Anda di halaman 1dari 5

GROUP: A

NAMA : NUR SYAFIQAH BINTI SURIANSHAH NO. MATRIK: D20151071488

UNIT 12 AKTA PENDIDIKAN 1996: PEMBENTUKAN &


KANDUNGAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan maksud akta dan akta pendidikan.
ii. Membincangkan asas pembentukan Akta Pendidikan 1996.
iii. Menganalisis kandungan Akta Pendidikan 1996.

TUGASAN: Jelaskan pengertian Akta Pendidikan 1996. Bagaimakah akta tersebut


dibentuk dan apakah yang menjadi fokus utama kandungannya..

12.0 Peta Minda

Tarikh dikuatkuasa
pada13 disember
1997
Berpaksi kepada
perakuan utama Untuk memperluas
Penyata Razak skop dan
memperkenalkan
perundangan

AKTA Menggekalkan
Menampilkan peruntukan yang
kesinambungan PENDIDIKA
N 1996 masih relevan
daripada hasrat dan daripada Akta
dasar pendidikan Pendidikan 1996
yang sedia ada.

Untuk memantapkan
Untuk mengadakan sistem pendidikan
peruntukan bagi
pendidikan dan
perkara-perkara yang Lanjutan dan
berkaitan dengannya. pembaharuan
daripada Akta
Pelajaran 1996
Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

12.1 Pengertian akta dan akta pendidikan

(a) Pengertian Akta

Tokoh Penjelasan
Suatu peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku atau
prosedur yang dibentuk oleh adat, perjanjian atau autoriti.
DR.LIEW

Rumusan anda tentang akta:

Set peraturan, sama ada disetujui atau dibuat melalui perundangan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(b) Pengertian akta Pendidikan

Tokoh Penjelasan
adalah suatu sistem kepercayaan, pegangan dan prinsip am yang
membincangkan berbagai perkara mengenai pendidikan dan
pengajaran yang patut dijalankan di sekolah.
ABDUL FATAH

Rumusan anda tentang akta:

Suatu peraturan atau undang-undang yang membincang tata tertib dalam pendidikan
agar suatu pendidikan itu teratur.

12.2 Penggubalan Akta Pendidikan 1996

Laporan Razak (1956) a) Ordinan Pelajaran 1957

Dasar Pendidikan Kebangsaan & Reformasi Sistem


Akta Pendidikan (1961) Pendidikan Kebangsaan

Laporan Khir b) Laporan Laporan Hussien Laporan Murad


Johari (1967) Rahman Talib Onn (1970) (1973)

Akta Bahasa c) laporan Laporan Majid


Kebangsaan (1967) Mahathir 1967 (1971)

d) Laporan
Jawatankuasa Kabinet

Kurikulum Bersepadu e) Kurikulum


Sekolah Rendah bersepadu sekolah
(1982) Menengah

2
Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

Wawasan 2020
(1991)

AKTA
PENDIDIKAN
(1996)

AKTA
Akta 550

Ordinan PARLIMEN Kanun

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Perlembagaan

Rajah 12.1: Penggubalan Akta Pendidikan 1996

12.3 Kandungan Peraturan Akta Pendidikan 1996.

(a) Peraturan Berkaitan Persekolahan, Kurikulum & Bahan

Peraturan Huraian
i. Kurikulum Ditetapkan di bawah subseksyen (1) hendaklah menentukan
kebangsaan. pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh
murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing dan hendaklah
termasuk mata pelajaran teras yang dinyatakan dalam jadual
ii. Kurikulum Kurikulum presekolah kebangsaan yang ditetapkan oleh Menteri di
prasekolah. bawah seksyen 22-menteri menetapkan suatu kurikulum,yang dikenali
sebagai kurikulum prasekolah kebangsaan yg hendaklah digunakan oleh
semua tadika dalam sistem pendidikan kebangsaan
iii. Penerimaan penerimaan masuk murid ke institusi pendidikan, penyimpanan daftar
masuk murid murid di institusi pendidikan itu, had umur dan syarat yang
ke sekolah membolehkan murid dikekalkan belajar di sesuatu institusi pendidikan
penyimpanan atau di dalam mana-mana kelas di institusi pendidikan itu;Diguna pakai
daftar dan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.Anak warganegara dan bukan
syarat bagi warganegara,pertukaran sekolah dengan kebenaran pengarah pendidikan.
pengekalan
murid belajar
di sekolah.

