Anda di halaman 1dari 8

GROUP: A

NAMA : NUR SYAFIQAH BINTI SURIANSHAH NO. MATRIK: D20151071488

UNIT PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN


7 DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan pembangunan pendidikan dalam Rancangan Malaysia (RMK1 - RMK 11)
ii. Membincangkan pengertian dan pelaksanaan transformasi pendidikan di Malaysia.
iii. Menganalisis misi, matlamat dan pencapaian pelaksanaan 6 Teras Strategik yang
terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010 (PIPP).
iv. Merumuskan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 2025).

TUGASAN: Perancangan pembangunan pendidikan menjadi titik mula terhadap


transformasi pendidikan secara holistik di Malaysia. Huraikan perancangan dan
cabarannya untuk merealisasikan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara maju
pada tahun 2020.

7.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

Usaha
membangunkan insan
secara holistik dengan
PERANCANG mengasaskan 5 teras
TRANSFORMAS AN utama:
I PENDIDIKAN
HOLISTIK Meningkatkan
ekonomi dan
rantaian nilai lebih
tinggi.

Meningkatkan
Ilmu dan kepakaran
keupayaan
CABARAN
Kesukaran menerima pengetahuan dan
konsep intensif inovasi negara serta
teknologi memupuk minda
kelas pertama.
Prasarana sosial untuk
kawasan pedalaman Menangani masalah
ketidakseimbangan
sosioekonomi yang
berterusan

Meningkatkan tahap
dan kemampanan
kualiti hidup

Mengukuhkan
keupayaan institusi
dan pelaksanaan.
RMK-1
RMK-2
RMK-3
RMK-4
RMK-5
RMK-6
RMK-7
RMK-8
RMK-9
RMK-10
RMK-11
(a) kebajikan rakyat

(b) ketidakseimbangan sosioekonomi

(c) peringkat kedua DEB

(d) pembangunan ekonomi dan perpaduan

(e) kestabilan ekonomi negara


Pembangunan Malaysia

(f) menggekalkan pertumbuhan ekonomi

(g) meningkatkan potensi pengeluaran P


P

(h) tumpuan inisiatif sector swasta


PI
P
M

(i) pendidikan berkualiti


PP
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.1 Perancangan Pembangunan Pendidikan Berdasarkan Rancangan

(j) aspirasi program transformasi negara


G2: 20162020
G1: 20132015

G3: 2021- 2025

2
KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

RMK Tahun Fokus Perancangan Pembangunan Pendidikan


1 1966- Untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat dan meninggikan taraf hidup
1970 kawasan luar bandar terutamanya di kalangan mereka yang
berpendapatan rendah.

2 1971- Untuk mengatasi dan memperbetulkan keadaan ketidakseimbangan


1975 sosioekonomi di antara kawasan dan kumpulan kaum di negara ini.

3 1976- Dikatakan sebagai peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi


1980 Baru (DEB)

4 1981- Merupakan satu langkah utama bagi mencapai matlamat-matlamat

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1985 jangka panjang pembangunan ekonomi dan perpaduan negara.

5 1986- Untuk mencapai perpaduan negara, mencapai objektif DEB dan


1990 mengecap pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi
negara.

6 1991- Untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan


1995 menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan
ekonomi yang lebih seimbang.

7 1996- Untuk meningkatkan pertumbuhan potensi keluaran, memesatkan


2000 peralihan struktur dan pembangunan yang seimbang.

8 2001- Memberi lebih tumpuan kepada inisiatif sektor swasta sementara sektor
2005 awam akan menyediakan rangka institusi yang kondusif serta
perkhidmatan berkualiti bagi membantu pembangunan sektor swasta.

9 2006- Untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua


2010

10 2011- Mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan model baru


2015 ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan
kemampanan.

11 2016- Merupakan rancangan pembangunan 5 tahun terakhir ke arah


2020 merealisasikan matlamat Wawasan 2020.

3
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.2 Pengertian & Pelaksanaan Transformasi Pendidikan di Malaysia.

i. Definisi transformasi pendidikan secara holistik

Pembangunan insan melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu


pengetahuan, modal intelektual termasuk ilmu sains, teknologi dan
keusahawanan, pembudayaan sikap progresif serta pengalaman nilai,
etika dan moral yang tinggi.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ii. Pelaksanaan tranformasi pendidikan secara holistik

Transformasi Keterangan Contoh


Pembangunan aspek motor halus dan kasar, Mengenali stress
menjaga stamina dan kesihatan
ASPEK FIZIKAL

Mampu mengendalikan stress, mengawal diri Berani mengambil


dari perbuatan negatif risiko
ASPEK EMOSI

Mengerti akan perbezaan budaya dan kebiasaan Memahami segala


SOSIAL DAN peraturan
BUDAYA

Mampu mengekspresikan diri dalam berbagai Seni muzik


kegiatan
KREATIVITI

Mempunyai kepercayaan kepada pencipta Nilai murni yang


SPIRITUAL banyak dan
sempurna

Berfikiran logik, berbahasa dan menulis dengan Ilmu yang pelbagai


baik
AKADEMIK

Pemikiran yang
PENGETAHUAN Berfikiran jauh, sentiasa matang dalam apa jua kreatif
keadaan

4
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.3 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010 (PIPP)

i. Analisis Misi PIPP

Membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan


Misi PIPP masyarakat bangsa Malaysia yang maju

Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang


Matlamat adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum ataupun
PIPP daripada kelompok kurang upaya, Orang Asli dan suku
minority lain.

