Anda di halaman 1dari 52

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL


TAHUN 1

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
1 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema :Alam benda bahasa seni visual (unsur seni dan yang ada pada karya seni.
Tajuk :Rumah prinsip rekaan : garisan, rupa, 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti :Lukisan warna, imbangan dan 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
kepelbagaian) yang terdapat pada 1.1.1.2 Rupa organik
objek buatan manusia dan karya 1.1.1.3 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
kefahaman bahasa seni visual pengetahuan bahasa seni visual dalam
menerusi penentuan media dan menghasilkan karya seni.
teknik dalam penghasilan lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan semula jadi
pelbagai sumber, kajian, dan (flora) dan warna air atau warna poster atau
teknologi dalam penghasilan tempera
lukisan. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
dan rakan berpandukan bahasa 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
seni visual, sejarah seni, dan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
budaya. seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK: Kreativiti dan inovasi

2 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni (unsur seni dan prinsip menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema :Alam Semulajadi rekaan: rupa, warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk :Hiasan Tabung harmoni, dan kesatuan) yang 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti: Capan terdapat pada objek buatan 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
manusia dan karya seni dalam 2.1.1.2 Warna primer dan sekunder
penghasilan corak menggunakan 2.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
teknik capan . 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni ulangan atau susunan yang
2. Aplikasi pengetahuan, seimbang
kefahaman, dan kemahiran bahasa 2.1.2.2 Kesatuan dalam alam semula jadi
seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
penghasilan corak. pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.1 Alat berus, palet, dan daun
teknologi dalam penghasilan corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam

2
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan corak teknik capan
seni visual, sejarah 2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1
Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK :Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

3 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Kenderaan warna, dan imbangan) yang 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
Aktiviti: Model terdapat pada objek buatan 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
manusia dan karya seni dalam 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
penghasilan model kenderaan. 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam

3
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknik dalam penghasilan model. menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1.1 Alat gunting
pelbagai sumber, kajian, dan 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
teknologi dalam penghasilan magic pen
model. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.2.1 Teknik membentuk
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah seni, dan 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
budaya. pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

4
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Benda bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk : Wau Bulan prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Mewarna jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan melengkung
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
seni dalam penghasilan wau 4.1.1.3 Jalinan tampak
dengan mewarna. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan wau. visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat (tiada)
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,
seni visual, sejarah seni, dan krayon, dan bahan gantian
budaya. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan

5
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan

5 Menggambar Persepsi dan pemahaman bahasa 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Benda seni visual (unsur seni dan prinsip menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Rumah Idamanku rekaan : garisan, rupa, warna dan yang ada pada karya seni.
Aktiviti : Catan harmoni, dan kesatuan) yang 1.1.1 Unsur seni
terdapat pada objek buatan 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
manusia dan karya seni dalam lakaran)
penghasilan lukisan menggunakan 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
teknik catan. 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan.

6
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni visual dalam
pelbagai sumber, kajian, dan menghasilkan karya seni.
teknologi dalam penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lama
dan rakan berpandukan bahasa 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
seni visual, sejarah seni, dan warna poster atau tempera
budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

7
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

6 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Semulajadi prinsip rekaan: rupa, warna, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Pembalut Buku jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) 2.1.1 Unsur seni

Aktiviti: Renjisan dan yang terdapat pada objek buatan 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
Percikan manusia dan karya seni dalam 2.1.1.2 Rupa organik
penghasilan corak menggunakan 2.1.1.3 Jalinan tampak
teknik renjisan dan percikan. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2. Aplikasi pengetahuan, 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan rawak
kefahaman bahasa seni visual 2.1.2.3 Harmoni bentuk
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.
2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni visual dalam
pelbagai sumber, kajian, dan menghasilkan karya seni.
teknologi dalam penghasilan corak. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus gigi, palet, dan daun
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
dan rakan berpandukan bahasa warna poster atau tempera .
seni visual, sejarah seni, 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak
terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.

