Anda di halaman 1dari 49

LEGI I DECRETE

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L

LEGE
privind achiziiile sectoriale

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I d) activiti de achiziie centralizate activitile desfurate
Dispoziii generale de o unitate de achiziii centralizate n mod permanent, n una
dintre urmtoarele forme:
SECIUNEA 1 (i) achiziia n nume propriu de produse i/sau servicii
Obiect, scop i principii
destinate unei/unor alte entiti contractante;
(ii) atribuirea de contracte sectoriale sau ncheierea de
Art. 1. (1) Prezenta lege reglementeaz modul de acorduri-cadru pentru lucrri, produse sau servicii n
realizare de ctre entitile contractante a achiziiilor sectoriale, numele i pentru o alt/alte entitate contractant/
procedurile de atribuire a contractelor sectoriale i de organizare entiti contractante;
a concursurilor de soluii, instrumentele i tehnicile specifice care e) entiti contractante:
pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum i (i) entitile i instituiile publice centrale sau locale,
anumite aspecte specifice n legtur cu executarea contractelor precum i structurile din componena acestora care
sectoriale. au delegat calitatea de ordonator de credite i care
(2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile au stabilite competene n domeniul achiziiilor publice;
de interes general fr caracter economic. (ii) organismele de drept public;
Art. 2. (1) Scopul prezentei legi l constituie asigurarea (iii) asocierile care cuprind cel puin o entitate
cadrului legal necesar pentru a realiza achiziionarea de bunuri, contractant dintre cele prevzute la pct. (i) sau (ii);
servicii i lucrri n condiii de eficien economic i social.
f) candidat orice operator economic care a depus o
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor
solicitare de participare n cadrul unei proceduri de licitaie
sectoriale i a organizrii concursurilor de soluii sunt:
restrns, negociere competitiv, dialog competitiv sau
a) nediscriminarea;
parteneriat pentru inovare sau care a fost invitat s participe la
b) tratamentul egal;
c) recunoaterea reciproc; o procedur de negociere fr invitaie prealabil la procedura
d) transparena; concurenial de ofertare;
e) proporionalitatea; g) cerine de etichetare cerinele care trebuie s fie
f) asumarea rspunderii. ndeplinite de lucrri, produse, servicii, procese sau proceduri
pentru a obine o anumit etichet;
SECIUNEA a 2-a h) ciclu de via ansamblul etapelor succesive i/sau
Definiii interdependente, care includ cercetarea i dezvoltarea care
urmeaz a fi efectuate, producia, comercializarea i condiiile
Art. 3. (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii i acesteia, transportul, utilizarea i ntreinerea, pe toat durata
expresiile de mai jos semnific, dup cum urmeaz: existenei unui produs sau a unei lucrri sau a prestrii unui
a) achiziie sectorial achiziia de lucrri, de produse sau serviciu, de la achiziia materiilor prime sau generarea resurselor
de servicii prin intermediul unui contract sectorial de ctre una pn la eliminarea, curarea amplasamentului i ncheierea
sau mai multe entiti contractante de la operatori economici serviciului sau a utilizrii;
desemnai de ctre acestea, cu condiia ca lucrrile, produsele i) concursuri de soluii procedurile care permit entitii
sau serviciile achiziionate s fie destinate efecturii uneia dintre
contractante s achiziioneze, n special n domeniul amenajrii
activitile relevante prevzute la art. 511;
teritoriului i urbanismului, al arhitecturii i ingineriei sau al
b) acord-cadru acordul ncheiat n form scris ntre una
prelucrrii datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu pe
sau mai multe entiti contractante i unul sau mai muli
operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor i baze concureniale, cu sau fr acordarea de premii;
condiiilor care guverneaz contractele sectoriale ce urmeaz a j) contract pe termen lung contractul sectorial ncheiat pe
fi atribuite ntr-o anumit perioad, n special n ceea ce privete o durat de cel puin 5 ani care cuprinde durata de execuie a
preul i, dup caz, cantitile avute n vedere; lucrrilor ori a construciei, dac acesta are o component care
c) activiti de achiziie auxiliare activiti care constau n const n execuie de lucrri ori a unei construcii, precum i
furnizarea de asisten i suport pentru activitile de achiziie, durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel nct contractantul
respectiv n una dintre urmtoarele forme: s obin un profit rezonabil;
(i) infrastructur tehnic care s permit entitilor k) contract sectorial contractul cu titlu oneros, asimilat,
contractante atribuirea de contracte sectoriale sau potrivit legii, actului administrativ, ncheiat n scris ntre unul sau
ncheierea de acorduri-cadru pentru lucrri, produse mai muli operatori economici i una sau mai multe entiti
sau servicii; contractante, care are ca obiect execuia de lucrri, furnizarea
(ii) asisten i consiliere cu privire la desfurarea sau de produse sau prestarea de servicii n scopul realizrii activitii
structurarea procedurilor de achiziie sectorial; lor principale n unul dintre domeniile definite de prezenta lege
(iii) pregtirea i administrarea procedurilor de achiziie ca fiind relevante;
sectorial n numele i n beneficiul entitilor l) contract sectorial de lucrri contractul de achiziie
contractante n cauz; sectorial care are ca obiect:
(i) fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i cu respectivul document de evaluare european, astfel cum este
execuia de lucrri n legtur cu una dintre activitile definit n art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
prevzute n anexa nr. 1; Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de
(ii) fie exclusiv execuia, fie att proiectarea, ct i stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea
execuia unei construcii; produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei
(iii) realizarea, prin orice mijloace, a unei construcii care 89/106/CEE a Consiliului;
corespunde cerinelor stabilite de entitatea y) furnizor entitatea care pune la dispoziia unui
contractant care exercit o influen determinant contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare
asupra tipului sau proiectrii construciei; a acestora, dac este cazul, sau care presteaz servicii ctre
m) contract sectorial de produse contractul de achiziie acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
sectorial care are ca obiect achiziia de produse prin z) furnizor de servicii de achiziie o persoan de drept
cumprare, inclusiv cu plata n rate, nchiriere, leasing cu sau public sau de drept privat care ofer pe pia activiti de
fr opiune de cumprare sau prin orice alte modaliti achiziie auxiliare;
contractuale n temeiul crora entitatea contractant beneficiaz aa) inovare realizarea unui produs, serviciu sau proces
de aceste produse, indiferent dac dobndete sau nu nou sau care este mbuntit n mod semnificativ, inclusiv
proprietatea asupra acestora; contractul de achiziie de produse procese de producie sau de construcie, noi metode de
poate include, cu titlu accesoriu, lucrri sau operaiuni de comercializare sau noi metode organizatorice n activitatea
amplasare i de instalare; comercial, organizarea locului de munc sau relaiilor externe
n) contract sectorial de servicii contractul de achiziie ale organizaiei, printre altele, cu scopul de a contribui la
sectorial care are ca obiect prestarea de servicii, altele dect soluionarea provocrilor societale ori a sprijini strategia Europa
cele care fac obiectul unui contract sectorial de lucrri potrivit 2020 pentru o cretere inteligent, ecologic i favorabil
lit. l); incluziunii;
o) contractant orice operator economic care este parte la bb) ntreprindere public persoana juridic ce desfoar
un contract sectorial; activiti economice i asupra creia se exercit direct sau
p) construcie rezultatul unui ansamblu de lucrri de indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor
construcii de cldiri sau de geniu civil, care poate ndeplini prin financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de
el nsui o funcie economic sau tehnic; nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei
q) CPV nomenclatorul de referin n domeniul achiziiilor entiti contractante n sensul lit. e) pct. (i); prezumia de
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n
Parlamentului European i al Consiliului din 5 noiembrie 2002 care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe
privind Vocabularul comun privind achiziiile publice (CPV); entiti contractante n sensul lit. e) pct. (i) se afl, direct ori
r) document al achiziiei anunul de participare, indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri:
documentaia de atribuire, precum i orice document (i) dein majoritatea capitalului subscris;
suplimentar emis de entitatea contractant sau la care aceasta (ii) dein controlul majoritii voturilor asociate aciunilor
face trimitere pentru a descrie sau stabili elemente ale achiziiei emise de ntreprindere;
sectoriale ori ale procedurii de atribuire; (iii) pot numi n componena consiliului de administraie,
s) documentaia de atribuire documentul achiziiei care a organului de conducere sau de supraveghere mai
cuprinde cerinele, criteriile, regulile i alte informaii necesare mult de jumtate din numrul membrilor acestuia;
pentru a asigura operatorilor economici o informare complet, cc) licitaie electronic procesul repetitiv desfurat prin
corect i explicit cu privire la cerine sau elemente ale mijloace electronice dup o prim evaluare iniial complet a
achiziiei sectoriale, obiectul contractului sectorial i modul de ofertelor, n cadrul cruia ofertanii au posibilitatea de a reduce
desfurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaiile preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente
tehnice sau documentul descriptiv, condiiile contractuale cuantificabile ale ofertelor, care permite clasificarea ofertelor prin
propuse, formatele de prezentare a documentelor de ctre metode automate de evaluare;
candidai i ofertani, informaiile privind obligaiile generale dd) lucrri de geniu civil lucrrile de construcii menionate
aplicabile; n cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 i 45.25 din anexa nr. 1,
t) drepturi exclusive sau speciale drepturi acordate de o cu excepia celor care au ca obiect construcia de cldiri;
entitate competent prin orice act legislativ sau act administrativ ee) mijloace electronice echipamente electronice de
al crui efect const n limitarea exercitrii unei activiti procesare, inclusiv compresie digital, i stocare a datelor
relevante la una sau mai multe entiti i care afecteaz emise, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace
substanial capacitatea altor entiti de a desfura o astfel de optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
activitate; ff) ofert actul juridic prin care operatorul economic i
u) DUAE documentul unic de achiziii european furnizat n manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de ntr-un contract de achiziie public. Oferta cuprinde propunerea
Comisia European, constnd n declaraia pe propria financiar, propunerea tehnic, precum i alte documente
rspundere a operatorului economic cu privire la ndeplinirea stabilite prin documentaia de atribuire;
criteriilor de calificare i selecie; gg) ofert alternativ oferta care se poate abate ntr-o
v) etichet orice document, certificat sau atestare care anumit msur de la cerinele documentaiei de atribuire, dar
confirm c lucrri, produse, servicii, procese sau proceduri care asigur realizarea scopului aplicrii procedurii de atribuire;
ndeplinesc anumite cerine; hh) ofertant orice operator economic care a depus o ofert
w) e-Certis sistemul electronic implementat i administrat n cadrul unei proceduri de atribuire;
de Comisia European cuprinznd informaii privind certificate i ii) operator economic orice persoan fizic sau juridic,
alte documente justificative solicitate n mod obinuit de entitile de drept public sau de drept privat sau grup ori asociere de
contractante n cadrul procedurilor de atribuire; astfel de persoane, care este autorizat conform prevederilor
x) evaluare tehnic european evaluarea documentat a art. 207 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat,
performanelor unui produs pentru construcii, n ceea ce cu modificrile ulterioare, care ofer n mod licit pe pia
privete caracteristicile eseniale ale acestuia, n conformitate executarea de lucrri i/sau a unei construcii, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii, inclusiv orice asociere tt) specificaie tehnic comun o specificaie tehnic n
temporar format ntre dou sau mai multe dintre aceste domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor elaborat n
entiti; conformitate cu prevederile art. 13 i 14 din Regulamentul (UE)
jj) organisme de drept public orice entiti altele dect cele nr. 1.025/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25
prevzute la lit. c) pct. (i) care ndeplinesc n mod cumulativ octombrie 2012 privind standardizarea european, de
urmtoarele condiii: modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale
(i) sunt nfiinate pentru a satisface nevoi de interes Consiliului i a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
general, fr caracter comercial sau industrial, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i
indiferent de forma de constituire sau organizare; 2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de
(ii) au personalitate juridic; abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei
(iii) sunt finanate, n majoritate, de ctre entiti dintre nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului;
cele prevzute la lit. c) pct. (i) sau de ctre alte uu) standard o specificaie tehnic adoptat ca standard
organisme de drept public sau se afl n subordinea, internaional, standard european sau standard naional de ctre
sub entitatea sau n coordonarea ori controlul unei un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
entiti dintre cele prevzute la lit. c) pct. (i) sau ale repetat sau continu, care nu este obligatorie;
unui alt organism de drept public sau mai mult de vv) standard european un standard adoptat de o
jumtate din membrii consiliului de administraie/ organizaie de standardizare european, care este pus la
organului de conducere sau de supraveghere sunt dispoziia publicului;
numii de ctre o entitate dintre cele prevzute la lit. c) ww) standard internaional un standard adoptat de un
pct. (i) sau de ctre un alt organism de drept public; organism de standardizare internaional, care este pus la
kk) parteneriat pentru inovare procedura de atribuire dispoziia publicului;
utilizat de entitatea contractant pentru dezvoltarea i achiziia xx) standard naional un standard adoptat de un organism
ulterioar a unui produs, serviciu sau a unor lucrri inovatoare, de standardizare naional, care este pus la dispoziia publicului;
n condiiile n care soluiile disponibile pe pia la un anumit yy) stat membru orice stat membru al Uniunii Europene
moment nu satisfac necesitile entitii contractante; sau al Spaiului Economic European;
ll) persoane cu funcii de decizie conductorul entitii zz) subcontractant orice operator economic care nu este
contractante, membrii organelor decizionale ale entitii parte a unui contract de achiziie public i care execut i/sau
contractante care au legtur cu procedura de atribuire, precum furnizeaz anumite pri ori elemente ale lucrrilor sau ale
i orice alte persoane din cadrul entitii contractante ce pot construciei ori ndeplinesc activiti care fac parte din obiectul
influena coninutul documentelor achiziiei i/sau desfurarea contractului de achiziie public, rspunznd n faa
contractantului de organizarea i derularea tuturor etapelor
procedurii de atribuire;
necesare n acest scop;
mm) referin tehnic orice specificaie elaborat de
aaa) TFUE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
organismele europene de standardizare, alta dect standardele
bbb) Tratate Tratatul privind Uniunea European i
europene sau alte organizaii care au activiti de standardizare
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene;
la care Romnia este parte, n conformitate cu proceduri
ccc) unitate de achiziii centralizate o entitate contractant
adaptate n funcie de evoluia cerinelor pieei;
n sensul art. 4 alin. (1) sau o entitate contractant n sensul
nn) scris() sau n scris orice ansamblu de cuvinte sau lit. e), care furnizeaz activiti de achiziie centralizate i, dup
cifre care poate fi citit, reprodus i comunicat ulterior, inclusiv caz, activiti de achiziie auxiliare; achiziiile desfurate de o
informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; unitate de achiziii centralizate n vederea realizrii de activiti
oo) servicii de interes general fr caracter economic de achiziie centralizate sunt considerate a fi achiziii n scopul
servicii furnizate fr contraprestaie, cum ar fi cele care desfurrii unei activiti relevante prevzute la art. 511;
constituie prerogativele tradiionale ale statului, respectiv poliia, ddd) unitate operaional separat structur din cadrul
justiia i sistemele obligatorii de securitate social, precum i entitii contractante, separat din punct de vedere tehnic,
alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fr caracter economic geografic sau organizatoric de alte structuri ale entitii
potrivit criteriilor din jurisprudena Curii de Justiie a Uniunii contractante;
Europene; eee) zile zile calendaristice, cu excepia cazurilor n care
pp) sistem dinamic de achiziii procesul de achiziie se prevede expres c sunt zile lucrtoare;
organizat n integralitate prin mijloace electronice i deschis, pe fff) abatere profesional orice comportament culpabil care
ntreaga sa perioad de valabilitate, oricrui operator economic afecteaz credibilitatea profesional a operatorului economic n
care ndeplinete criteriile de calificare i selecie, pentru achiziii cauz, cum ar fi nclcri ale drepturilor de proprietate
de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia intelectual, svrite cu intenie sau din culp grav, inclusiv
satisfac necesitile entitii contractante; nclcri ale normelor de deontologie n sensul strict al profesiei
qq) Sistemul electronic de achiziii publice, denumit n creia i aparine acest operator.
continuare SEAP desemneaz sistemul informatic de utilitate (2) Termenele prevzute n cuprinsul prezentei legi se
public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n calculeaz conform urmtoarelor reguli:
scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de a) la calculul unui termen exprimat n zile, luni sau ani de la
atribuire i n scopul publicrii anunurilor la nivel naional; un anumit eveniment sau act ori aciune, data la care se produce
rr) specificaii tehnice cerine, prescripii, caracteristici de respectivul eveniment, act ori aciune nu se ia n considerare;
natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s b) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
fie descris, n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare d), termenul exprimat n zile ncepe s curg la nceputul primei
ndeplinirii necesitii entitii contractante; ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei
ss) solicitare de participare solicitarea transmis de ore a ultimei zile a termenului;
operatorul economic mpreun cu documentele necesare n c) cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor lit. a) i
vederea ndeplinirii cerinelor de calificare n prima etap n d), termenul exprimat n luni sau ani ncepe s curg la nceputul
cadrul unei proceduri de licitaie restrns, negociere primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea
competitiv, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare; ultimei ore a zilei care reprezint ziua din ultima lun sau an
corespunztoare zilei n care a nceput s curg termenul; dac, b) livrarea, n regim reglementat, a gazelor sau energiei
n cazul termenului exprimat n luni sau ani, n luna n care se termice prin reele de natura celor prevzute la lit. a).
ncheie termenul nu exist o zi corespunztoare zilei n care a (2) Livrarea gazelor sau energiei termice prin reele fixe
nceput s curg termenul, termenul se ncheie la expirarea destinate furnizrii de servicii publice de ctre o entitate
ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; contractant, alta dect o entitate contractant, nu se consider
d) dac ultima zi a unui termen exprimat n zile, luni sau ani a fi o activitate relevant n sensul alin. (1), dac sunt ndeplinite
este o zi de srbtoare legal, duminic sau smbt, termenul cumulativ condiiile urmtoare:
se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare; a) producerea de gaze sau de energie termic de ctre
e) la calculul unui termen exprimat n zile lucrtoare se aplic entitatea contractant respectiv este consecina inevitabil a
desfurrii unei alte activiti dect cele considerate de
n mod corespunztor dispoziiile lit. a), b) i d) cu deosebirea c
prezenta lege ca fiind relevante;
zilele nelucrtoare din cadrul termenului nu se iau n b) livrarea gazelor i energiei termice prin reele publice este
considerare. destinat doar exploatrii economice a unei astfel de producii i
reprezint maximum 20% din cifra de afaceri a entitii
SECIUNEA a 3-a
contractante, innd cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul
Entiti contractante n curs.
Paragraful 2
Art. 4. (1) Au calitatea de entitate contractant n sensul
Energie electric
prezentei legi orice entitate care desfoar una dintre
activitile relevante prevzute la art. 511 i care se Art. 6. (1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul
ncadreaz n una dintre urmtoarele categorii: energiei electrice:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe
a) entiti contractante n sensul art. 3 alin. (1) lit. e );
destinate furnizrii de servicii publice n domeniul producerii,
b) ntreprinderile publice n sensul art. 3 alin. (1) lit. bb);
transportului sau distribuiei de energie electric;
c) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) b) livrarea n regim reglementat, a energiei electrice prin
i b) care funcioneaz n baza unor drepturi exclusive sau reele de natura celor prevzute la lit. a).
speciale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. t), acordate (2) Livrarea energiei electrice prin reele destinate furnizrii
de o entitate competent; de servicii publice de ctre o entitate contractant, alta dect o
d) oricare asociere, inclusiv temporar, format de una sau entitate contractant, nu se consider a fi o activitate relevant
mai multe entiti prevzute la lit. a)c ). n sensul alin. (1), dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile
(2) Prin excepie de la alin. (1) lit. c), nu constituie drepturi urmtoare:
exclusive sau speciale n sensul art. 3 alin. (1) lit. t), drepturile a) producerea de energie electric de ctre entitatea
acordate prin proceduri n care s-a asigurat o publicitate contractant respectiv are drept scop desfurarea unei alte
adecvat i n care acordarea drepturilor respective s-a bazat activiti dect cele considerate de prezenta lege ca fiind
pe criterii obiective, cum ar fi: relevante;
a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anun de b) livrarea energiei electrice prin reele publice depinde doar
participare/anun de concesionare, prevzute de legea privind de consumul propriu al entitii contractante respective i nu a
achiziiile publice, legea privind concesiunile de lucrri i depit 30% din producia total de energie a entitii
concesiunile de servicii sau Ordonana de urgen a Guvernului contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani,
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii inclusiv anul n curs.
(3) Producia de energie electric, din surse regenerabile, de
publice n domeniile aprrii i securitii, aprobat cu modificri
ctre o entitate contractant, alta dect o entitate contractant,
i completri prin Legea nr. 195/2012, sau de prezenta lege; nu se consider a fi o activitate relevant n sensul alin. (1).
b) proceduri prin care se asigur un nivel adecvat de
transparen prealabil pentru acordarea de autorizaii pe baza Paragraful 3
unor criterii obiective, prevzute de Legea energiei electrice i a Ap
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificrile i completrile Art. 7. (1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul
ulterioare, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2013 apei:
privind serviciile potale, aprobat cu modificri i completri a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe
prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu destinate furnizrii de servicii publice n domeniul producerii,
transportului sau distribuiei de ap potabil;
modificrile i completrile ulterioare, sau Regulamentul (CE)
b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor
nr. 1.370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din prevzute la lit. a).
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar (2) Prezenta lege se aplic i contractelor sectoriale,
i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) acordurilor-cadru sau concursurilor de soluii atribuite sau
nr. 1.191/69 i nr. 1.107/70 ale Consiliului; organizate de entiti contractante care desfoar o activitate
c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii prevzut la alin. (1) i care au legtur cu urmtoarele:
obiective prin care se asigur un nivel adecvat de transparen a) proiecte de inginerie hidraulic, irigaii sau drenare, dac
prealabil i pentru care s-a asigurat publicitatea volumul de ap utilizat pentru furnizarea de ap potabil
corespunztoare. reprezint mai mult de 20% din volumul total de ap pus la
dispoziie prin astfel de proiecte sau instalaii de irigare sau
SECIUNEA a 4-a drenare;
Activiti relevante b) evacuarea sau tratarea apelor uzate.
(3) Furnizarea apei potabile ctre reele destinate furnizrii
Paragraful 1 de servicii publice de ctre o entitate contractant, alta dect o
Gaze i energie termic entitate contractant, nu se consider a fi o activitate relevant
Art. 5. (1) Sunt considerate activiti relevante n domeniul n sensul alin. (1), dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile
gazelor i energiei termice: urmtoare:
a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe a) producerea de ap potabil de ctre entitatea contractant
destinate furnizrii de servicii publice n domeniul producerii, respectiv are drept scop desfurarea unei alte activiti dect
transportului sau distribuiei de gaze sau energie termic; cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante;
b) furnizarea apei potabile ctre reele publice depinde doar (i) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, servicii
de consumul propriu al entitii contractante respective i nu a anterioare i ulterioare expedierii, inclusiv servicii de
depit 30% din producia total de ap potabil a entitii gestiune a corespondenei;
contractante respective, innd cont de media ultimilor 3 ani, (ii) servicii privind obiecte potale neincluse la lit. a), cum
inclusiv anul n curs. ar fi publicitatea prin pot care nu poart adres.
Paragraful 4 Paragraful 7
Servicii de transport Extracia de petrol i gaze naturale. Prospectarea i extracia
de crbune sau ali combustibili solizi
Art. 8. (1) Este considerat activitate relevant n
domeniul transporturilor punerea la dispoziie sau exploatarea Art. 11. (1) n sensul prezentei legi, se consider activiti
relevante acele activiti legate de exploatarea unui areal
reelelor destinate furnizrii de servicii publice n domeniul
geografic n scopul:
transportului pe calea ferat, cu sisteme automate, cu metroul,
a) extraciei de petrol i gaze naturale;
tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu. b) prospectrii i extraciei de crbune sau de ali combustibili
(2) n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o solizi.
reea pentru prestarea serviciilor de transport, n cazul n care (2) n sensul alin. (1) lit. a), activitile legate de exploatarea
condiiile de operare, care pot viza rutele ce urmeaz a fi unui areal geografic n scopul extraciei de petrol i gaze
deservite, capacitatea de transport care urmeaz s fie naturale includ producia de petrol brut sau gaze naturale,
asigurat sau frecvena serviciului, sunt prestabilite de o entitate precum i dezvoltarea infrastructurii corespunztoare pentru
competent. producia viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
Paragraful 5 SECIUNEA a 5-a
Porturi i aeroporturi
Domeniu de aplicare
Art. 9. n sensul prezentei legi, se consider activiti
relevante n domeniul porturi i aeroporturi acele activiti care Paragraful 1
Praguri
presupun exploatarea unui areal geografic n scopul punerii la
dispoziia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a Art. 12. (1) Procedurile de atribuire reglementate de
aeroporturilor i a porturilor maritime sau fluviale sau a altor prezenta lege se aplic n cazul atribuirii contractelor sectoriale
terminale de transport. a cror valoare estimat, fr TVA, este egal sau mai mare
dect urmtoarele praguri valorice:
Paragraful 6 a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse i
Servicii potale de servicii, precum i pentru concursurile de soluii;
Art. 10. (1) Este considerat activitate relevant n b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrri;
domeniul potei, prestarea urmtoarelor servicii: c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care
a) servicii potale, respectiv serviciile constnd n colectarea, au ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice, prevzute
sortarea, transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale n anexa nr. 2.
coresponden, cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale (2) Entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i
coninnd bunuri cu sau fr valoare comercial indiferent de b) atribuie contractele sectoriale, acordurile-cadru i
greutate; organizeaz concursurile de soluii care privesc achiziii
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv sectoriale a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile
serviciile care preced i urmeaz expedierii, inclusiv servicii de corespunztoare prevzute la alin. (1) lit. a) i b), prin aplicarea
gestiune a corespondenei; procedurii simplificate.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), entitile
c) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum
contractante, altele dect cele prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a)
ar fi publicitatea direct prin coresponden, care nu poart
i b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor
adres.
sectoriale, acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care
(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b) i c) intr privesc achiziii sectoriale a cror valoare estimat este mai
n categoria activitilor relevante numai dac persoana n cauz mic dect pragurile corespunztoare prevzute la alin. (2) cu
presteaz i servicii potale potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) i respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
numai dac activitatea de servicii potale nu este direct expus (4) Entitile contractante au dreptul de a achiziiona direct
concurenei conform prevederilor art. 54. produse sau servicii n cazul n care valoarea estimat a
(3) n sensul prezentului articol i fr a aduce atingere achiziiei, fr TVA, este mai mic de 132.519 lei, respectiv
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 13/2013, lucrri, n cazul n care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 187/2013: este mai mic de 441.730 lei.
a) obiect potal nseamn un obiect care poart o adres, n Paragraful 2
forma final n care urmeaz s fie expediat, indiferent de Revizuirea pragurilor
greutatea sa. n afar de articolele de coresponden, n aceast
Art. 13. (1) Pragurile valorice prevzute la art. 12 alin. (1),
categorie mai intr cri, cataloage, ziare, periodice i colete precum i orice praguri modificate rezultate n urma aplicrii
potale care conin mrfuri cu sau fr valoare comercial, prezentului alineat se modific de ctre Comisia European
indiferent de greutate; conform regulilor i procedurilor corespunztoare prevzute la
b) servicii potale nseamn servicii care constau n art. 17 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a
ridicarea, trierea, dirijarea i distribuirea obiectelor potale. Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziiile efectuate de
Acestea trebuie s includ att serviciile care se ncadreaz, entitile care i desfoar activitatea n sectoarele apei,
precum i serviciile care nu se ncadreaz n domeniul de energiei, transporturilor i serviciilor potale i de abrogare a
aplicare al serviciului universal; Directivei 2004/17/C.
c) alte servicii n afara celor potale nseamn servicii (2) De la data intrrii n vigoare a oricror praguri valorice
furnizate n urmtoarele domenii: modificate de ctre Comisia European conform dispoziiilor
alin. (1), pragurile valorice prevzute la art. 12 alin. (1) sau orice b) transmiterea invitaiei de participare la procedura de
praguri modificate anterior se nlocuiesc cu pragurile modificate negociere fr invitaie prealabil la procedura concurenial de
corespunztoare, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul ofertare, conform art. 117.
prezentei legi la pragurile prevzute la art. 12 alin. (1) este Art. 18. (1) n cazul concursului de soluii prevzut la
neleas ca referire sau trimitere la pragurile corespunztoare art. 118 lit. a), valoarea estimat se calculeaz pe baza valorii
astfel modificate. estimate, fr TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a
(3) Agenia Naional pentru Achiziii Publice, denumit n oricror eventuale premii sau pli ctre participani, cu condiia
continuare ANAP, public pe pagina sa de internet pragurile ca aceasta s fie egal cu sau mai mare dect pragul prevzut
valorice stabilite de ctre Comisia European conform regulilor la art. 12 alin. (1) lit. a).
i procedurilor corespunztoare prevzute la art. 17 din Directiva (2) n cazul concursului de soluii prevzut la art. 118 lit. b),
2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului din valoarea estimat se calculeaz prin raportare la valoarea total
26 februarie 2014, la data intrrii n vigoare a acestora. a premiilor sau plilor ctre participani i include valoarea
estimat, fr TVA, a contractului sectorial de servicii care poate
Paragraful 3
fi ncheiat n temeiul dispoziiilor art. 117 alin. (1) lit. j), n cazul
Modul de calcul al valorii estimate a achiziiei
n care entitatea contractant i-a exprimat n anunul de
Art. 14. (1) Entitatea contractant calculeaz valoarea concurs intenia de a atribui acest contract, cu condiia ca
estimat a unei achiziii sectoriale avnd n vedere valoarea aceasta s fie egal cu sau mai mare dect pragul prevzut la
total de plat, fr TVA, estimat de entitatea contractant, art. 12 alin. (1) lit. a).
lund n considerare orice eventuale forme de opiuni i orice Art. 19. n cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic
eventuale prelungiri ale contractului, menionate n mod explicit de achiziii, valoarea estimat a achiziiei sectoriale se consider
n documentele achiziiei sectoriale. a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor
(2) n cazul n care entitatea contractant prevede, n sectoriale subsecvente care se anticipeaz c vor fi atribuite n
conformitate cu dispoziiile prezentei legi, acordarea unor baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de
premii/prime pentru ofertani sau candidai, determinarea valorii achiziii pe ntreaga sa durat.
estimate a achiziiei sectoriale trebuie s includ i valoarea Art. 20. n cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea
premiilor/primelor respective. estimat a achiziiei sectoriale se consider a fi valoarea
Art. 15. (1) n cazul n care entitatea contractant atribuie maxim estimat, fr TVA, a activitilor de cercetare i
contracte sectoriale pentru unitile operaionale separate din dezvoltare care urmeaz s se realizeze pe durata tuturor
structura sa, valoarea estimat se calculeaz prin luarea n etapelor parteneriatului avut n vedere, precum i a produselor,
considerare a valorii estimate totale pentru toate unitile serviciilor sau lucrrilor care urmeaz s fie realizate i
operaionale luate separat. achiziionate la sfritul parteneriatului respectiv.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), dac o unitate Art. 21. n cazul contractelor sectoriale de lucrri, valoarea
operaional este responsabil n mod independent pentru estimat a achiziiei sectoriale se calculeaz lund n
achiziiile sale sectoriale sau pentru anumite categorii ale considerare att costul lucrrilor, ct i valoarea total estimat
acestora, valorile estimate se pot calcula la nivelul unitii n a produselor i serviciilor puse la dispoziia contractantului de
cauz. ctre entitatea contractant, necesare pentru executarea
(3) n sensul dispoziiilor alin. (2), o unitate operaional este lucrrilor.
responsabil n mod independent pentru achiziiile sale Art. 22. (1) n cazul n care entitatea contractant
sectoriale sau pentru anumite categorii ale acestora dac sunt intenioneaz s achiziioneze o construcie sau servicii, iar
ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii: atribuirea contractelor poate fi realizat pe loturi separate,
a) unitatea operaional desfoar n mod independent valoarea estimat a achiziiei sectoriale se determin lund n
procedurile de atribuire; considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor.
b) unitatea operaional ia n mod independent deciziile (2) n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal
privind achiziiile sectoriale; sau mai mare dect pragurile valorice corespunztoare
c) unitatea operaional are la dispoziie n buget sume prevzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire
identificate n mod distinct pentru achiziii sectoriale; reglementate de prezenta lege se aplic pentru atribuirea
d) unitatea operaional ncheie n mod independent fiecrui lot, indiferent de valoarea estimat a acestuia.
contractele sectoriale; Art. 23. (1) n cazul n care entitatea contractant
e) unitatea operaional asigur plata contractelor sectoriale intenioneaz s achiziioneze produse similare, iar atribuirea
din bugetul pe care l are la dispoziie. contractelor poate fi realizat pe loturi separate, valoarea
Art. 16. (1) Entitatea contractant nu are dreptul de a estimat a achiziiei sectoriale se determin lund n
utiliza metode de calcul al valorii estimate a achiziiei cu scopul considerare valoarea global estimat a tuturor loturilor,
de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevzute de indiferent de valoarea estimat a acestuia.
prezenta lege. (2) n cazul n care valoarea cumulat a loturilor este egal
(2) Entitatea contractant nu are dreptul de a diviza sau mai mare dect pragurile valorice corespunztoare
contractul de achiziie sectorial n mai multe contracte distincte prevzute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire
de valoare mai mic i nici de a utiliza metode calcul care s reglementate de prezenta lege se aplic pentru atribuirea
conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de fiecrui lot.
achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de (3) n sensul dispoziiilor alin. (1), prin produse similare se
atribuire prevzute de prezenta lege. nelege acele produse care ndeplinesc n mod cumulativ
Art. 17. Valoarea estimat a achiziiei sectoriale se urmtoarele condiii:
determin nainte de iniierea procedurii de atribuire i este a) sunt destinate unor utilizri identice sau similare;
valabil la momentul iniierii procedurii de atribuire. Iniierea b) fac parte din gama normal de produse care sunt
procedurii de atribuire se realizeaz prin una dintre urmtoarele furnizate/comercializate de ctre operatori economici cu
modaliti: activitate constant n sectorul respectiv.
a) transmiterea unei invitaii la procedura concurenial de Art. 24. Prin excepie de la prevederile art. 22 i 23,
ofertare, conform art. 83; sau entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i b) pot
aplica procedura simplificat la atribuirea contractelor pentru luni, valoarea estimat se calculeaz prin nmulirea cu 48 a
loturi individuale sau achiziia direct, n condiiile art. 12 valorii lunare a contractului.
alin. (4), pentru loturi individuale n cazul n care sunt ndeplinite
n mod cumulativ urmtoarele condiii: SECIUNEA a 6-a
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai Achiziii mixte
mic de 355.632 lei, n cazul achiziiei de produse sau servicii,
sau mai mic de 4.445.400 lei, n cazul achiziiei de lucrri; Paragraful 1
b) valoarea cumulat a loturilor pentru care este ndeplinit Achiziii mixte care cuprind aceeai activitate
condiia prevzut la lit. a) i care sunt sau au fost atribuite n Art. 31. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect
temeiul prezentului articol fr aplicarea procedurilor de atribuire att achiziii sectoriale pentru care se aplic dispoziiile prezentei
reglementate de prezenta lege nu depete 20% din valoarea legi, ct i achiziii pentru care se aplic dispoziiile altor acte
global a tuturor loturilor n care a fost mprit construcia normative, iar diferitele pri ale unui anumit contract mixt sunt
avut n vedere, achiziia de produse similare sau serviciile n mod obiectiv separabile, entitatea contractant are dreptul de
avute n vedere. a alege ntre a atribui contracte distincte pentru prile separate
Art. 25. n cazul contractelor sectoriale de produse sau de i a atribui un singur contract.
servicii cu caracter de regularitate sau care se intenioneaz s (2) n cazul n care, n temeiul alin. (1), entitatea contractant
fie rennoite n cursul unei anumite perioade, valoarea estimat alege s atribuie contracte distincte pentru prile separate,
a achiziiei sectoriale se calculeaz pe baza urmtoarelor: regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii fiecruia
a) fie valoarea real global a tuturor contractelor similare dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate n funcie
succesive atribuite n ultimele 12 luni sau n anul bugetar de caracteristicile fiecrei pri avute n vedere.
anterior, ajustat, acolo unde este posibil, pentru a lua n (3) n cazul n care, n temeiul alin. (1), entitatea contractant
considerare modificrile cantitative i valorice care pot surveni alege s atribuie un singur contract, cu excepia situaiei n care
ntr-un interval de 12 luni de la data contractului iniial; sunt aplicabile dispoziiile art. 42, atribuirea contractului mixt se
b) fie valoarea estimat global a tuturor contractelor realizeaz potrivit dispoziiilor prezentei legi, indiferent de
valoarea prilor care, dac ar fi cuprinse n contracte separate,
succesive atribuite ntr-un interval de 12 luni de la prima livrare.
ar fi supuse unui alt act normativ i indiferent de actul normativ
Art. 26. n cazul contractelor sectoriale de produse prin
care s-ar aplica prilor respective.
cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr (4) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att
opiune de cumprare, valoarea estimat a achiziiei sectoriale elemente de achiziie de produse, lucrri sau servicii, ct i de
se calculeaz n funcie de durata contractului, astfel: concesiuni, dispoziiile prezentei legi se aplic atribuirii
a) n cazul contractelor sectoriale ncheiate pe durat contractului exclusiv n situaiile n care valoarea estimat a
determinat mai mic sau egal cu 12 luni, valoarea estimat prii/prilor din contract care reprezint achiziie sectorial,
este valoarea total estimat pentru ntreaga durat a calculat potrivit dispoziiilor art. 1430, este egal sau
contractului respectiv; depete pragurile valorice corespunztoare prevzute la
b) n cazul contractelor sectoriale ncheiate pe durat art. 12 alin. (1).