ii. 6 Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Teras Strategik Analisis Pencapaian
Pembangunan Berjaya dicapai Masih diteruskan Gagal
Teras 1 Bahasa Kebangsaan Pemupukan kecintaan tidak
diperkasakan sebagai terhadap seni, warisan
Membina asas perpaduan dan dan budaya bangsa
negara bangsa Bahasa ilmu. masih lagi diteruskan
sehingga kini.
Teras 2 Modal insan yang Ya, masih diteruskan Tidak
mempunyai jati diri sehingga kini.
Membangun yang kukuh,
modal insan berketrampilan serat
berkeperibadian mulia
dilahirkan.
Teras 3 Fokus dan strategi yang Ya, diteruskan Tidak
dirancang berjaya
Memperkasa dilaksanakan
sekolah contohnya perluasan
Kebangsaan program prasekolah
serta pengukuhan
budaya sekolah
Teras 4 Tidak sepenuhnya Ya, diteruskan Tidak
berjaya dicapai kerana
Merapatkan ada permasalahan
jurang dalam soal pendidikan
pendidikan bandar dan luar bandar
Teras 5 Jawatan guru melalui Ya, masih diteruskan Tidak
penambahbaikan,
Memartabatkan syarat dan kriteria
profesion pengambilan calon guru
keguruan diperketatkan.
Teras 6 Ya, pelbagai aspek ya Tidak
sistem pendidikan
Melonjakkan diperkukuhkan serta
kecemerlangan diwujudkan suatu
institusi penanda aras bagi
pendidikan mengukur kualitinya.

5
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.4 Pelan Strategik Interim KPM (2011 2020)


file:///D:/Pelan%20Strategik%20Interim%20KPM%202011-2020.pdf

SETIAP MURID BERPOTENSI UNTUK BERJAYA

PEMANTAPAN & PENGUPAYAAN PEMBAHARUAN & LONJAKAN

Memartabatkan Bahasa Malaysia


Memantapkan profesion keguruan memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Memperkukuhkan penghayatan akidah dan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


nilai murni Inovasi dan kreativiti

Mengukuhkan struktur prasekolah Mengarusperdanakan pendidikan vokasional

Memantapkan infrastrukstur institusi


pendidikan KPM Pendidikan awal kanak-kanak

Mentrasformasikan kurikulum dan


kokurikulum Pendidikan inklusif

Mentransformasikan pentaksiran 1 murid 1 sukan

Pembelajaran maya

Perkongsian pintar awam, swasta, komuniti


dan ibu bapa

KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUS

W 2020 RMK 10 PTK PTE MBE FPK PIPP

Akses Ekuiti Kualiti

6
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 2025)

WAWASAN 2020
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Gelombang 1 (2013-15) Gelombang 2 (2016-20) Gelombang 3 (2021-25)


Mengubah sistem Mempercepatkan Beranjak ke arah
dengan memberi peningkatan kemajuan kecemerlangan dengan
sokongan kepada guru sistem peningkatan kelulusan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


dan penekanan kepada operasi
kemahiran teras

11 ANJAKAN TRANFORMASI

1. menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf


antarabangsa.
2. memastikan setiap murid profesion 7. memanfaatkan ICT bagi meningkatkan
dalam BM dan BI kualiti pembelajaran di Malaysia
3. melahirkan rakyat Malaysia dengan 8. mentransformasikan kebolehan dan
penghayatan nilai kapasiti penyampaian kementerian

4. transformasi guru sebagai profesion 9. bekerjasama dengan ibu bapa,


pilihan komuniti dan sektor swasta secara
menyeluruh

5. memastikan kepimpinan berprestasi 10. memaksimumkan keberhasilan murid


tinggi ditempatkan di setiap sekolah bagi setiap ringgit

6. mengupaya JPN, PPD, dan sekolah 11. meningkatkan ketulusan untuk


untuk menyediakan penyelesaian akuabiliti awam secara langsung
khusus berasaskan keperluan
kurikulum dan kokurikulum

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013


-2025

7
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.6 Cabaran Menjayakan PPPM (2013 -2025)

Cabaran Keterangan & Contoh


Definisi: akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat
prasekolah hingga ke peringkat menengah atas menjelang tahun 2020.
i. Akses
Contoh: 100% enrolmen merentas semua sistem pendidikan

Definisi: sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan


ii. Ekuiti pendidikan berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira
kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosioekonomi.
Contoh: pendidikan terbaik untuk kanak-kanak

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Definisi: sistem pendidikan di Malaysia menetapkan aspirasi untuk
meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam
iii. Kualiti pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran Timss dan PISA
dalam tempoh 15 tahun.
Contoh: kualiti standard antarabangsa yang tinggi

Definisi:memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan


aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan
iv. Perpaduan rakyat Malaysia

Contoh: memupuk perpaduan dalam kalangan murid

Definisi: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian

v. Jurang
Contoh: merapatkan jurang pendidikan bandar dan luar bandar

Definisi: kemahiran kognitif termasuk penyelesaian masalah,


penaakulan dan pemikiran kreatif dan inovasi
vi. Pemikiran
Contoh: perlu mempunyai semangat ingin tahu

Definisi: berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid


mengikut tahap peruntukan semua
vii. Kecekapan
Contoh: pelaksanaan berkecekapan tinggi