Anda di halaman 1dari 11

STANDARD 1 1

KEPEMIMPINAN
PELAKSANAAN SKPMg2
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
TAHUN 2017

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM


13 Januari 2017
2

PERUBAHAN
SKPM2010 SKPMg2
Nama Standard: Kepimpinan Nama Standard: Kepemimpinan
dan Hala Tuju

Bil. Aspek: 8 Bil. Aspek: 3

Pengiraan Skor: 8 Aspek Pengiraan Skor: 12 TUMS

Fokus kepada: kemahiran Fokus kepada: peranan

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


3

PERNYATAAN STANDARD
Pengetua/Guru Besar (PGB)
berperanan sebagai pemimpin
berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu untuk
memajukan sekolah dan
meningkatkan kualiti pembelajaran
dan pengajaran (PdP).
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
ASPEK DAN KRITERIA KRITIKAL 4

ASPEK KRITERIA KRITIKAL


PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua
ASPEK 1.1: aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
PGB Sebagai Peneraju untuk memastikan matlamat dan objektif yang
ditetapkan tercapai.
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk
ASPEK 1.2:
meningkatkan kecekapan individu dan kualiti
PGB Sebagai Pembimbing pengurusan sekolah.

PGB bertindak sebagai pendorong untuk


ASPEK 1.3: meningkatkan motivasi warga sekolah dalam
PGB Sebagai Pendorong melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


5

STANDARD KUALITI DAN TUMS

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


Membuat analisis, menentukan sasaran,
PGB menetapkan hala mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju
1.1.1 tuju sekolah secara secara menyeluruh, jelas dan mengambil kira
terancang. keperluan sekolah. (LINK 1.1.1-1.1.7)

Mengetuai penyediaan garis panduan/format


perancangan strategik, merangka strategi
PGB mengetuai
pencapaian sasaran, memantau dan
penyediaan Rancangan
menyiapkan dokumen perancangan strategik
1.1.2 Pemajuan Sekolah secara
dengan mekanisme yang sesuai, mengikut
terancang dan
ketetapan, keperluan sekolah dan secara
sistematik.
komprehensif. (LINK 1.1.1-1.1.7)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


6

STANDARD KUALITI DAN TUMS

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)


Mengetuai pelaksanaan pemantauan,
PGB mengetuai
menyediakan rumusan dan mengambil
pemantauan
tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
1.1.3 pengoperasian sekolah
menyeluruh dan berterusan.
secara terancang dan
(LINK 1.1.1-1.1.7)
sistematik.

Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan


PGB menerajui aktiviti Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap
instruksional dalam penguasaan murid dan menyemak hasil kerja
1.1.4 pelaksanaan PdP secara murid mengikut arahan yang berkuat kuasa,
profesional dan mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.
terancang. (LINK 1.1.1-1.1.7)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


STANDARD KUALITI DAN TUMS 7

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

PGB menerajui aktiviti Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi


instruksional dalam maklum balas dan bimbingan serta mengambil
1.1.5 pelaksanaan pencerapan tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
PdP secara profesional dan menyeluruh dan berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7)
terancang.

PGB menerajui aktiviti Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian


instruksional dalam murid dengan menganalisis pencapaian murid,
pelaksanaan pemantauan menyediakan rumusan dan mengambil tindakan
1.1.6 susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan
kemajuan dan pencapaian
murid secara sistematik berterusan. (LINK 1.1.1-1.1.7)
dan terancang.
Mengenal pasti, mengambil tindakan dan
PGB menangani masalah
menyelesaikan masalah/isu pengoperasian sekolah
pengoperasian sekolah
1.1.7 dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan
secara profesional dan
kreatif/inovatif.
terancang.
(LINK 1.1.1-1.1.7)
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
STANDARD KUALITI DAN TUMS 8

TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


BIL. STANDARD KUALITI (STAK)
(TUMS)
Memberi input, panduan dan maklum
PGB memberi bimbingan balas kepada guru dan AKP mengikut
1.2.1 kepada guru dan AKP secara keperluan, dari semasa ke semasa, secara
profesional dan terancang. jelas dan menyeluruh. (LINK 1.2.1-1.2.2)

Memberi panduan, maklum balas dan


PGB memberi bimbingan pendedahan berkaitan tugas kepada PK,
kepada barisan pemimpin yang GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut
1.2.2
diturun kuasa secara keperluan, dari semasa ke semasa, secara
profesional dan terancang. jelas dan menyeluruh. (LINK 1.2.1-1.2.2)

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017


STANDARD KUALITI DAN TUMS 9

BIL. STANDARD KUALITI (STAK) TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)

PGB mendorong warga Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan


penampilan diri berwibawa, bertindak sebagai pakar
sekolah dengan menjadi
1.3.1 rujuk dan memperlihatkan komunikasi yang berkesan
suri teladan secara secara tekal, bersungguh-sungguh dan menyeluruh.
profesional dan terancang. (LINK 1.3.1-1.3.3)

Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan


PGB menggalakkan warga
mengambil tindakan terhadap pandangan warga
sekolah memberi input
sekolah berkaitan pemajuan sekolah dengan sikap
1.3.2 berkaitan pemajuan sekolah
terbuka, secara tekal dan mengikut keperluan. (LINK
secara profesional dan
1.3.1-1.3.3)
terancang.
PGB menggerakkan warga Memberi maklum balas positif, penghargaan,
sekolah dalam menyediakan keperluan dan melibatkan diri dalam
1.3.3 melaksanakan aktiviti sekolah secara tekal, menyeluruh dan
tanggungjawab secara mengikut keperluan. (LINK 1.3.1-1.3.3)
terancang.
(LINK-RUBRIK)
2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
CONTOH PENULISAN EVIDENS 10

BAGI ASPEK 1.1.1

EVIDENS PELAKSANAAN
Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2017
Minit Mesyuarat Guru Bil. 10/2016
Dokumen analisis Analisis keputusan UPSR 2016 (kurikulum), Analisis
pencapaian dan penyertaan murid dalam kokurikulum bagi tahun 2016,
Analisis kes salah laku murid dan kehadiran bagi tahun 2016 (hal ehwal
murid)
Hasil bengkel hala tuju tahun 2017
Minit Mesyuarat Task Force Hala Tuju Bil. 1 hingga Bil. 4/2017
Dokumen hala tuju secara hardcopy dan softcopy
Edaran kepada guru bahan bercetak; bahan softcopy melalui e-mel
Paparan di papan kenyataan sekolah seperti di bilik guru, bilik gerakan
dan laluan utama

(LINK Evidens 1.1.1)


2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017
11

SEKIAN
TERIMA KASIH

2017:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM 13 Januari 2017