Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tarikh : 28 / 02 / 2017 / Selasa

Tahun : 4 Cerdik

Bilangan Murid : 15 Orang

Nilai : 6.0 Hormat

Tajuk : Hormat Jiran Kita

Masa : 11.40 12.40 pm (1 Jam)

Standard Kandungan : 6.1 Menghormati Jiran

Standard Pembelajaran : 6.1.2 Menerangkan kepentingan menghormati jiran

6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila saling menghormati


sesama jiran

6.1.4 Menunjukkan sikap menghormati jiran

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah ;


I. Mengetahui cara menghormati jiran
Obejktif Pembelajaran : Pada akhir Pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;

I. Penaakulan Moral (Kognitif)


Menerangkan lima kepentingan menghormati jiran

II. Afektif (Perasaan Moral)


Memerihalkan perasaan apabila menghormati jiran

III. Psikomotor (Perlakulan Moral)


Melakonkan aksi seperti yang terdapat dalam jig saw puzzle

Elemen Merentasi Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi


Kemahiran Berfikir

Strategi : Berpusatkan Murid

Pendekatan : Pendekatan Komunikasi


Kaedah : Sumbang Saran, Lakonan, Main Peranan

Teknik : Soal Jawab

KBAT : Mengaplikasi, Menganalisis

KBKK : Menghubungkait, Menjana Idea

BBM : Lagu, Lirik Lagu, Jig Saw Puzzle, Pinggan, Bunyi, Kad Bacaan, Mikrofon,
Topeng Muka, Kertas Mahjong, Video, Kad Bacaan

Penerapan Nilai : Kasih Sayang


Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Masa

Set Induksi - Video 1) Murid menonton video yang ditayangkan oleh guru. BBM :
Video, Kad Bacaan
2) Murid bersoal jawab tentang tayangan video.
( 10 Minit )
- Nilai Hormat 3) Guru menghubungkait jawapan murid dengan tajuk Strategi :
1. Hormat Kepada Jiran Berpusatkan Murid
pelajaran.
2. Definisi Nilai Hormat
Pendekatan :
Pendekatan
Komunikasi

Kaedah :
Sumbang Saran

Teknik :
Soal Jawab

Penerapan Nilai :
Kasih Sayang
Langkah 1 Cara menghormati jiran 1) Guru menunjukan beberapa gambar berdasarkan cara BBM :
1. Tiga cara secara lisan Gambar
menghormati jiran dalam slide.
( 15 Minit )
o Berbudi bahasa 2) Guru dan Murid bersoal jawab tentang gambar-gambar Strategi :
o Bersalam Berpusatkan Murid
yang ditunjukan oleh guru.
o Mengucap terima kasih
o Meminta kebenaraan 3) Perbincangan akan dijalankan secara individu dan
Pendekatan :
kumpulan. Pendekatan
2. Tiga cara bahasa badan
(Body Language) 4) Guru menerangkan cara meghormati jiran dan Komunikasi
kepentingan menghormati dengan merumuskan
o Bersalam Kaedah :
o Senyum pandangan murid. Lakonan
o Menunduh semasa
berjalan di hadapan Teknik :
jiran. Soal Jawab

EMK :
Kemahiran Berfikir
Langkah 2 Kepentingan menghormati 1) Guru menampal pinggan yang mengandungi BBM :
jiran kepentingan menghormati jiran yang betul dan tidak Pinggan, Bunyi
( 15 Minit )
betul pada papan hitam.
o Mewujudkan Strategi :
2) Murid dipilih secara rawak dan diminta tampil ke
hubungan silaturahim Berpusatkan Murid
o Masyarakat yang hadapan.
beraman 3) Murid memilih pinggan yang mengandungi Pendekatan :
o Menggelakan koflik kepentingan yang betul dan menampalkannya pada Pendekatan
o Mendapat bantuan Komunikasi
anak panah yang telah disediahkan serta
menghasilkan bentuk peta buih.
4) Murid menyemak jawapan dengan mengunakan
kaedah lampu isyarat ( berdasarkan bunyi hon yang Kaedah :
dimainkan ). Sumbang Saran
5) Guru membincangkan jawapan bersama murid.
Teknik :
Soal Jawab

Langkah 3 Memerihalkan perasaan 1) Murid melaksanakan program Cofee With Upin BBM :
apabila 2) Murid yang telah dipilih pada awal pdp, tampil ke Kad Bacaan,
( 15 Minit ) - Menghormati jiran Mikrofon, Topeng
hadapan dan mengambil tempat masing-masing.
3) Murid-murid melakonkan watak yang diberi oleh guru. Muka, Kertas
- Tidak menghormati Mahjong
4) Penganjur (Upin) mengemukakan soalan kepada
jiran
murid-murid lain berkaitan lakonan tadi.
Strategi :
5) Penganjur (Upin) menyemak jawapan yang diberi oleh
Berpusatkan Murid
murid.
6) Murid yang memberi jawapan yang betul sahaja
dibenarkan menulis jawapan tersebut pada kertas Pendekatan :
Pendekatan
mahjong yang telah disediakan.
Komunikasi

Kaedah :
7) Guru menyemak aktiviti murid dan memberi pujian Main Peranan
kepada murid-murid yang terlibat.
8) Seorang murid (Ipin) tampil ke hadapan secara
EMK :
sukarela dan mengambil tempatnya.
9) Murid (Ipin) tersebut menjawab soalan yang ditanya Kreativiti dan Inovasi

oleh murid-murid lain.


10)Guru menyemak aktiviti murid dan memberi pujian
kepada murid-murid yang terlibat

Penutup Lagu 1) Murid mendengar lagu yang dimainkan oleh guru. BBM :
2) Murid-murid menyanyi lagu tersebut dengan bantuan Lagu, Lirik Lagu
( 5 Minit ) Jiran Saya lirik lagu.
3) Guru merumuskan isi yang terdapat dalam lagu Strategi :
tersebut. Berpusatkan Murid
Pendekatan :
Pendekatan
Komunikasi

Kaedah :
Menyanyi

Teknik :
Soal Jawab