Anda di halaman 1dari 1

No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.AS.

1B
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
Muka Surat : 1/ 1
JKR MALAYSIA

BORANG PEMERIKSAAN KERJA ASAS PENAPAK KONKRIT (SEMASA PEMBINAAN)


Nama Projek :.
Lokasi :
Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : .
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan Standard/ Pengukuran/ Pengesahan Catatan/


Keperluan Penilaian* JKR * No. NCP
Teknikal Tapak Oleh
Kontraktor
Pemeriksaan di tapak
1.0 Kerja-kerja penggalian; periksa dan
luluskan:
1.1 Pemancangan tanda yang telah
dijalankan
1.2 Pengesahan ujian proba
JKR/Mackintosh bagi setiap
kedudukan asas
1.3 Penggalian dijalankan sehingga ke
paras tanah yang kukuh dan tidak
terletak di atas tanah tambak
1.4 Kedalaman yang mencukupi minima
1.5m di bawah paras yang dibentuk
1.5 Bahagian tepi penggalian selamat dan
stabil, dan mengadakan penahan &
penupang secukupnya jika perlu.
1.6 Bahagian penggalian berada dalam
keadaan kering.
1.7 Penggalian untuk 150mm yang akhir
dijalankan secara manual tanpa
mengguna mesin, sehingga ke aras
yang dibentuk

2.0 Pemeriksaan kerja konkrit termasuk


tetulang dan acuan adalah mengikut
borang JKR.PK(O).04-SKC.ST.1B
(Kerja Struktur Konkrit Semasa
Pembinaan)

jika mematuhi lukisan / spesifikasi


Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh,

.............. ...... ......... ................................


Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL