Anda di halaman 1dari 13

ADVANCED

BRAIN PERFORMANCE
PROGRAMME
TOOLS THAT CHANGE YOUR LIFE
Remember the mind is your best muscle...
BIG ARMS can move rocks,
but BEST WORDS can move mountains...
Ride the brain train for success....
Sylvester Stallone
ADVANCED BRAIN PERFORMANCE PROGRAMME (ABPP)
Tahukah kita otak adalah organ yang menguruskan segala-
galanya. Otak mengurus diri, keluarga, anak-anak dan sekeliling.
Dengan pengurusan otak yang berkesan akan memungkinkan
dan membolehkan seseorang menjadi manusia yang lebih
berkualiti dalam menguruskan kehidupan di tahap maksima
bersesuaian dengan potensi dan keunikan yang dikurniakan
kepada setiap dari kita.

Selain itu, otak juga menjadi punca kepada isu yang bersarang
dan membelenggu dibahagian kepala manusia yang mana jika
dibiarkan berlarutan akan mengurangkan nilai kepada
perkembangan dan kesihatan otak dan sekaligus akan
membentuk struktur-struktur minda seperti system kepercayaan,
persepsi, nilai, prinsip, sikap, dan keputusan yang akan
menghasilkan patern kelakuan perilaku negatif tanpa disedari
dalam proses pengendalian diri seseorang.

Bayangkan seandainya intervensi dalam mengendali


permasalahan diri setiap manusia tidak dikendalikan dengan baik
malahan tidak tepat dengan isu yang dihadapi apakah yang
akan berlaku?. Kekaburan proses minda ini akan menyebabkan
ego semakin menebal dan jika tidak dibendung akan
menyebabkan pelbagai masalah tingkahlaku akan berlaku dan
berulang.
APAKAH YANG AKAN BERLAKU APABILA FUNGSI OTAK DAN
STRUKTUR MINDA SESEORANG TIDAK DIBANGUNKAN DENGAN
BETUL?

1. Kurang arif tentang pengawalan dan keperluan diri yang


betul.
2. Tidak dapat mengenalpasti bahagian otak manakah
menjadi punca kepada isu yang didepani dan akan
menyebabkan masalah menjadi semakin rumit.
3. Menjalankan intervensi jauh dari bahagian yang menjadi
punca kepada isu seseorang.
4. Kesilapan-kesilapan tindakan dan keputusan yang
menyumbang kepada kesan jangka pendek, sederhana
dan panjang hasil dari struktur minda yang rigid, bercelaru
dan kabur.
5. Sukar melakukan perubahan diri.
6. Bermasalah dalam berinteraksi.
7. Perilaku tidak selari dengan tuntutan realiti.
8. Prestasi diri menurun.
9. Konflik diri.
ABPP ADALAH JAWAPAN TERBAIK dalam menagani isu ini. Modul
khusus dan terkini ini di hasilkan dan di olah sebaiknya berdasarkan
bidang:

NEUROSCIENCE
NEUROCHEMICAL
BRAIN IMAGING
CLINICAL
COGNITIVE PSYCHOLOGY

dan juga Aplikasi teknik terampuh berkaitan pengurusan minda


(linguistic) iaitu:

MIND COACHING TECHNIQUE


MIND SET STRUCTURE
THINKING PATTERN
LANGUAGE & BEHAVIOR PROFILING
SELF PERFORMANCE

ABPP adalah kaedah yang digunapakai untuk mengurangkan


kadar pengulangan kes dan mampu memberikan kesan
perubahan perilaku jangka panjang kepada seseorang.
Pendekatannya mengambil kira aspek NEURO PSIKO-BIO-SOCIO-
LINGUA-SPIRITUAL. Secara spesifiknya ia mengambil berat tentang
faktor bagaimana otak berfungsi, cara hidup, pemakanan, sosial,
spiritual, bahasa dan pemikiran yang digunakanan oleh seseorang.
Berikut adalah teknik pembelajaran yang telah digabungjalin yang
mana hasilnya mampu meningkatkan daya empat kuasa mutlak diri
individu dalam melakukan perubahan diri yang berkekalan dalam
pelbagai situasi:

KUASA BERFIKIR
KUASA BEREMOSI
KUASA BERTINDAK
KUASA BERCAKAP

REWIRE YOUR BRAIN


BRAIN PROFILING MENGETAHUI SECARA BERKESAN TENTANG FUNGSI-
FUNGSI DAN BAHAGIAN OTAK
MEMBUAT IDENTIFIKASI BAHAGIAN OTAK SENDIRI
YANG MEMERLUKAN PERHATIAN
HEALING THE ADDICTED BRAIN MENEROKA BAHAGIAN OTAK YANG LAZIMNYA
HOW ATTENTION WORKS MENIMBULKAN ISU KEPADA MANUSIA
GOD SPOT MEMAHAMI BAGAIMANA FUNGSI OTAK DAN MINDA
ENGAGING THE RIGHT PART OF THE BRAIN DURING MAMPU MENGUBAH HABIT LAMA KEPADA HABIT YANG
CONFLICTS DIKEHENDAKI
MENGENDALI OTAK SECARA SEDAR SEMASA TEKANAN
DAN KONFLIK
MEMBINA TITIK FOKUS UNTUK MENCAPAI MATLAMAT
NUEROCHEMICAL STIMULATION MEMAHAMI CARA MENGAKTIFKAN NEUROCHEMICAL
BRAIN RULES PENTING DI DALAM OTAK
MOOD BOOSTER MEMPELAJARI AKTIVITI, CARA HIDUP DAN
PEMAKANAN YANG BERSESUAIAN UNTUK PENJAGAAN
OTAK DAN MINDA
MIND HACKING TECHNIQUE
LANGUAGE & BEHAVIOUR PROFILING MENGURANGKAN PERATUS TIDAK COMPLIANT
SESEORANG APABILA DIBERI TUGASAN
LIFE CONTEXT CIRCLE
MENGAPLIKASIKAN KAEDAH MENYUSUN ATUR DAN
MEMADANKAN KOMUNIKASI MELALUI PERKATAAN
BERTEPATAN DENGAN PATERN BERFIKIR DAN
TINGKAHLAKU SESEORANG DALAM PELBAGAI
SITUASI
MEMAHAMI BAGAIMANA CARA MEMPENGARUHI,
MEMOTIVASI DAN MEMBINA KEPUTUSAN MELALUI
CARA PEMPROSESAN MAKLUMAT SESEORANG
HAPPINESS BY DESIGN MENGEKALKAN KEADAAN PUNCAK DIRI
STATE MANAGEMENT MENGHUBUNG FUNGSI DIANTARA OTAK EMOSI DAN
OTAK LOGIK
THE MAP IS NOT THE TERRITORY
MENGETAHUI KAEDAH MENGENDALI DAN
MERASIONALKAN DIRI DALAM SITUASI KERJA DAN
KEHIDUPAN DARI SUDUT FISIOLOGI, EMOSI,
KOGNITIF DAN TINGKAHLAKU SECARA SEDAR
INTERNAL REPRESENTATION SYSTEM MENGENALPASTI SISTEM DERIA DAN PANCAINDERA
YANG DIGUNAKAN OLEH SESEORANG SEMASA
MODALITI & SUBMODALITI
PENCERAPAN MAKLUMAT BERLAKU DAN
META MODEL BAGAIMANA MENGGUNAKANNYA DENGAN
SCANIA TRUCK IN MIND BERKESAN
MEMAHAMI BAGAIMANA PENAPIS-PENAPIS MINDA
(SISTEM KEPERCAYAAN, NILAI, PRINSIP, BAHASA
MEMORI DAN KEPUTUSAN) SESEORANG
DIGUNAKAN SEMASA KOMUNIKASI BERLAKU DAN
MEMBENTUK KELAKUAN
MENGENALPASTI BAHAGIAN OTAK YANG
DIAKTIFKAN MELALUI BAHASA YANG DIGUNAKAN
DALAM KOMUNIKASI
MENGGUNAKAN TEKNIK MATCHING & MIRRORING
MELALUI SISTEM PILIHAN MODALITI (DERIA) DAN
SUBMODALITI (PREDIKAT DAN BAHASA) UNTUK
MENGHASILKAN KOMUNIKASI TEPAT DAN
BERKESAN
MENGENALPASTI KESILAPAN CARA BERFIKIR DAN
PENGGUNAAN PERKATAAN YANG BOLEH
MENDATANGKAN MASALAH DALAM KOMUNIKASI
HYPNOTIC COMMUNICATION MENGAPLIKASIKAN BAHASA BERPENGARUH DALAM
KOMUNIKASI DAN MEMBINA HUBUNGAN
MAGIC OF RAPPORT
MEMAHAMI PERKATAAN-PERKATAAN MAJIS YANG
POWERFUL WORDS IN INFLUENCE MEMPUNYAI KUASA MEMPENGARUHI DALAM
KOMUNIKASI
BRAIN LISTENING SKILLS MENSTRUKTUR SEMULA PATERN THINKING DIRI
YANG JELAS DALAM MEWUJUKDAN SIKAP MENTAL
CLEAN LANGUAGE
POSITIF (PMA)
THE ART OF THERAUPUTIC FRAME & MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DALAM KOMUNIKSI
REFRAMING DENGAN LEBIH TEPAT, TERSUSUN DAN BERKESAN
BLAMESTORMING & THE ART OF FEEDBACK MENGAKTIFKAN KEMAHIRAN PENDENGARAN &
PROCESS VS CONTENT PENERIMAAN MAKLUMAT PADA TAHAP MAKSIMUM
MENGELAKKAN PERKATAAN BIAS YANG WUJUD
DALAM PETA PEMIKIRAN YANG BOLEH
MENGGAGALKAN KOMUNIKASI
MEMAHAMI KAEDAH MIND COACHING TEKNIK
DALAM MEMBANTU KLIEN MENJELASKAN
MATLAMAT SEBENAR
MENAMBAH BANYAK AKSES KEPADA PEAK
PERFORMANCE DIRI DAN INDIVIDU LAIN
SCORE MODEL FOR PERFORMANCE MENGENALPASTI MASALAH DAN PENYEBAB KEPADA
- SYMPTOMS KEADAAN SEMASA DAN MENGENALPASTI SUMBER
YANG BOLEH MEMBENTUK KEPADA KEADAAN
- CAUSES
SEBENAR YANG DIINGINI
- OUTCOMES
MENGGUNAKAN TEKNIK SCORE UNTUK MEMBINA
- RESOURCES
TUGASAN DENGAN JELAS UNTUK MENCAPAI
- EFFECTS MATLAMAT
LOGICAL LEVEL MODEL INI MEMBOLEHKAN SESEORANG
- PERSEKITARAN MENYUSUN DAN MENGUMPUL MAKLUMAT UNTUK
SESUATU PERUBAHAN. SATU PERUBAHAN DI
- PERLAKUAN
PERINGKAT YANG LEBIH ATAS AKAN MENGUBAH
- ILMU & KEMAHIRAN SEGALANYA DIPERINGKAT BAWAH
- KEPERCAYAAN & NILAI
- IDENTITI
- ROHANI
THE MINDFULNESS FOR LIFE IT SHOWS YOU HOW TO APPLY MINDFULNESS
* AKTIVITI TECHNIQUES TO YOUR OWN LIFE WHETHER YOU
NEED HELP WITH MEDICAL CONDITIONS, PERSONAL
DEVELOPMENT OR SPIRITUAL DEVELOPMENT
NEUROBIC EXERCISE & FAST BRAINWORKOUTS NEUROBICS IS WHAT YOU GET WHEN YOU COMBINE
* AKTIVITI NEUROLOGY WITH AEROBICS. NEUROBICS ARE
MENTAL EXERCISES YOU CAN PERFORM TO ENHANCE
THE ENDURANCE AND POWER OF YOUR BRAIN
BRAIN-MINDED TEAM AKTIVITI OUTDOOR YANG AKAN DILAKUKAN
* AKTIVITI BERDASARKAN KEFAHAMAN DARI SLOT-SLOT YANG
DISAMPIAKAN DAN BAGAIMANA DIAPLIKASI UNTUK
MEMBENTUK PASUKAN MANTAP YANG
BERPAKSIKAN KEPADA MINDA SIHAT DAN LEBIH
FLEKSIBEL DALAM MENCAPAI MATLAMAT SECARA
BERKUMPULAN
ADVANCED BRAIN PERFORMANCE
PROGRAMME

MODULE 1:
Upgrade Your Brain
Upgrade Your Life

MODULE 2:
Mind Coaching /
Change Your Habits,
Change Your Life *Application

MODULE 3:
Comprehensive
Mental Health Boot Camp
Things do not change, We change
Henry David Thoreau