8
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan
percikan

2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan

7 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Baju Kemeja warna, dan imbangan)yang 3.1.1 Unsur Seni
Aktiviti: Origami terdapat pada objek buatan 3.1.1.1 Rupa geometri
manusia dan karya seni dalam 3.1.1.2 Bentuk konkrit
penghasilan origami . 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2.1 Imbangan simetri
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan origami. pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 3.2.1.1 Alat (tiada)

9
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknologi dalam penghasilan 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
origami. magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan binaan.
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual. 3.2.2.1 Teknik lipatan

3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

10
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

8 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Semulajadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Anyaman Mata Bilis prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Lukisan jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa geometri
seni dalam penghasilan anyaman 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
kelarai. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam penghasilan teknik dalam aktiviti seni.
anyaman. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual dalam menghasilkan karya seni
3. Penzahiran idea melalui 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.2.1 Alat Tiada
teknologi dalam penghasilan
anyaman. 4.2.2.2 Bahan kertas A4 berpetak
4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya
4.2.3.1 Teknik Mewarna kelarai
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
seni visual, sejarah seni, dan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
budaya. berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 2D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan,

11
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya seni.
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf

4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK

9 Menggambar 1. Bahasa seni visual yang 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Semulajadi terdapat pada alam ciptaan Tuhan, menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk : Jambangan Bunga objek buatan manusia, dan karya yang ada pada karya seni.
Aktiviti : Capan seni (unsur seni dan prinsip 1.1.1 Unsur seni
rekaan: garisan, rupa, jalinan, dan 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
harmoni) yang terdapat pada objek 1.1.1.2 Rupa organik
buatan manusia dan karya seni 1.1.1.3 Jalinan tampak
dalam penghasilan lukisan 1.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik capan. 1.1.2.1 Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

2. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan


kefahaman bahasa seni visual pengetahuan bahasa seni visual dalam

12
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
menerusi penentuan media dan menghasilkan karya seni.
teknik dalam penghasilan lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat palet, berus warna
3. Penzahiran idea melalui 1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi
pelbagai sumber, kajian, dan (flora), warna air, warna poster atau tempera
teknologi dalam penghasilan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
lukisan. proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
seni visual, sejarah seni, dan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
budaya. seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

10 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema : Alam Benda prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.

13
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Tajuk : Pembalut Hadiah ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Titisan imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik titisan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan corak.
menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.1 Alat berus dan palet
teknologi dalam penghasilan corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
warna poster atau tempera
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
dan rakan berpandukan bahasa proses dalam penghasilan karya
seni visual. 2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

14
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

11-12 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan permahaman 3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat
Binaan bahasa seni visual (unsur mengenal, menamakan, dan memahami bahasa
Tema: Alam Benda seni dan prinsip rekaan) seni visual yang terdapat pada karya seni.
Tajuk: Kapal Selam 3.1.1 Unsur Seni
yang terdapat pada objek
Aktiviti : Model 3.1.1.1 Rupa geometri
buatan manusia dan karya 3.1.1.2 Bentuk 3D [ konkrit ]
seni. 3.1.1.3 Warna Primer
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2 Prinsip Rekaan
kefahaman bahasa seni 3.1.2.1 Imbangan Semetri
visual menerusi penentuan 3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat
media dan teknik dalam mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual
aktiviti seni. dalam menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media.
pelbagai sumber, kajian,
3.2.1.1 Alatan Gunting, Pisau
dan teknologi dalam 3.2.1.2 Bahan Botol Plastik, Gam PVA,
penghasilan karya. Masking Tape, Double Sided
4. Apresiasi terhadap karya Tape, Surat Khabar,Cat Pelaka
sendiri dan rakan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
berpandukan bahasa seni proses dalam penghasilan binaan
visual, sejarah seni, dan 3.2.2.1 Teknik Membina dan Membentuk
budaya.
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat
menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan

15
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan
secara Kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam
penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual
3.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

13-14 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Semulajadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Anyaman Kelarai prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Anyaman jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan lurus dan selari
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa geometri
seni dalam penghasilan anyaman 4.1.1.3 Jalinan tampak dan sentuh
kelarai. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Ritma dan pergerakan ritma biasa
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan pengetahuan menerusi penggunaan media dan
anyaman. teknik dalam aktiviti seni.

16
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan karya seni
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan 4.2.2.1 Alat gunting
anyaman.

