Anda di halaman 1dari 6

GROUP: A

NAMA : NUR SYAFIQAH BINTI SURIANSHAH NO. MATRIK: D20151071488

UNIT KOD ETIKA PROFESIONALISME KEGURUAN DAN


11 PERATURAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep & pengertian kod etika.
ii. Menganalisis kandungan Kod Etika Pofesionalisme Keguruan.
iii. Menghubungkaitkan peraturan, disiplin dan undang-undang dalam amalan pendidikan
dengan profesion keguruan.

TUGASAN: Bincangkan pengertian Kod Etika Profesionalisme dan peraturan


pendidikan. Hubungkaitkan peraturan, disiplin dan undang-undang dalam amalan
pendidikan dengan profesion keguruan

11.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan


NILAI ETIKA KERJA
PRINSIP ETIKA KERJA
- Tekun
- Dedikasi
i. niat yang betul
ii. perlakuan yang baik - Kerjasama
iii. bergerak ke arah kebaikan - Bijak
iv. berdisiplin dan
beradab - Amanah
v. menghargai dan - Budi bahasa
bertanggungjawab
vi. mengotakan janji

KEPENTINGAN KOD ETIKA


DALAM PERKHIDMATAN
UNIT 11
KANDUNGAN KOD i. garis panduan
ETIKA KEGURUAN ii. tanggungjawab guru
i.tanggungja
wab iii. keunikan
kepada murid iv. semakan
ii. tanggungjawab TUJUAN DAN FUNGSI v. nilai
kepada ibu bapa PERATURAN vi. tingkatkan imej
iii. tanggungjawab PENDIDIKAN
kepada masyarakat - Pencegahan
dan negara - Peringatan
iv. tanggungjawab PENGERTIAN
- Pengajaran
kepada rakan dan
profesion keguruan - Peraturan
pendidikan
- Perundangan
pendidikan
Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan
Pendidikan Di Malaysia.

11.1 Pengertian Kod Etika Profesionalisme.

Tokoh Pengertian Etika


Etika merupakan seperangkat peraturan, norma atau pedoman yang
mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan mahupun yang
Maryani dan harus ditinggalkan yag dianut oleh sekelompok atau segolongan
Ludidgo masyarakat atau profesi.

Tokoh Pengertian Kod Etika Profesionalisme


Suatu sikap kehidupan yang berupa keadilan untuk memberikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


layanan professional terhadap masyarakat dengan penuh tertib serta
Suhrawardi Lubis keahlian adalah sebagai pelayanan di dalam rangka melaksanakan suatu
(1994) tugas yang harus dilakukan serta dihindari.

Rumusan anda tentang Kod Etika Keguruan:

Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang
sempurna dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaninya. Guru juga berperanan
menyediakan seorang individu itu tentang peranan dan tanggungjawabnya di dalam
masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat
seterusnya membantu negara mencapai kemajuan.

11.2 Apakah Prinsip & Nilai Etika kerja Kementerian Pendidikan


Malaysia

Prinsip Etika Kerja Nilai Etika Kerja


a) Niat yang betul a) tekun
b) perlakuan yang baik b) dedikasi
c) bergerak ke arah kebaikan b) kerjasama
d) menghargai dan bertanggungjawab d) bijak
e) kota janji e) amanah
f) berdisiplin dan beradab f) berbudi bahasa

11.3 Kandungan Kod Etika Keguruan dan peranannya.

2
Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan
Pendidikan Di Malaysia.

i. tanggungjawab
kepada murid

Pengajaran &
Pembelajaran

Modal
iii. insan PIBG
ii.
tanggungjawab
tanggungjawab
kepada
Taat & Kerja- kepada ibu bapa
masyarakat dan
Patuh sama

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


negara

Profesional Sepunya

Integriti
Rajah 9.1: Kod Etika Keguruan
Malaysia
iv. tanggungjawab
kepada rakan dan
profesion guru

Kod Etika Guru Keterangan


i. Guru hendaklah mempunyai tingkah laku yang baik dan
tanggungjawab kepada bertanggungjawab termasuk tanggungjawab kebajikan dan
murid keselamatan murid, membimbing dan mengajar murid,
menunjukkan cara berpakaian dan pertuturan yang baik, bersikap
kepada para pelajar tanpa mengira kaum dan agama, memelihara
dan memperbaiki tahap kecekapan ikhtisas murid.

ii. tanggungjawab kepada Guru mempunyai anggungjawab kepada ibu bapa murid seperti
ibu bapa menghormati ibu bapa murid, berusaha mewujudkan hubungan
yang mesra dan kerjasama, memberikan maklumat tentang
kepentingan anak anak, mengelakkan melakukan perkara
perkara yang boleh menghilangkan kepercayaan ibu bapa

iii. tanggungjawab kepada Guru hendaklah bertingkah laku dan menjalankan tanggungjawab
masyarakat dan negara dengan mengambil kira keperluan masyarakat dan Negara seperti
memupuk diri pelajar dengan nilai nilai yang baik, menggalakkan
kerjasama dan kesefahaman dengan ibu bapa, masyarakat dan
institusi pendidikan, menghormati masyarakat setempat dan
elakkan diri daripada menyebarkan sesuatu yang boleh merosakkan
masyarakat.

