Anda di halaman 1dari 1

Santo

For Cantors and Instrumentalists Music / Arrangement


Joyfully
Abner Tauro

B B


F F/A C F F /A C7 F F /A

Melody(INTRO) San - to, San - to,

B B B B M7


F F /A C Dm D m/C C Dm D m/C

San - to. Pa - ngi - no - ong Diyos ng m - ga huk - bo. Na - pu - pu - no ang la - ngit at lu - pa ng ka - da - ki - la - an

B M7 B B B


13 C7 F F/A C F C7 F F /A F F /A

Mo, O - sa - na sa ka - i - ta - a - san. Pi - nag - pa - la ang na - pa - ri - ri - to sa nga - lan ng Pa -

B B B m/F


20 C7 F F /A C sus4 C F F

M
ngi - no - on. O - sa - na - sa ka - i - ta - a - san.

Acclamapella Book II: Mga Awiting Mula sa Teksto ng "Aklat ng Pagmimisa sa Roma"
May be freely copied, distributed, or performed without permission
24