determinat mai mare de 12 luni, valoarea estimat este (5) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att achiziii
valoarea total estimat pentru ntreaga durat a contractului pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii
respectiv la care se adaug valoarea rezidual estimat a pentru care se aplic dispoziiile altor acte normative, iar
produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat diferitele pri ale unui anumit contract nu sunt n mod obiectiv
contractul; separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ
c) n cazul contractelor sectoriale ncheiate pe durat aplicabil n funcie de obiectul su principal.
nedeterminat sau n cazul n care durata acestora nu poate fi Art. 32. (1) Contractele care au ca obiect cel puin dou
stabilit la data estimrii, valoarea estimat se calculeaz prin tipuri de achiziie sectorial, constnd n lucrri, servicii sau
nmulirea cu 48 a valorii lunare a contractului. produse se atribuie n conformitate cu dispoziiile prezentei legi
Art. 27. n cazul contractelor sectoriale de servicii avnd aplicabile pentru tipul de achiziie care reflect scopul principal
ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimat a achiziiei al contractului n cauz.
sectoriale se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce (2) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att servicii
urmeaz a fi pltite i a oricror altor forme de remunerare sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, ct i
aferente serviciilor respective. alte servicii, precum i n cazul contractelor mixte care au ca
Art. 28. n cazul contractelor sectoriale de servicii avnd obiect att servicii, ct i produse, scopul principal se determin
ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea n funcie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor
estimat a achiziiei sectoriale se calculeaz pe baza onorariilor, sau produselor respective.
comisioanelor ce urmeaz a fi pltite, dobnzilor i a oricror Paragraful 2
alte forme de remunerare aferente serviciilor respective. Achiziii mixte care cuprind mai multe activiti
Art. 29. n cazul contractelor sectoriale de servicii avnd Art. 33. (1) n cazul contractelor care acoper mai multe
ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimat a achiziiei activiti, entitile contractante pot alege s atribuie contracte
sectoriale se calculeaz pe baza onorariilor, comisioanelor ce distincte pentru fiecare activitate n parte sau s atribuie un
urmeaz a fi pltite i a oricror altor forme de remunerare singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract i
aferente serviciilor respective. atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luat n
Art. 30. n cazul contractelor sectoriale de servicii care nu scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor
prevd un pre total, valoarea estimat a achiziiei sectoriale se sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, dup
calculeaz n funcie de durata contractului, astfel: caz, al legii privind achiziiile publice sau al legii privind
a) n cazul contractelor sectoriale ncheiate pe durat concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii.
determinat mai mic sau egal cu 48 de luni, valoarea estimat (2) n cazul n care, n temeiul alin. (1), entitile contractante
este valoarea total a contractului pentru ntreaga durat a aleg s atribuie contracte distincte, regimul juridic i actul
acestuia; normativ care se aplic atribuirii fiecruia dintre aceste contracte
b) n cazul contractelor sectoriale ncheiate pe durat distincte sunt cele determinate n funcie de caracteristicile
nedeterminat sau pe durat determinat mai mare de 48 de fiecrei activiti avute n vedere.
(3) Prin excepie de la prevederile art. 31 i 32, dac entitile b) contractelor sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se
contractante aleg s atribuie un singur contract, se aplic achiziiona produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor
prevederile alin. (5) i (6) din prezentul articol. activiti relevante ntr-un stat ter Uniunii Europene, n condiiile
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), dac una dintre n care n efectuarea respectivelor activiti nu intervine
activitile vizate este reglementat de Ordonana de urgen a utilizarea fizic a unei reele sau a unui areal geografic din
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri Uniunea European.
prin Legea nr. 195/2012, sau de alte acte normative emise n (2) Prezenta lege nu este aplicabil nici concursurilor de
temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului soluii organizate n scopurile prevzute la alin. (1).
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea (3) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu
nr. 195/2012, n legtur cu situaiile prevzute la art. 346 din privire la categoriile de activiti pe care le consider excluse n
TFUE, se aplic prevederile art. 4345. temeiul alin. (1).
(5) n cazul contractelor care acoper mai multe activiti, (4) ANAP are obligaia de a comunica la solicitarea Comisiei
regimul juridic i actul normativ aplicabil se stabilesc n funcie Europene informaiile primite potrivit alin. (3).
de activitatea principal. Paragraful 3
(6) n cazul contractelor n privina crora este n mod Exceptri aplicabile contractelor sectoriale atribuite i concursurilor
obiectiv imposibil s se stabileasc activitatea principal, de soluii organizate conform unor norme internaionale
regimul juridic i actul normativ aplicabil se stabilesc n funcie Art. 36. (1) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor
de urmtoarele criterii: sectoriale i concursurilor de soluii pe care entitatea
a) dac una dintre activiti face obiectul dispoziiilor contractant este obligat s le atribuie sau s le organizeze
prezentei legi, iar cealalt activitate face obiectul legii privind conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevzute n
achiziiile publice, contractul se atribuie conform dispoziiilor legii prezenta lege, stabilite n unul dintre urmtoarele moduri:
privind achiziiile publice; a) printr-un instrument juridic care creeaz obligaii de drept
b) dac una dintre activiti face obiectul dispoziiilor internaional public, precum un tratat sau acord internaional,
prezentei legi, iar cealalt activitate face obiectul legii privind ncheiat n conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una sau
concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, contractul se mai multe ri tere sau subdiviziuni ale acestora, care vizeaz
atribuie n conformitate cu prezenta lege; lucrri, produse sau servicii destinate implementrii sau
c) dac una dintre activiti face obiectul dispoziiilor exploatrii n comun a unui proiect de ctre semnatari;
prezentei legi, iar cealalt activitate nu intr sub incidena b) de ctre o organizaie internaional.
prezentei legi i nici a legii privind achiziiile publice sau a legii (2) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu
privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, privire la acordurile prevzute la alin. (1) lit. a) existente n
contractul se atribuie conform dispoziiilor prezentei legi. domeniul lor de activitate, ncheiate n conformitate cu Tratatele.
(3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene
CAPITOLUL II
informaiile primite potrivit alin. (2).
Exceptri (4) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor sectoriale i
concursurilor de soluii care sunt atribuite sau organizate de
SECIUNEA 1 entitatea contractant n conformitate cu regulile n materie de
Exceptri aplicabile tuturor entitilor contractante achiziii stabilite de o organizaie internaional sau de o instituie
i excluderi specifice financiar internaional, n cazul n care contractele sectoriale
sau concursurile de soluii n cauz sunt finanate integral de
Paragraful 1 organizaia sau instituia respectiv.
Exceptri aplicabile contractelor sectoriale atribuite (5) n cazul contractelor sectoriale i al concursurilor de
n scopul revnzrii sau nchirierii ctre teri soluii cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie
Art. 34. (1) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor internaional sau de o instituie financiar internaional, prile
sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere (6) n cazul contractelor sectoriale i al concursurilor de
pri, n condiiile n care entitatea contractant nu beneficiaz soluii care implic aspecte de aprare sau securitate i care
de un drept special sau exclusiv n acest sens, iar alte persoane sunt atribuite sau se organizeaz conform unor norme
au i ele dreptul de a vinde sau de a nchiria produse similare n internaionale sunt aplicabile dispoziiile art. 46.
aceleai condiii ca i entitatea contractant. Paragraful 4
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile achiziiilor Exceptri specifice pentru contractele sectoriale de servicii
sectoriale desfurate de o unitate de achiziii centralizate, n Art. 37. (1) Prezenta lege nu este aplicabil pentru
vederea realizrii de activiti de achiziie centralizate. atribuirea contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect:
(3) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu a) cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare,
privire la categoriile de produse i activiti pe care le consider de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor
excluse n temeiul alin. (1). asupra acestora;
(4) ANAP are obligaia de a comunica la solicitarea Comisiei b) contracte pentru spaiu de emisie sau furnizarea de
Europene informaiile primite potrivit alin. (3). programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
Paragraful 2 c) servicii de arbitraj, mediere i alte forme de soluionare
Exceptri aplicabile contractelor atribuite i concursurilor alternativ a disputelor;
de soluii organizate pentru desfurarea altor activiti dect d) oricare dintre serviciile juridice prevzute la alin. (3);
pentru desfurarea unei activiti relevante sau pentru desfurarea e) servicii financiare n legtur cu emisiunea, vnzarea,
unei activiti relevante ntr-o ar ter cumprarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor
Art. 35. (1) Prezenta lege nu este aplicabil: instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50
a) contractelor pe care entitile contractante le atribuie din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European
pentru desfurarea altor activiti dect pentru desfurarea i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale
activitilor lor relevante; pentru instituiile de credit i firmele de investiii i de modificare
a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bncilor Paragraful 6
centrale i operaiuni efectuate cu Fondul European de Exceptri aplicabile contractelor atribuite de anumite entiti
Stabilitate Financiar i cu Mecanismul European de Stabilitate; contractante pentru achiziionarea de ap i pentru furnizarea de energie
sau furnizarea de combustibili pentru producerea energiei
f) mprumuturi, indiferent dac sunt sau nu n legtur cu
emisiunea, vnzarea, cumprarea sau transferul valorilor Art. 39. Prezenta lege nu este aplicabil:
mobiliare sau al altor instrumente financiare; a) contractelor care au ca obiect cumprarea de ap, dac
g) contracte de munc; acestea sunt atribuite de o entitate contractant care desfoar
h) servicii de aprare civil, protecie civil i prevenirea una sau ambele activiti legate de apa potabil prevzute la
pericolelor, prestate de persoane fr scop patrimonial care fac art. 7 alin. (1);
obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, b) contractelor atribuite de entiti contractante care
75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 desfoar activiti de natura celor prevzute la art. 5 alin. (1),
i 85143000-3, cu excepia serviciilor de ambulan pentru art. 6 alin. (1) sau art. 11, n vederea furnizrii de energie sau
transportul pacienilor; furnizrii de combustibili pentru producerea energiei.
i) servicii de transport public de cltori feroviar sau cu Paragraful 7
metroul. Exceptri aplicabile contractelor avnd ca obiect activiti
(2) n sensul alin. (1) lit. b): efectuate n scopul explorrii de petrol i gaze naturale
a) noiunile serviciu media audiovizual i furnizor de servicii Art. 40. (1) Prezenta lege nu se aplic contractelor
media au nelesurile prevzute la art. 1 pct. 1 i 12 din Legea atribuite de entitile contractante avnd ca obiect activiti
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificrile i completrile efectuate n scopul explorrii de petrol i gaze naturale.
ulterioare; (2) n sensul alin. (1) activitile efectuate n scopul explorrii
b) noiunea program cuprinde att programele avnd de petrol i gaze naturale includ totalitatea activitilor
nelesul prevzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu ntreprinse n vederea verificrii dac dintr-o anumit zon sunt
modificrile i completrile ulterioare, incluse ntr-un serviciu de prezente zcminte de petrol i/sau de gaze naturale, evaluarea
programe de televiziune, ct i programele incluse ntr-un cantitativ i calitativ a acestora, precum i determinarea
serviciu de programe de radiodifuziune i materialele pentru condiiilor tehnice i economice de valorificare.
programe, iar noiunea material pentru programe are acelai
neles cu noiunea program. SECIUNEA a 2-a
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt Achiziii care includ aspecte de aprare i securitate
urmtoarele:
a) asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat Paragraful 1
n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i Aprare i securitate
exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile
Art. 41. (1) Prezenta lege se aplic contractelor sectoriale
ulterioare, n cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere
atribuite i concursurilor de soluii organizate n domeniile
ori al altei forme de soluionare alternativ a disputelor
aprrii i securitii naionale, cu excepia:
desfurate n faa unei instane sau altui organism naional de
a) celor pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de
arbitraj sau de mediere ori de soluionare alternativ a disputelor
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
n alt form din Romnia ori din alt stat sau n faa unei instane
completri prin Legea nr. 195/2012;
internaionale de arbitraj sau de mediere ori de soluionare
b) celor pentru care nu sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei
alternativ a disputelor n alt form;
de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i
b) asistena i reprezentarea unui client de ctre un avocat
completri prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56
n sensul prevederilor Legii nr. 51/1995, republicat, cu
din aceasta.
modificrile ulterioare, n cadrul unor proceduri judiciare n faa
(2) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor sectoriale
instanelor de judecat sau a autoritilor publice naionale din
atribuite i concursurilor de soluii organizate n domeniile
Romnia ori din alt stat sau n faa instanelor de judecat ori a
aprrii i securitii naionale care nu sunt exceptate n temeiul
instituiilor internaionale;
alin. (1), n msura n care protecia intereselor eseniale de
c) asisten i consultan juridic acordat de un avocat,
securitate ale statului nu poate fi garantat doar prin msuri mai
anticipat sau n vederea pregtirii oricreia dintre procedurile
puin invazive, cum ar fi impunerea unor cerine n vederea
prevzute la lit. a) i b) sau n cazul n care exist indicii concrete
protejrii caracterului confidenial al informaiilor pe care
i o probabilitate ridicat ca spea n legtur cu care sunt
entitatea contractant le pune la dispoziie n cadrul unei
acordate asistena i consultana juridic s fac obiectul unor
proceduri de atribuire potrivit dispoziiilor prezentei legi.
astfel de proceduri;
(3) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor sectoriale
d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-
atribuite i concursurilor de soluii organizate n domeniile
sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entiti desemnate
aprrii i securitii naionale care nu sunt exceptate n temeiul
de o instan judectoreasc naional sau care sunt desemnai
alin. (1), n msura n care aplicarea prezentei legi ar obliga
potrivit legislaiei n vigoare s ndeplineasc sarcini specifice
entitatea contractant s furnizeze informaii a cror divulgare
sub supravegherea i controlul instanelor judectoreti;
este contrar intereselor eseniale ale securitii naionale,
e) servicii prestate de executorii judectoreti.
potrivit art. 346 alin. (1) lit. a) din TFUE.
Paragraful 5 (4) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor sectoriale
Exceptri aplicabile contractelor sectoriale de servicii sau concursurilor de soluii n legtur cu care este ndeplinit
atribuite pe baza unui drept exclusiv cel puin una dintre urmtoarele condiii:
Art. 38. Prezenta lege nu este aplicabil contractelor a) atribuirea i executarea contractului sectorial sau a
sectoriale de servicii atribuite unei entiti care este ea nsi concursului de soluii reprezint informaii secrete de stat, n
entitate contractant sau unei asocieri de entiti contractante, conformitate cu dispoziiile legale privind protecia informaiilor
n baza unui drept exclusiv de care acestea beneficiaz pentru clasificate;
prestarea serviciilor respective n virtutea legii ori a altor acte cu b) atribuirea i executarea contractului sectorial sau a
caracter normativ care sunt publicate, n msura n care acestea concursului de soluii necesit impunerea, potrivit dispoziiilor
sunt compatibile cu prevederile TFUE. legale, a unor msuri speciale de securitate pentru protejarea
unor interese eseniale de securitate ale statului, cu condiia ca sau n conformitate cu prevederile ordonanei de urgen, n caz
acestea s nu poat fi garantate prin msuri mai puin invazive, contrar.
cum ar fi cerinele prevzute la alin. (2). Paragraful 3
Paragraful 2 Achiziii care se refer la mai multe activiti relevante i implic aspecte
Achiziii mixte care se refer la activiti identice i implic legate de aprare sau securitate
aspecte de aprare sau de securitate Art. 43. (1) n cazul contractelor care vizeaz mai multe
Art. 42. (1) n cazul contractelor mixte care au ca obiect activiti relevante i implic aspecte legate de aprare sau
att achiziii pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct securitate, entitile contractante au dreptul de a alege ntre a
i achiziii pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de atribui contracte distincte pentru prile separate i a atribui un
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i singur contract.
completri prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte (2) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe
normative/memorandumuri emise n temeiul art. 20 alin. (3) din contracte distincte nu poate fi luat de entitatea contractant n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu temeiul alin. (1) n scopul excluderii atribuirii unui contract sau a
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, n legtur cu unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale
situaiile prevzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele pri ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
unui anumit contract mixt sunt n mod obiectiv separabile, modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
entitatea contractant are dreptul de a alege ntre a atribui (3) n cazul n care n temeiul alin. (1), entitile contractante
contracte distincte pentru prile separate i a atribui un singur aleg s atribuie contracte separate, regimul juridic i actul
contract. normativ aplicabile atribuirii fiecruia dintre aceste contracte
(2) n cazul n care, n temeiul alin. (1), entitatea contractant sunt cele determinate de caracteristicile fiecrei activiti avute
alege s atribuie contracte distincte pentru prile separate, n vedere.
regimul juridic i actul normativ care se aplic atribuirii fiecruia Art. 44. n cazul n care entitile contractante aleg s
dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate n funcie atribuie un singur contract, se aplic prevederile art. 45, cu
de caracteristicile fiecrei pri avute n vedere. condiia ca atribuirea unui singur contract s fie justificat de
(3) n cazul n care, n temeiul alin. (1), entitatea contractant motive obiective i s nu fie luat de entitatea contractant n
alege s atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului scopul excluderii atribuirii unor contracte de la aplicarea
juridic i a actului normativ aplicabil atribuirii contractului prevederilor prezentei legi.
respectiv se aplic urmtoarele criterii: Art. 45. (1) n cazul contractelor care vizeaz o activitate
a) atunci cnd o parte a contractului face obiectul actelor care face obiectul prezentei legi i o alt activitate care face
normative emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de obiectul actelor normative emise n temeiul art. 20 alin. (3) din
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
completri prin Legea nr. 195/2012, n legtur cu situaiile modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, n legtur cu
prevzute la art. 346 din TFUE, contractul poate fi atribuit fr situaiile prevzute la art. 346 din TFUE, contractele pot fi
aplicarea dispoziiilor prezentei legi, cu condiia ca atribuirea atribuite fr aplicarea dispoziiilor prezentei legi.
unui singur contract s fie justificat de motive obiective; (2) n cazul contractelor care vizeaz o activitate care face
b) atunci cnd o parte a contractului face obiectul dispoziiilor obiectul prezentei legi i o alt activitate care face obiectul
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu dispoziiilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011,
modificri i completri prin Legea nr. 195/2012, contractul aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 195/2012,
poate fi atribuit n conformitate cu dispoziiile Ordonanei de contractele pot fi atribuite n conformitate cu dispoziiile
urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu
completri prin Legea nr. 195/2012, cu condiia ca atribuirea modificri i completri prin Legea nr. 195/2012.
unui singur contract s fie justificat de motive obiective. (3) n cazul contractelor prevzute la alin. (2), care includ
(4) Dispoziiile alin. (3) lit. b) nu aduc atingere pragurilor i achiziii sau alte elemente reglementate de actele normative
excepiilor prevzute de dispoziiile Ordonanei de urgen a emise n temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 195/2012. prin Legea nr. 195/2012 n legtur cu situaiile prevzute la
(5) n cazul n care, n legtur cu un anumit contract, sunt art. 346 din TFUE, contractele pot fi atribuite fr aplicarea
incidente deopotriv dispoziiile alin. (3) lit. a) i lit. b), se aplic dispoziiilor prezentei legi.
dispoziiile alin. (3) lit. a). (4) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor i
(6) Decizia de a atribui un singur contract n conformitate cu excluderilor prevzute de dispoziiile Ordonanei de urgen a
alin. (3) nu poate fi luat de entitatea contractant n scopul Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri
exceptrii atribuirii unor contracte de la aplicarea prevederilor prin Legea nr. 195/2012.
prezentei legi sau ale Ordonanei de urgen a Guvernului Paragraful 4
nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea Contracte sectoriale i concursuri de soluii care implic aspecte de aprare
nr. 195/2012. sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internaionale
(7) n cazul contractelor mixte care au ca obiect att achiziii Art. 46. (1) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor
pentru care se aplic dispoziiile prezentei legi, ct i achiziii sectoriale i concursurilor de soluii care implic aspecte de
pentru care se aplic dispoziiile Ordonanei de urgen a aprare sau de securitate i pe care entitatea contractant este
Guvernului nr. 114/2011, aprobat cu modificri i completri obligat s le atribuie sau s le organizeze conform unor
prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative emise n proceduri de atribuire diferite de cele prevzute n prezenta lege,
temeiul art. 20 alin. (3) din aceasta, n legtur cu situaiile stabilite n unul dintre urmtoarele moduri:
prevzute la art. 346 din TFUE, iar diferitele pri ale unui anumit a) printr-un acord sau nelegere internaional, ncheiat n
contract mixt nu sunt n mod obiectiv separabile, contractul conformitate cu Tratatele, ntre Romnia i una sau mai multe
poate fi atribuit n conformitate cu dispoziiile actelor normative ri tere ori subdiviziuni ale acestora, care vizeaz lucrri,
emise n temeiul art. 20 alin. (3) menionat mai sus, dac include produse sau servicii destinate implementrii sau exploatrii n
elemente n legtur cu situaiile prevzute la art. 346 din TFUE, comun a unui proiect de ctre semnatari;
b) printr-un acord sau un aranjament internaional referitor la a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale, n
staionarea de trupe i care vizeaz operatorii economici ai unui conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen
stat membru sau ai unei ri tere; determinant asupra persoanei juridice controlate.
c) de ctre o organizaie internaional. Art. 48. (1) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor
(2) Entitile contractante au obligaia de a informa ANAP cu sectoriale atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de
privire la acordurile prevzute la alin. (1) lit. a) existente n drept public de ctre o entitate contractant care nu exercit
domeniul lor de activitate. asupra acelei persoane juridice un control potrivit prevederilor
(3) ANAP are obligaia de a comunica Comisiei Europene art. 47 alin. (1), n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ
informaiile primite potrivit alin. (2). urmtoarele condiii:
(4) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor sectoriale i
a) entitatea contractant exercit n comun cu alte entiti
concursurilor de soluii care implic aspecte de aprare sau de
securitate i care sunt atribuite sau organizate de entitatea contractante asupra persoanei juridice n cauz un control
contractant n conformitate cu regulile n materie de achiziii similar celui pe care l exercit asupra propriilor departamente
stabilite de o organizaie internaional sau de o instituie sau servicii;
financiar internaional, n cazul n care contractele sectoriale b) mai mult de 80% din activitile respectivei persoane
sau concursurile de soluii n cauz sunt finanate integral de juridice sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i
organizaia sau instituia respectiv, precum i n cazul n care sunt ncredinate de ctre entitile contractante care o
legislaia prevede altfel. controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de
(5) n cazul contractelor sectoriale i al concursurilor de aceleai autoriti contractante;
soluii care implic aspecte de aprare sau de securitate c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei
cofinanate n cea mai mare parte de o organizaie internaional juridice controlate, cu excepia formelor de participare a
sau de o instituie financiar internaional, prile convin asupra capitalului privat care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar
procedurilor de atribuire aplicabile. a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale, n
(6) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor de achiziie conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen
sectorial/acordurilor-cadru i concursurilor de soluii care determinant asupra persoanei juridice controlate.
implic aspecte de aprare i securitate naional i pe care (2) n sensul alin. (1) lit. a), entitile contractante exercit n
entitatea contractant le atribuie unei organizaii internaionale. comun controlul asupra unei persoane juridice dac sunt
SECIUNEA a 3-a ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt
Situaii speciale
compuse din reprezentani ai tuturor entitilor contractante
Paragraful 1 participante, aceeai persoan avnd dreptul de a reprezenta
Contracte ncheiate ntre entiti contractante mai multe sau toate entitile contractante participante;
Art. 47. (1) Prezenta lege nu este aplicabil contractelor b) entitile contractante sunt n msur s exercite n comun
sectoriale atribuite de o entitate contractant unei persoane o influen determinant asupra obiectivelor strategice i a
juridice de drept privat sau de drept public n cazul n care sunt deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: c) persoana juridic controlat nu urmrete interese
a) entitatea contractant exercit asupra persoanei juridice n contrare celor ale autoritilor contractante care o controleaz.
cauz un control similar celui pe care l exercit asupra propriilor Art. 49. Prezenta lege nu este aplicabil contractelor
departamente sau servicii; ncheiate exclusiv ntre dou sau mai multe entiti contractante
b) mai mult de 80% din activitile persoanei juridice n cazul n care sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
controlate sunt efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor care i a) contractul instituie sau pune n aplicare o cooperare ntre
sunt ncredinate de ctre entitatea contractant care o entitile contractante participante, cu scopul de a asigura c
controleaz sau de ctre alte persoane juridice controlate de serviciile publice a cror realizare trebuie s o asigure sunt
respectiva entitate contractant; prestate n vederea ndeplinirii unor obiective comune;
c) nu exist participare privat direct la capitalul persoanei b) punerea n aplicare a cooperrii are la baz exclusiv
juridice controlate, cu excepia formelor de participare a consideraii de interes public;
capitalului privat care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar c) entitile contractante participante desfoar pe piaa
a cror existen este necesar potrivit dispoziiilor legale, n liber mai puin de 20% din activitile vizate de cooperare.
conformitate cu Tratatele, i care nu exercit o influen
Art. 50. (1) Procentele prevzute la art. 47 alin. (1) lit. b),
determinant asupra persoanei juridice controlate.
art. 48 alin. (1) lit. b) i la art. 49 lit. c) se stabilesc pe baza cifrei
(2) n sensul alin. (1) lit. a) se consider c o entitate
contractant exercit asupra unei persoane juridice un control medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ
similar celui pe care l exercit asupra propriilor departamente corespunztor bazat pe activitatea desfurat, cum ar fi
sau servicii atunci cnd exercit o influen determinant att costurile suportate de persoana juridic sau de entitatea
asupra obiectivelor strategice, ct i asupra deciziilor importante contractant, dup caz, n legtur cu servicii, produse i lucrri
ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.
exercitat i de o alt persoan juridic, ea nsi controlat n (2) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (1), din cauza
acelai mod de ctre entitatea contractant. datei la care persoana juridic sau entitatea contractant, dup
(3) Excepia prevzut la alin. (1) se aplic i atunci cnd o caz, a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea sau ca urmare
persoan juridic controlat care are calitatea de entitate a reorganizrii activitilor sale, cifra de afaceri sau un alt
contractant atribuie un contract entitii contractante care o indicator alternativ corespunztor bazat pe activitatea
controleaz sau unei alte persoane juridice controlate de desfurat, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii
aceeai entitate contractant, cu condiia s nu existe 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevzute la art. 47
participare privat direct la capitalul persoanei juridice creia i alin. (1) lit. b), art. 48 alin. (1) lit. b) i la art. 49 lit. c) pot fi stabilite
se atribuie contractul, cu excepia formelor de participare a prin utilizarea unor metode estimative, n special prin utilizarea
capitalului privat care nu ofer controlul sau dreptul de veto, dar previziunilor de afaceri.
Paragraful 2 b) de ctre o entitate contractant unei asocieri de entiti
Contracte atribuite unei ntreprinderi afiliate contractante din care ea nsi face parte, nfiinat exclusiv cu
Art. 51. (1) Prezenta lege nu este aplicabil atribuirii scopul de a derula o activitate relevant.
contractului sectorial: (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea
a) de ctre o entitate contractant unei ntreprinderi afiliate; a fost nfiinat pentru efectuarea activitii n cauz pe o
sau perioad de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a
b) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, nfiinat asocierea prevede c entitile contractante n cauz
format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad cel
unei ntreprinderi afiliate la una dintre entitile contractante puin egal cu cea menionat.
respective. (3) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: orice informaii pe care aceasta le solicit cu privire la
a) n cazul unui contract sectorial de servicii, numai dac cel contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile
puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul serviciilor, din alin. (1).
ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din prestarea de Paragraful 4
astfel de servicii pentru entitatea contractant sau pentru Servicii de cercetare i dezvoltare
ntreprinderile cu care este afiliat; Art. 53. Prezenta lege se aplic contractelor sectoriale de
b) n cazul unui contract sectorial de produse, numai dac servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare i
cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul furnizrii dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse ntre
de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din 73000000-2 i 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau
furnizarea de astfel de produse pentru entitatea contractant 73430000-5, doar dac sunt ndeplinite n mod cumulativ
sau pentru ntreprinderile cu care este afiliat; urmtoarele condiii:
c) n cazul unui contract sectorial de lucrri, numai dac cel a) rezultatele sunt destinate, n mod exclusiv, entitii
puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul lucrrilor, din contractante, pentru uz propriu n exercitarea propriei activiti;
ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din execuia de astfel i
de lucrri pentru entitatea contractant sau pentru ntreprinderile b) serviciul prestat este remunerat n totalitate de ctre
cu care este afiliat. entitatea contractant.
(3) n sensul prevederilor alin. (1) i (2), ntreprindere afiliat
reprezint orice persoan care desfoar activiti economice Paragraful 5
i care intr, n conformitate cu prevederile legale referitoare la Activiti expuse direct concurenei
consolidarea conturilor, n perimetrul de consolidare al entitii Art. 54. (1) Prezenta lege nu este aplicabil pentru
contractante sau orice persoan care desfoar activiti atribuirea contractelor sectoriale i concursurilor de soluii, n
economice i care se afl n oricare din urmtoarele situaii: cazul n care activitatea relevant pentru care sunt destinate
a) entitatea contractant exercit, direct sau indirect, o este expus direct concurenei pe o pia la care accesul nu
influen dominant asupra sa; este restricionat.
b) exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra (2) n sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c o
unei entiti contractante; anumit activitate relevant este sau nu expus direct
c) mpreun cu entitatea contractant, se afl, direct sau concurenei se stabilete de ctre Comisia European pe baza
indirect, sub influena dominant a unei alte persoane care unei notificri/cereri formulate n acest sens de entitatea
desfoar activiti economice; pentru noiunea de influen contractant interesat, care va cuprinde toate informaiile
dominant, prevederile art. 3 alin. (1) lit. bb) se aplic n mod necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente n legtur cu
corespunztor. situaia existent.
(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere (3) nainte de a se adresa Comisiei Europene, entitatea
afiliat a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de contractant solicit n scris Consiliului Concurenei punctul de
afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca vedere cu privire la faptul c o anumit activitate relevant este
ntreprinderea s demonstreze c cifra de afaceri prevzut la sau nu expus direct concurenei. Autoritile de reglementare
alin. (2) este credibil, n special prin utilizarea previziunilor de n domeniul activitilor relevante au obligaia ca, n termenul
afaceri. stabilit de Consiliul Concurenei, s furnizeze informaiile pe care
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la acesta le consider necesare formulrii punctului su de vedere.
entitatea contractant furnizeaz servicii sau lucrri identice sau (4) Consiliul Concurenei va transmite punctul de vedere n
similare, procentajele prevzute la alin. (2) se calculeaz lund termen de 30 de zile de la data primirii tuturor informaiilor
n considerare cifra total de afaceri care rezult din prestarea necesare evalurii expunerii directe la concuren a activitii
de servicii, furnizarea de produse sau execuia de lucrri de relevante.
ctre respectivele ntreprinderi afiliate. (5) Procedura specific pentru elaborarea i transmiterea
(6) Entitile contractante au obligaia de a transmite ANAP cererii prevzute la alin. (2) se stabilete prin hotrre a
orice informaii pe care aceasta le solicit cu privire la Guvernului.
contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile Paragraful 6
alin. (1) i (2). Activiti de achiziie centralizat
Paragraful 3 Art. 55. (1) Entitatea contractant nu aplic dispoziiile
Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entiti contractante prezentei legi pentru achiziiile care ndeplinesc una dintre
sau unei entiti contractante care face parte dintr-o astfel de asociere urmtoarele condiii:
Art. 52. (1) Prezenta lege nu este aplicabil pentru a) au ca obiect produse sau servicii achiziionate de la o
atribuirea contractului sectorial: unitate de achiziii centralizate care furnizeaz activitile de
a) de ctre o asociere de mai multe entiti contractante, achiziie centralizate prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d);
format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, b) au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate n
uneia dintre entitile contractante respective; temeiul unor contracte atribuite de ctre o unitate de achiziii
centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate procedura de atribuire a unui contract sectorial, acionnd att
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d); n nume propriu, ct i n numele i pe seama celorlalte entiti
c) au ca obiect lucrri, produse sau servicii a cror achiziie contractante.
se realizeaz prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziii (4) n cazul n care o procedur de atribuire a unui contract
administrat de o unitate de achiziii centralizate care furnizeaz sectorial nu este gestionat n ntregime n numele i pe seama
activitile de achiziie centralizate prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d); entitilor contractante, acestea sunt responsabile n mod solidar
d) au ca obiect lucrri, produse sau servicii achiziionate numai cu privire la activitile efectuate n comun.
printr-un acord-cadru ncheiat de o unitate de achiziii (5) n cazul prevzut la alin. (4), fiecare entitate contractant
centralizate care furnizeaz activitile de achiziie centralizate este responsabil n mod individual pentru ndeplinirea
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. d), n msura n care identitatea obligaiilor sale n temeiul prezentei legi n ceea ce privete
entitii contractante a fost prevzut n cuprinsul anunului de activitile pe care le realizeaz n nume propriu.
participare publicat n cadrul procedurii de atribuire a acordului- Paragraful 8
cadru organizate de ctre unitatea de achiziii centralizate. Achiziii care implic entiti contractante din alte state membre
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant are
obligaia de a aplica dispoziiile prezentei legi numai n ceea ce Art. 58. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor art. 4752,
privete activitile pe care le realizeaz ea nsi, cum ar fi: entitile contractante naionale pot aciona n comun cu entiti
a) atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de contractante din alte state membre pentru atribuirea contractelor
achiziii care este administrat de ctre o unitate de achiziii sectoriale n conformitate cu dispoziiile art. 5961.
centralizate; (2) Entitile contractante naionale nu vor folosi mijloacele i
b) ncheierea unui contract subsecvent prin reluarea instrumentele reglementate de dispoziiile art. 5961 n scopul
competiiei n executarea unui acord-cadru ncheiat de ctre o evitrii aplicrii normelor imperative naionale de drept public
unitate de achiziii centralizate. care, n conformitate cu dreptul Uniunii Europene, se aplic
(3) nfiinarea de uniti de achiziii centralizate de ctre statutului sau activitilor acestora.
entiti contractante i situaiile i condiiile n care acestea Art. 59. (1) Entitile contractante naionale au dreptul de
achiziioneaz lucrri, produse i/sau servicii se stabilesc prin a utiliza activitile de achiziie centralizate furnizate de o unitate
hotrre a Guvernului. de achiziii centralizate dintr-un alt stat membru.
(4) nfiinarea de uniti de achiziii centralizate de ctre (2) Furnizarea activitilor de achiziie centralizate de ctre o
entitile contractante, altele dect cele prevzute la art. 4 alin. (1) unitate de achiziii centralizate dintr-un alt stat membru se
lit. a) i b), i situaiile i modul n care acestea achiziioneaz realizeaz n conformitate cu dispoziiile legislaiei naionale a
lucrri, produse i/sau servicii se stabilesc de ctre entitile statului membru n care este situat unitatea de achiziii
contractante, altele dect cele prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) centralizate.
i b), conform unor reguli proprii. (3) Dispoziiile legislaiei naionale a statului membru n care
Art. 56. (1) Toate procedurile de atribuire organizate de o este situat unitatea de achiziii centralizate se aplic, de
unitate de achiziii centralizate se realizeaz prin mijloace asemenea, pentru:
electronice de comunicare, n conformitate cu prevederile a) atribuirea unui contract n cadrul unui sistem dinamic de
art. 7881 i ale normelor metodologice de aplicare a achiziii;
prevederilor prezentei legi. b) ncheierea unui contract subsecvent prin reluarea
(2) Entitatea contractant nu are obligaia de a aplica competiiei n executarea unui acord-cadru.
procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci (4) Entitile contractante naionale pot, mpreun cu entiti
cnd, n condiiile stabilite prin hotrrea Guvernului prevzut contractante din alte state membre, s atribuie n comun un
la art. 55 alin. (3) sau prin regulile proprii potrivit prevederilor contract sectorial, s ncheie un acord-cadru sau s
art. 55 alin. (4), atribuie unei uniti de achiziii centralizate un administreze un sistem dinamic de achiziii, precum i, n
contract sectorial de servicii avnd ca obiect furnizarea de msura n care identitatea entitilor contractante a fost
activiti de achiziie centralizate. prevzut n cuprinsul invitaiei la o procedur concurenial de
(3) Contractele sectoriale de servicii prevzute la alin. (2) pot ofertare, s ncheie contracte sectoriale n executarea acordului-
include i furnizarea de activiti de achiziie auxiliare. cadru sau n cadrul sistemului dinamic de achiziii.
(4) Atribuirea contractelor sectoriale de servicii privind (5) n cazul prevzut la alin. (4) i cu excepia situaiei n care
furnizarea de activiti de achiziie auxiliare altfel dect de ctre elementele necesare sunt stabilite printr-un acord internaional