4.2.2.2 Bahan dua helai kertas A4 berlainan


warna dan gam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
dan rakan berpandukan bahasa proses dalam penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.3.1 Teknik anyaman kelarai
budaya.
4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya
seni 3D.
4.3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual
dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
4.3.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf
4.3.2.1 Teknik anyaman kelarai

4.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan

17
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis
4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

15 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Benda bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Rumahku prinsip rekaan: rupa, warna, yang ada pada karya seni.
Aktiviti : Kolaj harmoni, dan kesatuan) yang 1.1.1 Unsur seni
terdapat pada objek buatan 1.1.1.1 Rupa geometri
manusia dan karya seni dalam 1.1.1.2 Warna bebas
penghasilan lukisan menggunakan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik kolaj. 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna

2. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan


kefahaman bahasa seni visual pengetahuan bahasa seni visual dalam
menerusi penentuan media dan menghasilkan karya seni.
teknik dalam penghasilan lukisan. 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat gunting
3. Penzahiran idea melalui 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan
pelbagai sumber, kajian, dan gam
teknologi dalam penghasilan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
lukisan. proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik kolaj
4. Apresiasi terhadap karya seni
dan rakan berpandukan bahasa 1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
seni visual, sejarah seni, dan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
budaya. seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara

18
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

16 Membuat Corak dan Persepsi dan pemahaman bahasa 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Rekaan seni visual (unsur seni dan prinsip menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Benda rekaan: rupa, warna, garisan, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Corak Motif Huruf kontra, dan imbangan) yang 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti : Lukisan terdapat pada objek buatan 2.1.1.1 Garisan bersilang
manusia dan karya seni dalam 2.1.1.2 Rupa geometri
penghasilan corak menggunakan 2.1.1.3 Warna primer dan sekunder
teknik lukisan. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan corak. menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1.1 Alat (tiada)
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan,krayon atau oil

19
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknologi dalam penghasilan corak. pastel
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan karya.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1
Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

17 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan permahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Semulajadi seni dan prinsip rekaan) yang ada pada karya seni.
Tajuk: Kenderaan( Haiwan 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
yang terdapat pada objek
Kesayangan) 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
Aktiviti:Model buatan manusia dan karya 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
seni. 3.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2.1 Imbangan semetri
kefahaman bahasa seni
visual menerusi penentuan 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan

20
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
media dan teknik dalam pengetahuan bahasa seni visual dalam
aktiviti seni. menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
pelbagai sumber, kajian, 3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
dan teknologi dalam
magic pen
penghasilan karya. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
4. Apresiasi terhadap karya proses dalam penghasilan binaan
sendiri dan rakan 3.2.2.1 Teknik membentuk
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
budaya. pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

21
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

18 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alat Permainan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Wau prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Lipatan dan jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
Guntingan imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan melengkung
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
seni dalam penghasilan wau 4.1.1.3 Jalinan tampak
dengan mewarna. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan wau. visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas
seni visual, sejarah seni, dan A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
budaya. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa

22
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

19 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Buah-buahan prinsip rekaan: rupa, warna, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Kolaj harmoni, dan kesatuan) yang 1.1.1 Unsur seni
terdapat pada objek buatan 1.1.1.1 Rupa organik dan geometri
manusia dan karya seni dalam 1.1.1.2 Warna bebas
penghasilan lukisan menggunakan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik kolaj. 1.1.2.1 Harmoni rupa, bentuk, dan warna
1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

23
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
3. Penzahiran idea melalui menghasilkan karya seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan 1.2.1.1 Alat gunting
lukisan. 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan
gam
4. Apresiasi terhadap karya seni 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
dan rakan berpandukan bahasa proses dalam penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan 1.2.2.1 Teknik kolaj
budaya.
1.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
TMK

24
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

20 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Semulajadi prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Alas Pinggan ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Lukisan imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik lukisan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan corak. menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1.1 Alat tiada
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
teknologi dalam penghasilan corak. atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan karya
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
seni visual, sejarah seni.
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang.

