Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITI PURNAMA, S.Si., M.Kes

NIM :

Jurusan :

Fakultas :

Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Dr. KARTINI, S.Si.T., M.Kes

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk pengambilan transkip nilai beserta fotokopi yang telah dilegalisir serta

menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengambilan transkip nilai. Hal-

hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini adalah tanggungjawab

sepenuhnya Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kendari, 3 September 2016

Yang diberi Kuasa, Yang memberi Kuasa,

Dr. KARTINI, S.Si.T., M.Kes TITI PURNAMA, S.Si., M.Kes