o unitate de achiziii centralizate potrivit alin. (2) se realizeaz ncheiat ntre Romnia i statul membru n cauz, entitile
prin aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta contractante participante ncheie un acord prin care stabilesc:
lege n cazul contractelor sectoriale de servicii. a) responsabilitile prilor i dispoziiile de drept naional
(5) Dispoziiile prezentei legi nu sunt aplicabile n cazul n aplicabile;
care o unitate de achiziii centralizate furnizeaz activiti de b) aspectele de organizare intern a procedurii de atribuire,
achiziie centralizate sau un furnizor de servicii de achiziie inclusiv gestionarea procedurii, repartizarea lucrrilor,
furnizeaz activiti de achiziie auxiliare pentru o entitate produselor sau serviciilor care urmeaz s fie achiziionate i
contractant altfel dect n temeiul unui contract sectorial. ncheierea contractelor.
Art. 60. (1) Entitatea contractant participant la o achiziie
Paragraful 7 sectorial realizat n conformitate cu dispoziiile art. 59 alin. (4)
Achiziii realizate ocazional n comun nu are obligaia de a aplica dispoziiile prezentei legi atunci cnd
Art. 57. (1) Dou sau mai multe entiti contractante pot achiziioneaz lucrri, produse sau servicii care fac obiectul
conveni s efectueze n comun anumite achiziii specifice. achiziiei de la entitatea contractant responsabil pentru
(2) n cazul n care o procedur de atribuire a unui contract gestionarea procedurii de atribuire.
sectorial este gestionat n ntregime n comun, n numele i pe (2) Entitile contractante participante la o achiziie sectorial
seama tuturor entitilor contractante, acestea sunt responsabile realizat n conformitate cu dispoziiile art. 59 alin. (4) pot stabili,
n mod solidar pentru ndeplinirea obligaiilor care le revin n potrivit dispoziiilor art. 59 alin. (5) lit. a), repartizarea
temeiul prezentei legi. responsabilitilor specifice ntre acestea i pot conveni asupra
(3) Dispoziiile alin. (2) se aplic n mod corespunztor i n aplicrii legislaiei naionale interne a oricruia dintre statele
cazul n care o singur entitate contractant gestioneaz membre n care sunt situate entitile contractante participante.
(3) Modul de alocare a responsabilitilor i legislaia constituite ntr-o alt form de organizare prevzut de
naional aplicabil se menioneaz n documentaia de atribuire dispoziiile legale s indice, n cadrul ofertelor sau solicitrilor
pentru contractele sectoriale atribuite n comun n conformitate de participare, numele i calificrile profesionale relevante ale
cu dispoziiile art. 59 alin. (4). persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului n
Art. 61. (1) n cazul n care mai multe entiti contractante cauz.
din Romnia i alte State Membre au nfiinat o entitate comun, Art. 66. Orice operator economic are dreptul de a participa
inclusiv o grupare european de cooperare teritorial n temeiul la procedura de atribuire n calitate de ofertant sau candidat,
Regulamentului (CE) nr. 1.082/2006 al Parlamentului European individual sau n comun cu ali operatori economici, inclusiv n
i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare european de forme de asociere temporar constituite n scopul participrii la
cooperare teritorial (GECT) sau o alt entitate n temeiul procedura de atribuire, subcontractant propus sau ter
dreptului Uniunii Europene, entitile contractante participante susintor, n condiiile prevzute de prezenta lege.
convin, prin decizie a organismului competent al entitii Art. 67. (1) Entitatea contractant nu are dreptul de a
comune, asupra aplicrii dispoziiilor de drept naional n materie impune operatorilor economici care particip n comun la
de achiziii sectoriale ale unuia dintre urmtoarele state membre: procedura de atribuire s adopte sau s constituie o anumit
a) statul membru n care entitatea comun i are sediul; form juridic pentru depunerea unei oferte sau a unei solicitri
b) statul membru n care entitatea comun i desfoar de participare.
activitile. (2) Entitatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor
(2) Acordul prevzut la alin. (1) poate produce efecte pe o economici participani n comun la procedura de atribuire a cror
perioad nedeterminat, atunci cnd este ncorporat n actul ofert a fost desemnat ctigtoare s adopte sau s constituie
constitutiv al entitii comune, sau poate fi limitat la o perioad o anumit form juridic, cu condiia ca acest lucru s fi fost
determinat, anumite tipuri de contracte sau una sau mai multe prevzut n anunul de participare i documentaia de atribuire i
atribuiri de contracte individuale. n msura n care o astfel de modificare este necesar pentru
executarea n mod corespunztor a contractului sectorial.
CAPITOLUL III (3) Entitatea contractant are dreptul de a stabili prin
Reguli generale de participare i desfurare documentaia de atribuire, atunci cnd este necesar i justificat
a procedurilor de atribuire din motive obiective, modul n care operatorii economici
urmeaz s ndeplineasc cerinele referitoare la capacitatea
SECIUNEA 1 economic i financiar i capacitatea tehnic i profesional, n
Operatori economici cazul participrii n comun la procedura de atribuire, cu
respectarea principiului proporionalitii.
Art. 62. Entitile contractante au obligaia s respecte (4) Entitatea contractant are dreptul de a stabili prin
toate principiile conform art. 2 alin. (2), n mod special un documentaia de atribuire anumite condiii specifice privind
tratament egal i nediscriminatoriu, i s acioneze ntr-o manier executarea contractului sectorial sau a acordului-cadru, n cazul
transparent i proporional. n care operatori economici particip n comun la procedura de
Art. 63. (1) Entitile contractante nu vor concepe sau atribuire, diferite de cele aplicabile ofertanilor individuali,
structura achiziiile sectoriale ori elemente ale acestora cu justificate de motive obiective i cu respectarea principiului
scopul exceptrii acestora de la aplicarea dispoziiilor prezentei proporionalitii.
legi sau al restrngerii artificiale a concurenei. (5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
(2) n sensul alin. (1), se consider c exist o restrngere prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerine standard n
artificial a concurenei n cazul n care achiziia sectorial ori legtur cu modalitile de ndeplinire de ctre operatori
elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu scopul economici care particip n comun la procedura de atribuire a
de a favoriza sau dezavantaja n mod nejustificat anumii cerinelor referitoare la capacitatea economic i financiar i
operatori economici. capacitatea tehnic i profesional.
Art. 64. (1) Entitatea contractant precizeaz n Art. 68. (1) Entitatea contractant solicit ofertantului sau
documentaia de atribuire reglementrile obligatorii n domeniile candidatului s precizeze n ofert ori solicitarea de participare
mediului, social i al relaiilor de munc, stabilite prin legislaia partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze
adoptat la nivelul Uniunii Europene, legislaia naional, prin i datele de identificare ale subcontractanilor propui.
acorduri colective sau prin tratatele, conveniile i acordurile (2) Subcontractanii propui trebuie s respecte aceleai
internaionale n aceste domenii, care trebuie respectate pe obligaii ca i ofertanii, n domeniul mediului, social i al relaiilor
parcursul executrii contractului sectorial sau s indice instituiile de munc, stabilite prin legislaia adoptat la nivelul Uniunii
competente de la care operatorii economici pot obine informaii Europene, legislaia naional, prin acorduri colective sau prin
detaliate privind reglementrile respective. tratatele i acordurile internaionale n aceste domenii, prevzute
(2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant are n documentaia de atribuire.
totodat obligaia de a solicita operatorilor economici s indice
n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de SECIUNEA a 2-a
obligaiile relevante din domeniile mediului, social i al relaiilor Contracte rezervate
de munc.
Art. 65. (1) Operatorii economici care, potrivit legislaiei Art. 69. (1) Entitatea contractant poate rezerva dreptul
statului n care sunt stabilii, au dreptul s presteze o anumit de participare la procedura de atribuire doar unitilor protejate
activitate inclus n obiectul achiziiei sectoriale nu pot fi respini autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecia i
numai pe motiv c, n temeiul legislaiei statului membru n care promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat,
se atribuie contractul, sunt obligai s fie persoane fizice sau cu modificrile i completrile ulterioare, i ntreprinderilor
persoane juridice. sociale de inserie prevzute de Legea nr. 219/2015 privind
(2) n cazul contractelor sectoriale de servicii i de lucrri i economia social.
al contractelor sectoriale de produse care includ i servicii sau (2) n anunul/invitaia de participare entitatea contractant
lucrri sau operaiuni de amplasare i de instalare, entitatea precizeaz explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii
contractant poate obliga persoanele juridice sau alte entiti de atribuire.
SECIUNEA a 3-a d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul asociat/
Confidenialitate candidatul/subcontractantul propus/terul susintor are drept
membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
Art. 70. (1) Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai
prezentei legi sau dispoziiilor legale privind liberul acces la semnificativi persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
informaiile de interes public ori ale altor acte normative care gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu
reglementeaz activitatea entitii contractante, entitatea persoane cu funcii de decizie n cadrul entitii contractante sau
contractant are obligaia de a nu dezvlui informaiile transmise al furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de
de operatorii economici indicate de acetia ca fiind confideniale, atribuire;
inclusiv secrete tehnice sau comerciale i elementele
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre
confideniale ale ofertelor.
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
(2) Dispoziiile alin. (1) nu afecteaz obligaiile entitii
persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al
contractante prevzute la art. 155 i art. 227229 n legtur cu
doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane
transmiterea spre publicare a anunului de atribuire i, respectiv,
cu funcii de decizie n cadrul entitii contractante sau al
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire ctre
candidai/ofertani. furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de
(3) Entitatea contractant poate impune operatorilor atribuire.
economici anumite cerine n vederea protejrii caracterului (2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), prin acionar sau
confidenial al informaiilor pe care aceasta le pune la dispoziie asociat semnificativ se nelege persoana care exercit drepturi
pe durata ntregii proceduri de atribuire, inclusiv informaiile puse aferente unor aciuni care, cumulate, reprezint cel puin 10%
la dispoziie n cadrul funcionrii unui sistem de calificare, din capitalul social sau i confer deintorului cel puin 10% din
potrivit prevederilor art. 175, indiferent dac acesta a fcut sau totalul drepturilor de vot n adunarea general.
nu obiectul unui anun privind existena unui sistem de calificare Art. 74. Ofertantul declarat ctigtor cu care entitatea
utilizat ca modalitate de invitare la o procedur concurenial de contractant a ncheiat contractul sectorial nu are dreptul de a
ofertare. angaja sau ncheia orice alte nelegeri privind prestarea de
servicii, direct sau indirect, n scopul ndeplinirii contractului
SECIUNEA a 4-a sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
Reguli de evitare a conflictului de interese n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de
participare/ofertelor depuse n cadrul unei proceduri de atribuire
Art. 71. Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, sau angajai/foti angajai ai entitii contractante sau ai
entitatea contractant are obligaia de a lua toate msurile furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de
necesare pentru a preveni, identifica i remedia situaiile de atribuire cu care entitatea contractant/furnizorul de servicii de
conflict de interese, n scopul evitrii denaturrii concurenei i achiziie implicat n procedura de atribuire a ncetat relaiile
al asigurrii tratamentului egal pentru toi operatorii economici. contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul
Art. 72. n sensul prezentei legi, prin conflict de interese se unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului,
nelege orice situaie n care personalul entitii contractante sub sanciunea rezoluiunii ori rezilierii de drept a contractului
sau al unui furnizor de servicii de achiziie care acioneaz n respectiv.
numele entitii contractante care sunt implicai n desfurarea Art. 75. (1) n cazul n care entitatea contractant identific
procedurii de atribuire sau care pot influena rezultatul acesteia
o situaie potenial generatoare de conflict de interese n sensul
au, n mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau
art. 72, aceasta are obligaia de a ntreprinde orice demersuri
un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
necesare pentru a stabili dac situaia respectiv reprezint o
compromite imparialitatea sau independena lor n contextul
situaie de conflict de interese i de a prezenta
procedurii de atribuire.
candidatului/ofertantului aflat n respectiva situaie o expunere a
Art. 73. (1) Reprezint situaii potenial generatoare de
conflict de interese orice situaii care ar putea duce la apariia motivelor care, n opinia entitii contractante, sunt de natur s
unui conflict de interese n sensul art. 72, cum ar fi urmtoarele, duc la un conflict de interese.
reglementate cu titlu exemplificativ: (2) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant va
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului su de
solicitrilor de participare/ofertelor a persoanelor care dein pri vedere cu privire la respectiva situaie.
sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia (3) n cazul n care, n urma aplicrii dispoziiilor alin. (1) i
dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani (2), entitatea contractant stabilete c exist un conflict de
propui ori a persoanelor care fac parte din consiliul de interese, adopt msurile necesare pentru eliminarea
administraie/organul de conducere sau de supervizare al unuia circumstanelor care au generat conflictul de interese,
dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani dispunnd msuri precum: nlocuirea persoanelor responsabile
propui; cu evaluarea ofertelor, atunci cnd le este afectat imparialitatea,
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului
solicitrilor de participare/ofertelor a unei persoane care este aflat n relaie cu persoanele cu funcii de decizie din cadrul
so/soie, rud sau afin, pn la gradul al doilea inclusiv, cu entitii contractante.
persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de Art. 76. (1) Entitatea contractant precizeaz n
conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertani/candidai, documentaia de atribuire numele persoanelor ce dein funcii
teri susintori ori subcontractani propui; de decizie n cadrul entitii contractante sau al furnizorului de
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.
de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constat (2) Entitatea contractant public prin mijloace electronice
sau cu privire la care exist indicii rezonabile/informaii concrete denumirea i datele de identificare ale ofertantului/candidatului/
c poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, subcontractantului propus/terului susintor, n termen de
economic ori de alt natur, sau se afl ntr-o alt situaie de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit de depunere a
natur s i afecteze independena i imparialitatea pe parcursul solicitrilor de participare/ofertelor, cu excepia persoanelor
procesului de evaluare; fizice, n cazul crora se public doar numele.
Art. 77. Entitile contractante, altele dect cele prevzute Art. 81. Prin normele metodologice de aplicare a
la art. 4 alin. (1) lit. a) i b), pot stabili reguli proprii de evitare a prevederilor prezentei legi se stabilesc, cu luarea n considerare
conflictului de interese, astfel nct s asigure respectarea a progresului tehnologic, urmtoarele:
principiilor prevzute art. 2 alin. (2). a) situaiile i condiiile n care este permis folosirea altor
mijloace de comunicare dect cele electronice;
SECIUNEA a 5-a b) regulile i cerinele care trebuie ndeplinite de dispozitivele
Reguli aplicabile comunicrilor i instrumentele utilizate n legtur cu transmiterea i primirea
ofertelor, a solicitrilor de participare sau a planurilor/proiectelor
Art. 78. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, n cazul concursurilor de soluii, inclusiv situaiile i condiiile n
notificare i altele asemenea, prevzute de prezenta lege, sunt care poate fi solicitat sau este necesar utilizarea semnturii
transmise n scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, electronice extinse, precum i modalitile de implementare a
ca excepie, prin alte mijloace dect cele electronice. acesteia;
(2) Instrumentele i dispozitivele utilizate pentru comunicarea c) utilizarea unor standarde tehnice specifice n vederea
prin mijloace electronice, precum i caracteristicile tehnice ale asigurrii interoperabilitii instrumentelor i dispozitivelor
acestora trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter utilizate pentru comunicarea electronic.
general, trebuie s asigure interoperabilitatea cu produsele de
uz general n domeniul tehnologiei informaiei i comunicaiilor CAPITOLUL IV
i s nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de Modalitile de atribuire
atribuire.
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), comunicarea SECIUNEA 1
verbal poate fi utilizat pentru alte comunicri dect cele privind
Procedurile de atribuire
elementele eseniale ale unei proceduri de atribuire, cu condiia
consemnrii n scris a principalelor elemente ale coninutului Paragraful 1
comunicrii verbale, cu condiia respectrii principiilor prevzute Aplicarea procedurilor de atribuire
la art. 2 alin. (2). Art. 82. (1) Procedurile de atribuire reglementate de
(4) n sensul dispoziiilor alin. (3), elementele eseniale ale prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor
procedurii de atribuire includ documentele achiziiei, solicitrile sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de
de participare, confirmrile interesului i ofertele. soluii cu o valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile
(5) Coninutul comunicrilor verbale cu ofertanii care ar prevzute la art. 12 alin. (1), sunt urmtoarele:
putea avea un impact semnificativ asupra coninutului i evalurii a) licitaia deschis;
ofertelor se consemneaz prin mijloace corespunztoare, cum ar b) licitaia restrns;
fi minute, nregistrri audio sau sinteze ale principalelor c) negocierea competitiv;
elemente ale comunicrii. d) dialogul competitiv;
Art. 79. (1) Entitatea contractant are obligaia de a e) parteneriatul pentru inovare;
asigura protejarea integritii datelor i a confidenialitii f) negocierea fr invitaie prealabil la procedura
ofertelor i a solicitrilor de participare n cadrul tuturor concurenial de ofertare;
operaiunilor de comunicare, transmitere i stocare a g) concursul de soluii;
informaiilor. h) procedura de atribuire aplicabil n cazul serviciilor sociale
(2) Coninutul ofertelor i al solicitrilor de participare, precum i al altor servicii specifice;
i cel al planurilor/proiectelor n cazul concursurilor de soluii i) procedura simplificat.
este confidenial pn la data stabilit pentru deschiderea (2) Entitatea contractant atribuie contractele sectoriale/
acestora. acordurile-cadru n cazul n care valoarea estimat este egal
(3) Entitatea contractant ia cunotin de coninutul sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 12
ofertelor, al solicitrilor de participare sau al planurilor/proiectelor alin. (1) prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie
n cazul concursurilor de soluii numai de la data stabilit pentru restrns, negociere competitiv sau dialog competitiv.
deschiderea acestora. (3) Entitatea contractant are dreptul de a aplica
Art. 80. (1) Entitatea contractant are dreptul, dac este parteneriatul pentru inovare exclusiv n condiiile prevzute la
necesar, s impun utilizarea unor instrumente i dispozitive art. 108116.
care nu sunt disponibile cu caracter general, cu condiia s ofere (4) Entitatea contractant are dreptul de a aplica procedura
mijloace alternative de acces. de negociere fr invitaie prealabil la o procedur
(2) Entitatea contractant ofer mijloace alternative de acces concurenial de ofertare exclusiv n cazurile i condiiile
adecvate dac se afl n una dintre urmtoarele situaii: prevzute la art. 117.
a) ofer acces direct, liber, complet i gratuit, prin mijloace (5) Entitatea contractant are dreptul de a organiza un
electronice, la instrumentele i dispozitivele prevzute la alin. (1) concurs de soluii exclusiv n condiiile prevzute la art. 3 alin. (1)
de la data publicrii invitaiei la procedura concurenial de lit. i) i art. 118123.
ofertare/invitaiei pentru confirmarea interesului; n cuprinsul (6) Entitatea contractant atribuie contractele de achiziie
anunului de participare se specific adresa de internet la care public/acordurile-cadru avnd ca obiect servicii sociale i alte
sunt accesibile aceste instrumente i dispozitive; servicii specifice n condiiile prevzute la art. 124 i 125.
b) asigur c operatorii economici care nu au acces la Art. 83. (1) Invitaia la procedura concurenial de ofertare
instrumentele i dispozitivele prevzute la alin. (1) i nici se poate face prin unul dintre urmtoarele mijloace:
posibilitatea de a le obine n termenele stabilite, cu condiia ca a) printr-un anun orientativ periodic, n conformitate cu
lipsa accesului s nu poat fi atribuit operatorului economic n prevederile art. 152, n cazul n care contractul sectorial este
cauz, pot avea acces la procedura de atribuire prin utilizarea atribuit prin licitaie restrns sau negociere competitiv;
unor dispozitive provizorii puse la dispoziie cu titlu gratuit online; b) printr-un anun privind existena unui sistem de calificare,
c) asigur disponibilitatea unei metode alternative pentru n conformitate cu prevederile art. 153, n cazul n care
depunerea electronic a ofertelor. contractul sectorial este atribuit prin licitaie restrns sau
negociere competitiv, ori n cadrul unui dialog competitiv sau al Paragraful 3
unui parteneriat pentru inovare; Licitaia restrns
c) printr-un anun de participare, n conformitate cu Art. 89. n cadrul procedurii de licitaie restrns, orice
prevederile art. 154, n cazul n care contractul sectorial este operator economic are dreptul de a depune o solicitare de
atribuit prin oricare dintre procedurile reglementate de prezenta participare ca rspuns la o invitaie la procedura concurenial
lege. de ofertare, urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc
(2) n cazul prevzut la alin. (1) lit. a), operatorii economici criteriile de calificare i selecie stabilite de entitatea contractant
care i-au manifestat interesul n urma publicrii anunului s aib dreptul de a depune oferta n etapa ulterioar.
orientativ periodic sunt invitai ulterior s i confirme interesul n Art. 90. Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea
scris prin intermediul unei invitaii pentru confirmarea interesului, spre publicare a unei invitaii la procedura concurenial de
n conformitate cu prevederile art. 161. ofertare, n conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)c)
i art. 156, prin care entitatea contractant solicit operatorilor
Paragraful 2 economici depunerea de solicitri de participare, nsoite de
Licitaia deschis
DUAE sau alte documente prin care operatorul economic
Art. 84. n cadrul procedurii de licitaie deschis, orice furnizeaz informaii privind ndeplinirea criteriilor de calificare
operator economic are dreptul de a depune ofert n urma i selecie stabilite de entitatea contractant.
publicrii unui anun de participare. Art. 91. (1) Procedura de licitaie restrns se desfoar,
Art. 85. Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre de regul, n dou etape obligatorii:
publicare a unui anun de participare, n conformitate cu a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
prevederile art. 83 alin. (1) lit. c) i art. 154 alin. (3), prin care candidailor prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
entitatea contractant solicit operatorilor economici depunerea b) etapa depunerii ofertelor de ctre candidaii selectai n
de oferte. cadrul primei etape i a evalurii acestora prin aplicarea
Art. 86. (1) Procedura de licitaie deschis se desfoar, criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
de regul, ntr-o singur etap. (2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), entitatea contractant
(2) Entitatea contractant are dreptul de a decide are dreptul de a limita numrul de candidai care ndeplinesc
organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai s depun
are obligaia de a preciza aceast decizie n anunul de oferte n etapa a doua, cu condiia s fie asigurat un anumit
participare i n documentaia de atribuire. numr minim de candidai.
(3) Entitatea contractant are obligaia de a indica n invitaia
Art. 87. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii
la procedura concurenial de ofertare criteriile sau regulile
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice,
Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor este de numrul minim de candidai pe care intenioneaz s i invite s
cel puin 35 de zile. depun oferte n etapa a doua a procedurii i, dac este cazul,
(2) n cazul n care entitatea contractant a publicat un anun numrul maxim.
orientativ periodic care nu a fost utilizat n sine ca mijloc de (4) Numrul minim de candidai indicat n invitaia la
invitaie la procedura concurenial de ofertare, aceasta are procedura concurenial de ofertare conform dispoziiilor alin. (2)
dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) la cel puin trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
15 zile dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele orice situaie, nu poate fi mai mic de 5.
condiii: (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, entitatea contractant
a) anunul menionat la partea introductiv a prezentului are obligaia de a aplica numai criteriile de calificare i selecie
alineat a inclus, pe lng informaiile obligatorii, i pe cele prevzute n invitaia la procedura concurenial de ofertare.
suplimentare care trebuie incluse ntr-un anun orientativ (6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
periodic utilizat n sine ca mijloc de invitaie la procedura entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
concurenial de ofertare, n msura n care informaiile din urm selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
erau disponibile la momentul publicrii lui; (7) Entitatea contractant are obligaia de a invita n etapa a
b) anunul orientativ periodic a fost transmis spre publicare cu doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim de
o perioad cuprins ntre 35 de zile i 12 luni nainte de data candidai indicat n invitaia la procedura concurenial de
transmiterii anunului de participare. ofertare conform dispoziiilor alin. (4).
(3) n cazul n care o situaie de urgen survenit n urma (8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
unor evenimente care nu puteau fi prevzute de ctre entitatea criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul
contractant i care nu sunt imputabile acesteia face imposibil minim indicat n invitaia la procedura concurenial de ofertare
de respectat perioada prevzut la alin. (1), entitatea conform dispoziiilor alin. (4), entitatea contractant are dreptul
de a opta ntre a continua procedura de atribuire numai cu acel
contractant poate stabili o perioad redus pentru depunerea
candidat/acei candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele
ofertelor, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data
solicitate i a anula procedura, n condiiile prevzute la art. 226.
transmiterii spre publicare a anunului de participare, cu condiia
(9) Entitatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa
demonstrrii n mod corespunztor a respectivei situaii de a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de
urgen. participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de
(4) Entitatea contractant are dreptul de a reduce cu 5 zile calificare i selecie.
perioada pentru depunerea ofertelor prevzut la alin. (1) n (10) Entitatea contractant are dreptul de a decide
cazul n care accept depunerea ofertelor prin mijloace organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care
electronice, n condiiile prezentei legi. are obligaia de a preciza aceast decizie n invitaia la
Art. 88. Ofertantul depune oferta elaborat n conformitate procedura concurenial de ofertare i n documentaia de
cu informaiile i cerinele prevzute n documentaia de atribuire.
atribuire, nsoit de DUAE sau alte documente solicitate prin Art. 92. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii
care ofertantul furnizeaz informaii privind ndeplinirea criteriilor anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
de calificare i selecie stabilite de entitatea contractant. Uniunii Europene sau, dup caz, data trimiterii invitaiei pentru
confirmarea interesului, i data-limit de depunere a solicitrilor conform dispoziiilor alin. (4), entitatea contractant are dreptul
de participare este de cel puin 30 de zile i n niciun caz nu de a opta ntre a continua procedura de atribuire numai cu acel
poate fi mai mic de 15 zile. candidat/acei candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele
(2) Termenul-limit pentru primirea ofertelor poate fi stabilit solicitate i a anula procedura, n condiiile prevzute la art. 226.
de comun acord ntre entitatea contractant i candidaii (9) Entitatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa
selectai, asigurndu-se ca toi candidaii selectai s aib la a doua un ofertant/candidat care nu a depus o solicitare de
dispoziie acelai termen pentru pregtirea i transmiterea participare n prima etap sau nu a ndeplinit criteriile de
ofertelor. calificare i selecie.
(3) n lipsa unui acord cu privire la termenul-limit pentru (10) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea
primirea ofertelor, stabilit n conformitate cu alin. (2), acesta este contractant poate atribui contractul sectorial/acordul-cadru pe
de cel puin 10 zile de la data la care a fost trimis invitaia de baza ofertelor iniiale, fr parcurgerea negocierii prevzute la
participare la etapa a doua a procedurii de atribuire. alin. (1) lit. b), n cazul n care i-a rezervat aceast posibilitate
Paragraful 4 prin invitaia la procedura concurenial de ofertare.
Negocierea competitiv (11) Entitatea contractant are dreptul de a decide
Art. 93. n cadrul procedurii de negociere competitiv, organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care
orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de are obligaia de a preciza aceast decizie n invitaia la
participare ca rspuns la o invitaie la procedura concurenial procedura concurenial de ofertare i n documentaia de
de ofertare, urmnd ca numai candidaii care ndeplinesc atribuire.
criteriile de calificare i selecie stabilite de entitatea contractant Art. 96. (1) n cuprinsul documentaiei de atribuire,
s aib dreptul de a depune oferte iniiale n etapa ulterioar, entitatea contractant definete obiectul achiziiei sectoriale prin
pe baza crora entitatea contractant va derula negocieri n descrierea necesitilor entitii contractante i a specificaiilor
vederea mbuntirii acestora. tehnice solicitate pentru produsele, lucrrile sau serviciile care
Art. 94. Negocierea competitiv se iniiaz prin urmeaz a fi achiziionate i stabilete criteriul de atribuire i
transmiterea spre publicare a unei invitaii la procedura factorii de evaluare.
concurenial de ofertare, n conformitate cu prevederile art. 83 (2) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (1),
alin. (1) lit. a)c) i art. 156, prin care entitatea contractant entitatea contractant stabilete care sunt cerinele minime pe
solicit operatorilor economici depunerea de solicitri de care ofertele trebuie s le ndeplineasc.
participare n vederea furnizrii informaiilor i documentelor (3) Informaiile furnizate prin documentaia de atribuire
pentru calificare i selecie stabilite de entitatea contractant. trebuie s fie suficient de precise pentru a permite operatorilor
Art. 95. (1) Procedura de negociere competitiv se economici s determine natura i obiectul general al achiziiei
desfoar, de regul, n dou etape: sectoriale i, pe baza acestora, s decid transmiterea unei
a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii solicitri de participare sau neparticiparea la procedura de
candidailor prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie; atribuire.
b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii Art. 97. (1) Perioada cuprins ntre data transmiterii
selectai in cadrul primei etape i a evalurii conformitii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
acestora cu cerinele minime stabilite de entitatea contractant Uniunii Europene sau, dup caz, data trimiterii invitaiei pentru
potrivit art. 96 alin. (2) i negocierile n vederea mbuntirii confirmarea interesului, dac se utilizeaz un anun orientativ
ofertelor iniiale, a depunerii ofertelor finale i a evalurii periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive
acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de i data-limit de depunere a solicitrilor de participare este de cel
evaluare. puin 30 de zile i nu poate fi n niciun caz mai mic de 15 zile.
(2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), entitatea contractant (2) Termenul-limit pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de
are dreptul de a limita numrul de candidai care ndeplinesc comun acord ntre entitatea contractant i candidaii selectai,
criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai s depun asigurndu-se ca toi candidaii selectai s aib la dispoziie
oferte iniiale, cu condiia s fie asigurat un numr de acelai termen pentru pregtirea i transmiterea ofertelor.
minimum 3 candidai.
(3) n lipsa unui acord cu privire la termenul-limit pentru
(3) Entitatea contractant are obligaia de a indica n invitaia
primirea ofertelor, stabilit n conformitate cu alin. (2), acesta este
la procedura concurenial de ofertare criteriile sau regulile
de cel puin 10 zile de la data la care a fost trimis invitaia de
obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s le aplice,
numrul minim de candidai pe care intenioneaz s i invite s participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.
depun oferte iniiale n etapa a doua a procedurii i, dac este Art. 98. (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 95
cazul, numrul maxim. alin. (10), entitatea contractant negociaz cu ofertanii ofertele
(4) Numrul minim de candidai indicat n anunul de iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu excepia
participare conform dispoziiilor alin. (3) trebuie s fie suficient ofertelor finale, n vederea mbuntirii coninutului acestora.
pentru a asigura o concuren real cu condiia s fie asigurat (2) Cerinele minime stabilite de entitatea contractant potrivit
un numr de minimum 3 candidai. art. 96 alin. (2), criteriul de atribuire i factorii de evaluare nu pot
(5) Atunci cnd selecteaz candidaii, entitatea contractant face obiect al negocierilor.
are obligaia de a aplica numai criteriile de selecie prevzute n (3) Pe durata negocierilor, entitatea contractant are obligaia
invitaia la procedura concurenial de ofertare. de a asigura respectarea principiului tratamentului egal i de a
(6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a), nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea
entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor crea unuia/unora dintre ofertani un avantaj n raport cu ceilali.
selectai o invitaie de participare la etapa a doua. (4) Entitatea contractat informeaz n scris toi ofertanii ale
(7) Entitatea contractant are obligaia de a invita n etapa a cror oferte nu au fost eliminate din competiie potrivit alin. (8)
doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim de i (9) n legtur cu orice modificri ale documentaiei de
candidai indicat n invitaia la procedura concurenial de atribuire, cu excepia prevederilor referitoare la cerinele minime
ofertare conform dispoziiilor alin. (4). stabilite de entitatea contractant potrivit art. 96 alin. (2), care nu
(8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc pot fi modificate.
criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul (5) n urma modificrilor prevzute la alin. (4), entitatea
minim indicat n invitaia la procedura concurenial de ofertare contractant acord o perioad suficient ofertanilor pentru
mbuntirea ofertelor i retransmiterea ofertelor mbuntite, pe care intenioneaz s i invite n etapa a doua a procedurii i,
dac este cazul. dac este cazul, numrul maxim.
(6) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui (4) Numrul minim de candidai indicat n invitaia la
celorlali participani informaii confideniale comunicate de un procedura concurenial de ofertare conform dispoziiilor alin. (3)
candidat sau ofertant care particip la negocieri, fr acordul trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
scris al acestuia. orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
(7) Acordul prevzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, entitatea contractant
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie are obligaia de a aplica numai criteriile de calificare i selecie
de comunicare a anumitor informaii confideniale. prevzute n documentaia de atribuire.
(8) Entitatea contractant are dreptul de a desfura (6) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
de oferte care urmeaz s fie negociate. selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
(9) Reducerea numrului de oferte potrivit dispoziiilor (7) Entitatea contractant are obligaia de a invita n etapa a
alin. (8) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare doua un numr de candidai cel puin egal cu numrul minim de
stabilii prin invitaia la procedura concurenial de ofertare sau candidai indicat n anunul de participare conform dispoziiilor
documentaia de atribuire. alin. (4).
(10) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (8) trebuie indicat (8) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
de entitatea contractant n cadrul invitaiei la procedura criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul
concurenial de ofertare sau documentaiei de atribuire. minim indicat n invitaia la procedura concurenial de ofertare
(11) n cazul n care entitatea contractant intenioneaz s conform dispoziiilor alin. (4), entitatea contractant are dreptul
ncheie negocierile, aceasta i informeaz pe ofertanii rmai de a opta ntre a continua procedura de atribuire numai cu acel
n competiie i stabilete un termen pentru depunerea unor candidat/acei candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele
oferte noi sau revizuite, care reprezint ofertele finale. solicitate i a anula procedura, n condiiile prevzute la art. 226.
(12) Entitatea contractant verific dac ofertele finale (9) Entitatea contractant nu are dreptul de a invita n etapa
a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de
prevzute la alin. (11) respect cerinele minime stabilite de
participare n prima etap sau nu a fost selectat.
entitatea contractant potrivit art. 96 alin. (2) i celelalte cerine
(10) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. b),
prevzute n documentaia de atribuire, evalueaz ofertele finale
entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
i atribuie contractul pe baza criteriului de atribuire i a factorilor
rmai n competiie o invitaie de depunere a ofertelor finale.
de evaluare.
Art. 102. Perioada cuprins ntre data transmiterii
Paragraful 5 anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Dialogul competitiv Uniunii Europene sau, dup caz, data trimiterii invitaiei pentru
Art. 99. n cadrul procedurii de dialog competitiv, orice confirmarea interesului, dac se utilizeaz un anun orientativ
operator economic are dreptul de a depune o solicitare de periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive
participare n urma publicrii unui anun de participare sau a i data-limit de depunere a solicitrilor de participare este de cel
unui anun privind existena unui sistem de calificare, urmnd puin 30 de zile i nu poate fi n niciun caz mai mic de 15 zile.
ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i Art. 103. (1) Entitatea contractant i stabilete i
definete necesitile i cerinele prin anunul de participare
selecie stabilite de entitatea contractant s aib dreptul de a
i/sau printr-un document descriptiv.
participa la etapa de dialog, iar candidaii rmai la sfritul
(2) Entitatea contractant stabilete i definete n cadrul
etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.
anunului de participare i/sau al documentului descriptiv
Art. 100. Procedura de dialog competitiv se iniiaz prin
prevzut la alin. (1) criteriul de atribuire i factorii de evaluare
transmiterea spre publicare a unui anun de participare sau a alei, precum i un termen orientativ pentru desfurarea
unui anun privind existena unui sistem de calificare, n procedurii de atribuire.
conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) i (3) Criteriile de atribuire utilizate n cazul procedurii de dialog
art. 156 prin care entitatea contractant solicit operatorilor competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pre sau cel mai bun
economici depunerea de solicitri de participare n vederea raport calitate-cost prevzute la art. 209 alin. (3) lit. c) i d).
fumizrii informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie Art. 104. (1) Entitatea contractant desfoar etapa
stabilite de entitatea contractant. dialogului cu fiecare candidat selectat n parte, n scopul
Art. 101. (1) Procedura de dialog competitiv se identificrii i definirii celor mai bune mijloace pentru
desfoar, de regul, n 3 etape: satisfacerea necesitilor sale.
a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii (2) Numai candidaii selectai de entitatea contractant n
candidailor prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie; urma finalizrii etapei prevzute la art. 101 alin. (1) lit. a) pot
b) etapa dialogului cu candidaii selectai, n vederea participa la etapa dialogului.
identificrii soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor (3) n cadrul dialogului, entitatea contractant i candidaii
entitii contractante i pe baza creia/crora se vor depune selectai pot discuta toate aspectele referitoare la achiziie.
ofertele finale; (4) Pe durata dialogului, entitatea contractant are obligaia
c) etapa depunerii ofertelor finale de ctre candidaii rmai de a asigura respectarea principiului tratamentului egal i de a
n urma etapei de dialog i a evalurii acestora prin aplicarea nu furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare. crea unuia/unora dintre participani un avantaj n raport cu
