Anda di halaman 1dari 3

PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Pada makalah ini, penulis membahas mengenai Penatagunaan Sumber Daya Air.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada,

1. Drs. Sukadi, M.Pd., M.T selaku Dosen mata kuliah Pengembangan Sumber Daya
Air.
2. Teman dan Orang Tua.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan
makalah ini banyak kesalahan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, Maret 2016

Penulis

KELOMPOK 1 TEKNIK SIPIL S1 2014 1


PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................... i


Daftar Isi .................................................................................................................. ii
Daftar Gambar ......................................................................................................... iii
Daftar Tabel .............................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 1
C. Tujuan Penulisan ................................................................................... 1
D. Manfaat Penulisan ................................................................................ 2
E. Sistematika Penulisan ............................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pendayagunaan Sumber Daya Air ........................................................ 3
B. Penatagunaan Sumber Daya Air ........................................................... 7
C. Bangunan Penagunaan Sumber Daya Air ............................................. 9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................ 15
B. Saran ...................................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 16
LAMPIRAN ............................................................................................................ 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bendung ............................................................................................ 11

Gambar 2.2. Irigasi ................................................................................................ 12

KELOMPOK 1 TEKNIK SIPIL S1 2014 2


PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kemungkinan Konsep Penatagunaan SDA ............................................ 11

KELOMPOK 1 TEKNIK SIPIL S1 2014 3