Anda di halaman 1dari 4

TALON-TALON ELEMENTARY Baitang/Antas (Grade

GRADES 1 TO Paaralan (School) GRADE VI


SCHOOL Level)
12
Guro (Teacher) REESA A. SALAZAR Asignatura (Learning ENGLISH
DAILY LESSON Area)
Petsa/Oras (Teaching MARCH 13-17, 2017 Markahan (Quarter) FOURTH GRADING
Date & Time)

Bilang ng Linggo (Week No.) WEEK Lunes (Monday) Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
08 03/13/2017 (Tuesday) (Wed.) (Thurs.) (Friday)
03/14/2017 03/15/2017 03/16/2017 03/17/2017
I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content
Standards)
B.Pamantayan sa Pagganap (Performance
Standards)
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning *Respond in writing *Respond in writing Recall lessons learned Given the forty-item test Given the forty-item
Competencies) based on stimuli and based on stimuli and in fourth grading the grade six pupils test the grade six pupils
triggers. triggers. period. were able to answer were able to answer
*Write an application *Write an application with 85% level of with 85% level of
letter. letter. accuracy. accuracy.
II.NILALAMAN (Content) Writing an Application Writing an Application Review for Fourth Fourth Periodic Test Fourth Periodic Test
Letter Letter Periodic Test
III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Test Paper Test Paper
Resources)
A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide English For You and Me English For You and English For You and English For You and Me English For You and
Pages) 6 pp57-58 Me 6 pp57-58 Me 6 Unit 4 6 Me 6
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral English For You and Me English For You and English For You and English For All Times English For All Times
(Learners Materials Pages) 6 pp156-181 Me 6 pp156-181 Me 6 Unit 4
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages) English For You and Me English For You and
6 Me 6
4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning
Resource (Additional Materials from Learning Resources
(LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other English For All Times
Learning Resources) Unit 4
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o Preparation: Have the Preparation: Have the
pagsisimula ng aralin (Review Previous pupils ready to take the pupils ready to take the
Lessons) test. Prayer. test. Prayer.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Display Wanted Display Wanted Recall all the lessons
(Establishing purpose for the Lesson) Advertisements from Advertisements from discussed.
newspaper or classified newspaper or classified
ads. Let the pupils go ads. Let the pupils go
over these ads. over these ads.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa If you are looking for a If you are looking for a Giving of Raising of standards in Raising of standards in
bagong aralin (Presenting examples job, what would you do job, what would you do generalizations of each taking the test. taking the test.
/instances of the new lessons) to be able to get one? to be able to get one? lesson.
Have you come across Have you come across
with an application letter with an application
before? letter before?
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at Reading a sample Reading a sample Games. Reading of directions. Reading of directions.
paglalahad ng bagong kasanayan #1 application letter. application letter.
(Discussing new concepts and practicing
new skills #1.
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at a. Why did Danilo write a a. Why did Danilo Board Work, Test Proper Test Proper
paglalahad ng bagong kasanayan #2 letter of application write a letter of Recitations
(Discussing new concepts & practicing b. What qualifications and application
new skills #2) experiences did he b. What qualifications
mention? and experiences did he
c. How did he end his mention?
letter? c. How did he end his
d. What are the parts of letter?
the application letter? d. What are the parts of
e. How is the application the application letter?
letter different from a e. How is the
friendly letter? application letter
f. What part of the different from a
application letter is friendly letter?
present that cannot be f. What part of the
found in a friendly application letter is
letter? present that cannot be
found in a friendly
letter?
F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Pupils work on the Pupils work on the
Formative Assessments 3) following exercise which following exercise
Developing Mastery (Leads to Formative may be written on a chart. which may be written
Assessments 3) The following are parts of on a chart. The
an application letter. following are parts of
Copy them in the correct an application letter.
order. Copy them in the
correct order.
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw- Direct the pupils Direct the pupils
araw na buhay (Finding Practical attention to page 277 attention to page 277
Applications of concepts and skills in Language. Have them Language. Have them
daily living) read Normans letter. read Normans letter.
Answer the questions on Answer the questions
page 159. on page 159.
H. Paglalahat ng Aralin (Making
Generalizations & Abstractions about the
lessons)
I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Write an opinion letter Write an opinion letter Short Quiz Checking Checking
Learning) about this topic Waste about this topic Waste
Management Project Management Project
J. Karagdagang gawain para satakdang- Copy at least 2 letters to Copy at least 2 letters
aralin at remediation (Additional the editor from any of the to the editor from any
activities for application or remediation) newspaper available at of the newspaper
home. available at home.
V.MGA TALA (Remarks)
VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of
learners who earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para
sa remediation (No.of learners who requires additional acts.for
remediation who scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-
aaralnanakaunawasaaralin? (Did the remedial lessons work?
No.of learners who caught up with the lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of
learners who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos?
Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked
well? Why did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngaking
punongguro at superbisor? (What difficulties did I encounter
which my principal/supervisor can help me solve?)
G.
Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongib
ahagisamgakapwakoguro? (What innovations or localized
materials did I used/discover which I wish to share with
other teachers?)