(2) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), entitatea contractant ceilali.
are dreptul de a limita numrul de candidai care ndeplinesc (5) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai s depun celorlali candidai soluiile propuse sau alte informaii
oferte n etapa de dialog, cu condiia s fie asigurat un anumit confideniale comunicate de un candidat care particip la dialog,
numr minim de candidai. fr acordul scris al acestuia.
(3) Entitatea contractant are obligaia de a indica n anunul (6) Acordul prevzut la alin. (5) nu poate fi exprimat cu
de participare criteriile sau regulile obiective i nediscriminatorii caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie
pe care intenioneaz s le aplice, numrul minim de candidai de comunicare a anumitor informaii confideniale.
Art. 105. (1) Entitatea contractant are dreptul de a economici depunerea de solicitri de participare n vederea
desfura dialogul n runde succesive, cu scopul de a reduce furnizrii informaiilor i documentelor pentru calificare i selecie
numrul de soluii care urmeaz s fie discutate n etapa stabilite de entitatea contractant.
dialogului. Art. 110. (1) Parteneriatul pentru inovare se desfoar n
(2) Reducerea numrului de soluii potrivit dispoziiilor 3 etape:
alin. (1) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare a) etapa depunerii solicitrilor de participare i a selectrii
stabilii prin anunul de participare i/sau documentul descriptiv candidailor, prin aplicarea criteriilor de calificare i selecie;
prevzut la art. 103 alin. (1). b) etapa depunerii ofertelor iniiale de ctre candidaii
(3) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (1) trebuie indicat de selectai n cadrul primei etape i a evalurii conformitii
entitatea contractant n cadrul anunului de participare i/sau al acestora cu cerinele stabilite de entitatea contractant potrivit
documentului descriptiv prevzut la art. 103 alin. (1). art. 111 alin. (3);
(4) Entitatea contractant continu dialogul pn cnd este c) etapa negocierilor n vederea mbuntirii ofertelor iniiale,
n msur s identifice soluia/soluiile apte s satisfac a depunerii ofertelor finale i a evalurii acestora, prin aplicarea
necesitile sale. criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare.
(5) Dup ce a declarat ncheiat etapa dialogului i a informat (2) Entitatea contractant are dreptul de a limita numrul de
n acest sens candidaii rmai n competiie, entitatea candidai care ndeplinesc criteriile de calificare i selecie i
contractant i invit pe fiecare dintre acetia s depun ofertele care vor fi invitai s depun oferte iniiale, cu condiia s fie
finale pe baza soluiei sau soluiilor prezentate i specificate n asigurat un anumit numr minim de candidai.
cursul dialogului. (3) Entitatea contractant are obligaia de a indica n invitaia
(6) Ofertele finale prevzute la alin. (5) cuprind toate la procedura concurenial de ofertare criteriile de selecie i
elementele solicitate i necesare pentru realizarea proiectului. regulile obiective i nediscriminatorii pe care intenioneaz s le
(7) Entitatea contractant are dreptul de a solicita clarificri, aplice pentru selecia candidailor, numrul minim de candidai
precizri i mbuntiri ale ofertelor finale. pe care intenioneaz s-i invite n etapa a doua a procedurii i,
(8) Clarificrile, precizrile i mbuntirile prevzute la dup caz, numrul maxim.
alin. (7), precum i orice informaii suplimentare transmise de (4) Numrul minim de candidai indicat n invitaia la
ofertant nu pot s conduc la modificarea elementelor eseniale procedura concurenial de ofertare conform dispoziiilor alin. (3)
ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitilor i cerinelor trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n
stabilite n anunul de participare i/sau documentul descriptiv orice situaie, nu poate fi mai mic de 3.
prevzut la art. 103 alin. (1), n cazul n care modificarea acestor (5) Atunci cnd selecteaz candidaii, entitatea contractant
elemente, necesiti i cerine este susceptibil a denatura are obligaia de a aplica numai criteriile de calificare i selecie
concurena sau a avea un efect discriminatoriu. prevzute n invitaia la procedura concurenial de ofertare.
Art. 106. (1) Entitatea contractant evalueaz ofertele (6) n etapa prevzut la alin. (1) lit. a), entitatea contractant
primite pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare are dreptul de a limita numrul de candidai care ndeplinesc
stabilii prin anunul de participare i/sau n documentul criteriile de calificare i selecie i care vor fi invitai s depun
descriptiv prevzut la art. 103 alin. (1). oferte iniiale, cu condiia s fie asigurat un numr minim de
(2) La solicitarea entitii contractante, se pot desfura candidai.
negocieri cu ofertantul a crui ofert final a fost desemnat ca (7) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. a),
prezentnd cel mai bun raport calitate-pre n urma aplicrii entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor
factorilor de evaluare stabilii de entitatea contractant, avnd selectai o invitaie de participare la etapa a doua.
ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor (8) Entitatea contractant are obligaia de invita n etapa a
termeni sau condiii incluse n ofert n vederea stabilirii doua cel puin un numr de candidai egal cu numrul minim de
clauzelor contractului, cu condiia ca aceste negocieri s nu candidai indicat n invitaia la procedura concurenial de
conduc la modificri substaniale ale aspectelor eseniale ale ofertare conform dispoziiilor alin. (4).
ofertei sau ale achiziiei sectoriale, inclusiv ale necesitilor i (9) n cazul n care numrul de candidai care ndeplinesc
cerinelor stabilite prin anunul de participare i/sau documentul criteriile de calificare i selecie este mai mic dect numrul
descriptiv prevzut la art. 103 alin. (1) i s nu rite s minim indicat n invitaia la procedura concurenial de ofertare
denatureze concurena sau s conduc la discriminare. conform dispoziiilor alin. (4), entitatea contractant are dreptul
Art. 107. Entitatea contractant poate prevedea prime sau de a opta ntre a continua procedura de atribuire numai cu acel
pli pentru participanii la dialog n condiiile stabilite prin candidat/acei candidai care ndeplinete/ndeplinesc cerinele
documentele achiziiei. solicitate sau de a anula procedura, n condiiile prevzute la
art. 226.
Paragraful 6 (10) n urma finalizrii etapei prevzute la alin. (1) lit. b),
Parteneriatul pentru inovare entitatea contractant transmite simultan tuturor candidailor o
Art. 108. n cadrul parteneriatului pentru inovare, orice invitaie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.
operator economic are dreptul de a depune o solicitare de Art. 111. (1) Entitatea contractant aplic parteneriatul
participare n urma publicrii unui anun de participare sau a pentru inovare atunci cnd identific necesitatea dezvoltrii i
unui anun privind existena unui sistem de calificare, urmnd achiziiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrri
ca numai candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfcut de soluiile
selecie stabilite de entitatea contractant s aib dreptul de a disponibile pe pia la un anumit moment.
depune oferte iniiale n etapa ulterioar, pe baza crora (2) n cuprinsul documentaiei de atribuire, entitatea
entitatea contractant va derula negocieri n vederea contractant descrie necesitile cu privire la produsul, serviciul
mbuntirii acestora. sau lucrrile inovatoare care nu pot fi satisfcute prin achiziia
Art. 109. Parteneriatul pentru inovare se iniiaz prin produselor, serviciilor sau lucrrilor disponibile pe pia la acel
transmiterea spre publicare a unui anun de participare sau a moment.
unui anun privind existena unui sistem de calificare, n (3) n cadrul descrierii elementelor prevzute la alin. (2),
conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) i entitatea contractant stabilete care sunt cerinele minime n
art. 155, prin care entitatea contractant solicit operatorilor legtur cu acestea pe care ofertele trebuie s le ndeplineasc.
(4) Informaiile furnizate prin documentele achiziiei trebuie (7) Valoarea estimat a produselor, serviciilor sau lucrrilor
s fie suficient de precise pentru a permite operatorilor nu trebuie s fie disproporionat n raport cu investiiile
economici s determine natura i obiectul soluiei solicitate i, pe necesare pentru dezvoltarea acestora.
baza acestora, s decid transmiterea unei solicitri de Art. 116. (1) Entitatea contractant negociaz cu ofertanii
participare sau neparticiparea la procedura de atribuire. ofertele iniiale i toate ofertele ulterioare depuse de acetia, cu
(5) Entitatea contractant poate decide s implementeze excepia ofertelor finale, n vederea mbuntirii coninutului
parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai acestora.
muli parteneri care desfoar separat activiti de cercetare i (2) Cerinele minime stabilite de entitatea contractant potrivit
dezvoltare. art. 111 alin. (3), criteriul de atribuire i factorii de evaluare nu pot
(6) Criteriile de atribuire utilizate n cazul parteneriatului face obiect al negocierilor.
pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pre sau cel mai (3) Pe durata negocierilor, entitatea contractant are obligaia
bun raport calitate-cost, prevzute la art. 209 alin. (3) lit. c) i d). de a asigura respectarea principiului tratamentului egal fa de
Art. 112. Perioada cuprins ntre data transmiterii toi ofertanii i de a nu furniza informaii ntr-o manier
anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertani
Uniunii Europene i data-limit de depunere a solicitrilor de un avantaj n raport cu ceilali.
participare este de cel puin 30 de zile i nu poate fi n niciun (4) Entitatea contractant informeaz n scris toi ofertanii
caz mai mic de 15 zile. ale cror oferte nu au fost eliminate din competiie potrivit alin. (8)
Art. 113. Parteneriatul pentru inovare are ca scop i (9) n legtur cu orice modificri ale specificaiilor tehnice sau
dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor ale altor documente ale achiziiei sectoriale, cu excepia
lucrri inovatoare i achiziia ulterioar a produselor, serviciilor prevederilor referitoare la cerinele minime stabilite de entitatea
sau lucrrilor rezultate, cu condiia ca acestea s corespund contractant potrivit art. 111 alin. (3), care nu pot fi modificate.
nivelurilor de performan i costurilor maxime convenite ntre (5) n urma modificrilor prevzute la alin. (4), entitatea
entitatea contractant i participani. contractant acord o perioad suficient ofertanilor pentru
Art. 114. (1) Parteneriatul pentru inovare se desfoar n mbuntirea ofertelor i retransmiterea ofertelor mbuntite,
faze succesive, urmnd succesiunea stadiilor din procesul de dac este cazul.
cercetare i de inovare, care poate include fabricarea (6) Entitatea contractant are obligaia de a nu dezvlui
produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrrilor. celorlali participani informaii confideniale comunicate de un
(2) n cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc candidat sau ofertant care particip la negocieri, fr acordul
obiective intermediare care trebuie realizate de ctre parteneri, scris al acestuia.
precum i plata preului n trane corespunztoare. (7) Acordul prevzut la alin. (6) nu poate fi exprimat cu
(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie
contractant poate decide dup fiecare faz s nceteze de comunicare a anumitor informaii specifice.
parteneriatul pentru inovare sau, n cazul unui parteneriat pentru (8) Entitatea contractant are dreptul de a desfura
inovare ncheiat cu mai muli parteneri, s reduc numrul de negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul
parteneri prin ncetarea anumitor contracte individuale, cu de oferte care urmeaz s fie negociate.
condiia ca entitatea contractant s fi menionat n (9) Reducerea numrului de oferte potrivit dispoziiilor
documentaia de atribuire aceste posibiliti, precum i condiiile alin. (8) se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare
aplicrii acestora. stabilii prin anunul de participare sau alt document al achiziiei.
(10) Aplicarea opiunii prevzute la alin. (8) trebuie indicat
Art. 115. (1) n legtur cu calificarea i selecia
de entitatea contractant n cadrul anunului de participare sau
candidailor, entitatea contractant stabilete n special criterii
al altui document al achiziiei.
legate de capacitatea candidailor n domeniul cercetrii i
dezvoltrii, elaborrii de soluii inovatoare i implementrii Paragraful 7
acestora. Negocierea fr invitaie prealabil la o procedur
(2) Numai candidaii selectai de entitatea contractant n concurenial de ofertare
urma finalizrii etapei prevzute la art. 110 alin. (1) lit. a) pot Art. 117. (1) Entitatea contractant are dreptul de a aplica
prezenta proiecte de cercetare i inovare care s rspund procedura de negociere fr invitaie prealabil la o procedur
necesitilor identificate de entitatea contractant care nu pot fi concurenial de ofertare pentru atribuirea contractelor
satisfcute de soluiile existente. sectoriale, doar ntr-unul din urmtoarele cazuri:
(3) n cadrul documentaiei de atribuire, entitatea a) dac n cadrul unei proceduri cu invitaie prealabil la o
contractant definete regulile aplicabile drepturilor de procedur concurenial de ofertare organizat pentru achiziia
proprietate intelectual. produselor, serviciilor sau lucrrilor respective nu a fost depus
(4) n cazul parteneriatului pentru inovare ncheiat cu mai nicio ofert/solicitare de participare sau au fost depuse numai
muli parteneri, entitatea contractant are obligaia de a nu oferte/solicitri de participare neconforme, cu condiia s nu se
dezvlui celorlali parteneri soluiile propuse sau alte informaii modifice n mod substanial condiiile iniiale ale achiziiei
confideniale comunicate de un partener n cadrul sectoriale;
parteneriatului, fr acordul acestuia. b) dac contractul este atribuit exclusiv n scop de cercetare
(5) Acordul prevzut la alin. (4) nu poate fi exprimat cu tiinific, experimental, de studiu sau de dezvoltare, i nu n
caracter general, ci este exprimat cu privire la fiecare intenie scopul asigurrii unui profit sau al recuperrii costurilor cu
de comunicare a anumitor informaii specifice. cercetarea i dezvoltarea i n msura n care atribuirea unui
(6) Entitatea contractant se asigur c structura astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a
parteneriatului i, n special, durata i valoarea diferitelor faze contractelor ulterioare care urmresc, n special, aceste
ale acestuia reflect gradul de inovaie al soluiei propuse i obiective;
succesiunea activitilor de cercetare i inovare necesare pentru c) dac lucrrile, produsele sau serviciile pot fi furnizate
dezvoltarea unei soluii inovatoare care nu este disponibil pe numai de ctre un anumit operator economic pentru unul dintre
pia. motivele prevzute la alin. (2);
d) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrngeri artificiale
aplicare a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns de ctre entitatea contractant a parametrilor achiziiei n
sau negociere competitiv nu pot fi respectate din motive de vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi
extrem urgen, determinate de evenimente care nu pot fi generate, de asemenea, de cerine specifice privind
prevzute de entitatea contractant i care nu se datoreaz sub interoperabilitatea care trebuie ndeplinite pentru a asigura
nicio form unei aciuni sau inaciuni a entitii contractante; funcionarea lucrrilor, produselor sau serviciilor care urmeaz
e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la a fi achiziionate.
contractantul iniial a unor cantiti suplimentare de produse (5) n sensul alin. (4), o soluie alternativ sau rezonabil
destinate nlocuirii pariale sau extinderii produselor sau poate consta n utilizarea unor canale de distribuie alternative
instalaiilor existente i numai dac schimbarea contractantului pe teritoriul Romniei ori n afara acestuia sau achiziia unor
iniial ar pune entitatea contractant n situaia de a achiziiona lucrri, produse sau servicii comparabile din punct de vedere
produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente funcional.
care ar conduce la incompatibilitate sau la dificulti tehnice (6) n cazul prevzut la alin. (1) lit. d), entitatea contractant
disproporionate de utilizare i ntreinere; nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai
f) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract sectorial de mare dect cea necesar pentru a face fa situaiei de urgen
lucrri sau de servicii, entitatea contractant intenioneaz s care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr invitaie
achiziioneze lucrri sau servicii noi i numai dac se prealabil la o procedur concurenial de ofertare.
ndeplinesc n mod cumulativ condiiile prevzute la alin. (3);
g) pentru produsele cotate i achiziionate pe o pia de Paragraful 8
mrfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime i bursele Concursul de soluii
de energie, n cazul in care structura multilateral de Art. 118. Concursul de soluii poate fi organizat n una
tranzacionare reglementat i supravegheat garanteaz in dintre urmtoarele modaliti:
mod natural preurile pieei; a) n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract
h) atunci cnd este posibil achiziionarea de produse la un sectorial de servicii;
pre considerabil mai sczut dect preurile practicate n mod b) ca o procedur de atribuire distinct cu premii sau pli
normal pe pia, ca urmare a apariiei unei ocazii deosebit de acordate participanilor.
avantajoase, disponibile doar pentru o perioad foarte scurt de Art. 119. (1) Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea
timp; de ctre entitatea contractant a unui anun de concurs prin care
i) pentru cumprarea de produse sau servicii n condiii solicit operatorilor economici interesai depunerea de proiecte.
speciale avantajoase de la un operator economic care nceteaz Art. 156158 se aplic i anunurilor privind concursurile de
definitiv activitile comerciale sau care se afl ntr-o procedur soluii.
de faliment, de concordat preventiv sau ntr-o procedur (2) n cazul n care entitatea contractant intenioneaz s
similar; atribuie un contract subsecvent de achiziie de servicii ca urmare
j) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul a unei proceduri de negociere fr invitaie prealabil la o
sectorial de servicii urmeaz s fie atribuit, conform regulilor procedur concurenial de ofertare, potrivit dispoziiilor art. 117
stabilite n cadrul concursului de soluii respectiv, concurentului alin. (1) lit. j), entitatea contractant indic acest lucru n anunul
ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului de concurs.
respectiv; n acest din urm caz, entitatea contractant are
(3) Entitatea contractant care a organizat un concurs de
obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor
soluii transmite spre publicare un anun cu privire la rezultatele
ctigtori.
concursului i trebuie s fie n msur s fac dovada datei
(2) Motivele prevzute la alin. (1) lit. c) sunt urmtoarele:
transmiterii anunului.
a) scopul achiziiei este crearea sau achiziionarea unei
(4) Anunul privind rezultatele unui concurs de soluii este
opere de art sau unei reprezentaii artistice unice;
b) concurena lipsete din motive tehnice; transmis Oficiului pentru Publicaii al Uniunii Europene n termen
c) protecia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de de 30 de zile de la data ncheierii concursului de soluii.
proprietate intelectual. (5) Prin excepie de la prevederile alin. (3), n cazul n care
(3) Condiiile prevzute la alin. (1) lit. f) sunt urmtoarele: comunicarea informaiilor privind rezultatul concursului ar
a) atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, mpiedica aplicarea unor dispoziii legale, ar fi contrar
respectiv noile servicii, constau n repetarea unor lucrri sau interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale
servicii similare prevzute n contractul atribuit iniial i sunt legitime ale unei ntreprinderi publice sau private ori ar putea
conforme cu cerinele prevzute n documentele achiziiei aduce atingere concurenei loiale ntre prestatorii de servicii,
elaborate cu ocazia atribuirii contractului iniial; publicarea acestor informaii nu este obligatorie.
b) valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii Art. 120. n cazul n care entitatea contractant
s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a intenioneaz s limiteze numrul de participani n cadrul unui
lucrrilor/serviciilor noi care pot fi achiziionate ulterior; concurs de soluii, entitatea contractant stabilete criterii de
c) n invitaia prealabil la o procedur concurenial de calificare i selecie clare, obiective i nediscriminatorii, care
ofertare pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul trebuie s fie precizate n mod explicit n documentele achiziiei,
c entitatea contractant are dreptul de a opta pentru iar n toate cazurile, numrul de candidai invitai s participe
achiziionarea ulterioar de noi lucrri, respectiv noi servicii, de este suficient pentru a asigura o concuren real.
la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare Art. 121. (1) n scopul evalurii proiectelor prezentate n
n cadrul procedurii respective. cadrul unui concurs de soluii, entitatea contractant numete
(4) Entitatea contractant poate aplica procedura de un juriu alctuit exclusiv din persoane fizice independente fa
negociere fr invitaie prealabil la o procedur concurenial de participanii la concurs.
de ofertare n cazul prevzut la alin. (1) lit. c) numai dac, n (2) n cazul n care participanilor la concurs li se solicit o
legtur cu motivele prevzute la alin. (2) lit. b) i c), nu exist anumit calificare profesional, cel puin o treime din numrul
o soluie alternativ sau nlocuitoare rezonabil din punct de membrilor juriului trebuie s dein calificarea respectiv sau o
vedere funcional, iar absena concurenei sau protecia calificare echivalent.
Art. 122. (1) Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe (2) Operatorii economici crora le poate fi rezervat
care le emite. participarea la procedurile de atribuire prevzute la alin. (1)
(2) Juriul are obligaia de a evalua, n mod anonim i exclusiv trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
pe baza criteriilor indicate n anunul de concurs, planurile i a) scopul pentru care a fost nfiinat operatorul economic este
proiectele depuse de candidai. ndeplinirea unor obiective n domeniul serviciilor publice, n
(3) Anonimatul este meninut pn la momentul n care juriul legtur cu prestarea serviciilor prevzute la alin (1);
adopt o decizie sau formuleaz o opinie. b) profitul obinut de operatorul economic este reinvestit n
(4) Pe baza evalurii calitative a fiecrui proiect, juriul vederea ndeplinirii scopului pentru care acesta a fost nfiinat; n
stabilete clasamentul proiectelor, precum i observaiile i cazul n care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se
aspectele care ar trebui clarificate, ntr-un raport semnat de toi bazeaz pe considerente legate de participarea angajailor la
membrii juriului. beneficiile activitii operatorului economic;
(5) Candidaii pot fi invitai, dac este necesar, s rspund c) organizarea structurilor de conducere sau a structurilor
ntrebrilor consemnate n raportul ntocmit de juriu, n vederea care dein operatorul economic care execut contractul se
clarificrii oricrui aspect privind proiectele. bazeaz pe principiul participrii angajailor n cadrul structurilor
(6) Juriul are obligaia de a redacta un proces-verbal complet care dein operatorul economic sau necesit participarea activ
a angajailor, a utilizatorilor sau a altor entiti interesate;
al dialogului dintre membrii juriului i candidai.
d) operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract
Art. 123. Regulile detaliate de organizare a concursului
pentru serviciile n cauz de ctre entitatea contractant
de soluii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
respectiv, n temeiul prezentului articol, n ultimii 3 ani.
prevederilor prezentei legi. (3) Durata maxim a contractelor sectoriale prevzute la
Paragraful 9 alin. (1) este de 3 ani.
Servicii sociale i alte servicii specifice (4) n cuprinsul anunurilor prevzute la art. 124 alin. (1) lit. a)
Art. 124. (1) n cazul atribuirii unui contract sectorial/acord- publicate n vederea atribuirii contractelor sectoriale prevzute
la alin. (1) se face trimitere la prezentul articol.
cadru care are ca obiect servicii sociale i alte servicii specifice,
prevzute n anexa nr. 2, cu o valoare estimat egal sau mai Paragraful 10
mare dect pragul prevzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea Procedura simplificat
contractant are urmtoarele obligaii: Art. 126. (1) Entitile contractante prevzute la art. 4
a) de a-i face cunoscut intenia prin publicarea unui anun alin. (1) lit. a) i b) au dreptul de a aplica procedura simplificat
de participare; sau n condiiile prevzute la art. 12 alin. (2).
b) de a-i face cunoscut intenia prin intermediul unui anun (2) Procedura simplificat se iniiaz prin publicarea n SEAP
orientativ periodic care se public n mod continuu; sau a unui anun de participare simplificat, nsoit de documentaia
c) de a-i face cunoscut intenia prin intermediul unui anun de atribuire aferent.
privind existena unui sistem de calificare, care se public n (3) Entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i
mod continuu; b) au obligaia de a stabili perioada de depunere a ofertelor n
d) de a publica un anun de atribuire a contractului. funcie de complexitatea contractului de achiziie public/
(2) Alternativ publicrii unor anunuri de atribuire individuale, acordului-cadru i de cerinele specifice, astfel nct operatorii
entitatea contractant are dreptul de a grupa trimestrial economici interesai s beneficieze de un interval de timp
anunurile de atribuire prevzute la alin. (1) lit. d), caz n care adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru
entitatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare pregtirea documentelor de calificare i selecie, dac sunt
anunurile de atribuire astfel grupate n termen de 30 de zile de solicitate prin documentele achiziiei.
la ncheierea fiecrui trimestru. (4) Entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a)
(3) Dispoziiile alin. (1) lit. a)c) nu sunt aplicabile n cazul n i b) pot decide desfurarea procedurii simplificate:
care contractul sectorial/acordul-cadru avnd ca obiect servicii a) fie ntr-o etap;
sociale i alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, este b) fie n mai multe etape care presupun att selecia
atribuit prin procedura de negociere fr invitaie prealabil la o candidailor, ct i negocierea i evaluarea ofertelor.
procedur concurenial de ofertare, n conformitate cu (5) Conform alin. (4) lit. a) i fr a aduce atingere dispoziiilor
dispoziiile art. 117. alin. (3), perioada minim ntre data transmiterii anunului de
participare la procedura simplificat i data-limit de depunere
(4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor
a ofertelor este de cel puin:
sectoriale/acordurilor-cadru avnd ca obiect servicii sociale i
a) 10 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui
alte servicii specifice, prevzute n anexa nr. 2, este cel mai bun
contract de achiziie public de servicii sau produse;
raport calitate-pre sau cel mai bun raport calitate-cost, b) 6 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui
prevzute la art. 209 alin. (3) lit. c) i d), inndu-se seama de contract de achiziie public de produse de complexitate redus;
criteriile de calitate i de durabilitate ale serviciilor sociale. c) 15 zile, n cazul n care se are n vedere atribuirea unui
Art. 125. (1) Entitatea contractant are dreptul de a stabili contract de achiziie public de lucrri.
ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor (6) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), dac entitile
sectoriale avnd ca obiect exclusiv serviciile de sntate, contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i b) decid
sociale i culturale prevzute la art. 124 care fac obiectul organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect l
codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, precizeaz n anunul de participare simplificat.
79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, (7) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), entitile contractante
80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i b) au obligaia de a transmite
cuprinse ntre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, anunul de participare simplificat spre publicare n SEAP cu cel
92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 s fie rezervat unor puin 10 zile nainte de data-limit pentru depunerea solicitrilor
operatori economici, cum ar fi persoane juridice fr scop de participare.
lucrativ, ntreprinderi sociale i uniti protejate, acreditate ca (8) n cazul prevzut la alin. (4) lit. b), entitile contractante
furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i b) au obligaia de a transmite
simultan tuturor candidailor selectai o invitaie de participare la Paragraful 2
etapa a doua. Sistemul dinamic de achiziii
(9) n etapa a doua a situaiei prevzute la alin. (4) lit. b), Art. 129. (1) Entitatea contractant are dreptul de a utiliza
perioada minim ntre data transmiterii invitaiei de participare i un sistem dinamic de achiziii pentru achiziii de uz curent, ale
data-limit de depunere a ofertelor este de cel puin 10 zile. n cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac
cazul n care se are n vedere atribuirea unui contract de necesitile entitii contractante.
achiziie public de produse de complexitate redus perioada (2) Sistemul dinamic de achiziii este organizat i
minim este de cel puin 6 zile. funcioneaz n integralitate ca un proces electronic i este
(10) n cazul n care o situaie de urgen, demonstrat n deschis, pe ntreaga sa perioad de valabilitate, oricrui
mod corespunztor de ctre entitile contractante prevzute la operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i
art. 4 alin. (1) lit. a) i b) face imposibil de respectat perioadele selecie.
prevzute la alin. (5) sau (9), respectivele entiti pot stabili o (3) Sistemul dinamic de achiziii poate fi mprit pe categorii
perioad redus pentru depunerea solicitrilor de de produse, lucrri sau servicii care sunt definite n mod obiectiv,
participare/ofertelor, care nu poate fi mai mic de 6 zile de la pe baza caracteristicilor achiziiilor care urmeaz a fi realizate n
data transmiterii spre publicare a anunului de participare, cadrul categoriei n cauz, caracteristici care pot include
respectiv transmiterii invitaiei de participare, n cazul atribuirii referine la dimensiunea maxim admisibil a contractelor
unui contract de achiziie public de servicii sau produse, subsecvente specifice sau la o anumit zon geografic n care
respectiv de 9 zile, n cazul unui contract de achiziie public de contractele subsecvente specifice vor fi executate.
lucrri. Art. 130. (1) Pentru efectuarea unei achiziii n cadrul unui
(11) Dac entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) sistem dinamic de achiziii, entitatea contractant aplic regulile
lit. a) i b) decid s solicite criterii de calificare i selecie, licitaiei restrnse, precum i regulile specifice prevzute n
entitile contractante prevzute la art. 4 alin. (1) lit. a) i b) pot cuprinsul prezentului paragraf.
solicita doar cerine privind: (2) Toi candidaii care ndeplinesc criteriile de calificare i
a) motive de excludere, n conformitate cu capitolul V, selecie sunt admii n sistem, entitatea contractant neavnd
seciunea a 6-a, paragraful 2; dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi admii n
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale, n cadrul sistemului.
conformitate cu art. 187; (3) n cazul n care entitatea contractant a mprit sistemul
c) experiena similar, n conformitate cu art. 192 lit. a) i b). pe categorii de produse, lucrri sau servicii n conformitate cu
(12) n cazul aplicrii procedurii simplificate, operatorul dispoziiile art. 129 alin. (3), entitatea contractant specific
economic poate s invoce susinerea unui/unor ter/teri pentru criteriile de calificare i selecie aplicabile pentru fiecare
maximum 50% din cerina ce a fost stabilit n conformitate cu categorie.
prevederile alin. (11). Art. 131. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
(13) n cazul n care exist liste oficiale ale operatorilor respecta urmtoarele termene:
economici agreai sau modaliti de certificare sau includere a a) perioada minim pentru depunerea solicitrilor de
acestora n astfel de liste, aprobate prin hotrre a guvernului participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre
pentru anumite domenii, entitile contractante prevzute la publicare a anunului de participare sau, de la data trimiterii
art. 4 alin. (1) lit. a) i b) au dreptul de a le utiliza atunci cnd invitaiei pentru confirmarea interesului dac se utilizeaz un
aplic procedura simplificat. anun orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura
SECIUNEA a 2-a
concurenial de ofertare, i nu poate fi n niciun caz mai mic de
15 zile;
Instrumente i tehnici specifice de atribuire b) perioada minim pentru depunerea ofertelor este de
a contractelor sectoriale 10 zile de la data transmiterii invitaiei de participare la etapa de
depunere a ofertelor.
Paragraful 1 (2) Din momentul transmiterii invitaiei de participare la etapa
Acordul-cadru a doua a procedurii pentru prima achiziie specific n cadrul
Art. 127. Entitatea contractant atribuie acordurile-cadru unui sistem dinamic de achiziii nu se mai aplic alte termene
prin aplicarea procedurilor corespunztoare prevzute la pentru depunerea solicitrilor de participare.
art. 82123. Art. 132. Toate comunicrile n cadrul unui sistem dinamic
Art. 128. (1) Durata unui acord-cadru nu poate depi de achiziii se realizeaz exclusiv prin mijloace electronice, n
8 ani, cu excepia cazurilor excepionale pe care entitatea conformitate cu dispoziiile art. 78 alin. (1) i (2), art. 79 i 80
contractant le justific temeinic, n special prin obiectul i ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor
acordului-cadru respectiv. prezentei legi.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a stabili operatorul Art. 133. La atribuirea contractelor n cadrul unui sistem
economic sau, dup caz, operatorii economici care sunt parte a dinamic de achiziii, entitatea contractant are urmtoarele
acordului-cadru respectiv prin aplicarea unor nome i criterii obligaii:
obiective care pot include reluarea procedurii ntre acei operatori a) de a publica o invitaie la o procedur concurenial de
economici care sunt parte la acordul-cadru. ofertare n care se precizeaz n mod clar faptul c pentru
(3) Criteriile de calificare i selecie, criteriul de atribuire i atribuirea contractului sectorial/contractelor sectoriale se
factorii de evaluare sunt prevzui n documentele achiziiei utilizeaz un sistem dinamic de achiziii;
pentru acordul-cadru. b) de a indica n documentele achiziiei cel puin natura i
(4) Entitile contractante atribuie acorduri-cadru cu cantitatea estimat a achiziiilor avute n vedere, precum i toate
respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) fr s informaiile necesare privind sistemul dinamic de achiziii,
mpiedice, s restrng sau s denatureze concurena ntre inclusiv cu privire la modul de funcionare a acestuia,
operatorii economici. echipamentele electronice utilizate i modalitile i specificaiile
(5) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor tehnice de conectare;
prezentei legi se stabilesc condiiile i modalitile de atribuire a c) de a indica orice mprire pe categorii de produse, lucrri
acordului-cadru. sau servicii i caracteristicile care le definesc;
d) de a permite, n conformitate cu dispoziiile art. 160, pe (2) Dispoziiile art. 205207 se aplic pe ntreaga perioad
toat perioada de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii, de valabilitate a sistemului dinamic de achiziii.
ncepnd cu momentul publicrii invitaiei la o procedur Art. 138. (1) Entitatea contractant indic perioada de
concurenial de ofertare i pn la nchiderea sistemului, valabilitate a sistemului dinamic de achiziii n invitaia la
accesul nerestricionat, direct i complet la coninutul procedura concurenial de ofertare.
documentelor achiziiei. (2) Entitatea contractant informeaz Comisia European cu
Art. 134. (1) Dup lansarea sistemului dinamic de achiziii privire la orice modificare a perioadei de valabilitate a sistemului
i pe ntreaga perioad de valabilitate a acestuia, n condiiile dinamic de achiziii, folosind urmtoarele formulare standard:
prevzute la art. 130 i 131, entitatea contractant are obligaia a) formularul utilizat pentru invitaia la procedura
de a permite oricrui operator economic interesat s depun o concurenial de ofertare, dac perioada de valabilitate este
solicitare de participare cu scopul de a fi admis n sistem. modificat fr nchiderea sistemului;
(2) Dup primirea unei solicitri de participare, entitatea b) formularul utilizat pentru anunul de atribuire, dac
contractant evalueaz ndeplinirea de ctre candidat a criteriilor sistemul dinamic de achiziii este nchis.
de calificare i selecie stabilite. (3) Formularele standard prevzute la alin. (2) se stabilesc
(3) Entitatea contractant are obligaia de a finaliza de Comisia European conform art. 71 din Directiva 2014/25/UE
evaluarea prevzut la alin. (2) n termen de 10 zile lucrtoare a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014
de la data primirii solicitrii de participare. privind achiziiile efectuate de entitile care i desfoar
(4) Termenul prevzut la alin. (3) poate fi prelungit pn la activitatea n sectoarele apei, energiei, transporturilor i
15 zile lucrtoare n situaii specifice, n cazul n care este serviciilor potale i de abrogare a Directivei 2004/17/C.
justificat n special prin necesitatea de a examina documente Art. 139. Este interzis perceperea de tarife operatorilor
economici interesai sau participanilor la sistemul dinamic de
suplimentare sau de a verifica n alt mod ndeplinirea criteriilor
achiziii.
de calificare i selecie.
Paragraful 3
(5) Prin excepie de la dispoziiile alin. (3) i (4), att timp ct
nu a fost transmis invitaia de participare la procedura Licitaia electronic
concurenial de ofertare pentru prima achiziie specific n Art. 140. (1) Entitatea contractant poate s utilizeze
cadrul sistemului dinamic de achiziii, entitatea contractant licitaia electronic n urmtoarele situaii i numai dac
poate prelungi perioada de evaluare, cu condiia ca nicio invitaie coninutul documentelor achiziiei, n special specificaiile
de participare la etapa a doua a procedurii s nu fie transmis tehnice, pot fi stabilite n mod precis:
n perioada de evaluare astfel prelungit. a) ca o etap final a procedurii de licitaie deschis, licitaie
(6) Entitatea contractant indic n documentele achiziiei restrns sau de negociere competitiv;
durata prelungirii pe care intenioneaz s o aplice. b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici parte la
(7) Entitatea contractant informeaz operatorii economici un acord-cadru, potrivit dispoziiilor art. 128 alin. (2);
cu privire la admiterea n sistemul dinamic de achiziii sau, dup c) la depunerea ofertelor n vederea atribuirii unui contract
caz, respingerea solicitrii de participare imediat dup sectorial n cadrul unui sistem dinamic de achiziii.
finalizarea evalurii prevzute la alin. (2), n conformitate cu (2) Entitatea contractant are obligaia de a anuna decizia
dispoziiile art. 224 i 225. de a organiza o licitaie electronic n anunul de participare i
Art. 135. (1) Entitatea contractant transmite, n documentaia de atribuire, sau n invitaia pentru confirmarea
conformitate cu dispoziiile art. 161, cte o invitaie de participare interesului sau, atunci cnd ca mijloc de invitare la o procedur
tuturor participanilor admii n cadrul sistemului dinamic de concurenial de ofertare se folosete un anun privind existena
achiziii, n vederea depunerii de oferte pentru fiecare achiziie unui sistem de calificare, n invitaia de participare la procedura
specific n cadrul sistemului. de ofertare.
(2) n cazul n care sistemul dinamic de achiziii a fost mprit (3) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
prezentei legi se stabilesc informaiile minime care trebuie
pe categorii de lucrri, produse sau servicii, entitatea
incluse n documentele achiziiei n legtur cu organizarea unei
contractant transmite, n conformitate cu dispoziiile art. 161,
licitaii electronice.
cte o invitaie de participare tuturor participanilor care au fost
Art. 141. (1) Licitaia electronic nu poate fi utilizat pentru
admii n cadrul sistemului dinamic de achiziii n categoria
atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de servicii i
corespunztoare achiziiei specifice n cauz, n vederea de lucrri care au incluse n obiectul acestora prestaii
depunerii de oferte pentru fiecare achiziie specific n cadrul intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrrilor, ntruct acestea nu
categoriei respective. pot fi clasificate prin metode de evaluare automat.
Art. 136. (1) Entitatea contractant atribuie contractul (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
sectorial ofertantului care prezint oferta cea mai avantajoas, prezentei legi se stabilesc categoriile de contracte care fac
desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de obiectul alin. (1), pentru a cror atribuire nu poate fi utilizat
evaluare stabilii prin anunul de participare, invitaia pentru licitaia electronic.
confirmarea interesului sau, atunci cnd mijlocul de invitare la o Art. 142. Licitaia electronic se bazeaz pe unul dintre
procedur concurenial de ofertare l constituie un anun privind urmtoarele elemente ale ofertelor:
existena unui sistem de calificare, n invitaia de participare la a) exclusiv pe preuri, n cazul n care contractul este atribuit
procedura de ofertare. pe baza criteriului de atribuire al preului cel mai sczut;
(2) Dac este cazul, criteriul de atribuire i factorii de b) pe preuri i/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor
evaluare prevzui la alin. (1) pot fi detaliai n cadrul invitaiei indicate n documentele achiziiei, n cazul n care contractul
de participare prevzute la art. 135. este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport
Art. 137. (1) Entitatea contractant are dreptul, n orice calitate-pre sau al costului cel mai sczut.
moment pe parcursul perioadei de valabilitate a sistemului Art. 143. (1) nainte de nceperea licitaiei electronice,
dinamic de achiziii, de a solicita participanilor admii s entitatea contractant are obligaia de a realiza o evaluare
depun, n conformitate cu dispoziiile art. 202 i 203, o iniial integral a ofertelor, n conformitate cu criteriul de
declaraie pe propria rspundere rennoit i actualizat, n atribuire i factorii de evaluare stabilii prin documentele
termen de 5 zile lucrtoare de la data transmiterii solicitrii. achiziiei.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a transmite, evaluare stabilii prin documentele achiziiei, pe baza rezultatului
simultan, prin mijloace electronice invitaia la licitaia electronic obinut n urma finalizrii licitaiei electronice.
ctre toi ofertanii care au depus oferte admisibile.
(3) Invitaia la licitaia electronic trebuie s precizeze data i CAPITOLUL V
momentul de nceput al licitaiei electronice, precum i Organizarea i desfurarea procedurii de atribuire
instruciunile necesare pentru realizarea conectrii individuale
la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitaia SECIUNEA 1
electronic. Consultarea pieei
