Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK (2012 2016)

1.0 HAL EHWAL MURID

Pengenalan

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian
prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan indentiti sekolah dari
segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.
Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan
harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka
dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara.

OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1. Membangunkan modal insan yang beraklak mulia dengan senantiasa mengamalkan nilai-nilai murni.
2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah
dikalangan murid.
3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama ingin belajar dan menjaga harta benda sekolah yang
akhirnya akan mengurangkan budaya vandalisme.
4. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.
5. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama dikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum
terjalin.
6. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.

1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID


KEKUATAN (STRENGTH-S)
S1 Kerja berpasukan dalam Organisasi
S2 Suasana persekitaran yang selamat dan aman.
S3 65% pelajar tinggal di berhampiran sekolah
S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.
S5 Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.
S6 Mempunyai Servis Kontraktor Kantin Swasta.
S7 Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah
S8 Bilangan guru setiap unit mencukupi

PELUANG (OPPORTUNITIES-O)
O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.
O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin dan keselamatan sekolah.
O3 Hubungan baik pihak JPN, dan PPD dengan sekolah.
O4 Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin
O5 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.

KELEMAHAN ( WEAKNESS W )
W1 Aspek Prosedur Disiplin yang belum mantap.
W2 Majoriti guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin.
W3 Aspek 3K yang baru sahaja ditubuhkan.
W4 Terdapat blok kelas dan perabot kelas dalam keadaan daif dan rosak.
W5 Sistem perparitan yang tidak sempurna.
W6 Banyak laluan tikus kerana pagar sekolah yang berlubang/runtuh.

ANCAMAN ( TREAT T )
T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan terdapat orang kampung menjual arak dan rokok
T2 Terdapat anjing liar berkeliaran
T3 Jarak sekolah yang sangat hampir dengan jalan utama bahaya untuk keselamatan pelajar semasa datang dan balik sekolah
T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.
T5 Keadaan perabot kelas dalam keadaan kurang memuaskan
T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.
T7 Menerima murid yang mempunyai Prestasi akademik rendah
T8 Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

1.2 PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2012-2016)


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN
Peratusan SSDM Masih terdapat pelajar yang Mencegah masalah Mengadakan program yang Purata SSDM setahun mencapai
yang belum melanggar kes disipin disiplin sebelum mampu untuk meningkatkan 99.9% menjelang 2016.
mencapai 100% disebabkan kurang kawalan dilakukan oleh kawalan terhadap pelajar.
daripada guru. pelajar
Peratusan murid Peratusan tidak hadir ke Menambahkan Mengadakan program Sifar gejala ponteng sekolah di
hadir ke sekolah sekolah bersebab tinggi. peratusan pelajar meningkatkan peratusan kalangan murid menjelang
kurang dari 95%. datang ke sekolah. pelajar yang datang ke 2016.
sekolah.
Keadaan kelas yang Masih terdapat kelas yang Mewujudkan keadaan Mengadakan program yang Sifar gejala ponteng kelas di
tidak kondusif. berada dalam keadaan yang kelas yang kondusif mampu wujudkan suasana kalangan pelajar menjelang
tidak kondusif. untuk PdP. pembelajaran yang kondusif. 2016.
Pengurusan 3K dan Prestasi pengurusan 3K dan Meningkatkan Mengadakan Tahap pengurusan 3K &
SERASI yg baru di SERASI prestasi pengurusan program dan aktiviti SERASI
wujudkan. sekolah masih rendah. 3K dan SERASI yang menyeluruh yang tahap yang maksimum dan
ke tahap yang boleh bagi meningkatkan prestasi 3K sekolah sifar sampah.
dibanggakan. dan SERASI

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2015 -2020)


Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Inisiatif / Unit


Sasaran
Matlamat Prestasi Strategi Bertanggungjawab
Isu Objektif Utama
Strategik
Strategik TOV 2016 2017 2018 2019 2020
(KPI)

Mencegah Meningkatk Purata SSDM 99.88 99.89 99.95 99.97 99.98 99.99 Mengadakan 1. LEMBAGA DISIPLIN
masalah an peratus setahun program yang 2. LEMBAGA TATA
disiplin pencapaian mencapai mampu untuk TERTIB SEKOLAH
Pencapaia sebelum disiplin 99.9% meningkatkan 3. LEMBAGA ASRAMA
n sahsiah dilakukan dalam menjelang kawalan terhadap 4. LEMBAGA
terpuji oleh SSDM. 2016. pelajar. PENGAWAS
oleh pelajar. 5. MAJLIS KETUA
semua KELAS
murid 6. SISTEM
PENGURUSAN
MURID
7. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.

Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk Inisiatif / Unit


Sasaran
Matlamat Prestasi Strategi Bertanggungjawab
Isu Objektif Utama
Strategik
Strategik TOV 2016 2017 2018 2019 2020
(KPI)

Menambah Meningkatk Purata 92 94 95 96 97 98 Mengadakan 1. LEMBAGA DISIPLIN


kan an peratus kehadiran program 2. LEMBAGA TATA
peratusan kehadiran pelajar meningkatkan TERTIB SEKOLAH
pelajar pelajar ke setahun peratusan 3. LEMBAGA ASRAMA
datang ke sekolah mencapai kehadiran pelajar 4. LEMBAGA
sekolah. 95% ke sekolah. PENGAWAS
menjelang 5. MAJLIS KETUA
2017. KELAS
6. SISTEM
PENGURUSAN
MURID
7. BIMBINGAN DAN
KAUNSELING.
Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk
Matlamat Prestasi Inisiatif / Unit
Isu Objektif Utama Sasaran
Strategik Strategi Bertanggungjawab
Strategik
(KPI)

Mewujudka Meningkatk Bilangan 20 25 31 31 31 31 Mengadakan 1. KEBERSIHAN &


n keadaan an tahap 3K kelas yang program KECERIAAN
kelas yang dalam mencapai meingkatkan 2. KESELAMATAN
kondusif setiap markah 3K tahap 3K dalam SEKOLAH DAN
untuk kelas. minimum setiap kelas BENCANA ALAM
pengajaran 80% 3. KESIHATAN DAN
dan menjelang Memohon RAWATAN PELAJAR
pembelajar 2017. bantuan PIBG 4. KANTIN SEKOLAH
an. untuk menaiktaraf
kelas untuk
pengajaran dan
pembelajaran
yang sangat
kondusif.
Anjakan PPPM
Aspirasi Sistem
Aspirasi Murid

Petunjuk
Matlamat Prestasi Inisiatif / Unit
Isu Objektif Utama Sasaran
Strategik Strategi Bertanggungjawab
Strategik
(KPI)

Meningkat Meningkatk Mematuhi 0 5 10 16 16 16 Mengadakan 1. LEMBAGA DISIPLIN


kan tahap an tahap semua aspek program 2. LEMBAGA ASRAMA
kebersihan kesedaran 3K yang meingkatkan 3. LEMBAGA
, warga berdasarkan tahap 3K dalam PENGAWAS
keceriaan, sekolah senarai setiap kelas 4. MAJLIS KETUA
kesihatan tentang semak 3K KELAS
dan aspek yang di Berkerjasalam 5. BIMBINGAN DAN
keselamat kebersihan, sediakan. dengan PIBG KAUNSELING
an sekolah. keceriaan, menjelang dalam 6. GURU
kesihatan 2018. menjayakan PEMBANGUNAN
dan (16 Aspek) program 3K 7. KEBERSIHAN &
keselamata KECERIAAN
8. KESELAMATAN
n sekolah.
SEKOLAH DAN
BENCANA ALAM
9. KESIHATAN DAN
RAWATAN PELAJAR
10. KANTIN SEKOLAH
11. PENDIDIKAN
PENCEGAHAN
DADAH SEKOLAH
(PPDa)
12. DOKUMENTASI DAN
BUKU SEKOLAH
1.3 PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID
BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNG MASA KOS TOV ETR INDIKATOR
JAWAB SUMBER PENCAPAIAN
1 Program Meningkatkan Pengetua, Jan Sekolah Murid ponteng Gejala ponteng Sifar peratusan
Jom Ke kesedaran murid Semua Penolong Kanan, Nov sekolah secara sekolah di kalangan Ponteng sekolah di
Sekolah akan kepentingan Semua Kaunselor, keseluruhan melebihi murid menurun kalangan murid
pendidikan Guru Disiplin 5 % setiap hari. sehingga 0%. menjelang tahun
Semua Guru 2016
2 Program Melahirkan pelajar Pengetua, Jan Sekolah, Murid ponteng kelas Gejala ponteng kelas Sifar peratusan
Jom Masuk yang menghargai dan Semua Penolong Kanan, Nov secara keseluruhan di kalangan murid Ponteng kelas di
Kelas menepati masa Semua kaunselor, menghampiri 5% menurun sehingga kalangan murid
Guru Disiplin setiap hari 0%. menjelang tahun
Semua Guru 2016
3 Program Meningkatkan Pengetua, Jan Sekolah, Secara purata setiap Mengurangkan Sifar kerosakan
Cintai kesedaran dan Semua Penolong Nov PIBG, hari satu meja dan peratusan perabot sekolah
SekolahKu tanggungjawab Kanan, IbuBapa kerusi rosak. kerosakan menjelang
dalam menjaga Semua perabot sekolah. tahun 2016
kesejahteraan Kaunselor,
sekolah Semua Guru
4 Program Mewujudkan budaya Pengetua, Jan Sekolah, Ramai pelajar tidak Menjadikan warga Menjelang tahun
Sekolah selamat di sekolah Semua Penolong Nov PIBG, memahami atau sekolah memahami 2016 tahap
Selamat dan persekitaran Kanan, IbuBapa mengetahui kepentingan menjaga pengurusan
secara berterusan Semua kepentingan menjaga keselamatan keselamatan di
dengan sokongan Kaunselor, keselamatan sepanjang masa. tingkatan kepada
keluarga dan Semua Guru sepanjang masa. 100%.
komuniti.
5 Program 3S Meningkatkan Pengetua, Jan Sekolah, Ramai pelajar tidak Melahirkan pelajar Membentuk peribadi
Senyum kesedaran warga Semua Penolong Nov PIBG, mengetahui yang bersopan pelajar sekolah ini
Sapa sekolah tentang Kanan, IbuBapa kepentingan menjaga santun, ramah mesra agar lebih
Salam pentingnya budi Semua keselamatan dan sedia membantu menghormati guru,
bahasa dalam Kaunselor, sepanjang masa. sepanjang masa. kakitangan sekolah
kehidupan. Semua Guru dan para pelajar itu
sendiri.
6 Program Meningkatkan Pengetua, Jan Sekolah, Peratusan pelajar Penurunan sehingga Melahirkan pelajar
SMART kesedaran tentang Semua Penolong Kanan, Nov PIBG, yang tidak patuh 0% di kalangan yang kemas dan
ketrampilan & Semua kaunselor, IbuBapa etika pakaian murid yang terlibat bersih ssepanjang
kekemasan diri Guru Disiplin menghampiri 5%. tahun.
Semua Guru

PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID


1. Program Jom Ke Sekolah
2. Program Jom Masuk Kelas
3. Program Cintai SekolahKu
Nama Projek
4. Program Sekolah Selamat
5. Program 3S (Senyum Sapa Salam)
6. Program SMART
Objektif Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi, bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.
Tempoh Januari - November
Kumpulan Sasaran Semua pelajar
Guru Terlibat PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah HEM.
Proses Kerja Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan
1. Masalah Pengangkutan
2. Masa terhad
Kekangan
3. Sumber Kewangan
4. Tempat
Pemantauan Pengetua, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan Setiausaha AJK HEM
Penilaian Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semasa ke semasa oleh pemantau
Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang berikutnya nanti

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID


Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan dan seterusnya akan dilaksanakan diperingkat
Jawatankuasa masing-masing akan memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta mendukung segala
program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara
berpasukan dalam ahli jawatankuasa masing-masing akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi. Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah
kepada semua ahli jawatankuasa yang telah berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah Pengurusan HEM
bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah.