dengan memberikan contoh.
APR AIR Batu. berlaku pada Zaman Air Batu.
BATU Murid boleh menguasai
K 2.1.5 Menyatakan sikap 4 pengetahuan tentang Zaman
yang perlu diamalkan dalam Air Batu dalam menghargai
menjaga alam sekitar. kehidupan masa kini.
5 Murid boleh membuat
penilaian tentang perubahan
16 2. 2.1 Zaman 2.1.3 Menamakan benua dan yang berlaku pada Zaman Air
25-29 ZAMAN Air lautan Batu dan dihubungkaitkan
APR AIR Batu. di dunia selepas pencairan dengan perubahan alam
BATU air 6 sekitar.
batu
Murid boleh menzahirkan idea
K 2.1.6 Menyatakan yang rasional bagi merancang
keperluan menghargai alam masa depan negara.
sekitar.

MINGGU TAJUK STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN

6
KANDUNG
PEMBELAJARAN
AN
TP TAFSIRAN
17 3. 3.1Kehidupa 3.1.1 Menyatakan maksud
2-6 MEI ZAMAN nmanusia prasejarah. 1 Murid tahu tentang kehidupan
PRASEJA prasejarah. manusia prasejarah.
RAH 3.1.2 Menyatakan lokasi
prasejarah. Murid memahami tentang
2 kehidupan manusia
K 3.1.6 Menyatakan prasejarah.
kepentingan menghargai
tinggalan sejarah. Murid boleh menerangkan
3
tentang kehidupan manusia
prasejarah dengan
18 3. 3.1Kehidupa 3.1.3 Menyatakan kegiatan
9-13 MEI memberikan contoh.
ZAMAN nmanusia masyarakat prasejarah. 4
PRASEJA prasejarah.
Murid boleh menguasai
RAH 3.1.4 Mengenal pasti alatan
dan maklumat tentang kehidupan
kegunaan masyarakat manusia prasejarah dan
prasejarah. menghubungkaitkan dengan
5 kehidupan masa kini.
K 3.1.7 Menyatakan
persediaan untuk Murid boleh membuat
menghadapi perubahan penilaian tentang kehidupan
persekitaran. manusia prasejarah dengan
kehidupan masa kini.
6
19 3.ZAMA 3.1Kehidupa 3.1.5 Menyatakan Murid boleh menzahirkan idea
16-20 N nmanusia kepercayaan
yang rasional untuk
MEI PRASEJA prasejarah. manusia prasejarah
RAH menyelesaikan masalah dan
K 3.1.8 Menyatakan sikap cabaran pada masa depan.
manusia prasejarah yang
perlu dicontohi.

7
STANDARD
MINGG STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
TAJUK KANDUNGA
U PEMBELAJARAN
N
TP TAFSIRAN
20 4. 4.1 4.1.1 Menamakan
KERAJAAN Kedudukan kerajaan- 1 Murid tahu tentang kedudukan
23- MELAYU kerajaan- kerajaan Melayu Awal. kerajaan-kerajaan Melayu
27MEI AWAL kerajaan awal.
Melayu 4.1.2 Mengenal pasti lokasi
awal. kerajaan-kerajaan Melayu 2 Murid memahami tentang
Awal pada peta Malaysia. kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal.
K 4.1.5 Menyatakan
3
keistimewaan kerajaan- Murid boleh menerangkan
kerajaan Melayu Awal. tentang kedudukan kerajaan-
kerajaan Melayu awal dengan
4 contoh.
21 4. 4.1 4.1.3 Menamakan laut,
13-17 KERAJAAN Kedudukan selat,
JUN MELAYU kerajaan- teluk dan pulau pada peta Murid boleh menguasai
AWAL kerajaan di sekitar kerajaan Melayu maklumat tentang kerajaan-
5
Melayu Awal. kerajaan Melayu awal dalam
awal. menghargai warisan.
K 4.1.6
Menyatakankeperluanmenja Murid boleh membuat
gakebersihanpesisiranpanta penilaian maklumat tentang
i. 6 kerajaan-kerajaan Melayu awal
dan dihubungkaitkan dengan
22 4. 4.1 4.1.4 Menyatakan aktiviti kehidupan masa kini.
20-24 KERAJAAN Kedudukan berasaskan laut dalam
JUN MELAYU kerajaan- kerajaan-kerajaan Melayu. Murid boleh menzahirkan idea
AWAL kerajaan yang rasional tentang
Melayu K 4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai
23 awal. kepentingan menghargai
27 kemakmuran negara.
kemakmuran negara.
JUN-1