(4) Entitatea contractant nu are dreptul de a ncepe licitaia
electronic mai devreme de dou zile lucrtoare de la data la Art. 148. (1) nainte de iniierea procedurii de atribuire a
care au fost transmise invitaiile la licitaia electronic. contractului sectorial, entitatea contractant are dreptul de a
(5) Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe organiza consultri ale pieei n vederea pregtirii achiziiei
runde succesive. sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, i
Art. 144. (1) Invitaia la licitaia electronic este nsoit pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de
de: achiziie i cerinele avute n vedere n legtur cu acestea,
a) rezultatul evalurii integrale a ofertei depuse de ofertantul fcnd cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum i
calificat i cruia i este transmis invitaia, realizat prin prin orice alte mijloace.
aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare stabilit (2) n cadrul consultrilor prevzute la alin. (1), entitatea
prin documentele achiziiei; contractant are dreptul de a invita experi independeni,
b) formula matematic ce va fi utilizat n cadrul licitaiei autoriti publice sau operatori economici, inclusiv organizaii
electronice pentru stabilirea automat a noului clasament, pe reprezentative ale acestora.
baza noilor preuri i/sau a noilor valori prezentate de ofertani. (3) Entitatea contractant are dreptul de a utiliza sau
(2) Cu excepia cazurilor n care oferta cea mai avantajoas implementa opiniile, sugestiile ori recomandrile primite n
din punct de vedere economic este desemnat prin aplicarea cadrul consultrilor prevzute la alin. (1) pentru pregtirea
criteriului preului cel mai sczut, formula matematic prevzut achiziiei i pentru organizarea i desfurarea procedurii de
la alin. (1) lit. b) ncorporeaz ponderile tuturor factorilor de atribuire, cu condiia ca utilizarea sau implementarea acestor
evaluare ce urmeaz a fi aplicai pentru determinarea ofertei opinii, sugestii ori recomandri s nu aib ca efect denaturarea
celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform concurenei i/sau nclcarea principiilor nediscriminrii i
meniunilor din anunul de participare sau din celelalte transparenei.
documente ale achiziiei. (4) Modalitile, condiiile i procedura de organizare i de
(3) n situaia prevzut la alin. (2), eventualele intervale desfurare a consultrilor prevzute la alin. (1) se stabilesc prin
valorice sunt reduse n prealabil la valori determinate. normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) n cazul n care sunt permise oferte alternative, pentru Art. 149. (1) n situaia n care un candidat/ofertant sau o
fiecare ofert alternativ se furnizeaz o formul separat. entitate care are legturi cu un candidat/ofertant a oferit opinii,
Art. 145. (1) Pe parcursul fiecrei runde a licitaiei sugestii sau recomandri entitii contractante n legtur cu
electronice, entitatea contractant are obligaia de a comunica pregtirea procedurii de atribuire, n cadrul consultrilor
n mod instantaneu tuturor ofertanilor cel puin informaiile care prevzute la art. 148 sau n orice alt mod, inclusiv ca parte a
sunt suficiente pentru ca acetia s-i poat determina, n orice unor servicii de consultan, ori a participat n alt mod la
moment, poziia pe care o ocup n clasament. pregtirea procedurii de atribuire, entitatea contractant ia toate
(2) Entitatea contractant are dreptul de a comunica i alte msurile necesare pentru a se asigura c participarea
informaii privind: respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este
a) numrul participanilor n runda respectiv a licitaiei de natur a denatura concurena.
electronice; (2) Msurile prevzute la alin. (1) pot include, printre altele,
b) preurile sau valorile noi prezentate n cadrul rundei comunicarea ctre ceilali candidai/ofertani a informaiilor
respective de ctre ali ofertani, numai dac acest lucru a fost relevante care au fost transmise n contextul participrii
prevzut n documentele achiziiei. candidatului/ofertantului la pregtirea procedurii de atribuire sau
(3) Pe parcursul desfurrii rundelor licitaiei electronice, care decurg din aceast participare i stabilirea unor termene
entitatea contractant nu poate dezvlui, n nicio situaie, corespunztoare pentru depunerea ofertelor.
identitatea ofertanilor. (3) nainte de orice astfel de excludere, candidaii sau
Art. 146. (1) Entitatea contractant finalizeaz licitaia ofertanii trebuie s aib posibilitatea de a demonstra c
electronic printr-una dintre urmtoarele modaliti sau printr-o implicarea lor in pregtirea procedurii de achiziie nu poate
combinaie a acestora: denatura concurena.
a) la data i ora indicate anterior;
b) dac nu se mai primesc preuri i/sau valori noi care SECIUNEA a 2-a
ndeplinesc cerinele cu privire la diferenele minime, cu condiia mprirea pe loturi
s se fi specificat un termen care va fi lsat s curg de la
primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice; Art. 150. (1) Entitatea contractant are dreptul de a
c) cnd numrul de runde de licitare indicat n prealabil a fost recurge la atribuirea pe loturi a contractelor sectoriale i a
epuizat. acordurilor-cadru i, n acest caz, de a stabili dimensiunea i
(2) n cazul n care entitatea contractant intenioneaz s obiectul loturilor, cu condiia includerii acestor informaii n
finalizeze licitaia electronic n modalitatea prevzut la alin. (1) documentele achiziiei.
lit. a), lit. c) sau n modalitatea prevzut la alin. (1) lit. c) n (2) n sensul alin. (1), entitatea contractant va stabili obiectul
combinaie cu modalitatea prevzut la alin. (1) lit. b), n invitaia fiecrui lot, pe baze cantitative, adaptnd dimensiunea
de participare la licitaia electronic este indicat calendarul contractelor individuale astfel nct s corespund mai bine
fiecrei runde de licitare. capacitii ntreprinderilor mici i mijlocii, sau pe baze calitative,
Art. 147. Entitatea contractant atribuie contractul n conformitate cu diferitele meserii i specializri implicate,
sectorial prin aplicarea criteriului de atribuire i a factorilor de pentru a adapta coninutul contractelor individuale mai
ndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor sau n (3) n cazul n care un anun orientativ periodic este utilizat ca
conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. invitaie la procedura de licitaie restrns sau la negociere
(3) n cazul prevzut la alin. (1), entitatea contractant competitiv, acesta ndeplinete cumulativ urmtoarele cerine:
precizeaz n anunul de participare, n invitaia pentru a) se refer n mod specific la produsele, lucrrile sau
confirmarea interesului sau, atunci cnd ca mijloc de invitare la serviciile care vor face obiectul contractului ce urmeaz s fie
procedura concurenial de ofertare se folosete un anun atribuit;
privind existena unui sistem de calificare, n invitaia de b) menioneaz c atribuirea contractului se va face prin
participare la procedura de ofertare sau la negociere, dac licitaie restrns sau negociere competitiv i invit operatorii
ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru economici interesai s i exprime interesul;
toate loturile. c) a fost trimis spre publicare ntr-o perioad cuprins ntre
(4) Entitatea contractant are dreptul, chiar i n cazul n care
35 de zile i 12 luni nainte de data la care este trimis invitaia
pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, s
limiteze numrul de loturi care pot fi atribuite aceluiai ofertant. de confirmare a interesului.
(5) n situaia prevzut la alin. (4), entitatea contractant (4) Perioada acoperit de anunul orientativ periodic este de
precizeaz n anunul de participare, n invitaia pentru maximum 12 luni de la data la care anunul orientativ periodic
confirmarea interesului sau, atunci cnd ca mijloc de invitare la este transmis spre publicare.
procedura concurenial de ofertare se folosete un anun (5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), n cazul
privind existena unui sistem de calificare, n invitaia de contractelor sectoriale care au ca obiect servicii sociale i alte
participare la procedura de ofertare sau la negociere, numrul servicii specifice, anunul orientativ periodic poate acoperi o
maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant. perioad mai lung de 12 luni.
(6) Entitatea contractant are obligaia de a indica n Art. 153. (1) n cazul n care entitile contractante opteaz
documentele achiziiei criteriile i regulile obiective i pentru instituirea unui sistem de calificare n conformitate cu
nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care art. 175, sistemul face obiectul unui anun, care indic scopul
vor fi atribuite aceluiai ofertant, n cazul n care n urma aplicrii sistemului de calificare i modul de acces la normele care l
criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare ar rezulta guverneaz.
atribuirea ctre un ofertant a unui numr de loturi mai mare (2) Entitile contractante precizeaz perioada de valabilitate
dect numrul maxim admis. a sistemului de calificare n anunul privind existena sistemului.
(7) n cazul n care aceluiai ofertant i pot fi atribuite mai Acestea notific Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene cu
multe loturi, entitatea contractant are dreptul de a decide
privire la orice modificare a perioadei de valabilitate, folosind
atribuirea contractului/contractelor prin reunirea mai multor loturi
urmtoarele formulare standard:
sau a tuturor loturilor i atribuirea acestora aceluiai ofertant,
dac a precizat n anunul de participare, n invitaia pentru a) dac perioada de valabilitate este modificat fr a pune
confirmarea interesului sau, atunci cnd ca mijloc de invitare la capt sistemului, formularul pentru anunul privind existena
procedura concurenial de ofertare se folosete un anun sistemelor de calificare;
privind existena unui sistem de calificare, n invitaia de b) dac se pune capt sistemului, anunul de atribuire a
participare la procedura de ofertare sau la negociere, faptul c contractului prevzut la art. 155.
i rezerv dreptul de a face acest lucru i a indicat loturile sau Art. 154. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
grupurile de loturi care pot fi reunite. transmite spre publicare un anun de participare atunci cnd:
(8) n cazul n care aceluiai ofertant i pot fi atribuite mai a) iniiaz procedura de licitaie deschis pentru atribuirea
multe loturi, entitatea contractant efectueaz o evaluare contractelor sectoriale/acordurilor-cadru;
comparativ a ofertelor, pentru a stabili dac ofertele depuse de b) iniiaz procedura de licitaie restrns, dialog competitiv
ctre un ofertant pentru o anumit combinaie de loturi luate n sau negociere competitiv ori parteneriatul pentru inovare,
ansamblu ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, n
atribuire i a factorilor de evaluare stabilii n documentaia de situaia n care acestea nu se iniiaz printr-unul dintre anunurile
atribuire prin raportare la loturile respective fa de punctajul prevzute la art. 83 alin. (1) lit. a) sau b), dup caz;
total obinut de ofertele pentru loturile individuale n cauz luate c) lanseaz un sistem dinamic de achiziii;
separat. d) organizeaz un concurs de soluii;
(9) Entitatea contractant efectueaz evaluarea comparativ
e) iniiaz procedura de atribuire a contractelor sectoriale/
prevzut la alin. (8) prin stabilirea n primul rnd a punctajelor
acordurilor-cadru pentru servicii sociale sau alte servicii
ofertelor pentru fiecare lot n parte prin aplicarea criteriului de
atribuire i a factorilor de evaluare stabilii n documentaia de specifice, prevzute n anexa nr. 2, cu excepia cazului n care
atribuire i, apoi, prin compararea punctajului total astfel obinut a fost publicat un anun orientativ periodic care se public n
cu punctajul atribuit ofertelor depuse de ctre un ofertant pentru mod continuu sau a unui anun privind existena unui sistem de
combinaia de loturi respectiv, n ansamblu. calificare, care se public n mod continuu.
(2) Publicarea anunului de participare n Jurnalul Oficial al
SECIUNEA a 3-a Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care
Reguli de publicitate i transparen valoarea estimat a contractului sectorial/acordului-cadru este
mai mare sau egal cu pragurile valorice prevzute n art. 12
Art. 151. Entitatea contractant are obligaia de a asigura alin. (1).
transparena procedurii de atribuire a contractelor sectoriale/
(3) Anunul de participare se public n Jurnalul Oficial al
acordurilor-cadru prin publicarea, n conformitate cu dispoziiile
prezentei legi, a anunurilor orientative periodice, anunurilor Uniunii Europene i la nivel naional, n conformitate cu
privind existena unui sistem de calificare, anunurilor de prevederile art. 156158.
participare i a anunurilor de atribuire. Art. 155. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
Art. 152. (1) Entitatea contractant i poate face transmite spre publicare un anun de atribuire n termen de
cunoscute inteniile cu privire la achiziiile planificate prin 30 de zile de la data:
publicarea unui anun orientativ periodic. a) ncheierii contractului sectorial/acordului-cadru n urma
(2) Anunul orientativ periodic se public n Jurnalul Oficial al finalizrii procedurii de atribuire;
Uniunii Europene i la nivel naional, n conformitate cu b) finalizrii unui concurs de soluii prin stabilirea
prevederile art. 156158. concurentului ctigtor;
c) atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de n legtur cu publicitatea i transparena contractelor sectoriale
achiziii; de servicii:
d) nchiderii unui sistem dinamic de achiziii. a) obligaia de a publica un anun de participare pe platforma
(2) n cazul contractelor sectoriale ncheiate n executarea electronic utilizat pentru realizarea achiziiei, la o adres
acordurilor-cadru entitatea contractant grupeaz trimestrial dedicat, precum i pe pagina proprie de internet, nsoit de
anunurile de atribuire i are obligaia de a transmite spre justificarea oportunitii achiziiei;
publicare anunurile de atribuire astfel grupate n termen de b) obligaia de a publica un anun de atribuire pe platforma
30 de zile de la ncheierea fiecrui trimestru. electronic utilizat pentru realizarea achiziiei, la o adres
(3) n cazul contractelor sectoriale/acordurilor-cadru atribuite dedicat, precum i pe pagina proprie de internet;
printr-un sistem dinamic de achiziii entitatea contractant are c) la ncetarea contractului de publicitate media, obligaia de
dreptul de a grupa trimestrial anunurile de atribuire i are a publica pe platforma electronic utilizat pentru realizarea
obligaia de a transmite spre publicare anunurile de atribuire achiziiei un raport de evaluare a impactului achiziiei serviciilor
astfel grupate n termen de 30 de zile de la ncheierea fiecrui de publicitate respective.
trimestru. Art. 160. (1) Entitatea contractant asigur prin mijloace
(4) n cazul n care comunicarea unor informaii privind electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet,
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ar mpiedica nerestricionat i gratuit al operatorilor economici la documentele
aplicarea unor dispoziii legale, ar fi contrar interesului public, achiziiei ncepnd cu data publicrii unei invitaii la o procedur
ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui anumit concurenial de ofertare sau unei invitaii pentru confirmarea
operator economic, public sau privat, sau ar putea aduce interesului.
atingere concurenei loiale ntre operatorii economici, publicarea (2) n cazul n care mijlocul de invitare la o procedur
acestor informaii nu este obligatorie. concurenial de ofertare este un anun privind existena unui
(5) Anunul de atribuire se public n Jurnalul Oficial al Uniunii sistem de calificare, acest acces este oferit ct mai curnd
Europene i la nivel naional, n conformitate cu prevederile posibil i cel trziu n momentul transmiterii invitaiei de
art. 156158. participare la procedura de ofertare sau la negociere.
(6) n cazul contractelor pentru servicii de cercetare- (3) Entitatea contractant prevede n cuprinsul invitaiei la
dezvoltare, informaiile furnizate prin anunul de atribuire privind procedura concurenial de ofertare sau al invitaiei pentru
natura i cantitatea serviciilor pot fi limitate la: confirmarea interesului adresa de internet la care sunt
a) meniunea servicii de cercetare i dezvoltare atunci cnd disponibile documentele achiziiei.
contractele au fost atribuite printr-o procedur de negociere fr (4) n cazul n care entitatea contractant nu poate asigura
invitaie la o procedur concurenial de ofertare n conformitate prin mijloace electronice accesul direct, complet, nerestricionat
cu art. 117 alin. (1) lit. b); i gratuit la anumite documente ale achiziiei, iar entitatea
b) informaii cel puin la fel de detaliate cum s-a indicat n contractant se afl ntr-una din situaiile prevzute de normele
anunul utilizat ca mijloc de invitare la procedura concurenial metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi n care
de ofertare. este permis folosirea altor mijloace de comunicare dect cele
Art. 156. Anunurile prevzute la art. 151, inclusiv electronice, entitatea contractant indic n anun sau n invitaia
anunurile corespunztoare tip erat, se transmit spre publicare pentru confirmarea interesului modalitatea prin care asigur
de ctre entitatea contractant prin mijloace electronice n accesul operatorilor economici la documentele achiziiei.
condiiile prevzute prin normele metodologice de aplicare a (5) n cazul prevzut la alin. (4), entitatea contractant are
prevederilor prezentei legi i se public n Jurnalul Oficial al obligaia de a prelungi termenul de depunere a
Uniunii Europene cu respectarea formatelor-standard stabilite ofertelor/solicitrilor de participare cu 5 zile, cu excepia situailor
de Comisia European n temeiul dispoziiilor art. 71 din de urgen demonstrate n mod corespunztor de entitatea
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului contractant prevzute la art. 87 alin. (3) i n cazul n care
din 26 februarie 2014 privind achiziiile efectuate de entitile termenul este stabilit de comun acord n temeiul art. 92 alin. (2)
care i desfoar activitatea n sectoarele apei, energiei, i art. 97 alin. (2).
transporturilor i serviciilor potale i de abrogare a Directivei (6) n situaia n care entitatea contractant, din motive legate
2004/17/C. de protejarea naturii confideniale a informaiilor, nu poate
Art. 157. (1) Anunurile prevzute la art. 151 nu pot fi asigura prin mijloace electronice acces direct, complet,
publicate la nivel naional nainte de data publicrii acestora n nerestricionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. aceasta are obligaia s precizeze n anun sau n invitaia
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), publicarea la nivel pentru confirmarea interesului msurile pe care le solicit n
naional a anunurilor prevzute la art. 151 este permis atunci scopul protejrii naturii confideniale a informaiilor, precum i
cnd entitatea contractant nu a fost notificat de ctre Oficiul modalitatea prin care asigur accesul operatorilor economici la
pentru Publicaii al Uniunii Europene cu privire la publicarea n documentele respective.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunurilor transmise spre (7) n cazul prevzut la alin. (6), entitatea contractant are
publicare n termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de obligaia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor cu
ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene a anunului 5 zile, cu excepia situaiilor de urgen demonstrate n mod
transmis spre publicare. corespunztor de entitatea contractant prevzute la art. 87
Art. 158. Anunurile prevzute la art. 151 publicate la nivel alin. (3) i n cazul n care termenul este stabilit de comun acord
naional nu trebuie s conin alte informaii fa de cele n temeiul art. 92 alin. (2) i al art. 97 alin. (2).
existente n anunurile corespunztoare publicate n Jurnalul Art. 161. (1) n cadrul procedurilor de licitaie restrns,
Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze data dialog competitiv, negociere competitiv i al parteneriatului
transmiterii ctre Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene. pentru inovare, entitatea contractant are obligaia de a
Art. 159. n cazul atribuirii contractelor de publicitate media transmite invitaia de participare la etapa a doua a procedurii
cu o valoare estimat mai mare sau egal cu pragul valoric tuturor candidailor selectai, simultan i n scris.
prevzut la art. 12 alin. (1) lit. a), entitatea contractant are (2) n cazul n care se utilizeaz un anun orientativ periodic
urmtoarele obligaii specifice de publicitate i transparen, ca invitaie la procedura concurenial de ofertare, n
suplimentare celor prevzute de dispoziiile prezentei seciuni conformitate cu art. 83 alin. (1) lit. a), entitile contractante i
invit simultan i n scris pe operatorii economici care i-au ofertelor, entitatea contractant nu are obligaia de a prelungi
exprimat interesul s confirme meninerea n continuare a perioada pentru depunerea ofertelor.
acestui interes.
(3) Invitaia de participare prevzut la alin. (1) include o SECIUNEA a 4-a
referin la adresa electronic la care documentele achiziiei au Elaborarea documentaiei de atribuire
fost puse la dispoziia operatorilor economici prin mijloace Art. 164. Entitatea contractant are obligaia de a elabora
electronice. documentaia de atribuire care conine toate informaiile
(4) n cazul n care, pentru unul dintre motivele prevzute la necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare
art. 160 alin. (4) sau (6), entitatea contractant nu a putut complet, corect i precis cu privire la cerinele achiziiei
asigura prin mijloace electronice accesul direct, complet, sectoriale, obiectul contractului i modul de desfurare a
nerestricionat i gratuit la anumite documente ale achiziiei, iar procedurii de atribuire.
acestea nu au fost puse la dispoziie ntr-un alt mod, entitatea Art. 165. (1) Specificaiile tehnice sunt stabilite prin
contractant ataeaz documentele achiziiei la invitaia de documentaia de atribuire i definesc caracteristicile solicitate
participare prevzut la alin. (1). privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul
(5) Informaiile care trebuie incluse n invitaia de participare achiziiei.
prevzut la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de (2) Caracteristicile prevzute la alin. (1) pot de asemenea s
aplicare a prevederilor prezentei legi. vizeze procesul sau metoda specific de execuie a lucrrilor,
Art. 162. (1) Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor fabricaie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate ori un
prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via al
asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii invitaiei de acestora, chiar dac aceste elemente nu fac parte din coninutul
participare la o procedur concurenial de ofertare i, pe de material al produselor, lucrrilor sau serviciilor care urmeaz s
alt parte, data-limit pentru depunerea ofertelor/solicitrilor de fie achiziionate, dar cu condiia ca aceste caracteristici s aib
participare, entitatea contractant are obligaia de a corela i legtur cu obiectul contractului sectorial/acordului-cadru i s
stabili perioada de depunere a ofertelor n funcie de fie proporionale prin raportare la valoarea i obiectivele
complexitatea contractului sectorial/acordului-cadru i de acestuia.
cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s (3) Specificaiile tehnice vor preciza totodat dac va fi
beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru necesar transferul drepturilor de proprietate intelectual.
elaborarea ofertelor/solicitrilor de participare i pentru (4) Pentru toate achiziiile destinate utilizrii de ctre
pregtirea documentelor de calificare i selecie care sunt persoane fizice, indiferent dac este vorba de publicul larg sau
solicitate prin documentele achiziiei. de personalul entitii contractante, specificaiile tehnice se
(2) n situaia n care ofertele/solicitrile de participare nu pot definesc astfel nct s in seama de cerinele de accesibilitate
fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentului sau dup ale persoanelor cu dizabiliti sau de conceptul de proiectare
consultarea la faa locului a unor documente suplimentare pe pentru toate categoriile de utilizatori, cu excepia cazurilor
care se bazeaz documentele achiziiei, perioada stabilit de temeinic justificate.
entitatea contractant pentru depunerea ofertelor/solicitrilor de (5) n cazul n care printr-un act juridic al Uniunii Europene
participare este mai mare dect perioada minim prevzut de sunt introduse cerine de accesibilitate obligatorii, specificaiile
prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizat i este tehnice se definesc, n ceea ce privete cerinele de
stabilit astfel nct operatorii economici interesai s aib accesibilitate pentru persoanele cu dizabiliti sau conceptul de
posibilitatea real i efectiv de a obine toate informaiile proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la
necesare pentru pregtirea corespunztoare a ofertelor/ cerinele obligatorii astfel introduse.
solicitrilor de participare. (6) Specificaiile tehnice trebuie s permit tuturor
Art. 163. (1) Entitatea contractant prelungete perioada operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire i
stabilit n invitaia de participare la o procedur concurenial nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole
nejustificate fa de asigurarea unei concurene efective ntre
de ofertare sau n documentele achiziiei pentru depunerea
operatorii economici.
ofertelor/solicitrilor de participare, n urmtoarele cazuri:
Art. 166. (1) Fr a aduce atingere normelor tehnice
a) n cazul n care, din orice motiv, informaiile suplimentare
obligatorii de la nivel naional, n msura n care sunt compatibile
sau rspunsul entitii contractante la solicitarea de clarificri nu cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene,
sunt transmise n termenele prevzute la art. 173, dei specificaiile tehnice se stabilesc n una dintre urmtoarele
clarificrile sau informaiile suplimentare au fost solicitate de modaliti:
operatorul economic n timp util, innd seama de termenul de a) prin raportare la cerine de performan sau cerine
rspuns al entitii contractante prevzut la art. 172 alin. (2); funcionale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiia ca
b) n cazul n care se modific semnificativ documentele parametrii s fie suficient de precii pentru a permite ofertanilor
achiziiei. s determine obiectul contractului i entitile contractante s
(2) Durata prelungirii perioadei stabilite potrivit alin. (1) este atribuie contractul;
proporional cu volumul i complexitatea informaiilor transmise b) prin trimitere la specificaii tehnice i, ca ordine de
prin clarificri, a informaiilor suplimentare sau a modificrilor prioritate, la standarde naionale care transpun standarde
aduse documentelor achiziiei. europene, evaluri tehnice europene, specificaii tehnice
(3) Durata prelungirii perioadei prevzute la alin. (2) nu poate comune, standarde internaionale, alte sisteme de referin
fi mai mic de 6 zile, respectiv 4 zile n situaiile de urgen tehnice instituite de ctre organismele de standardizare
demonstrate corespunztor de entitatea contractant, prevzute europene sau, n lipsa oricrora dintre acestea, la standarde
de art. 87 alin. (3), termene care se calculeaz de la data naionale, la agremente tehnice naionale sau specificaii tehnice
transmiterii informaiilor suplimentare i pn la termenul stabilit naionale referitoare la proiectarea, calcularea i execuia
pentru depunerea ofertelor sau solicitrilor de participare. lucrrilor i la utilizarea produselor; fiecare trimitere este nsoit
(4) n cazul n care informaiile suplimentare nu au fost de meniunea sau echivalent;
transmise n timp util sau informaiile transmise de entitatea c) prin raportare la cerine de performan sau cerine
contractant sunt nesemnificative n ceea ce privete elaborarea funcionale, potrivit lit. a), i prin trimitere la specificaiile tehnice
prevzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu e) cerinele de etichetare sunt stabilite de o entitate ter
respectivele cerine de performan sau cerine funcionale; asupra creia operatorul economic care solicit acordarea
d) prin trimitere la specificaiile tehnice prevzute la lit. b) etichetei nu poate exercita o influen determinant.
pentru unele caracteristici i prin raportare la cerine de (2) n cazul n care nu impune ca lucrrile, produsele sau
performan sau cerine funcionale prevzute la lit. a) pentru serviciile s ndeplineasc toate cerinele de etichetare, entitatea
alte caracteristici. contractant precizeaz cerinele de etichetare care trebuie
(2) Cu excepia cazului n care acest lucru este justificat de ndeplinite.
obiectul contractului, specificaiile tehnice nu precizeaz un (3) n situaia n care, n conformitate cu dispoziiile alin. (1),
anumit productor, o anumit origine sau un anumit procedeu entitatea contractant impune n legtur cu lucrrile, produsele
care caracterizeaz produsele sau serviciile furnizate de un sau serviciile pe care le achiziioneaz o etichet specific,
anumit operator economic i nici nu se refer la mrci, brevete, aceasta accept toate etichetele care confirm c lucrrile,
tipuri, la o origine sau la o producie specific, care ar avea ca produsele sau serviciile ndeplinesc cerine de etichetare
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici echivalente.
sau produse. (4) n cazul n care operatorul economic poate demonstra c
(3) Prin excepie de la dispoziiile alin. (2), stabilirea nu are nicio posibilitate de a obine eticheta specific solicitat
specificaiilor tehnice prin precizarea elementelor prevzute la de entitatea contractant sau o etichet echivalent n
alin. (2) este permis n situaii excepionale, n cazul n care nu termenele stabilite, din motive care nu i sunt imputabile,
este posibil o descriere suficient de precis i de inteligibil a entitatea contractant are obligaia de a accepta i alte mijloace
obiectului contractului n conformitate cu dispoziiile alin. (1); n de prob adecvate, care pot include un dosar tehnic al
aceste situaii, precizarea elementelor prevzute la alin. (2) este productorului, cu condiia ca operatorul economic n cauz s
nsoit de cuvintele sau echivalent. demonstreze c lucrrile, produsele sau serviciile pe care
(4) n cazul n care entitatea contractant stabilete urmeaz s le execute/furnizeze/presteze ndeplinesc cerinele
specificaiile tehnice potrivit dispoziiilor alin. (1) lit. b), aceasta etichetei specifice sau cerinele specifice solicitate de entitatea
nu respinge o ofert pe motiv c lucrrile, produsele sau contractant.
serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaiile tehnice la care (5) n cazul n care o etichet ndeplinete condiiile
se face trimitere, dac ofertantul demonstreaz n oferta sa, prin prevzute la alin. (1) lit. b)e), dar stabilete i cerine care nu
orice mijloace adecvate, c soluiile propuse ndeplinesc ntr-un sunt legate de obiectul contractului, entitatea contractant nu
mod echivalent cerinele definite prin specificaiile tehnice. solicit eticheta ca atare, dar poate defini specificaiile tehnice
(5) n cazul n care entitatea contractant stabilete prin trimitere la acele specificaii detaliate ale etichetei respective
specificaiile tehnice potrivit dispoziiilor alin. (1) lit. a), aceasta sau, atunci cnd este necesar, la pri ale acestora, care sunt
nu respinge o ofert pentru lucrri, produse sau servicii care legate de obiectul contractului i sunt potrivite pentru a defini
sunt conforme cu un standard naional care transpune un caracteristicile obiectului contractului.
standard european, cu un agrement tehnic european, cu o Art. 169. (1) Entitatea contractant are dreptul de a solicita
specificaie tehnic comun, cu un standard internaional sau operatorilor economici s furnizeze un raport de ncercare
cu un sistem de referin tehnic elaborat de un organism eliberat de un organism de evaluare a conformitii sau un
european de standardizare, dac aceste specificaii vizeaz certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de prob
cerinele de performan sau cerinele funcionale stabilite de care s ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrrilor
entitatea contractant. care fac obiectul achiziiei cu cerinele sau criteriile stabilite prin
(6) n cazul prevzut la alin. (5), ofertantul demonstreaz n specificaiile tehnice, factorii de evaluare sau condiiile de
oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevzute executare a contractului.
la art. 169, c lucrrile, produsele sau serviciile conforme (2) n cazul prevzut la alin. (1) n care entitatea contractant
standardului satisfac cerinele de performan sau cerinele solicit prezentarea unor certificate emise de un anumit
funcionale stabilite de entitatea contractant. organism de evaluare a conformitii, aceasta accept i
Art. 167. Modalitile de definire a specificaiilor tehnice, certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a
precum i structura, coninutul i formatul standard al anumitor conformitii.
documente incluse n documentaia de atribuire se stabilesc prin (3) n sensul alin. (1) i (2), un organism de evaluare a
actele normative de punere n aplicare a prezentei legi. conformitii este un organism care efectueaz activiti de
Art. 168. (1) n cazul n care entitatea contractant evaluare a conformitii, inclusiv etalonare, ncercare, certificare
intenioneaz s achiziioneze lucrri, produse sau servicii cu i inspecie, acreditat n conformitate cu dispoziiile
anumite caracteristici de mediu, sociale sau de alt natur, Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i
aceasta poate solicita prin specificaiile tehnice, factorii de al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de
evaluare sau prin condiiile de executare a contractului o acreditare i de supraveghere a pieei n ceea ce privete
etichet specific drept dovad c lucrrile, serviciile sau comercializarea produselor i de abrogare a Regulamentului
produsele corespund cerinelor solicitate, dac urmtoarele (CEE) nr. 339/93.
condiii sunt ndeplinite n mod cumulativ: Art. 170. n cazul n care un operator economic nu deine
a) cerinele de etichetare se refer numai la criterii care sunt certificatele sau rapoartele de ncercare prevzute la art. 169
legate de obiectul contractului i sunt potrivite pentru a defini alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obine n termenele
caracteristicile lucrrilor, produselor sau serviciilor care stabilite, pentru motive care nu i sunt imputabile, entitatea
constituie obiectul contractului; contractant are obligaia de a accepta i alte mijloace de prob
b) cerinele de etichetare se bazeaz pe criterii adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al productorului, n msura
nediscriminatorii i verificabile n mod obiectiv; n care astfel de mijloace de prob atest faptul c lucrrile,
c) etichetele sunt create printr-o procedur deschis i produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate ndeplinesc
transparent, n cadrul creia pot participa toate entitile cerinele sau criteriile stabilite prin specificaiile tehnice, factorii
interesate relevante, inclusiv organisme guvernamentale, de evaluare sau condiiile de executare a contractului.
consumatori, parteneri sociali, productori, distribuitori i Art. 171. (1) La cererea operatorilor economici interesai
organizaii neguvernamentale; de obinerea unui contract, entitile contractante pun la
d) etichetele sunt accesibile tuturor entitilor interesate; dispoziie specificaiile tehnice la care se face trimitere n mod
regulat n contractele lor de produse, lucrri sau servicii sau (5) n situaia prevzut la alin. (4), entitatea contractant
specificaiile tehnice pe care intenioneaz s le aplice trebuie s se asigure c este posibil aplicarea criteriului de
contractelor n cazul crora invitaia la procedura concurenial atribuire i a factorilor de evaluare stabilii att n cazul ofertelor
de ofertare este un anun orientativ periodic. alternative care ndeplinesc cerinele minime stabilite n
(2) Specificaiile tehnice prevzute la alin. (1) se pun la conformitate cu dispoziiile alin. (4), ct i n cazul ofertelor
dispoziie prin mijloace electronice, cu acces liber, direct, total i conforme care nu sunt oferte alternative.
gratuit. (6) Entitatea contractant are obligaia de a nu lua n
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), specificaiile considerare ofertele alternative care nu respect cerinele
tehnice se transmit prin alte mijloace dect cele electronice n minime stabilite n conformitate cu dispoziiile alin. (4).
cazul n care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i gratuit, (7) n cazul procedurilor de atribuire a unor contracte
prin mijloace electronice, la anumite documente ale achiziiei sectoriale de produse sau de servicii, entitatea contractant care
dintr-unul dintre motivele prevzute n normele metodologice de a permis sau solicitat depunerea de oferte alternative nu are
punere n aplicare a prevederilor prezentei legi sau n cazul n dreptul de a respinge o astfel de ofert alternativ pentru
care nu poate fi oferit acces liber, direct, total i gratuit, prin singurul motiv c, dac aceasta este declarat ctigtoare:
mijloace electronice, la anumite documente ale achiziiei, pentru a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a
c entitile contractante intenioneaz s aplice art. 70 alin. (3). organizat procedura se calific drept contract de servicii; sau
(4) n cazul n care specificaiile tehnice se bazeaz pe b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a organizat
documente puse la dispoziie operatorilor economici interesai procedura se calific drept contract de furnizare.
prin mijloace electronice cu acces liber, direct, total i gratuit, (8) n cazul n care entitatea contractant permite sau solicit
este suficient includerea unei trimiteri la documentele depunerea de oferte alternative, ofertanii pot depune doar
respective. ofert alternativ.
Art. 172. (1) Orice operator economic interesat are dreptul
de a solicita clarificri sau informaii suplimentare n legtur cu SECIUNEA a 6a
documentaia de atribuire.
Criterii de calificare i selecie
(2) Entitatea contractant are obligaia de a rspunde n mod
clar i complet, ct mai repede posibil, la orice solicitare de
Paragraful 1
clarificri sau informaii suplimentare, ntr-o perioad care nu
trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la Sisteme de calificare
primirea unei astfel de solicitri din partea unui operator Art. 175. (1) Entitile contractante pot institui i utiliza un
economic. sistem de calificare a operatorilor economici, prin care se
(3) Entitatea contractant are obligaia de a publica asigur c operatorii economici pot solicita calificarea n orice
rspunsurile nsoite de ntrebrile aferente la adresa de internet moment.
la care sunt disponibile documentele achiziiei, indicat potrivit (2) Entitile contractante stabilesc norme i criterii obiective
dispoziiilor art. 160 alin. (3), lund msuri pentru a nu dezvlui pentru excluderea i selectarea operatorilor economici care
identitatea operatorului economic care a solicitat clarificrile sau solicit calificarea, precum i criterii i norme obiective pentru
informaiile suplimentare respective. utilizarea sistemului de calificare, care s trateze aspecte
(4) Dispoziiile art. 160 alin. (4)(7) sunt aplicabile n mod precum nscrierea n sistem, actualizarea periodic a calificrilor,
corespunztor n ceea ce privete rspunsurile la solicitrile de dac acestea exist, i durata sistemului.
clarificare sau informaii suplimentare. (3) Criteriile i normele prevzute la alin. (2) sunt puse la
Art. 173. n msura n care solicitrile de clarificri sau dispoziia operatorilor economici la cerere. n cazul n care
informaii suplimentare au fost adresate n timp util, innd aceste criterii i norme includ specificaii tehnice, se aplic
seama de termenul de rspuns al entitii contractante prevzut dispoziiile art. 165171.
la art. 172 alin. (2), rspunsul entitii contractante la aceste (4) Criteriile i normele pot fi actualizate ori de cte ori este
solicitri trebuie s fie transmis cu cel puin 6 zile, respectiv 4 zile nevoie, fiind comunicate operatorilor economici interesai.
n situaiile de urgen demonstrate n mod corespunztor de (5) Atunci cnd o invitaie la o procedur concurenial de
entitatea contractant, prevzute la art. 87 alin. (3) nainte de ofertare se face prin intermediul unui anun privind existena unui
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitrilor de sistem de calificare, contractele specifice pentru lucrri, produse
participare. sau servicii incluse n sistemul de calificare se acord prin
SECIUNEA a 5-a licitaie restrns sau prin negociere competitiv, n cadrul
crora toi ofertanii i participanii sunt selectai dintre candidaii
Oferte alternative deja calificai n conformitate cu un astfel de sistem.
Art. 174. (1) Entitatea contractant are dreptul de a (6) Modul de organizare a sistemelor de calificare, inclusiv
permite sau solicita ofertanilor s depun oferte alternative accesul la acestea printr-o platform electronic utilizat pe
numai dac a precizat explicit n documentaia de atribuire c scar larg, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare
permite sau solicit depunerea de oferte alternative. a prevederilor prezentei legi.
(2) n cazul n care entitatea contractant nu a precizat
Paragraful 2
explicit c permite sau solicit depunerea de oferte alternative
Aplicarea criteriilor de calificare i selecie
conform dispoziiilor alin. (1), entitatea contractant nu are
dreptul de a lua n considerare ofertele alternative. Art. 176. (1) Entitile contractante au dreptul de a aplica
(3) Ofertele alternative trebuie s fie n legtur cu obiectul n cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare i
contractului sectorial/acordului-cadru. selecie referitoare la:
(4) Entitatea contractant care permite sau solicit a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
depunerea de oferte alternative are obligaia de a preciza n b) capacitatea candidatului/ofertantului.
documentele achiziiei cerinele minime obligatorii pe care (2) Entitile contractante, altele dect cele prevzute la art. 4
acestea trebuie s le respecte i orice alte cerine specifice lit. a) i b) pot stabili criterii obiective de calificare i selecie
pentru prezentarea ofertelor alternative, n special dac ofertele care vor fi puse la dispoziia operatorilor economici prin
alternative pot fi depuse numai n cazul n care a fost depus i documentele achiziiei, cu respectarea principiilor prevzute la
o ofert care nu este o ofert alternativ. art. 2 alin. (2).
Paragraful 3 nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
Motivele de excludere a candidatului/ofertantului contribuiilor la bugetul general consolidat.
Art. 177. (1) Entitatea contractant exclude din procedura (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de
de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice atribuire dac, anterior deciziei de excludere, i ndeplinete
operator economic cu privire la care a stabilit, n urma analizei obligaiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuiilor la
informaiilor i documentelor prezentate de acesta, sau a luat bugetul general consolidat datorate ori prin alte modaliti de
cunotin n orice alt mod c a fost condamnat prin hotrre stingere a acestora sau beneficiaz, n condiiile legii, de
definitiv a unei instane judectoreti, pentru comiterea uneia ealonarea acestora ori de alte faciliti n vederea plii
dintre urmtoarele infraciuni: acestora, inclusiv, dup caz, a eventualelor dobnzi ori penaliti
a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut la de ntrziere acumulate sau a amenzilor.