3
Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan
Pendidikan Di Malaysia.
iv. tanggungjawab kepada Guru mempunyai tanggungjawab kepada rakan sejawat dan
rakan dan profesion guru profesion keguruan dengan tidak melibtakan diri dalam kegiatan
yang boleh menjejaskan profesion keguruan, sentiasa membantu
rakan sejawat, menjadi ahli persatuan keguruan, berusaha
menunaikan tanggungjawab dengan bersungguh sungguh dan
rajin.

11.4 Kepentingan Kod Etika dalam Perkhidmatan Keguruan

Kepentingan Kod Keterangan


Etika
Garis Panduan Kod etika profesion keguruan (KEPK)menyediakan satu garis
panduan bagaimana utuk bertingkah laku dan bertatasusila yang
selayaknya dalam profesion keguruan. Dalam perkhidmatan terdapat
garis panduan yang perlu diikuti dan menjadi rujukan bagi para guru

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


guru.
Tanggungjawab Guru KEPK menyatakan dengan jelas tentang peranan dantangungjawab
guru . Guru tahu tanggungjawab dan amanah yang perlu dilakukan
Keunikan Kandungan KEPK di setiap Negara adalah berbeza dan mempunyai
keunikan masing masing seterusnya dapat mempertingkatkan lagi
profesion keguruan.
Semakan KEPK yang didokumenkan membolehkan usaha untuk menyemak
semula dilakukan.
Tingkatkan imej Dengan adanya KEPK, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion
keguruan secara rasmi. Masyarakat dapat melihat dan menghayati
profesion keguruan di samping menyedari tanggungjawab dalam
membantu guru.
Nilai Etika kerja merupakan nilai nilai yang penting dalam sesebuah
organisasi. Pengalaman etika dapat mengenal, memelihara dan
mengekal dalam menjalankan tugas dan mengeratka hubungan
dengan organisasi.

11.5 Perbandingan Peraturan Pendidikan dan Perundangan Pendidikan

i. Pengertian

Tokoh Pengertian Peraturan Pendidikan


Pendidikan merupakan suatu proses humanisadi yang artinya dengan
pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang
KHAN (2010) memiliki tanggungjawab terhadap sistem social sehingga akan lebih
baik, aman dan nyaman.
Tokoh Pengertian Perundangan Pendidikan
menentukan tahap pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan seterusnya
SWEET AND dapat memenuhi keperluan dan cabaran pendidikan pada alaf baru. .
MAXWELL Sama seperti pengurusan disiplin dan peraturan yang dilaksanakan
pihak kementerian juga telah mengambil inisiatif untuk membuat
beberapa perubahan berterusan dalam pendidikan termasuk
mewartakan perundangan pendidikan yang telah dikeluarkan pada
tahun 1996 dan 1997.

4
Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan
Pendidikan Di Malaysia.

ii. Perbandingan ciri-ciri peraturan pendidikan & perundangan pendidikan

Peraturan Pendidikan Perundangan Pendidikan

i. penggunaan kurikulum
kebangsaan i. menjamin kualiti di dalam sistem
ii. mewujudkan perpaduan pendidikan
iii. memupuk para pelajar agar Penggunaannya ii. menguasai ilmu, kemahiran dan
berakhlak mulia nilai-nilai murni
Sasaran
iv. menghindari jenayah iii. meliputi semua peringkat
v. memaksimumkan tenaga, Motif persekolahan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


usaha, fikiran dan
pengeluaran. Panduan iv. sistem peperiksaan yang sama
vi. Memeperkukuhkan mata v. Adanya 5 rang undang-undang
pelajaran teras Pihak yang terlibat vi. sistem kurikulum yang sama

11.6 Tujuan / Fungsi Peraturan-Peraturan Pendidikan.

i. PENCEGAHAN

ii. PENGAJARAN
ii. PERINGATAN

5
Unit 11: Kod Etika Profesionalisme Keguruan Dan Peraturan
Pendidikan Di Malaysia.

Tujuan/Fungsi Keterangan Contoh


i. mengelakkan dari berlakunya amalan yang Sentiasa datang
PENCEGAHAN melanggar peraturan awal ke sekolah

ii. mengingatkan para pegawai agar sentiasa Tidak ponteng


PERINGATAN berwaspada dalam melaksanakan tugas dan untuk masuk
tanggungjawab mengajar di bilik
darjah
iii. tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar Dikenakan denda
PENGAJARAN dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan atau amaran
pihak lain.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


11.7 Merujuk Peraturan 4 (2), Jelaskan Perkara-Perkara yang Tidak
Dibenarkan Guru-Guru Lakukan Semasa dalam Perkhidmatan.

Perkara-perkara yang tidak dibenarkan guru-guru lakukan [Peraturan 4(2)]:


Seseorang pegawai tidak boleh ;

membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya;


berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan
kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya);
berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang
munasabah bahawa;
Seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh
memburukkan /mencemar nama baik perkhidmatan awam;
Seseorang pegawai tidak boleh kurang cekap atau kurang berusaha;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak jujur atau tidak amanah;
Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab;
membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar
Membantah atau melawan pegawai atasan;
cuai dalam melaksanakan tugasnya;