25
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

21
Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Kapal Terbang warna, dan imbangan)yang 3.1.1 Unsur Seni
Kertas terdapat pada objek buatan 3.1.1.1 Rupa geometri
Aktiviti:Origami manusia dan karya seni dalam 3.1.1.2 Bentuk konkrit
penghasilan origami 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam penghasilan origami. teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1.1 Alat (tiada)
pelbagai sumber, kajian, dan 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
teknologi dalam penghasilan magic pen
origami. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri

26
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
3.2.2.1 Teknik lipatan
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual, sejarah 3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya

3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa


seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

22 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Permainan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tradisional prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Wau jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni

27
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Aktiviti:Stensilan imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan melengkung
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
seni dalam penghasilan wau 4.1.1.3 Jalinan tampak
dengan mewarna. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan wau. visual dalam menghasilkan karya seni
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat gunting
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan lakaran wau pada kertas A4 ,
seni visual, sejarah seni, dan krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
budaya. 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif

28
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

23 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Semulajadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Ayam prinsip rekaan : garisan, rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Capan Jari warna, imbangan dan 1.1.1 Unsur seni
kepelbagaian) yang terdapat pada 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
objek buatan manusia dan karya lakaran)
seni dalam penghasilan lukisan. 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
teknik dalam penghasilan lukisan.
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni visual dalam
pelbagai sumber, kajian, dan menghasilkan karya seni.

29
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknologi dalam penghasilan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
lukisan. 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
dan rakan berpandukan bahasa warna poster atau tempera
seni visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
budaya. proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

24 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan permahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Benda seni dan prinsip rekaan) yang ada pada karya seni.
Tajuk:Fail Kertas 3.1.1 Unsur Seni
yang terdapat pada objek

30
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Aktiviti:Binaan Mudah buatan manusia dan karya 3.1.1.1 Rupa geometri
seni. 3.1.1.2 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
kefahaman bahasa seni 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
aktiviti seni. pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
dan teknologi dalam 3.2.1.1 Alat (tiada)
penghasilan karya. 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
4. Apresiasi terhadap karya magic pen
sendiri dan rakan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
proses dalam penghasilan binaan.
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan 3.2.2.1 Teknik lipatan
budaya.
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat

31
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

25 Membuat Corak Dan 1. Persepsi dan pemahaman . 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Semulajadi prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk: Hiasan Fail ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Lukisan imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik titisan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam

teknik dalam penghasilan corak. menghasilkan karya seni.


2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1.1 Alat tiada
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
teknologi dalam penghasilan corak. atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan karya
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

32
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni,
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

26 dan 27 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema: Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Hiasan Dinding prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Anyaman jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan melengkung
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
seni dalam penghasilan layang- 4.1.1.3 Jalinan tampak
layang dengan mewarna. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan

33
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknik dalam penghasilan layang- 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
layang. pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
pelbagai sumber, kajian, dan visual dalam menghasilkan karya seni
teknologi dalam penghasilan 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
layang-layang. 4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan lakaran layang-layang pada kertas
4. Apresiasi terhadap karya sendiri A4 , krayon, dan bahan gentian,gam ,lidi
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
seni visual, sejarah seni, dan proses dalam penghasilan karya.
budaya. 4.2.3.1 Teknik lukisan

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan

34
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

28 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Hidupan Laut prinsip rekaan : garisan, rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Kolaj warna, imbangan dan 1.1.1 Unsur seni
kepelbagaian) yang terdapat pada 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
objek buatan manusia dan karya lakaran)
seni dalam penghasilan lukisan. 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
teknik dalam penghasilan lukisan.
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni visual dalam
pelbagai sumber, kajian, dan menghasilkan karya seni.
teknologi dalam penghasilan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
lukisan. 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
lama
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
dan rakan berpandukan bahasa warna poster atau tempera
seni visual, sejarah seni, dan 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
budaya. proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

35
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

. .
29 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema:Alam Semula jadi prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Kad Ucapan ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Percikan imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik titisan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam

36
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
teknik dalam penghasilan corak. menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1.1 Alat tiada
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
teknologi dalam penghasilan corak. atau krayon
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan karya
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
seni visual, sejarah seni,
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

30 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual

37
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
Tema:Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Dompet Kertas warna, dan imbangan)yang 3.1.1 Unsur Seni
Aktiviti:Origami terdapat pada objek buatan 3.1.1.1 Rupa geometri
manusia dan karya seni dalam 3.1.1.2 Bentuk konkrit
penghasilan origami 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
3.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.2.1 Imbangan simetri
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
teknik dalam penghasilan origami. pengetahuan menerusi penggunaan media dan
teknik dalam aktiviti seni.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 3.2.1.1 Alat (tiada)
teknologi dalam penghasilan 3.2.1.2 Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan
origami. magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri proses dalam penghasilan binaan.

dan rakan berpandukan bahasa 3.2.2.1 Teknik lipatan


seni visual.
3.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam panghasilan karya

38
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

31 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Tudung Saji prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Menganyam dan jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
Membentuk imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan lurus
objek buatan manusia dalam 4.1.1.2 Rupa geometri
menghasilkan tudung saji. 4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.1 Kontra warna
menerusi penentuan media dan 4.1.2.2 Imbangan simetri
teknik dalam penghasilan tudung
saji. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan visual dalam menghasilkan karya seni

39
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
tudung saji. 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.2.1 Alat gunting
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.2 Bahan kertas A4 atau kertas lukisan ,
dan rakan berpandukan bahasa krayon, dan bahan gentian,gam
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
budaya. proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik anyaman dan membentuk

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 3D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

40
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
32 Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman 1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk:Rama-rama prinsip rekaan : garisan, rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Catan warna, imbangan dan 1.1.1 Unsur seni
kepelbagaian) yang terdapat pada 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
objek buatan manusia dan karya lakaran)
seni dalam penghasilan catan. 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
teknik dalam penghasilan catan.
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
3. Penzahiran idea melalui pengetahuan bahasa seni visual dalam
pelbagai sumber, kajian, dan menghasilkan karya seni.
teknologi dalam penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lama
dan rakan berpandukan bahasa 1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
seni visual, sejarah seni, dan warna poster atau tempera
budaya. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan

41
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

33 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema:Alam Benda prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Bentuk Geometri ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Stensilan ( corak imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
terancang) objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik stensilan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan corak.
menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.1 Alat magic shape atau templet kertas.
teknologi dalam penghasilan corak. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
atau crayon
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan

42
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
dan rakan berpandukan bahasa proses dalam penghasilan karya
seni visual. 2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

34 Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema:Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Bekas Pensel warna, dan imbangan)yang 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa model
Aktiviti:Model terdapat pada objek buatan 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
manusia dan karya seni dalam 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
penghasilan model. 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri

43
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan model. menghasilkan karya seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1.1 Alat gunting
pelbagai sumber, kajian, dan 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
teknologi dalam penghasilan magic pen
model. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.2.1 Teknik membentuk
dan rakan berpandukan bahasa
seni visual. 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

44
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
EMK : Kreativiti dan Inovasi

35 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Benda bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Wau prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti:Perisian Grafik jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
(Paint) imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung
objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa geometri
seni dalam penghasilan wau 4.1.1.3 Jalinan tampak
menggunakan perisian grafik. 4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan wau. 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan menerusi penggunaan media dan
3. Penzahiran idea melalui teknik dalam aktiviti seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
teknologi dalam penghasilan wau. visual dalam menghasilkan wau.
4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat computer( paint), printer
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan kertas A4.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
budaya. proses dalam penghasilan karya.
4.2.3.1 Teknik Perisian Grafik(paint)

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.

45
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,


36 Mengggambar 1. Persepsi dan pemahaman menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema: Alam Semula jadi bahasa seni visual (unsur seni dan yang ada pada karya seni.
Tajuk: Haiwan Kesayangan prinsip rekaan : garisan, rupa, 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Catan warna, imbangan dan 1.1.1.1 Garisan lurus dan melengkung (untuk
kepelbagaian) yang terdapat pada lakaran)
objek buatan manusia dan karya 1.1.1.2 Rupa organik dan geometri
seni dalam penghasilan catan. 1.1.1.3 Warna primer dan sekunder
1.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.1 Harmoni warna, bentuk, rupa

46
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.2 Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan catan. 1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan bahasa seni visual dalam
3. Penzahiran idea melalui menghasilkan karya seni.
pelbagai sumber, kajian, dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan catan. 1.2.1.1 Alat berus warna, palet, dan surat khabar
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau
4. Apresiasi terhadap karya sendiri warna poster atau tempera
dan rakan berpandukan bahasa 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
seni visual, sejarah seni, dan proses dalam penghasilan karya
budaya. 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

47
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
37 Membuat Corak dan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Rekaan bahasa seni visual ( unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema:Alam Semula jadi prinsip rekaan: warna, jalinan, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Ikan ritma, dan pergerakan, serta 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti:Lukisan (Gosokan) imbangan) yang terdapat pada 2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
objek buatan manusia dan karya 2.1.1.2 Jalinan tampak
seni dalam penghasilan corak 2.1.2 Prinsip rekaan
menggunakan teknik gosokan. 1.2.1.1 Imbangan warna
1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak
2. Aplikasi pengetahuan,
kefahaman dan bahasa seni visual 2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan corak.
menghasilkan karya seni.
3. Penzahiran idea melalui 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
pelbagai sumber, kajian, dan 2.2.1.1 Alat Duit syilling,Tapak kasut,atau
teknologi dalam penghasilan corak. permukaan yang mempunyai jalinan.
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan pensel warna
4. Apresiasi terhadap karya sendiri atau krayon
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
seni visual. proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)

2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara
kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan

48
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat
apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal,
38 Binaan bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tema:Alam Benda prinsip rekaan: rupa, bentuk, yang ada pada karya seni.
Tajuk:Robot warna, dan imbangan)yang 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa geometri
Aktiviti:Model terdapat pada objek buatan 3.1.1.2 Bentuk 3D (konkrit)
manusia dan karya seni dalam 3.1.1.3 Warna primer dan sekunder
penghasilan model robot. 3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan semetri
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
menerusi penentuan media dan pengetahuan bahasa seni visual dalam
teknik dalam penghasilan model menghasilkan karya seni.
robot. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
3.2.1.1 Alat gunting
3. Penzahiran idea melalui 3.2.1.2 Bahan kertas warna, gam, kotak dan
pelbagai sumber, kajian, dan magic pen ,straw dan bahan terbuang yang
teknologi dalam penghasilan model sesuai.
robot. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan
proses dalam penghasilan binaan model
4. Apresiasi terhadap karya sendiri robot.
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.2.1 Teknik membentuk

49
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
seni visual.
3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara
kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa
seni visual

3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata
pelajaran lain
3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi

39-40 Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal,
Tema:Alam Benda bahasa seni visual (unsur seni dan menamakan, dan memahami bahasa seni visual
Tajuk: Hiasan dinding prinsip rekaan: garisan , rupa, yang ada pada karya seni.
Aktiviti: Anyaman jalinan, warna, kontra, dan 4.1.1 Unsur seni
menggunakan Perisian imbangan) yang terdapat pada 4.1.1.1 Garisan lurus
Grafik (paint) objek buatan manusia dan karya 4.1.1.2 Rupa geometri
seni dalam penghasilan anyaman 4.1.1.3 Jalinan tampak
dengan Perisian Grafik ( paint) . 4.1.1.4 Warna primer

50
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN
4.1.2 Prinsip rekaan
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.2.1 Kontra warna
kefahaman bahasa seni visual 4.1.2.2 Imbangan simetri
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan hiasan 4.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan
dinding menggunakan Perisian pengetahuan menerusi penggunaan media dan
Grafik. teknik dalam aktiviti seni.
4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
3. Penzahiran idea melalui visual dalam menghasilkan karya seni
pelbagai sumber, kajian, dan 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
teknologi dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Alat computer, printer,mesin laminating.
seni. 4.2.2.2 Bahan kertas A4.plastik luminasi,bingkai
daripada kertas mounting berwarna.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan
dan rakan berpandukan bahasa proses dalam penghasilan karya.
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.3.1 Teknik Anyaman menggunakan Perisian
budaya. Grafik.

4.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan


pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa
seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan
3D.

4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman, dan


kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D
4.3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
kreatif
4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan
perancangan proses kerja

51
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


PEMBELAJARAN

4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat


apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.
4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan
atau bertulis.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.
EMK : Kreatif dan Inovasi
Keusahawanan
TMK

Nota: Masukkan ujian dan cuti-cuti mengikut takwim yang ditetapkan.EMK yang dimasukkan dalam RPT ini sekadar
cadangan.Guru boleh mengubah EMK mengikut kesesuaian tajuk.

JURULATIH YANG TERLIBAT DALAM MEMBUAT RPT

ROZITA BTE OTHMAN

SALINA BTE KIBAN

ZAINAH BTE HASHIM

MOHD JAGGER BIN RAMLI

52