art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu Art. 179. (1) Prin excepie de la dispoziiile art. 177 i
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile art. 178 alin. (1) i (2), n cazuri excepionale, entitatea
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care contractant are dreptul de a nu exclude din procedura de
respectivul operator economic a fost condamnat; atribuire un operator economic care se afl ntr-una dintre
b) infraciuni de corupie, prevzute la art. 289294 din situaiile prevzute la art. l77 alin. (1) ori art. 178 alin. (1) sau
Legea nr. 286/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i (2), pentru motive imperative de interes general, precum
infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute la sntatea public sau protecia mediului.
art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, (2) Prin excepie de la dispoziiile art. 178 alin. (1) i (2), un
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile operator economic nu este exclus din procedura de atribuire
i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare atunci cnd cuantumul impozitelor, taxelor i contribuiilor la
ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator bugetul general consolidat datorate i restante, ndeplinete una
economic a fost condamnat; din urmtoarele condiii:
c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii a) este mai mic de 4.000 lei;
Europene, prevzute la art. 181185 din Legea nr. 78/2000, cu b) este mai mare de 4.000 lei i mai mic de 5% din totalul
modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile impozitelor, taxelor i contribuiilor datorate de operatorul
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care economic la cea mai recent dat scadent a acestora.
respectivul operator economic a fost condamnat; Art. 180. (1) Entitatea contractant exclude din procedura
d) acte de terorism prevzute la art. 3235 i art. 3738 de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice
din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea operator economic care se afl n oricare dintre urmtoarele
terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de situaii:
dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului n a) a nclcat obligaiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar
care respectivul operator economic a fost condamnat; entitatea contractant poate demonstra acest lucru prin orice
e) splarea banilor, prevzut la art. 29 din Legea mijloc de prob adecvat, cum ar fi decizii ale entitilor
nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, competente prin care se constat nclcarea acestor obligaii;
precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i b) se afl n procedura insolvenei sau n lichidare, n
combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile supraveghere judiciar, sau n ncetarea activitii;
ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut la art. 36 din c) a comis o abatere profesional grav, care i pune n
Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, discuie integritatea, iar entitatea contractant poate demonstra
sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a acest lucru prin orice mijloc de prob adecvat, cum ar fi o decizie
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat; a unei instane judectoreti, a unei autoriti administrative sau
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute la a unei organizaii internaionale;
art. 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i d) entitatea contractant are suficiente indicii rezonabile/
completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale informaii concrete pentru a considera c operatorul economic a
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic ncheiat cu ali operatori economici acorduri care vizeaz
a fost condamnat; denaturarea concurenei n cadrul sau/n legtur cu procedura
g) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind n cauz;
protejarea intereselor financiare ale Comunitilor Europene din e) se afl ntr-o situaie de conflict de interese n cadrul sau/n
27 noiembrie 1995. legtur cu procedura n cauz, iar aceast situaie nu poate fi
(2) Obligaia de a exclude din procedura de atribuire un remediat n mod efectiv prin alte msuri mai puin severe,
operator economic, n conformitate cu dispoziiile alin. (1), se prevzute la art. 75 alin. (3);
aplic i n cazul n care persoana condamnat printr-o hotrre f) participarea anterioar a operatorului economic la
definitiv este membru al organului de administrare, de pregtirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a
conducere sau de supraveghere al respectivului operator concurenei, iar aceast situaie nu poate fi remediat prin alte
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de msuri mai puin severe;
control n cadrul acestuia. g) operatorul economic i-a nclcat n mod grav sau repetat
Art. 178. (1) Entitatea contractant exclude din procedura obligaiile principale ce-i reveneau n cadrul unui contract de
de atribuire orice operator economic despre care are cunotin achiziii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract
c i-a nclcat obligaiile privind plata impozitelor, taxelor sau a de concesiune ncheiate anterior, iar aceste nclcri au dus la
contribuiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost ncetarea anticipat a respectivului contract, plata de daune-
stabilit printr-o hotrre judectoreasc sau decizie interese sau alte sanciuni comparabile;
administrativ avnd caracter definitiv i obligatoriu n h) operatorul economic s-a fcut vinovat de declaraii false n
conformitate cu legea statului n care respectivul operator coninutul informaiilor transmise la solicitarea entitii
economic este nfiinat. contractante n scopul verificrii absenei motivelor de excludere
(2) Entitatea contractant exclude din procedura de atribuire sau al ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie, nu a prezentat
un operator economic n cazul n care poate demonstra prin aceste informaii sau nu este n msur s prezinte documentele
orice mijloace adecvate c respectivul operator economic i-a justificative solicitate;
i) operatorul economic a ncercat s influeneze n mod necorespunztor care creeaz ndoieli serioase cu privire la
nelegal procesul decizional al entitii contractante, s obin credibilitatea operatorului economic.
informaii confideniale care i-ar putea conferi avantaje Art. 181. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
nejustificate n cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea
neglijen informaii eronate care pot avea o influen faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre
semnificativ asupra deciziilor entitii contractante privind situaiile prevzute la art. 177, 178 i 180 orice document
excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului origine sau n ara n care ofertantul/candidatul este stabilit, cum
sectorial/acordului-cadru ctre respectivul operator economic. ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1) lit. b), entitatea emise de autoriti competente din ara respectiv.
contractant nu exclude din procedura de atribuire un operator (2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete
economic mpotriva cruia s-a deschis procedura general de existena sau inexistena unei situaii de excludere, entitatea
insolven i care se afl n perioada de observaie atunci cnd, contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de
pe baza informaiilor i/sau documentelor prezentate de la autoritile competente strine prevzute la alin. (1).
operatorul economic sau n orice alt mod, stabilete c (3) n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este
operatorul economic n cauz are capacitatea de a executa stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura
contractul sectorial/acordul-cadru, innd cont de msurile celor prevzute la alin. (1) sau respectivele documente nu
adoptate de respectivul operator privind continuarea activitii. vizeaz toate situaiile prevzute la art. 177, 178 i 180, entitatea
Aceasta presupune c respectivul operator economic se afl fie contractant are obligaia de a accepta o declaraie pe propria
n faza de observaie i a adoptat msurile necesare pentru a rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi
ntocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o
de o manier sustenabil, a activitii curente, fie este n cadrul
declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti
procesului de reorganizare judiciar i respect integral graficul
administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale
de implementare a planului de reorganizare aprobat de instan.
care are competene n acest sens.
(3) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), se consider c
Art. 182. Entitatea contractant exclude un operator
entitatea contractant are suficiente indicii rezonabile/informaii
economic n orice moment al procedurii de atribuire, n care ia
concrete pentru a considera c operatorul economic a ncheiat
cu ali operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea la cunotin c operatorul economic se afl, avnd n vedere
concurenei n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz n aciunile sau inaciunile svrite nainte sau n cursul
urmtoarele situaii, reglementate cu titlu exemplificativ: procedurii, n una dintre situaiile prevzute la art. 177, 178 i
a) ofertele sau solicitrile de participare transmise de 2 sau 180 de natur s atrag excluderea din procedura de atribuire.
mai muli operatori economici participani la procedura de Art. 183. (1) Entitatea contractant are obligaia de a
atribuire prezint asemnri semnificative din punct de vedere verifica existena unei situaii de excludere prevzute la art. 177,
al coninutului documentelor nestandardizate potrivit 178 i 180 n legtur cu subcontractanii propui.
documentaiei de atribuire; (2) n cazul n care este identificat o situaie de excludere,
b) n cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor cu aplicarea n mod corespunztor a dispoziiilor art. 184,
operatori economici participani la procedura de atribuire se entitatea contractant solicit ofertantului sau candidatului o
regsesc aceleai persoane sau persoane care sunt so/soie, singur dat s nlocuiasc un subcontractant n legtur cu
rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care au interese care a rezultat, n urma verificrii, c se afl n aceast situaie.
comune de natur personal, financiar sau economic sau de (3) n scopul verificrii prevzute la alin. (1), subcontractantul
orice alt natur; completeaz declaraia pe propria rspundere n conformitate
c) un ofertant/candidat a depus dou sau mai multe cu prevederile art. 202, preciznd c nu se afl n niciuna dintre
oferte/solicitri de participare, att individual ct i n comun cu situaiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
ali operatori economici sau doar n comun cu ali operatori Art. 184. (1) Orice operator economic aflat n oricare dintre
economici; situaiile prevzute la art. 177, 178 i 180 care atrag excluderea
d) un ofertant/candidat a depus ofert/solicitare de din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s arate c
participare individual/n comun cu ali operatori economici i msurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-i demonstra
este nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte n concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.
oferte/solicitri de participare. (2) n cazul n care entitatea contractant consider dovezile
(4) nainte de excluderea unui operator economic n temeiul prezentate de operatorul economic n conformitate cu
alin. (1) lit. d), entitatea contractant solicit n scris Consiliului prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea n
Concurenei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate concret a credibilitii, entitatea contractant nu exclude
care vizeaz denaturarea concurenei n cadrul sau n legtur operatorul economic din procedura de atribuire.
cu procedura de atribuire n cauz, pe care acesta l va nainta (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat n oricare
n termen de maximum 15 zile. dintre situaiile prevzute la art. 177, 178 i 180 le poate furniza
(5) Entitatea contractant are obligaia furnizrii tuturor entitii contractante, n sensul prevederilor alin. (1), se refer
informaiilor solicitate de Consiliul Concurenei, n vederea la efectuarea de ctre operatorul economic a plii sau la
formulrii punctului de vedere, conform dispoziiilor alin. (4). asumarea de ctre operatorul economic a obligaiei de plat a
(6) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. g), se consider nclcri despgubirilor n ceea ce privete eventualele prejudicii cauzate
grave ale obligaiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, printr-o infraciune sau printr-o alt fapt ilicit, clarificarea de
neexecutarea obligaiilor privind livrarea produselor sau ctre operatorul economic n mod complet a faptelor i
serviciilor, ori neexecutarea lucrrilor, livrarea unor produse sau mprejurrilor n care a fost comis infraciunea sau alt fapt
servicii care prezint neconformiti majore care le fac improprii ilicit, prin cooperarea activ cu autoritile care efectueaz
utilizrii conform destinaiei avute n vedere de entitatea investigaia, i la adoptarea de ctre operatorul economic a unor
contractant, ori executarea unor lucrri care nu respect msuri concrete i adecvate la nivel tehnic, organizaional i n
cerinele caietului de sarcini, sau un comportament materie de personal, cum ar fi eliminarea legturilor cu
persoanele i organizaiile implicate n comportamentul Art. 187. (1) Entitatea contractant are dreptul de a solicita
necorespunztor, msuri de reorganizare a personalului, ofertantului/candidatului s transmit informaii i documente
implementarea unor sisteme de control i raportare, crearea relevante referitoare la capacitatea tehnic i profesional a
unei structuri de audit intern pentru verificarea respectrii subcontractanilor propui, cu privire la partea/prile din
dispoziiilor legale i a altor norme sau adoptarea unor reguli contract pe care acetia urmeaz s le ndeplineasc efectiv.
interne privind rspunderea i plata despgubirilor, pentru a (2) n cazul n care din informaiile i documentele prezentate
preveni svrirea unor noi infraciuni sau alte fapte ilicite. potrivit alin. (1) nu rezult c subcontractantul propus are
(4) n cazul n care operatorului economic i-a fost aplicat capacitatea tehnic i profesional necesar pentru
prin hotrre definitiv a unei instane de judecat msura partea/prile din contract pe care acesta urmeaz s le
interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract ndeplineasc efectiv, entitatea contractant respinge
de achiziie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care subcontractantul propus i solicit ofertantului/candidatului o
produce efecte n Romnia, prevederile alin. (1)(3) nu sunt singur dat nlocuirea acestuia i prezentarea unui alt
aplicabile pe toat perioada de excludere stabilit prin
subcontractant care s aib capacitatea tehnic i profesional
respectiva hotrre.
necesar pentru partea/prile din contract pe care acesta
(5) n cazul n care operatorului economic nu i-a fost aplicat
prin hotrre definitiv a unei instane de judecat msura urmeaz s le ndeplineasc efectiv.
interdiciei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract Art. 188. (1) Entitatea contractant are dreptul de a stabili
de achiziie/acord-cadru sau a unui contract de concesiune prin documentaia de atribuire cerine privind situaia economic
pentru o anumit perioad, situaiile de excludere prevzute la i financiar care sunt necesare i adecvate pentru a se asigura
art. 177 i 180 nu sunt aplicabile: c operatorii economici dispun de capacitatea economic i
a) dac, n cazul faptelor prevzute la art. 177, a trecut o financiar necesar pentru a executa contractul sectorial/
perioad de 5 ani de la data rmnerii definitive a hotrrii de acordul-cadru, i pentru a fi protejat fa de un eventual risc de
condamnare; nendeplinire corespunztoare a contractului.
b) dac, n cazul situaiilor, faptelor sau evenimentelor (2) Cerinele privind situaia economic i financiar stabilite
prevzute la art. 180 a trecut o perioad de 3 ani de la data la de entitatea contractant pot viza elemente cum ar fi:
care s-a produs situaia, fapta sau evenimentul relevant. a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv
Paragraful 4
o anumit cifr de afaceri minim n domeniul obiectului
Criterii privind capacitatea aplicate de entitile contractante contractului sectorial/acordului-cadru; cifra de afaceri anual
minim impus nu poate depi valoarea estimat a contractului
Art. 185. (1) Entitatea contractant are dreptul de a aplica
sectorial/acordului-cadru, iar cifra de afaceri minim impus n
n cadrul procedurii de atribuire numai criterii privind capacitatea
referitoare la: domeniul obiectului contractului nu poate depi 30% din
a) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; valoarea estimat a contractului sectorial/acordului-cadru;
b) situaia economic i financiar; b) anumite niveluri ale altor indicatori economico-financiari
c) capacitatea tehnic i profesional. relevani, precum nivelul de lichiditate anual;
(2) Entitatea contractant nu are dreptul de a impune c) un nivel corespunztor al asigurrii de risc profesional.
operatorilor economici alte criterii privind capacitatea fa de (3) Prin excepie de la prevederile alin. (2) lit. a), cifra de
cele prevzute la alin. (1). afaceri minim anual impus operatorilor economici poate
(3) Entitatea contractant stabilete numai criterii privind depi limita prevzut la alin. (2) lit. a) n cazuri temeinic
capacitatea care sunt necesare i adecvate pentru a se asigura justificate, precum cele legate de existena unor riscuri speciale
c un candidat sau ofertant are capacitatea de exercitare a aferente naturii lucrrilor, serviciilor sau produselor care fac
activitii profesionale, situaia economic i financiar i obiectul contractului sectorial/acordului-cadru.
competenele tehnice i profesionale pentru a executa contractul (4) n cazul prevzut la alin. (3), entitatea contractant indic
sectorial/acordul-cadru care urmeaz s fie atribuit. n documentele achiziiei principalele motive care justific o
(4) Entitatea contractant nu poate stabili criterii privind astfel de cerin.
capacitatea pentru subcontractanii propui de ofertant/candidat Art. 189. (1) n cazul atribuirii contractelor sectoriale n
n ofert sau solicitarea de participare, dar ia n considerare executarea unui acord-cadru cu reluarea competiiei, nivelul
capacitatea tehnic i profesional a subcontractanilor propui cifrei de afaceri minime anuale prevzut la art. 188 alin. (2) lit. a)
pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaz s fie se raporteaz la valoarea maxim anticipat a contractelor
ndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante n acest subsecvente ce urmeaz a se executa n acelai timp sau, dac
sens. aceasta nu este cunoscut, la valoarea estimat a acordului-
(5) Toate criteriile privind capacitatea, solicitate de entitatea cadru.
contractant, trebuie s aib legtur cu obiectul contractului (2) n cazul unui sistem dinamic de achiziii, nivelul cifrei de
sectorial/acordului-cadru i s fie proporionale prin raportare la
afaceri minime anuale prevzut la art. 188 alin. (2) lit. a) se
obiectul acestuia.
raporteaz la valoarea maxim anticipat a contractelor
Art. 186. (1) Entitatea contractant are dreptul de a solicita
oricrui operator economic s prezinte documente relevante subsecvente care urmeaz s fie atribuite n cadrul sistemului
care s dovedeasc forma de nregistrare i, dup caz, de respectiv.
atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n Art. 190. (1) Operatorul economic face dovada ndeplinirii
conformitate cu cerinele legale din ara n care este stabilit cerinelor privind situaia economic i financiar, de regul, prin
operatorul economic. prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre
(2) n procedurile de atribuire a contractelor sectoriale de urmtoarele informaii i documente:
servicii, n cazul n care este necesar ca operatorii economici s a) declaraii sau extrase bancare corespunztoare sau, acolo
dein o autorizaie special sau s fie membri ai unei anumite unde este cazul, dovada asigurrii de risc profesional;
organizaii pentru a putea presta serviciile n cauz n statul de b) prezentarea situaiilor financiare sau a extraselor din
origine, entitatea contractant are dreptul de a solicita acestora situaiile financiare, n cazul n care publicarea situaiilor
s demonstreze c dein o astfel de autorizaie sau c sunt financiare este prevzut de legislaia rii n care este stabilit
membri ai unei astfel de organizaii. operatorul economic;
c) o declaraie privind cifra total de afaceri a operatorului economic, sub rezerva acordului respectivului organism, care
economic i, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul vizeaz capacitile de producie a operatorului economic care
de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult furnizeaz produsele sau capacitatea tehnic a operatorului
ultimele 3 exerciii financiare disponibile, n funcie de data economic care presteaz serviciile i, dac este necesar,
nfiinrii sau nceperii activitii operatorului economic, n facilitile de studiu i de cercetare care sunt la dispoziia
msura n care informaiile privind cifrele de afaceri sunt acestuia i msurile de control a calitii pe care acesta urmeaz
disponibile. s le aplice;
(2) n cazul n care, din motive obiective i justificate, g) calificrile educaionale i profesionale ale operatorului
operatorul economic nu este n msur s prezinte una sau mai economic care presteaz servicii ori execut lucrri sau ale
multe dintre informaiile i documentele prevzute la alin. (1), personalului de conducere al operatorului economic, dac
operatorul economic este autorizat s fac dovada situaiei sale acestea nu constituie factori de evaluare;
economice i financiare prin orice alt document pe care entitatea h) precizarea msurilor de management de mediu pe care
contractant l consider adecvat. operatorul economic le va putea aplica pe parcursul executrii
Art. 191. (1) Entitatea contractant are dreptul de a stabili contractului;
prin documentele achiziiei criteriile privind capacitatea tehnic i) o declaraie cu privire la numrul mediu anual de personal
i profesional care sunt necesare i adecvate pentru a se al operatorului economic care presteaz servicii ori execut
asigura c operatorii economici dein resursele umane i tehnice lucrri i numrul personalului de conducere din ultimii 3 ani;
i experiena necesare pentru a executa contractul j) o declaraie cu privire la utilajele, instalaiile i
sectorial/acordul-cadru la un standard de calitate corespunztor. echipamentele tehnice la dispoziia operatorului economic care
(2) Criteriile privind capacitatea tehnic i profesional presteaz servicii ori execut lucrri pentru executarea
stabilite de entitatea contractant pot viza n special existena contractului;
unui nivel corespunztor de experien, prin raportare la k) precizarea prii/prilor din contract pe care operatorul
contractele executate n trecut. economic intenioneaz s o/le subcontracteze;
(3) n cazul procedurilor de atribuire a contractelor l) eantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care
sectoriale/acordurilor-cadru de servicii sau de lucrri ori a
urmeaz a fi livrate, a cror autenticitate trebuie certificat la
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de produse care
solicitarea entitii contractante;
necesit lucrri sau operaiuni de amplasare sau instalare,
m) certificate emise de institute oficiale responsabile cu
capacitatea profesional a operatorilor economici de a presta
controlul calitii sau organisme cu competene recunoscute,
serviciile sau de a executa construcia sau operaiunile de
care atest conformitatea produselor care urmeaz a fi livrate,
instalare poate fi evaluat n funcie de aptitudinile,
competenele, eficiena, experiena i potenialul acestora. identificat n mod clar prin trimitere la specificaii tehnice sau
Art. 192. Operatorul economic face dovada ndeplinirii standarde.
criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional prin Art. 193. (1) Atunci cnd intenioneaz s atribuie un
prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre contract sectorial/acord-cadru pe loturi, entitatea contractant
urmtoarele informaii i documente: aplic criteriile privind capacitatea prin raportare la fiecare lot n
a) o list a lucrrilor realizate n cursul unei perioade care parte.
acoper cel mult ultimii 5 ani, nsoit de certificate de bun (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), entitatea
execuie pentru lucrrile cele mai importante; atunci cnd este contractant poate stabili cerinele privind nivelul cifrei de afaceri
necesar n scopul asigurrii unui nivel corespunztor de minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, n cazul n care
concuren, entitatea contractant poate stabili c sunt luate n este permis atribuirea mai multor loturi aceluiai ofertant, iar
considerare lucrri relevante realizate cu mai mult de 5 ani n contractele pentru acestea trebuie executate n acelai timp.
urm; (3) Prin excepie de la prevederile alin. (1), ca o condiie
b) lista principalelor livrri de produse efectuate sau a pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai
principalelor servicii prestate n cursul unei perioade care multor loturi aceluiai ofertant, entitatea contractant poate
acoper cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor i a stabili cerinele privind resursele tehnice i/sau profesionale, prin
beneficiarilor publici sau privai; atunci cnd este necesar n raportare la grupuri de loturi, atunci cnd utilizarea acestor
scopul asigurrii unui nivel corespunztor de concuren, resurse n cadrul contractelor se realizeaz simultan sau fac
entitatea contractant poate stabili c sunt luate n considerare imposibil alocarea aceleiai/acelorai resurse pentru mai multe
livrri de produse relevante efectuate sau servicii relevante contracte care se execut n acelai timp.
prestate cu mai mult de 3 ani n urm; Art. 194. Criteriile privind capacitatea i cerinele minime
c) indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice solicitate pentru ndeplinirea acestora, mpreun cu mijloacele
implicate, indiferent dac fac sau nu parte din organizaia de prob corespunztoare, sunt prevzute n invitaia de
operatorului economic, n special a celor care rspund de participare la o procedur concurenial de ofertare.
controlul calitii i, n cazul contractelor de achiziii publice de
Paragraful 5
lucrri, a celor aflai la dispoziia contractantului n vederea
Standarde de asigurare a calitii i standarde de management de mediu
executrii lucrrilor;
d) descrierea facilitilor tehnice i a msurilor utilizate de Art. 195. (1) Entitatea contractant are dreptul de a
operatorul economic n vederea asigurrii calitii i a facilitilor impune operatorilor economici obligaia prezentrii unor
sale de studiu i de cercetare; certificri specifice, acordate de organisme de certificare
e) precizarea sistemelor de management i de trasabilitate acreditate, care atest respectarea de ctre acetia a anumitor
din cadrul lanului de aprovizionare pe care operatorul economic standarde de asigurare a calitii, inclusiv privind accesibilitatea
le va putea aplica pe parcursul executrii contractului; pentru persoanele cu dizabiliti, sau standarde ori sisteme de
f) n cazul n care produsele sau serviciile care urmeaz s management de mediu.
fie furnizate sunt complexe sau, cu caracter excepional, sunt (2) Entitatea contractant are obligaia, n conformitate cu
destinate unui scop special, rezultatele unui control efectuat de principiul recunoaterii reciproce, de a accepta certificate
entitatea contractant sau, n numele acesteia, de un organism echivalente cu cele prevzute la alin. (1), emise de organisme
oficial competent din ara n care este stabilit operatorul de certificare acreditate stabilite n alte state membre.
(3) n cazul n care se poate demonstra c un operator Art. 199. (1) n cazul n care mai muli operatori economici
economic nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu particip n comun la procedura de atribuire, ndeplinirea
astfel cum este solicitat de entitatea contractant sau nu are criteriilor privind capacitatea tehnic i profesional se
posibilitatea de a-l obine n termenele stabilite, din motive care demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor
nu i sunt imputabile, entitatea contractant are obligaia de a membrilor grupului, iar entitatea contractant poate solicita ca
accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul acetia s rspund n mod solidar pentru executarea
economic respectiv, n msura n care probele/dovezile contractului sectorial/acordului-cadru. Rspunderea solidar a
prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunztor al terului/terilor susintor/susintori se va angaja sub condiia
calitii sau, dup caz, al proteciei mediului, echivalent cu cel nendeplinirii de ctre acesta/acetia a obligaiilor de susinere
solicitat de entitatea contractant. asumate prin angajament.
(2) n cazul n care mai muli operatori economici particip n
Paragraful 6
comun la procedura de atribuire, acetia pot beneficia de
Susinerea unui/unor ter/teri
susinerea unui ter n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor
Art. 196. (1) Operatorul economic, n cadrul unui sistem de referitoare la situaia economic i financiar i/sau capacitatea
calificare sau n cadrul licitaiei deschise, licitaiei restrnse, tehnic i profesional, n condiiile prezentei legi.
negocierii competitive, dialogului competitiv ori parteneriatelor Art. 200. n cazul contractelor sectoriale de lucrri sau de
pentru inovare, are dreptul, dac este cazul i n legtur cu un servicii i al lucrrilor sau operaiunilor de amplasare sau de
anumit contract sectorial/acord-cadru, s recurg la susinerea instalare din cadrul unui contract sectorial de produse, entitatea
unui/unor ter/teri n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor contractant poate impune ca anumite sarcini eseniale s fie
referitoare la situaia economic i financiar i/sau a criteriilor realizate n mod direct de ctre ofertant sau, n cazul unei oferte
privind capacitatea tehnic i profesional, indiferent de natura depuse de o asociere de operatori economici, de un anumit
relaiilor juridice existente ntre operatorul economic i terul/terii membru al asocierii.
respectiv/respectivi. Art. 201. Entitile contractante, altele dect entitile
(2) Operatorul economic are dreptul s invoce susinerea contractante, n cazul n care aplic criteriile de calificare i
unui/unor ter/teri n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor selecie prevzute n paragrafele 3 i 4 din prezenta seciune, au
referitoare la calificrile educaionale i profesionale prevzute obligaia de a aplica i prevederile prezentului paragraf.
la art. 192 lit. g) doar dac terul va desfura efectiv lucrrile
sau serviciile n legtur cu care sunt necesare respectivele SECIUNEA a 7-a
calificri. Documentul unic de achiziie european. E-Certis
(3) n cazul n care operatorul economic i demonstreaz
situaia economic i financiar i/sau capacitatea tehnic i/sau Art. 202. (1) Entitatea contractant accept la momentul
profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu depunerii solicitrilor de participare sau ofertelor DUAE, care
prevederile alin. (1) i (2), de ctre unul sau mai muli teri, atunci const ntr-o declaraie pe propria rspundere actualizat, ca
operatorul economic are obligaia de a dovedi entitii dovad preliminar n locul certificatelor eliberate de ctre
contractante c a luat toate msurile necesare pentru a avea autoritile publice sau de ctre teri care confirm c operatorul
acces n orice moment la resursele necesare, prezentnd un economic n cauz ndeplinete urmtoarele condiii:
angajament n acest sens din partea terului/terilor. a) nu se afl n niciuna dintre situaiile de excludere
(4) Odat cu angajamentul de susinere, ofertantul/ prevzute la art. 177, 178 i 180;
candidatul are obligaia s prezinte documente transmise b) ndeplinete criteriile privind capacitatea, astfel cum au
acestuia de ctre ter/terii susintori, din care s rezulte modul fost solicitate de entitatea contractant;
efectiv prin care terul/terii susintor(i) va/vor asigura ndeplinirea c) dac este cazul, ndeplinete criteriile de selecie stabilite
propriului angajament de susinere, documente care se vor de entitatea contractant n conformitate cu prevederile
constitui anexe la respectivul angajament. prezentei legi.
(5) n cazul n care susinerea terului/terilor vizeaz resurse (2) n cazul n care operatorul economic demonstreaz
netransferabile, angajamentul asigur entitii contractante ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia economic i
ndeplinirea obligaiilor asumate prin acesta, n situaia n care financiar ori privind capacitatea tehnic i profesional
contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii invocnd susinerea unui ter, DUAE include informaiile
contractului. prevzute la alin. (1) cu privire la terul susintor.
Art. 197. (1) Entitatea contractant verific dac terul/terii (3) n cazul n care operatorul economic intenioneaz s
care asigur susinerea n ceea ce privete ndeplinirea criteriilor subcontracteze o parte/pri din contract, DUAE include i
referitoare la situaia economic i financiar ori privind informaiile solicitate cu privire la subcontractani.
capacitatea tehnic i/sau profesional ndeplinete/ndeplinesc (4) Pe lng informaiile prevzute la alin. (1)(3), DUAE
criteriile relevante privind capacitatea, i nu se ncadreaz n conine i informaii cu privire la entitatea public sau partea
motivele de excludere prevzute la art. 177, 178 i 180. ter responsabil cu ntocmirea documentelor justificative,
(2) Dac terul/terii nu ndeplinete/ndeplinesc criteriile precum i o declaraie oficial care s ateste c operatorul
relevante privind capacitatea sau se ncadreaz ntr-unul din economic are obligaia s furnizeze, la cerere i fr ntrziere,
motivele de excludere prevzute la art. 177, 178 i 180, entitatea documentele justificative respective.
contractant solicit ca operatorul economic s nlocuiasc (5) n cazul n care entitatea contractant poate obine
terul/terii susintor/susintori, fr ca acest aspect s aduc documentele justificative prevzute la alin. (4) n mod direct, prin
atingere principiului tratamentului egal prevzut la art. 2 alin. (2) accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea,
lit. b). informaiile solicitate n acest scop, cum ar fi adresa de internet
Art. 198. n cazul n care un operator economic a bazei de date, orice dat de identificare i, dac este cazul,
demonstreaz ndeplinirea criteriilor referitoare la situaia declaraia necesar de acordare a consimmntului.
economic i financiar invocnd susinerea unui/unor ter/teri, Art. 203. Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja
entitatea contractant poate solicita ca operatorul economic i utilizat ntr-o procedur de atribuire precedent, cu condiia s
terul/terii susintor/susintori s rspund n mod solidar confirme c informaiile cuprinse n acesta sunt n continuare
pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru. corecte i valabile la data depunerii acestuia.
Art. 204. DUAE se elaboreaz pe baza unui formular (3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din
standard aprobat de Comisia European i se furnizeaz punct de vedere economic n conformitate cu dispoziiile
exclusiv n format electronic. alin. (2), entitatea contractant are dreptul de a aplica unul dintre
Art. 205. (1) Entitatea contractant poate solicita urmtoarele criterii de atribuire:
candidailor/ofertanilor s depun toate sau o parte dintre a) preul cel mai sczut;
documentele justificative ca dovad a informaiilor cuprinse n b) costul cel mai sczut;
DUAE, n orice moment pe durata desfurrii unei proceduri c) cel mai bun raport calitate-pre;
de atribuire, dac acest lucru este necesar pentru a asigura d) cel mai bun raport calitate-cost.
desfurarea corespunztoare a procedurii. (4) n sensul alin. (3) lit. c) i d), cel mai bun raport calitate-
(2) nainte de atribuirea contractului sectorial/acordului- pre/calitate-cost se determin pe baza unor factori de evaluare
cadru, cu excepia situaiei contractelor subsecvente atribuite n care includ aspecte calitative, de mediu i/sau sociale, in
executarea unui acord-cadru, entitatea contractant solicit legtur cu obiectul contractului de achiziie public/acordului-
ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de cadru.
atribuire s prezinte documente justificative actualizate prin care (5) Factorii de evaluare prevzui la alin. (4) pot viza, printre
s demonstreze ndeplinirea tuturor criteriilor de calificare i altele:
selecie, n conformitate cu informaiile cuprinse n DUAE. a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul funcionale, accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toi
procedurilor care se desfoar n mai multe etape, utilizatorii, caracteristicile sociale, de mediu i inovatoare i
documentele justificative sunt solicitate tuturor candidailor comercializarea i condiiile acesteia;
selectai nainte de transmiterea invitaiilor pentru etapa a doua b) organizarea, calificarea i experiena personalului
a procedurii de atribuire.
desemnat pentru executarea contractului, n cazul n care
(4) Entitatea contractant poate invita candidaii/ofertanii s
calitatea personalului desemnat poate s aib un impact
completeze sau s clarifice documentele prevzute la alin. (1)
semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
sau (2).
sau
Art. 206. (1) Prin excepie de la dispoziiile art. 205
operatorii economici nu sunt obligai s prezinte documente c) serviciile post-vnzare, asistena tehnic i condiiile de
justificative sau alte probe n sprijinul informaiilor declarate n livrare, cum ar fi data livrrii, procesul de livrare i termenul de
DUAE n cazul i n msura n care entitatea contractant are livrare sau de finalizare, angajamentele n ceea ce privete
posibilitatea de a obine certificatele sau informaiile relevante piesele i securitatea aprovizionrii.
n mod direct, prin accesarea unei baze de date naionale din (6) n sensul alin. (3) lit. c), criteriul de atribuire cel mai bun
orice stat membru, disponibile n mod gratuit, cum ar fi un raport calitate-pre include, de regul, un element de pre sau
registru naional al achiziiilor sectoriale, un dosar virtual al de cost; n situaia n care entitatea contractant iniiaz o
societilor, un sistem electronic de stocare a documentelor sau procedur de atribuire cu buget fix, n care elementul de pre
un sistem de preselecie. sau de cost este un pre sau cost fix, factorii de evaluare se
(2) Prin excepie de la dispoziiile art. 205, operatorii refer numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau
economici nu sunt obligai s prezinte documente justificative n lucrrilor care fac obiectul achiziiei.
sprijinul informaiilor declarate n DUAE n cazul n care entitatea (7) n sensul alin. (3) lit. b), costul cel mai sczut se
contractant care a atribuit contractul sectorial sau a ncheiat determin pe considerente de rentabilitate, utiliznd factori
acordul-cadru este deja n posesia documentelor respective. precum calcularea costurilor pe ciclul de via.
(3) n sensul alin. (1), bazele de date care conin informaii (8) Entitatea contractant nu va utiliza preul cel mai sczut
relevante privind operatorii economici trebuie s fie accesibile sau costul cel mai sczut drept criteriu de atribuire n cazul
tuturor entitilor contractante din toate statele membre i trebuie anumitor categorii de contracte sectoriale/acorduri-cadru de
s fie actualizate periodic n mod corespunztor. lucrri sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale i
Art. 207. ANAP pune la dispoziia Comisiei Europene i care presupun activiti cu nivel de complexitate ridicat.
actualizeaz n e-Certis lista complet a bazelor de date care (9) Categoriile de contracte sectoriale/acorduri-cadru
conin informaii relevante privind operatorii economici stabilii prevzute la alin. (8), precum i ponderea maxim pe care
n Romnia. elementul pre sau cost o poate avea n cadrul criteriului de
Art. 208. (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire atribuire a acestor contracte se stabilesc prin normele
transfrontaliere, ANAP se asigur c informaiile privind metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
certificatele i alte forme de documente justificative introduse n (10) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt
e-Certis sunt actualizate n permanen. echivalente, entitile contractante pot aplica un criteriu
(2) Entitile contractante utilizeaz e-Certis i solicit n suplimentar, de exemplu: combaterea omajului, ce se va
principal acele tipuri de certificate sau forme de documente meniona explicit n anunul de participare.
justificative care sunt disponibile n e-Certis. Art. 210. (1) Factorii de evaluare prevzui la art. 209
alin. (4) au legtur direct cu obiectul contractului
SECIUNEA a 8-a
sectorial/acordului-cadru atunci cnd se refer n orice mod la
Criterii de atribuire produsele, serviciile sau lucrrile care urmeaz a fi furnizate/
Art. 209. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legale sau prestate/executate n temeiul contractului sectorial/acordului-
administrative privind preul anumitor produse ori remunerarea cadru i n orice stadiu al ciclului lor de via, chiar dac aceti
anumitor servicii, entitatea contractant i bazeaz decizia de factori nu fac parte din substana material a produselor,
atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea serviciilor sau lucrrilor respective.
criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere (2) n sensul dispoziiilor alin. (1), entitatea contractant
economic. poate avea n vedere factori de evaluare n legtur cu:
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1), entitatea contractant a) procesul specific de producie, furnizare sau
stabilete oferta cea mai avantajoas din punct de vedere comercializare a lucrrilor, produselor sau serviciilor;
economic pe baza criteriului de atribuire i, dup caz, a factorilor b) un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via
de evaluare prevzui n documentele achiziiei. a lucrrilor, produselor sau serviciilor.
Art. 211. (1) Entitatea contractant nu are dreptul de a SECIUNEA a 9-a
utiliza factori de evaluare care s conduc la o libertate de Cataloage electronice
apreciere nelimitat.
(2) n sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizai de entitatea Art. 215. (1) n cazul n care dispoziiile legale impun
contractant trebuie s asigure o concuren real ntre utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea
contractant poate solicita ca ofertele s fie prezentate sub
operatorii economici i s fie nsoii de prevederi care s
forma de catalog electronic sau s includ un catalog electronic.
permit verificarea efectiv a informaiilor furnizate de ctre
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
ofertani, n scopul aplicrii factorilor de evaluare. prezentei legi se stabilesc categoriile de achiziii sectoriale cu
(3) Atunci cnd consider necesar, entitatea contractant privire la care entitatea contractant are obligaia de a impune
verific exactitatea informaiilor i dovezilor furnizate de utilizarea cataloagelor electronice.
ofertani. (3) Ofertele prezentate sub form de cataloage electronice
Art. 212. (1) Entitatea contractant precizeaz n pot fi nsoite de alte documente care le completeaz.
documentele achiziiei ponderea relativ pe care o acord Art. 216. (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de