8
JUL

STANDARD
MINGG STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
TAJUK KANDUNGA
U PEMBELAJARAN
N
TP TAFSIRAN
24 5.TOKOH 5.1 Tokoh- 5.1.1 Menyatakan maksud
4-8 TERBILAN tokoh tokoh 1 Murid mengetahui tentang
JUL G terbilang terbilang. tokoh-tokoh terbilang
KESULTAN Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka.
AN Melayu K 5.1.4 Menyatakan
25 MELAYU Melaka. keistimewaan tokoh-tokoh 2 Murid memahami tentang
18-22 MELAKA terbilang Kesultanan Melayu tokoh-tokoh terbilang
JUL Melaka dalam pembentukan Kesultanan Melayu Melaka.
sahsiah individu. Murid boleh menerangkan
3
tentang tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka
26 5.TOKOH 5.1 Tokoh- 5.1.2 Menjelaskan dengan contoh.
18-22 TERBILAN tokoh kedudukan 4
JUL G terbilang tokoh-tokoh terbilang dalam Murid boleh menguasai
KESULTAN Kesultanan masyarakat Melayu lama. maklumat tentang tokoh-tokoh
AN Melayu terbilang Kesultanan Melayu
MELAYU Melaka. K 5.1.5 Menjelaskan Melaka untuk diteladani.
MELAKA tentang nilai-nilai murni Murid boleh membuat
masyarakat dahulu yang 5
penilaian tentang tokoh-tokoh
dapat dicontohi.

9
terbilang Kesultanan Melayu
27 5. TOKOH 5.1 Tokoh- 5.1.3 Menyatakan peranan Melaka dan dihubungkaitkan
25-29 TERBILAN tokoh jawatan tokoh terbilang dengan kehidupan masa kini.
JUL G terbilang dalam membangunkan
KESULTAN Kesultanan Kesultanan Melayu Murid boleh menzahirkan idea
AN Melayu Melaka. yang rasional tentang
MELAYU Melaka. kepentingan mengenang jasa
28 MELAKA K 5.1.6 Menyatakan tokoh-tokoh terbilang.
1-5 kepentingan menghargai
0GS tokoh-tokoh terbilang
Kesultanan Melayu Melaka
dan masyarakat. 6

MINGG STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN


TAJUK
U KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN
29 5. TOKOH 5.2 5.2.1 Menyatakan latar
8-12 TERBILAN Parameswara belakang 1 Murid mengetahui tentang
OGS G sebagai Parameswara sebagai Parameswara sebagai
KESULTAN pengasas pengasas Melaka. pengasas Kesultanan Melayu
AN Kesultanan Melaka.
MELAYU Melayu K 5.2.5 Menyatakan sifat-
MELAKA Melaka. sifat kepimpinan tokoh Murid memahami tentang
yang boleh dicontohi. 2
Parameswara sebagai
30 pengasas Kesultanan Melayu
5.TOKOH 5.2 5.2.2 Menjelaskan
15-19 TERBILAN Parameswara rentetan Melaka.
3
OGS G sebagai peristiwa perjalanan
KESULTAN pengasas Parameswara dari Murid boleh menerangkan
AN Kesultanan Palembang ke Melaka. tentang Parameswara sebagai
MELAYU Melayu pengasas Kesultanan Melayu
MELAKA Melaka. K 5.2.5 Menyatakan sifat- Melaka dengan contoh.
sifat kepimpinan tokoh 4
yang boleh dicontohi

10
Murid boleh menguasai
31 5.TOKOH 5.2 5.2.3 Menyatakan maklumat tentang
22-26 TERBILAN Parameswara peristiwa Parameswara sebagai
OGS G sebagai pembukaan Melaka.
pengasas Kesultanan Melayu
KESULTAN pengasas
AN Kesultanan K 5.2.6 Menyatakan Melaka untuk diteladani.
MELAYU Melayu kepentingan menghargai
Murid boleh membuat
MELAKA Melaka. sumbangan seseorang
pemimpin yang dihormati penilaian tentang
dalam masyarakat Parameswara sebagai
pengasas Kesultanan Melayu
Melaka dan dihubungkaitkan
32 5.TOKOH 5.2 5.2.4 Menyatakan asal dengan kehidupan masa kini.
TERBILAN Parameswara usul nama
29 G sebagai Melaka berdasarkan Murid boleh menzahirkan idea
5
OGS-2 KESULTAN pengasas pelbagai sumber. yang rasional tentang warisan
SEPT AN Kesultanan
kesultanan Melayu Melaka
MELAYU Melayu K 5.2.7 Menjelaskan
MELAKA Melaka. kewujudan Kesultanan dengan institusi beraja.
Melayu Melaka sebagai
warisan yang dibanggakan 6

11
STANDARD
MINGG STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
TAJUK KANDUNGA
U PEMBELAJARAN
N
TP PRESTASI
33 5.TOKOH 5.3 Tun 5.3.1 Menyatakan riwayat
5-9 TERBILAN Perak hidup Tun Perak. 1 Murid mengetahui tentang
SEPT G sebagai K 5.3.5 Menyatakan sifat- Parameswara sebagai pengasas
KESULTAN Bendahara sifat kepimpinan tokoh Kesultanan Melayu Melaka.
AN Melaka. yang boleh dijadikan
MELAYU contoh. 2 Murid memahami tentang
MELAKA Parameswara sebagai pengasas
Kesultanan Melayu Melaka.
34 5.TOKOH 5.3 Tun 5.3.2 Menyenaraikan 3 Murid boleh menerangkan
19-23 TERBILAN Perak Sultan Melaka semasa Tun tentang Parameswara sebagai
SEPT G sebagai Perak menjadi Bendahara. pengasas Kesultanan Melayu
KESULTAN Bendahara K 5.3.6 Melaka dengan contoh.
35 AN Melaka. Menghubungkaitkan
26-30 MELAYU kebijaksanaan tokoh dalam Murid boleh menguasai
SEPT MELAKA membentuk sahsiah 4
maklumat tentang Parameswara
individu. sebagai pengasas Kesultanan

12
Melayu Melaka untuk diteladani.
36 5.TOKOH 5.3 Tun 5.3.3 Menyatakan
3-7 TERBILAN Perak kebijaksanaan Tun Perak Murid boleh membuat penilaian
OKT G sebagai dalam menangkis serangan tentang Parameswara sebagai
KESULTAN Bendahara Siam di Melaka. pengasas Kesultanan Melayu
AN Melaka. K 5.3.6 Melaka dan dihubungkaitkan
MELAYU Menghubungkaitkan dengan kehidupan masa kini.
MELAKA kebijaksanaan tokoh dalam
membentuk sahsiah Murid boleh menzahirkan idea
individu. yang rasional tentang warisan
kesultanan Melayu Melaka
dengan institusi beraja.
37 5.TOKOH 5.3 Tun 5.3.4 Menyatakan peranan
10-14 TERBILAN Perak Tun Perak dalam membina
OKT G sebagai kegemilangan Kesultanan 5
KESULTAN Bendahara Melayu Melaka.
AN Melaka. K 5.3.7 Menyatakan
MELAYU kepentingan nilai ketaatan
MELAKA dan kesetiaan kepada 6
pemimpin.

13
STANDARD
MINGG STANDARD
TAJUK KANDUNG STANDARD PRESTASI CATATAN
U PEMBELAJARAN
AN
TP PRESTASI
38 5.TOKOH 5.4 Hang 5.4.1 Menyatakan riwayat
1 Murid mengetahui tentang Hang
17-21 TERBILAN Tuah hidup Hang Tuah.
Tuah sebagai Laksamana Melaka.
G sebagai
OKT
KESULTAN Laksamana K 5.4.4 Menyenaraikan
2 Murid memahami tentang Hang
39 AN Melaka. sifat-sifat kesetiaan tokoh
Tuah sebagai Laksamana Melaka.
24-28 MELAYU kepada institusi beraja.
MELAKA
3 Murid boleh menerangkan
OKT
tentang peranan Hang Tuah
sebagai Laksamana Melaka
dengan contoh.
40 5.TOKOH 5.4 Hang 5.4.2 Menyatakan peranan 4
31 TERBILAN Tuah Hang Tuah sebagai Murid boleh menguasai
G sebagai Laksamana. maklumat Hang Tuah sebagai
OKT-4 KESULTAN Laksamana Laksamana Melaka untuk
AN Melaka. K 5.4.5 Menyatakan 5 diteladani.
NOV MELAYU kebijaksanaan tokoh dalam
MELAKA menyelesaikan sesuatu Murid boleh membuat penilaian
masalah. tentang Hang Tuah sebagai
41
Laksamana Melaka dan
7-11 6 dihubungkaitkan dengan
kehidupan
NOV masa kini.

14
Murid boleh menzahirkan idea
yang rasional tentang
menghargai sumbangan tokoh
dalam memelihara kedaulatan
negara.

42 5.TOKOH 5.4 Hang 5.4.3 Menjelaskan


TERBILAN Tuah peristiwa pertarungan
14-18 G sebagai antara Hang Tuah dengan
KESULTAN Laksamana Hang Jebat dalam Hikayat
NOV
AN Melaka. Hang Tuah.
MELAYU
MELAKA K 5.4.6 Menyatakan
tanggungjawab rakyat
43 dalam mempertahankan
21-25 kedaulatan beraja.

NOV

15