Anda di halaman 1dari 6

Wasta : Ninda Nurhakiki

Kelas : XII IPS 2

PUPUH

Kinanti
Aya piriwit ditiup
Ditiupna teh ku wasit
Tempatna di Karangbenda
Aya olahraga poli
Polina antara desa
Asupna kudu kuduit

Sinom
Aya saurang jajaka
Awak alus jangkung alit
Jajakana ti Cijulang
Nu asalna ti Parigi
Awakna meuni bersih
Awewe pada ngarayu
Rajin ngajaga awak
Jajaka putra bu Ani
Jajaka teh meuni kasep tur someah

Asmarandana
Budak leutik meuni manis
Manisna teu katulungan
Pipina teh meuni kempot
Ningalina asa bungah
Pinter kana diajar
Tara males tara mumul
Pinter sagala rupana
Dangdanggula
Dinteun ieu estu bingah ati
Ku jalaran panceg milang kala
Kenging kurnia ti Alloh
Rehing nambihan umur
Tepung taun umur sim abdi
Heunteu weleh nenenda
Ka Gusti nu agung
Malar umur teh mangpaat
Tebih bahla turta pinantina rijiki
Sumud ka pangeran
WASTA : INTAN PITALOKA ADE PAMUNGKAS
KELAS : XII IPS 2

Pupuh Kinanti
Kuring hudang subuh-subuh
Gura giru tuluy mandi
Geus mandi make saragam
Henteu poho make dasi
Geus dangdan tuluy sarapan
Geus rapih mah tuluy indit

Pupuh Sinom
Elmu kudu diteangan
Ameh pinter tur mandiri
Lamun henteu diteangan
Engke na teh bakal rugi
Rugina kana diri
Kana gawe moal payu
Hirupna bakal susah
Lamun sukses tur mandiri
Hirup na pasti bakal bagja di dunya

Pupuh Asmarandana
Aya hiji budak leutik
Seurina meuni someah
Hanjakalna tara ngomong
Tara ulin jeung barudak
Cicing wae di imah
Pagawean sok sasapu
Eta budakna mang Tatang
Pupuh Dangdanggula
Di Desa aya saurang santri
Santri ti pasantren Darussalam
Ka mamana sok dierok
Bari osok ditiung
Eta santri teh rajin ngaji
Sholat tara kaliwat
Budak sok babantu
Di pasantren boh di imah
Tara ngalawan ka kolot jeung ka kyai
Calon asup ka surga
SISINDIRAN

Rarakitan anu sipatna piwuruk


Saha anu naek haji
Maotna pasti dijaga
Saha anu daek ngaji
Maotna pasti ka sorga

Rarakitan anu sipatna banyol atawa sesebred


Kunaon pahiri-hiri
Lantaran parebut jagong
Kunaon budak teu seuri
Lantaran huntuna ompong

Rarakitan anu sipatna silih asih


Daek naek odong-odong
Ari balik kudu turun
Daek soteh ka berondong
Ari ka om mah teu purun

Paparikan anu sipatna piwuruk


Ka salon dipotong rambut
Salonna salon atika
Naek motor ulah ngebut
Engke na osok cilaka

Paparikan anu sipatna banyol atawa sesebred


Ngajul gedang bari ngacung
Gedang disayur jeung emes
Ti jauh mah asa mancung
Ti deukeut mah meni demes
Paparikan anu sipatna silih asih
Lamun arek meuli oli
Olina ulah nu kotor
Kajeun milih budak poli
Dari pada budak motor

Wawangsalan
Sok dipake ku lalaki dimastaka
Meulina ti Cipaci Peci
Bahan adonan tina tipung
Dijualan ku si bibi Surabi