fiecrui factor de evaluare care va fi aplicat pentru determinarea ctre candidai sau ofertani n vederea participrii la o anumit
ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu procedur de atribuire, n conformitate cu specificaiile tehnice
excepia cazului n care oferta cea mai avantajoas din punct i formatul stabilite de entitatea contractant.
de vedere economic este determinat prin aplicarea criteriului (2) Cataloagele electronice respect cerinele aplicabile
preului cel mai sczut. instrumentelor de comunicare electronice, precum i orice
(2) Ponderile relative prevzute la alin. (1) pot fi acordate prin cerine suplimentare stabilite de entitatea contractant, n
raportare la intervale valorice. conformitate cu prevederile art. 7880 i ale normelor
(3) n cazul n care stabilirea unei ponderi nu este posibil metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
din motive obiective, entitatea contractant indic factorii de Art. 217. (1) Atunci cnd accept sau solicit prezentarea
evaluare n ordinea descresctoare a importanei. ofertelor sub form de cataloage electronice, entitatea
Art. 213. Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de contractant:
via acoper, n msura n care sunt relevante, toate sau o a) precizeaz acest lucru n anunul de participare sau n
parte dintre urmtoarele costuri pe parcursul ciclului de via al invitaia pentru confirmarea interesului sau, atunci cnd ca mijloc
unui produs, serviciu sau al unei lucrri: de invitare la procedura concurenial de ofertare se folosete
a) costuri suportate de entitatea contractant sau de ali un anun privind existena unui sistem de calificare, n invitaia
utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziie, costuri de utilizare, de participare la procedura de ofertare sau la negociere;
b) indic n documentele achiziiei toate informaiile necesare
precum consumul de energie i de alte resurse, costuri de
referitoare la formatul, echipamentele electronice utilizate i
ntreinere, costuri de la sfritul ciclului de via, precum
aranjamentele i specificaiile tehnice de conectare pentru
costurile de colectare i reciclare; catalog.
b) costuri determinate de efectele externe asupra mediului (2) n cazul n care a fost ncheiat un acord-cadru cu mai
n legtur cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul muli operatori economici pe baz de oferte prezentate sub
ciclului lor de via, cu condiia ca valoarea pecuniar a acestora form de cataloage electronice, entitatea contractant poate
s poat fi determinat i verificat; aceste costuri pot s includ prevedea c reluarea competiiei pentru atribuirea contractelor
costul emisiilor de gaze cu efect de ser i al altor emisii subsecvente se realizeaz pe baza cataloagelor actualizate.
poluante i alte costuri de atenuare a efectelor schimbrilor (3) n cazul prevzut la alin. (2), entitatea contractant
climatice. folosete una dintre urmtoarele metode:
Art. 214. (1) n cazul n care entitatea contractant a) invit ofertanii s transmit din nou cataloagele
evalueaz costurile folosind o abordare pe baza costului pe electronice, adaptate la cerinele contractului n cauz;
parcursul ciclului de via, aceasta indic n documentele b) informeaz ofertanii c intenioneaz s colecteze din
achiziiei datele care trebuie furnizate de ctre ofertani, precum cataloagele electronice care au fost deja transmise informaiile
i metoda pe care entitatea contractant urmeaz s o utilizeze necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerinele
pentru a stabili costurile pe parcursul ciclului de via pe baza contractului n cauz, cu condiia ca utilizarea acestei metode
datelor respective. s fi fost anunat n documentele achiziiei care au stat la baza
(2) Metoda utilizat de entitatea contractant pentru ncheierii acordului-cadru.
evaluarea costurilor determinate de efecte externe asupra (4) n cazul n care entitatea contractant reia competiia
mediului prevzute la art. 213 lit. b) trebuie s ndeplineasc n pentru atribuirea contractelor subsecvente n executarea
mod cumulativ urmtoarele condiii: acordului-cadru n conformitate cu dispoziiile alin. (3) lit. b),
a) se bazeaz pe criterii nediscriminatorii i verificabile n aceasta notific ofertanii cu privire la data i ora la care
mod obiectiv; n special, n cazul n care nu a fost stabilit n intenioneaz s colecteze informaiile necesare pentru a
vederea aplicrii repetate sau continue, nu favorizeaz sau constitui oferte adaptate la cerinele contractului n cauz i le d
ofertanilor posibilitatea de a refuza aceast colectare de
dezavantajeaz n mod nejustificat anumii operatori economici;
informaii.
b) este accesibil tuturor prilor interesate;
(5) Entitatea contractant trebuie s prevad o perioad
c) datele solicitate pot fi furnizate printr-un efort rezonabil de corespunztoare de timp ntre notificarea prevzut la alin. (4)
ctre operatori economici care dau dovad de o diligen i colectarea efectiv a informaiilor.
obinuit, inclusiv de operatori economici din ri tere care sunt (6) nainte de atribuirea contractului, entitatea contractant
parte a Acordului privind achiziiile publice al Organizaiei prezint informaiile colectate n conformitate cu dispoziiile
Mondiale a Comerului, sau la alte acorduri internaionale n alin. (4) ofertantului n cauz, pentru a-i da acestuia posibilitatea
cadrul crora Uniunea European i-a asumat obligaii. de a contesta sau confirma c oferta astfel constituit nu conine
(3) n toate cazurile n care o metod comun de calculare a erori semnificative.
costurilor pe parcursul ciclului de via a devenit obligatorie Art. 218. (1) Entitatea contractant poate atribui contracte
printr-un act juridic al Uniunii Europene, respectiva metod sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziii, solicitnd
comun se aplic pentru evaluarea costurilor pe parcursul prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui
ciclului de via. catalog electronic.
(2) Entitatea contractant poate, de asemenea, s atribuie (2) Clarificrile prevzute la alin. (1) se pot referi n special la:
contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achiziii, n a) fundamentarea economic a modului de formare a
conformitate cu dispoziiile art. 217 alin. (3) lit. b) i alin. (4)(6), preului, prin raportare la procesul de producie, serviciile
cu condiia ca solicitarea de participare la sistemul dinamic de furnizate sau metodele de construcie utilizate;
achiziii s fie nsoit de un catalog electronic conform cu b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de
specificaiile tehnice i formatul stabilite de ctre entitatea favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru furnizarea
contractant. produselor sau a serviciilor ori executarea lucrrilor;
(3) Catalogul electronic prevzut la alin. (2) este completat c) originalitatea lucrrilor, produselor sau serviciilor propuse
ulterior de ctre candidai, cnd acetia sunt informai cu privire de ofertant;
d) respectarea obligaiilor prevzute la art. 64 alin. (1);
la intenia entitii contractante de a constitui oferte pe baza
e) respectarea obligaiilor prevzute la art. 232;
procedurii prevzute la art. 217 alin. (3) lit. b).
f) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de
SECIUNEA a 10-a stat.
(3) Entitatea contractant evalueaz informaiile i
Atribuirea contractelor sectoriale i ncheierea
documentele furnizate de ofertantul a crui ofert are un pre
acordurilor-cadru aparent neobinuit de sczut i respinge respectiva ofert numai
Art. 219. (1) Entitatea contractant stabilete oferta atunci cnd dovezile furnizate nu justific n mod corespunztor
ctigtoare pe baza criteriului de atribuire i a factorilor de nivelul sczut al preului sau al costurilor propuse, innd seama
evaluare precizai n invitaia la o procedur concurenial de de elementele prevzute la alin. (2).
ofertare i n documentele achiziiei, dac sunt ndeplinite n (4) Entitatea contractant respinge ntotdeauna o ofert
mod cumulativ urmtoarele condiii: atunci cnd constat c aceasta are un pre neobinuit de
sczut deoarece nu respect obligaiile prevzute la art. 64
a) oferta respectiv ndeplinete toate cerinele, condiiile i
alin. (1).
criteriile stabilite prin invitaia la o procedur concurenial de
(5) Atunci cnd entitatea contractant constat c o ofert
ofertare i documentele achiziiei, avnd n vedere, dac este
are un pre neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz
cazul, dispoziiile art. 174; de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins doar din
b) oferta respectiv a fost depus de un ofertant care nu se acest motiv numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul
ncadreaz n motivele de excludere, criteriile privind calificarea nu a putut demonstra, ntr-un termen corespunztor stabilit de
i, dac este cazul, criteriile de selecie. entitatea contractant, c ajutorul de stat a fost acordat n mod
(2) n cazul n care entitatea contractant nu poate ncheia legal.
contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind (6) n cazul n care entitatea contractant respinge o ofert
ctigtoare, din cauza faptului c ofertantul n cauz se afl pentru motivul prevzut la alin. (5), va informa Comisia
ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a European dup consultarea cu Consiliul Concurenei.
executa contractul, entitatea contractant are dreptul s declare
ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care SECIUNEA a 11-a
aceasta este admisibil. Oferte care cuprind produse originare din ri tere
(3) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (2), nu exist i relaiile cu aceste ri
o ofert clasat pe locul doi admisibil, sunt aplicabile dispoziiile Art. 223. (1) n cazul n care ofertele prezentate n cadrul
art. 225 alin. (1) lit. e). unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conin
Art. 220. Prin normele metodologice de aplicare a produse originare din ri tere cu care Uniunea European nu
prevederilor prezentei legi se stabilesc cazurile i condiiile a ncheiat niciun acord ntr-un cadru multilateral sau bilateral
specifice n care entitatea contractant are dreptul, n cadrul care s asigure accesul efectiv al entitilor comunitare la pieele
procedurii de licitaie deschis, s evalueze conformitatea acestor ri tere, aceste oferte pot fi respinse dac proporia
ofertelor cu specificaiile tehnice i celelalte cerine prevzute n produselor originare din rile tere, determinat n conformitate
documentele achiziiei i s aplice criteriul de atribuire anterior cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului
verificrii ndeplinirii criteriilor de calificare. European i al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Art. 221. (1) n cazul n care informaiile sau documentele Codului vamal al Uniunii, depete 50% din valoarea total a
prezentate de ctre operatorii economici sunt incomplete sau produselor care constituie oferta.
eronate, ori n cazul n care lipsesc anumite documente, (2) n sensul alin. (1), programele de calculator utilizate n
entitatea contractant are dreptul de a solicita ntr-un anumit echipamentele pentru reele de telecomunicaii sunt considerate
termen ofertanilor/candidailor clarificri i, dup caz, completri produse.
(3) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt egale sau
ale documentelor prezentate de acetia n cadrul
echivalente din punctul de vedere al punctajului obinut n urma
ofertelor/solicitrilor de participare, cu respectarea principiilor
aplicrii factorilor de evaluare, va fi aleas acea ofert care nu
tratamentului egal i transparenei.
poate fi respins n temeiul dispoziiilor alin. (1).
(2) Entitatea contractant nu are dreptul ca prin (4) n sensul alin. (3), valoarea ofertelor este considerat
clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui echivalent, n cazul n care diferena dintre preurile prevzute
avantaj evident n favoarea unui ofertant/candidat. n propunerile financiare nu depete 3%.
Art. 222. (1) n cazul unei oferte care are un pre sau cost (5) Cu toate acestea, o ofert nu poate fi aleas n
aparent neobinuit de sczut n raport cu lucrrile, produsele detrimentul altei oferte dac aceast alegere ar obliga entitatea
sau serviciile care constituie obiectul contractului sectorial/ contractant s achiziioneze un material cu caracteristici
acordului-cadru care urmeaz a fi atribuit/ncheiat, entitatea tehnice diferite de cele ale materialului existent, ceea ce ar
contractant are obligaia de a solicita ofertantului care a depus determina o incompatibilitate ori dificulti tehnice de utilizare
o astfel de ofert clarificri cu privire la preul sau costul propus. sau de ntreinere ori costuri disproporionale.
SECIUNEA a 12-a Art. 228. (1) Entitatea contractant informeaz fiecare
Finalizarea procedurii de atribuire candidat/ofertant cu privire la deciziile luate n ceea ce privete
rezultatul seleciei, rezultatul procedurii, respectiv
Art. 224. Procedura de atribuire se finalizeaz prin: atribuirea/ncheierea contractului de achiziie public/acordului-
a) ncheierea contractului sectorial/acordului-cadru; sau cadru sau admiterea ntr-un sistem dinamic de achiziii, inclusiv
b) anularea procedurii de atribuire. cu privire la motivele care stau la baza oricrei decizii de a nu
Art. 225. (1) Entitatea contractant are obligaia de a anula atribui un contract, de a nu ncheia un acord-cadru, de a nu
procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru implementa un sistem dinamic de achiziii ori de a relua
n urmtoarele cazuri: procedura de atribuire, ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu
a) dac nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.
sau dac nu a fost depus nicio ofert/solicitare de participare (2) n cadrul comunicrii privind rezultatul procedurii
admisibil; prevzute la alin. (1), entitatea contractant are obligaia de a
b) dac au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi cuprinde:
comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la
tehnice i/ori financiare; baza deciziei de respingere a solicitrii sale de participare;
c) dac nclcri ale prevederilor legale afecteaz procedura b) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert inacceptabil
de atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului; sau neconform, motivele concrete care au stat la baza deciziei
d) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau entitii contractante;
instana de judecat dispune modificarea/eliminarea oricror c) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, dar care
specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele
emise n legtur cu procedura de atribuire, iar entitatea relative ale ofertei/ofertelor desemnate ctigtoare n raport cu
contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri de oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie
remediere, fr ca acestea s afecteze principiile reglementate contractul sectorial sau, dup caz, ale ofertantului/ofertanilor cu
la art. 2 alin. (2); care urmeaz s se ncheie un acord-cadru;
e) dac contractul nu poate fi ncheiat cu ofertantul a crui d) fiecrui ofertant care a depus o ofert admisibil, informaii
ofert a fost stabilit ctigtoare din cauza faptului c ofertantul referitoare la desfurarea i progresul negocierilor i al
n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n dialogului cu ofertanii.
imposibilitate fortuit de a executa contractul i nu exist o ofert (3) Oferta admisibil este oferta care nu este inacceptabil
clasat pe locul doi admisibil. sau neconform.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. c), prin nclcri ale (4) Oferta este considerat inacceptabil dac nu
prevederilor legale se nelege situaia n care, pe parcursul ndeplinete condiiile de form aferente elaborrii i prezentrii
procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni, iar acesteia, precum i cerinele de calificare i selecie prevzute
entitatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta n documentele achiziiei.
msuri corective fr ca aceasta s conduc la nclcarea (5) Oferta este considerat neconform dac este lipsit de
principiilor prevzute la art. 2 alin. (2). relevan fa de obiectul contractului, neputnd n mod evident
Art. 226. (1) Entitatea contractant are dreptul de a anula satisface, fr modificri substaniale, necesitile i cerinele
procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru entitii contractante indicate n documentele achiziiei, inclusiv
n situaiile prevzute la art. 91 alin. (8), art. 95 alin. (8), art. 101 n situaia n care oferta nu respect specificaiile tehnice i/sau
alin. (8) i art. 110 alin. (9). condiiile financiare.
(2) Entitatea contractant are obligaia de a face public (6) Solicitarea de participare este considerat neconform n
decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului situaia n care candidatul se afl n una dintre situaiile de
sectorial/acordului-cadru, nsoit de justificarea anulrii excludere prevzute la art. 177, 178 i 180 sau nu ndeplinete
procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice criteriile de calificare stabilite de entitatea contractant.
prevzute la art. 160 alin. (1) n termenul prevzut la art. 173. (7) Entitatea contractant are dreptul de a nu comunica
SECIUNEA a 13-a anumite informaii prevzute la alin. (1) i (2) privind atribuirea
contractului sectorial, ncheierea acordului-cadru sau admiterea
Informarea candidailor/ofertanilor
ntr-un sistem dinamic de achiziii, n situaia n care dezvluirea
Art. 227. (1) Entitatea contractant are obligaia de a acestora:
transmite ofertantului declarat ctigtor o comunicare privind a) ar mpiedica aplicarea unor dispoziii legale sau ar fi
acceptarea ofertei sale, prin care i manifest acordul de a contrar interesului public;
ncheia contractul sectorial/acordul-cadru. b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui
(2) Pe durata procesului de evaluare, entitatea contractant operator economic, publice sau private sau ar putea aduce
are dreptul de a transmite candidailor/ofertanilor rezultate atingere concurenei loiale ntre operatorii economici.
pariale, aferente fiecrei etape intermediare a acestui proces, Art. 229. (1) Entitile contractante care instituie i
cu precizarea motivelor concrete care au condus la luarea utilizeaz un sistem de calificare informeaz solicitanii, n
deciziilor respective, n conformitate cu condiiile specifice termen de 6 luni, despre decizia lor privind calificarea.
prevzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor (2) n cazul n care luarea deciziei dureaz mai mult de 4 luni
prezentei legi. de la depunerea cererii, entitatea contractant informeaz
(3) Entitatea contractant stabilete oferta ctigtoare n solicitantul, n termen de dou luni de la depunerea cererii,
termen de maximum 25 de zile de la data-limit de depunere a despre motivele care justific o prelungire a termenului i despre
ofertelor. Prin excepie, n cazuri temeinic justificate, poate data la care cererea urmeaz a fi acceptat sau respins.
prelungi aceast perioad. Prelungirea perioadei de evaluare (3) Solicitanii a cror calificare este respins sunt informai
se aduce la cunotina operatorilor economici implicai n cu privire la decizia de respingere i la motivele deciziei
procedur n termen de maximum dou zile. respective, ct mai curnd posibil i nu mai trziu de 15 zile de
la data deciziei de respingere. Motivele au la baz criteriile de cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la
calificare prevzute la art. 176 alin. (1). data ncetrii contractului respectiv.
(4) Entitile contractante care instituie i utilizeaz un sistem (3) n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se
de calificare pot pune capt calificrii unui operator economic pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei
numai pe motive bazate pe criteriile de calificare prevzute la proceduri.
art. 176 alin. (1). (4) Ulterior finalizrii procedurii de atribuire, dosarul achiziiei
(5) Orice intenie de a pune capt unei calificri se comunic sectoriale are caracter de document public.
anticipat, n scris, operatorului economic, cu cel puin 15 zile (5) Accesul persoanelor la dosarul achiziiei sectoriale potrivit
nainte de data la care urmeaz s nceteze calificarea, alin. (4) se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor
mpreun cu motivul/motivele care justific aciunea propus. prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la
informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dect n
SECIUNEA a 14-a msura n care aceste informaii sunt confideniale, clasificate
Dosarul achiziiei i raportul procedurii de atribuire sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit
legii.
Art. 230. (1) Entitatea contractant are obligaia de a (6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), dup
ntocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea
sectorial atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru contractant este obligat s permit, la cerere, ntr-un termen
fiecare sistem dinamic de achiziii lansat. care nu poate depi o zi lucrtoare de la data primirii cererii,
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) accesul nengrdit al oricrui ofertant/candidat la raportul
trebuie s cuprind cel puin urmtoarele documente/informaii: procedurii de atribuire, precum i la informaiile din cadrul
a) denumirea i adresa entitii contractante, obiectul i documentelor de calificare, propunerilor tehnice i/sau financiare
valoarea contractului sectorial/acordului-cadru sau a sistemului care nu au fost declarate de ctre ofertani ca fiind confideniale,
dinamic de achiziii; clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.
b) dac este cazul, rezultatele procesului de calificare i/sau (7) Coninutul dosarului achiziiei sectoriale se stabilete prin
selecie a candidailor/ofertanilor i/sau reducerea numrului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
acestora pe parcursul procedurii de atribuire;
c) motivele respingerii unei oferte care are un pre neobinuit CAPITOLUL VI
de sczut; Executarea contractului sectorial
d) denumirea ofertantului declarat ctigtor i motivele
pentru care oferta acestuia a fost desemnat ctigtoare; SECIUNEA 1
e) n msura n care sunt cunoscute, partea/prile din Subcontractarea
contractul sectorial/acordul-cadru pe care ofertantul declarat
ctigtor intenioneaz s o/le subcontracteze unor teri i Art. 232. (1) Entitatea contractant efectueaz pli
denumirea subcontractanilor; corespunztoare prii/prilor din contract ndeplinite de ctre
f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de subcontractanii propui n ofert, dac acetia solicit, pentru
atribuire, n cazul aplicrii procedurii de negociere fr invitaie servicii, produse sau lucrri furnizate contractantului potrivit
contractului dintre contractant i subcontractant n conformitate
prealabil la procedura concurenial de ofertare;
cu dispoziiile legale aplicabile, atunci cnd natura contractului
g) justificarea motivelor pentru care entitatea contractant a
permite acest lucru i dac subcontractanii propui i-au
decis anularea procedurii de atribuire;
exprimat opiunea n acest sens.
h) atunci cnd este cazul, motivele pentru care au fost
(2) n sensul alin. (1), subcontractorii i vor exprima la
folosite alte mijloace de comunicare dect cele electronice
momentul ncheierii contractului de achiziie public, sau la
pentru depunerea ofertelor;
momentul introducerii acestora n contractul de achiziie public,
i) atunci cnd este cazul, conflictele de interese identificate dup caz, opiunea de a fi pltii direct de ctre entitatea
i msurile luate n acest sens. contractant. Entitatea contractant efectueaz plile directe
(3) Informaiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt ctre subcontractanii agreai doar atunci cnd prestaia
urmtoarele: acestora este confirmat prin documente agreate de toate cele
a) denumirea candidailor sau ofertanilor calificai i/sau 3 pri, respectiv entitatea contractant, contractant i
selectai i motivele care au stat la baza acestor decizii; subcontractant sau de entitatea contractant i subcontractant
b) denumirea candidailor sau ofertanilor respini i motivele atunci cnd, n mod nejustificat, contractantul blocheaz
respingerii. confirmarea executrii obligaiilor asumate de subcontractant.
(4) n msura n care anunul de atribuire a contractului (3) Atunci cnd un subcontractant i exprim opiunea de a
sectorial/acordului-cadru conine informaiile prevzute la fi pltit direct, entitatea contractant are obligaia de a stabili n
alin. (2), entitatea contractant poate utiliza acest anun ca cadrul contractului de achiziie public clauze contractuale
echivalent al raportului procedurii de atribuire. obligatorii ce prevd transferul de drept al obligaiilor de plat
(5) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) sau ctre subcontractant/subcontractani pentru partea/prile din
orice elemente importante din cuprinsul acestuia vor fi contract aferent/aferente acestuia/acestora, n momentul n
comunicate Comisiei Europene sau autoritilor i instituiilor care a fost confirmat ndeplinirea obligaiilor asumate prin
publice competente, la solicitarea acestora. contractul de subcontractare, n conformitate cu prevederile
Art. 231. (1) Entitatea contractant are obligaia de a alin. (2).
ntocmi dosarul achiziiei sectoriale pentru fiecare contract (4) Entitatea contractant are obligaia de a solicita, la
sectorial/acord-cadru ncheiat, respectiv pentru fiecare sistem ncheierea contractului de achiziie public, sau atunci cnd se
dinamic de achiziii lansat. introduc noi subcontractani, prezentarea contractelor ncheiate
(2) Dosarul achiziiei sectoriale se pstreaz de ctre ntre contractant i subcontractant/subcontractani nominalizai
entitatea contractant att timp ct contractul sectorial/acordul- n ofert sau declarai ulterior, astfel nct activitile ce revin
acestora, precum i sumele aferente prestaiilor, s fie cuprinse incluse n contractul iniial, dar care au devenit strict necesare n
n contractul de achiziie public. vederea ndeplinirii acestuia;
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) b) schimbarea contractantului este imposibil.
trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor constitui n (2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. b), schimbarea
anexe la contractul de achiziie public. contractantului este imposibil atunci cnd sunt ndeplinite n
(6) Dispoziiile prevzute la alin. (1)(5) nu diminueaz mod cumulativ urmtoarele condiii:
rspunderea contractantului n ceea ce privete modul de a) schimbarea contractantului nu poate fi realizat din
ndeplinire a viitorului contract sectorial/acord-cadru. motive economice sau tehnice, precum cerine privind
Art. 233. (1) Entitatea contractant solicit contractantului, interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele,
cel mai trziu la momentul nceperii executrii contractului, s i serviciile sau instalaiile existente achiziionate n cadrul
indice numele, datele de contact i reprezentanii legali ai procedurii de achiziie iniiale;
subcontractanilor si implicai n executarea contractului b) schimbarea contractantului ar cauza entitii contractante
sectorial, n msura n care aceste informaii sunt cunoscute la dificulti semnificative sau creterea semnificativ a costurilor.
momentul respectiv. Art. 238. Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot fi
(2) Contractantul are obligaia de a notifica entitii modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire
contractante orice modificri ale informaiilor prevzute la alin. (1) atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele
pe durata contractului sectorial. condiii:
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractani, a) modificarea a devenit necesar n urma unor circumstane
pe durata executrii contractului sectorial, cu condiia ca pe care o entitate contractant care acioneaz cu diligen nu
schimbarea acestora s nu reprezinte o modificare substanial ar fi putut s le prevad;
a contractului sectorial, n condiiile art. 235241. b) modificarea nu afecteaz caracterul general al
(4) n situaia prevzut la alin. (3), contractantul va transmite contractului.
entitii contractante informaiile prevzute la alin. (1) i va Art. 239. Entitile contractante care modific un contract
obine acordul entitii contractante privind eventualii noi sectorial/acord-cadru n cazurile prevzute la art. 237 i 238 au
subcontractani implicai ulterior n executarea contractului. obligaia de a publica un anun n acest sens n Jurnalul Oficial
(5) Atunci cnd nlocuirea sau introducerea unor noi al Uniunii Europene i la nivel naional, cu respectarea
subcontractani are loc dup atribuirea contractului, acetia formularului-standard stabilit de Comisia European n temeiul
transmit certificatele i alte documente necesare pentru dispoziiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului
verificarea inexistenei unor situaii de excludere i a European i a Consiliului din 26 februarie 2014.
resurselor/capabilitilor corespunztor prii lor de implicare n Art. 240. (1) Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot
contractul care urmeaz s fie ndeplinit. fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire,
Art. 234. n scopul unei informri complete, entitatea atunci cnd contractantul cu care entitatea contractant a
contractant are dreptul de a extinde aplicarea obligaiilor ncheiat iniial contractul sectorial/acordul-cadru este nlocuit de
prevzute la art. 233: un nou contractant, ntr-una dintre urmtoarele situaii:
a) cu privire la furnizorii implicai n contracte sectoriale de a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opiuni
lucrri sau de servicii; stabilite de entitatea contractant potrivit art. 236;
b) cu privire la subcontractanii subcontractanilor contractantului b) drepturile i obligaiile contractantului iniial rezultate din
sau subcontractanii aflai pe niveluri subsecvente ale lanului contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a
de subcontractare. unei succesiuni universale sau cu titlu universal n cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de
SECIUNEA a 2-a ctre un alt operator economic care ndeplinete criteriile de
Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru calificare i selecie stabilite iniial, cu condiia ca aceast
modificare s nu presupun alte modificri substaniale ale
Art. 235. Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot fi contractului sectorial/acordului-cadru i s nu se realizeze cu
modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevzute
n situaiile prevzute de prezenta seciune. de prezenta lege;
Art. 236. (1) Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot c) la ncetarea anticipat a contractului sectorial/acordului-
fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire, cadru, contractantul principal cesioneaz entitii contractante
atunci cnd modificrile, indiferent dac sunt sau nu evaluabile contractele ncheiate cu subcontractanii acestuia, ca urmare a
n bani i indiferent de valoarea acestora, au fost prevzute n unei clauze de revizuire sau a unei opiuni stabilite de entitatea
documentele achiziiei iniiale sub forma unor clauze de revizuire contractant potrivit art. 236 alin. (1).
clare, precise i fr echivoc, care pot include clauze de (2) Contractele de achiziie public/acordurile-cadru pot fi
revizuire a preului sau orice alte opiuni. modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire,
(2) n situaia prevzut la alin. (1), clauzele de revizuire atunci cnd modificrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt
precizeaz obiectul, limitele i natura eventualelor modificri sau substaniale, n sensul alin. (3).
opiuni, precum i condiiile n care se poate recurge la acestea, (3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-
i nu pot stabili modificri sau opiuni care ar afecta caracterul cadru pe perioada de valabilitate este considerat modificare
general al contractului sectorial sau al acordului-cadru. substanial n sensul alin. (2) atunci cnd este ndeplinit cel
Art. 237. (1) Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot puin una dintre urmtoarele condiii:
fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire a) modificarea introduce condiii care, dac ar fi fost incluse
atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele n procedura de atribuire iniial, ar fi permis selecia altor
condiii: candidai dect cei selectai iniial sau acceptarea unei alte
a) devine necesar achiziionarea de la contractantul iniial a oferte dect cea acceptat iniial sau ar fi atras i ali participani
unor produse, servicii sau lucrri suplimentare care nu au fost la procedura de atribuire;
b) modificarea schimb echilibrul economic al contractului a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului,
sectorial sau al acordului-cadru n favoarea contractantului ntr-una dintre situaiile care ar fi determinat excluderea sa din
ntr-un mod care nu a fost prevzut n contractul procedura de atribuire, n temeiul art. 177;
sectorial/acordul-cadru iniial; b) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului
c) modificarea extinde n mod considerabil obiectul respectiv, avnd n vedere o nclcare grav a obligaiilor care
contractului sectorial/acordului-cadru; rezult din legislaia european relevant i care a fost
d) un nou contractant nlocuiete contractantul iniial, n alte constatat printr-o decizie a Curii de Justiie a Uniunii
cazuri dect cele prevzute la alin. (1). Europene.
Art. 241. (1) Contractele sectoriale i acordurile-cadru pot (2) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare
fi modificate, fr organizarea unei noi proceduri de atribuire unilateral prevzut la alin. (1) n condiiile contractuale cuprinse
atunci cnd sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele n documentaia de atribuire.
condiii:
a) valoarea modificrii este mai mic dect pragurile CAPITOLUL VII
corespunztoare prevzute la art. 12 alin. (1); Contravenii i sanciuni
b) valoarea modificrii este mai mic dect 10% din preul Art. 245. (1) Entitatea contractant rspunde
contractului sectorial/acordului-cadru iniial, n cazul contractelor contravenional n cazurile i condiiile prevzute de prezenta
sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mic dect 15% lege.
din preul contractului sectorial/acordului-cadru iniial, n cazul (2) Urmtoarele fapte constituie contravenii:
contractelor sectoriale de lucrri. a) atribuirea unui contract sectorial/acordului-cadru sau
(2) Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru n organizarea unui concurs de soluii fr publicarea prealabil a
condiiile prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere unei invitaii de participare la o procedur concurenial de
caracterului general al contractului sectorial sau a acordului- ofertare, n cazurile n care publicarea acesteia este obligatorie
cadru. potrivit prevederilor art. 124 alin. (1) lit. a)c) i art. 154;
(3) n situaia prevzut la alin. (1), n cazul n care se b) nclcarea prevederilor art. 16 alin. (2);
efectueaz mai multe modificri succesive, valoarea c) nclcarea regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice
modificrilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a prevzute la art. 165 alin. (6);
modificrilor succesive. d) nclcarea regulilor de publicitate i transparen
(4) Pentru calcularea preului prevzut la alin. (1) se va utiliza prevzute la art. 151160, cu excepia celor referitoare la
preul actualizat al contractului sectorial/acordului-cadru, care anunul de atribuire;
constituie valoarea de referin atunci cnd contractul sectorial e) utilizarea altor criterii de calificare i selecie dect cele
include o clauz de indexare. prevzute la art. 176 sau a altor criterii de atribuire dect cele
Art. 242. (1) n sensul art. 238 lit. b) i art. 241, prin prevzute la art. 209 alin. (3);
caracterul general al contractului se neleg obiectivele principale f) aplicarea incorect, n cadrul procesului de calificare/
urmrite de entitatea contractant la realizarea achiziiei iniiale, selecie i/sau evaluare a criteriilor de calificare i selecie, a
obiectul principal al contractului i drepturile i obligaiile criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare;
principale ale contractului, inclusiv principalele cerine de calitate g) nepunerea la dispoziia ANAP, n termenul solicitat, a
i performan. informaiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor public/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicit n scopul
prezentei legi se stabilesc n sarcina entitii contractante ndeplinirii funciilor sale;
obligaii de notificare a instituiei responsabile cu controlul h) nclcarea prevederilor art. 219 alin. (1);
ex-ante privind intenia de a efectua modificri ale contractelor i) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect
sectoriale/acordurilor-cadru n condiiile prezentului paragraf. cele prevzute la art. 225226 sau crearea unor circumstane
Art. 243. (1) Orice modificare a unui contract sectorial ori artificiale de anulare a procedurii de atribuire;
acord-cadru n cursul perioadei sale de valabilitate altfel dect n j) nclcarea prevederilor art. 227 alin. (1);
cazurile i condiiile prevzute la art. 235241 se realizeaz k) neaducerea la ndeplinire a deciziilor Consiliului Naional
prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, n conformitate de Soluionare a Contestaiilor;
cu dispoziiile prezentei legi. l) nclcarea regulilor prevzute la art. 124 alin. (1) lit. d) i
(2) n situaia nerespectrii dispoziiilor alin. (1), entitatea art. 155 referitoare la anunul de atribuire.
contractant are dreptul de a denuna unilateral contractul (3) Contraveniile prevzute la alin. (2) se sancioneaz cu
sectorial iniial. amend ntre 5.000 lei i 30.000 lei.
(3) Entitatea contractant introduce dreptul de denunare Art. 246. Prin excepie de la dispoziiile art. 245, n cazul
unilateral prevzut la alin. (2) n condiiile contractuale cuprinse contractelor sectoriale finanate din fonduri europene i/sau din
n documentaia de atribuire. fonduri publice naionale aferente acestora, dispoziiile art. 231
se aplic doar dac fapta constatat nu constituie abatere n
SECIUNEA a 3-a conformitate cu dispoziiile Ordonanei de urgen a Guvernului
Cazuri specifice de ncetare a contractului sectorial
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene
Art. 244. (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor dreptului i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat
comun privind ncetarea contractelor sau dreptului entitii cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
contractante de a solicita constatarea nulitii absolute a modificrile i completrile ulterioare.
contractului sectorial, n conformitate cu dispoziiile dreptului Art. 247. (1) Constatarea contraveniilor i aplicarea
comun, entitatea contractant are dreptul de a denuna sanciunilor se realizeaz de ctre persoane mputernicite n
unilateral un contract sectorial n perioada de valabilitate a acest scop de Curtea de Conturi a Romniei, respectiv ANAP, n
acestuia ntr-una din urmtoarele situaii: funcie de instituia care face constatarea abaterii.
(2) Prin derogare de la dispoziiile art. 13 alin. (1) din astfel cum este definit n legea privind concesiunile de lucrri i
Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al concesiunile de servicii.
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea (2) n cazul n care, urmare a analizei prevzute la alin. (1),
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, aplicarea entitatea contractant constat c o parte semnificativ a
sanciunii cu amend contravenional se prescrie n termen de riscului de operare nu va fi transferat operatorului economic,
36 de luni de la data svririi faptei. contractul respectiv va fi considerat contract sectorial.
Art. 248. (1) Sanciunea contravenional se aplic entitii Art. 252. (1) Sistemul naional de achiziii sectoriale
contractante care, n funcie de situaia concret, dispune luarea cuprinde funcii de reglementare, asisten i sprijin operaional,
unor msuri mpotriva persoanelor implicate n derularea control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare,
achiziiei publice ce a fcut obiectul contraveniei. detectarea conflictului de interese, combaterea licitaiilor trucate
(2) Svrirea faptei contravenionale nu implic n mod i alte funcii avnd ca obiectiv respectarea principiilor prevzute
obligatoriu i producerea unui prejudiciu. la art. 2 alin. (2).
(3) Stabilirea prejudiciului trebuie s in seama de (2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor
circumstanele faptei contravenionale i s fie fundamentat. prezentei legi se detaliaz obligaiile i responsabilitile
Art. 249. Contraveniilor prevzute la art. 245 le sunt specifice ale entitilor contractante n raport cu ndeplinirea
aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, acestor funcii.
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu Art. 253. (1) Prezenta lege se aplic procedurilor de
modificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 13 atribuire iniiate dup data intrrii sale n vigoare.
alin. (1), art. 28 i 29. (2) Procedurilor de atribuire n curs de desfurare la data
intrrii sale n vigoare li se aplic legea n vigoare la data iniierii
CAPITOLUL VIII procedurii de atribuire.
Dispoziii tranzitorii i finale (3) Prezenta lege se aplic contractelor sectoriale/
acordurilor-cadru ncheiate dup data intrrii sale n vigoare.
Art. 250. (1) n orice situaie n care o entitate contractant (4) Contractele sectoriale/acordurile-cadru ncheiate nainte
intenioneaz s realizeze un proiect prin atribuirea unui contract de data intrrii n vigoare a prezentei legi sunt supuse
pe termen lung care s cuprind fie executarea de lucrri i dispoziiilor legii n vigoare la data cnd acestea au fost
operarea rezultatului lucrrilor, fie prestarea, gestionarea i ncheiate n tot ceea ce privete ncheierea, modificarea,
operarea de servicii, entitatea contractant are obligaia de a interpretarea, efectele, executarea i ncetarea acestora.
elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra Art. 254. n termen de 60 de zile de la data publicrii
necesitatea i oportunitatea realizrii proiectului n acest mod. prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, ANAP va
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care proiectul elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia,
pe termen lung presupune crearea unei societi avnd ca care se aprob prin hotrre a Guvernului.
acionari operatorul economic, pe de o parte, i entitatea Art. 255. La data intrrii n vigoare a prezentei legi se
contractant, pe de alt parte. abrog prevederile cap. VIII din Ordonana de urgen a
(3) Studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) se bazeaz Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
pe un studiu de fezabilitate n cazul proiectelor implicnd public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
executarea de lucrri. contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i
(4) Prin hotrre a Guvernului se va stabili, dup caz, ca completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i
studiul de fundamentare prevzut la alin. (1) s fac obiectul completrile ulterioare.
revizuirii i aprobrii de ctre o entitate competent, n Art. 256. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din
considerarea interesului public al proiectului. prezenta lege.
Art. 251. (1) Prin studiul de fundamentare menionat la Art. 257. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la
art. 250 alin. (1) entitatea contractant are obligaia s analizeze data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
dac atribuirea contractului implic transferul unei pri (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1) dispoziiile art. 208
semnificative a riscului de operare ctre operatorul economic, alin. (2) intr n vigoare la data de 18 octombrie 2018.

*
Prezenta lege transpune prevederile art. 2, 5, 6, 816, 1832, 3639, 42, 4449, 51, 52, 54, 56, 5861, 63, 64, 6669,
7375, 78, 82, 87, 8991, 93, 95, 98, 100 i 106 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului din
26 februarie 2014 privind achiziiile efectuate de entitile care i desfoar activitatea n sectoarele apei, energiei, transporturilor
i serviciilor potale i de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din
28 martie 2014 i parial ale art. 1, 3, 4, 7, 17, 34, 35, 40, 50, 53, 55, 57, 62, 65, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97
i 99 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, PREEDINTELE SENATULUI


FLORIN IORDACHE CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 19 mai 2016.


Nr. 99.
ANEXA Nr. 1
Lista activitilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. l) pct. (i)

NACE REV. 11
Seciunea F Construcii Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note
45 Construcii Aceast diviziune include: 45000000
construcia de cldiri i lucrri noi, restaurare i
reparaii curente
45.1 Pregtirea 45100000
antierelor
45.11 Demolri de cldiri; Aceast clas include: 45110000
terasamente demolarea cldirilor i a altor structuri;
degajarea antierelor;
lucrri de terasament: excavarea, umplerea,
nivelarea antierelor de construcii, spare de
anuri, ndeprtarea rocilor, demolare prin
explozie etc.;
pregtirea antierelor pentru exploatare minier;
ndeprtarea solului i alte lucrri de dezvoltare
i pregtire a terenurilor i a antierelor miniere.
Aceast clas cuprinde, de asemenea:
drenarea antierelor de construcii;
drenarea terenurilor agricole i forestiere.
45.12 Lucrri de foraj i Aceast clas include: 45120000
sondaj sondaje experimentale, foraje de recunoatere
i carotaje pentru construcii, precum i pentru
studii geofizice, geologice sau alte studii similare.
Aceast clas nu cuprinde:
forarea puurilor de extracie a ieiului sau a
gazelor naturale, a se vedea 11.20;
forarea puurilor de ap, a se vedea 45.25;
sparea de puuri, a se vedea 45.25;
prospectarea zcmintelor de iei i de gaze
naturale, precum i studiile geofizice, geologice i
seismice, a se vedea 74.20.
45.2 Lucrri de construcii 45200000
complete sau
pariale; lucrri de
geniu civil
45.21 Lucrri generale de Aceast clas include: 45210000
construcii de cldiri construcii de cldiri de toate tipurile i cu excepia:
i lucrri de geniu construcii civile; 45213316
civil poduri, inclusiv cele destinate susinerii 45220000
oselelor suspendate, viaducte, tuneluri i pasaje 45231000
subterane; 45232000
conducte, linii de comunicaii i linii electrice
pentru transport pe distane mari;
conducte, linii de comunicaii i linii electrice
pentru reele urbane;
lucrri conexe de amenajare urban;
asamblarea i montarea de construcii
prefabricate pe antiere.
Aceast clas nu cuprinde:
servicii referitoare la extracia ieiului i a
gazelor naturale, a se vedea 11.20;
construcia de lucrri complet prefabricate din
elemente din alte materiale dect betonul fabricate
de unitatea care execut lucrrile, a se vedea
diviziunile 20, 26 i 28;

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
NACE REV. 11
Seciunea F Construcii Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note

lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri,


pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive, a se
vedea 45.23;
lucrri de instalaii pentru construcii, a se vedea
45.3;
lucrri de finisare, a se vedea 45.4;
activiti de arhitectur i de inginerie, a se
vedea 74.20;
gestionarea proiectelor de construcii, a se
vedea 74.20.
45.22 Ridicarea de Aceast clas include: 45261000
arpante i ridicarea de arpante;
acoperiuri montarea acoperiurilor;
lucrri de impermeabilizare.
45.23 Construcii de Aceast clas include: 45212212 i
autostrzi, osele, construcia de autostrzi, de drumuri, de osele, DA03
aerodromuri i alte ci pentru vehicule i pietoni; 45230000
complexe sportive construcia de ci ferate; cu excepia:
construcia de piste de aterizare-decolare; 45231000
lucrri de construcii, altele dect cele de cldiri, 45232000
pentru stadioane, piscine, sli de sport, terenuri de 45234115
tenis, circuite de golf i alte instalaii sportive;
marcarea cu vopsea a suprafeelor rutiere i a
spaiilor de parcare.
Aceast clas nu cuprinde:
terasamentele preliminare, a se vedea 45.11.
45.24 Lucrri hidrotehnice Aceast clas include construcia de: 45240000
ci navigabile, porturi, lucrri fluviale, porturi de
agrement (marinas), ecluze etc.;
baraje i diguri;
dragare;
lucrri subacvatice.
45.25 Alte lucrri de Aceast clas include: 45250000
construcii care activitile de construcii specializate care 45262000
implic lucrri implic un aspect comun pentru mai multe tipuri de
speciale lucrri i care necesit competene sau
echipamente specializate;
realizarea de fundaii, inclusiv instalarea
piloilor;
forarea i construcia de puuri de ap, sparea
de puuri;
montarea elementelor de structur metalic ce
nu sunt fabricate de unitatea care execut lucrrile;
ndoirea structurilor metalice;
lucrri de zidire cu crmid sau piatr;
montarea i demontarea schelelor i a
platformelor de lucru proprii sau nchiriate;
construcia de couri de fum i de cuptoare
industriale.
Aceast clas nu cuprinde:
nchirierea de schele fr montare i demontare, a
se vedea 71.32.

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
NACE REV. 11
Seciunea F Construcii Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note
45.3 Lucrri de instalaii 45300000

45.31 Lucrri de instalaii Aceast clas include: 45213316


electrice instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de 45310000
construcii, a urmtoarelor elemente: cu excepia:
cabluri i conexiuni electrice; 45316000
sisteme de telecomunicaii;
instalaii electrice de nclzire;
antene pentru cldiri rezideniale;
sisteme de alarm mpotriva incendiilor;
sisteme de alarm antiefracie;
ascensoare i scri rulante;
paratrsnete etc.
45.32 Lucrri de izolare Aceast clas include: 45320000
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, de izolaii termice, acustice sau
mpotriva vibraiilor.
Aceast clas nu cuprinde:
lucrri de impermeabilizare, a se vedea 45.22.

45.33 Instalaii Aceast clas include: 45330000


instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, a urmtoarelor elemente:
instalaii i echipamente sanitare;
echipamente pentru distribuia gazelor;
echipamente i conducte de nclzire, de
ventilare, de refrigerare sau de climatizare;
instalaii de stingere a incendiilor cu sprinklere.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea sistemelor electrice de nclzire, a se
vedea 45.31.

45.34 Alte lucrri de Aceast clas include: 45234115


instalaii instalarea sistemelor de iluminat i de 45316000
semnalizare pentru osele, ci ferate, aeroporturi 45340000
i porturi;
instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, a instalaiilor i a echipamentelor
neclasificate n alt parte.

45.4 Lucrri de finisare 45400000

45.41 Tencuire Aceast clas include: 45410000


aplicarea, n cldiri sau n alte proiecte de
construcii, a ipsosului i a stucului pentru structuri
sau ornamente interioare i exterioare, inclusiv a
materialelor de fuire asociate.

45.42 Tmplrie i Aceast clas include: 45420000


dulgherie instalarea de ui, ferestre, tocuri i rame pentru
ui i ferestre, buctrii echipate, scri,
echipamente pentru magazine i echipamente
similare, din lemn sau din alte materiale, care nu
sunt fabricate de unitatea care execut lucrrile;
amenajri interioare, precum plafoane, lambriuri
din lemn, compartimentri mobile etc.
Aceast clas nu cuprinde:
acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din
lemn, a se vedea 45.43.

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
NACE REV. 11
Seciunea F Construcii Cod CPV
Diviziune Grup Clas Descriere Note

45.43 mbrcarea Aceast clas include: 45430000


podelelor i a instalarea, n cldiri sau n alte proiecte de
pereilor construcii, a urmtoarelor elemente:
dale din ceramic, beton sau piatr pentru
perei sau podele;
parchete i alte pardoseli din lemn, mochete
i linoleum;
inclusiv din cauciuc sau plastic;
materiale de placare a podelelor sau a
pereilor din terrazzo, marmur, granit sau ardezie;
tapete.
45.44 Vopsitorie i montare Aceast clas include: 45440000
de geamuri vopsirea interioar i exterioar a cldirilor;
vopsirea structurilor de construcii civile;
montarea sticlei, a oglinzilor etc.
Aceast clas nu cuprinde:
instalarea ferestrelor, a se vedea 45.42.
45.45 Alte lucrri de Aceast clas include: 45212212 i
finisare instalarea piscinelor private; DA04
curirea pereilor exteriori ai cldirilor cu 45450000
ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode
similare;
celelalte lucrri de finalizare i finisare a
cldirilor neclasificate n alt parte.
Aceast clas nu cuprinde:
curarea pereilor interiori ai cldirilor i ai altor
construcii, a se vedea 74.70.
45.5 nchirierea de 45500000
echipamente de
construcie sau
demolare cu
operator
45.50 nchirierea de Aceast clas nu cuprinde: 45500000
echipamente de nchirierea de maini i echipamente de
construcie sau construcie sau demolare fr operator, a se vedea
demolare cu 71.32.
operator

ANEXA Nr. 2
Servicii prevzute la art. 124 alin. (1)
Descriere Cod VPV

Servicii de sntate, 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal
servicii sociale i menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asisten medical] i 79625000-1 [Servicii
servicii conexe de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4;
98200000-5 i 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] i 98513000-2 - 98514000-9
[Servicii de for de munc pentru particulari, Servicii de personal de agenii pentru particulari, Servicii
de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii
de asisten la domiciliu i Servicii domestice]
Servicii sociale 85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administraie public, de aprare i de asigurri
administrative, servicii sociale], 75121000-0, 75122000- 7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4
de nvmnt, servicii Servicii de nvmnt i formare profesional la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8,
de sntate i servicii 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziii, de trguri i de congrese], 79951000-5 [Servicii de
culturale organizare de seminarii], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare
de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de
organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentri de mod], 79956000-0
[Servicii de organizare de trguri i expoziii]
1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistic a activitilor economice n Comunitatea European
(JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
Descriere Cod VPV

Servicii de asigurri 75300000-9


sociale obligatorii2

Servicii de indemnizaii 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5,


75330000-8, 75340000-1
Alte servicii comunitare, 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3
sociale i personale,
inclusiv servicii prestate
de organizaii sindicale,
de organizaii politice,
de asociaii de tineri i
servicii diverse prestate
de organizaii asociative

Servicii religioase 98131000-0


Servicii hoteliere i de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering
restaurante la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mncrii la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a
mncrii], 55510000-8 [Servicii de cantin], 55511000-5 [Servicii de cantin i alte servicii de cafenea
cu clientel restrns], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de
restaurant pentru coli], 55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru
societi de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societi sau instituii], 55524000-9
[Servicii de catering pentru coli]

Servicii juridice, n de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5


msura n care nu sunt
excluse n temeiul
art. 37 alin. (3).

Alte servicii de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3


administrative i servicii
guvernamentale

Prestri de servicii de la 75200000-8 la 75231000-4


pentru comunitate
Servicii legate de de la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7; 98113100-9
nchisori, de securitate
public i de salvare, n
msura n care nu sunt
excluse n temeiul art. 37
alin. (1) lit. h)

Servicii de investigaie de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigaie i de siguran, Servicii de siguran, Servicii
i de siguran de monitorizare a sistemelor de alarm, Servicii de paz, Servicii de supraveghere, Servicii de
localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane
de identificare, Servicii de investigaie i Servicii de agenii de detectivi] 79722000-1 [Servicii de
grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiz a deeurilor]

Servicii internaionale 98900000-2 [Servicii prestate de organizaii i de organisme extrateritoriale] i 98910000-5 [Servicii
specifice organizaiilor i organismelor internaionale]

Servicii potale 64000000-6 [Servicii potale i de telecomunicaii], 64100000-7 [Servicii potale i de curierat],
64110000-0 [Servicii potale], 64111000-7 [Servicii potale de distribuire a ziarelor i a periodicelor],
64112000-4 [Servicii potale de distribuire a corespondenei], 64113000-1 [Servicii potale de
distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghiee de oficii potale], 64115000-5 [nchiriere de cutii
potale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat i de mesagerie intern
n birouri]

Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de reapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]

2 Aceste servicii nu intr sub incidena prezentei legi n cazul n care sunt organizate sub form de servicii fr caracter economic de interes general.