3
Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

iv. Penggal, hari Kaedah-kaedah penggal sekolah bagi mana-mana satu tahun hendaklah
dan cuti mendapat kelulusan Menteri. Sekolah hendaklah menurut semua Hari
sekolah. Kelepasan Am Persekutuan dan Hari Kelepasan Am Negeri yang
diwartakan bagi negeri di mana terletaknya sekolah itu, yang jatuh pada
hari sekolah semasa penggal sekolah. cuti peristiwa ertinya hari yang
tiada pendidikan dijalankan disebabkan oleh apa-apa perayaan atau
majlis rasmi sekolah; hari ganti ertinya hari yang pendidikan hendaklah
dijalankan di sekolah bagi menggantikan hari yang pendidikan tidak
dapat dijalankan atas apa-apa sebab yang diluluskan oleh Pendaftar.
v. Penilaian & Menteri boleh menetapkan cara murid dinilai dan taraf yang perlu
peperiksaan. dicapai-sekseyen 67(1), penilaian ini adalah sebagai tambahan kepada
mana-mana peperiksaan yg ditetapkan-seksyen 67(2), menteri boleh
membuat peraturan-peraturan utk mengendalikan peperiksaan-seksyen
68.
vi. Majalah Penubuhan Jawatankuasa penerbitan sekolah dan pengedaran majalah

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


sekolah & sekolah dan bahan multimedia.Kuasa dan fungsi jawatankuasa dalam
bahan mengawal selia.
multimedia.
(b) Peraturan Berkaitan Institusi Pendidikan & Masyarakat

Peraturan Huraian
i. Pendaftaran (1) Tertakluk kepada peruntukan lain dalam Akta ini, tiaptiap institusi
institusi pendidikan hendaklah didaftarkan di bawah Akta ini. (2) Permohonan
pendidikan untuk didaftarkan di bawah Akta ini hendaklah dibuat kepada Ketua
Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan. (3) Ketua Pendaftar boleh
mengenakan apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut apabila
mendaftarkan sesuatu institusi pendidikan di bawah subseksyen (1).

ii. Pendidikan tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan
khas murid yang menerima pendidikan khas; (b) kurikulum yang hendaklah
digunakan berhubungan dengan pendidikan khas; (c) kategori murid
yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi
pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas; dan (d) apa-apa
perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suai manfaat atau perlu bagi
maksud Bab ini.
iii. Institusi Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi pengawasan,
pendidikan pengawalseliaan atau pengawalan taraf pendidikan di institusi pendidikan
swasta swasta.

iv. Institut kursus pengajian dan program latihan yang hendaklah dijalankan oleh
Pendidikan institut pendidikan guru; Pendidikan 39 (c) penganugerahan sijil,
Guru diploma, ijazah perguruan atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan;
(d) disiplin murid di institut pendidikan guru; (e) penubuhan,
penyusunan, pengurusan, pengawalan dan pembubaran majlis, badan
atau jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di peringkat maktab,
daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa; (f) pengiktirafan kelayakan
yang dikeluarkan oleh institut pendidikan guru; (g) tatacara bagi
permohonan bagi penubuhan dan pendaftaran institut pendidikan guru;
dan (h) apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suai manfaat
atau perlu bagi maksud Bab ini.

4
Unit 12: Akta Pendidikan 1996: Pembentukan & Kandungan

v. Institusi penubuhan lembaga atau badan untuk menjalankan pengukuran atau


Politeknik penilaian atau untuk mengendalikan peperiksaan untuk politeknik; (b)
penubuhan lembaga atau badan untuk menghasilkan, mengawasi dan
mengubahsuaikan kurikulum kursus pengajian dan program latihan yang
ditawarkan oleh politeknik; (c) penganugerahan sijil atau diploma atau
apa-apa kelayakan lain; (d) disiplin murid; (e) penubuhan, penyusunan,
pengurusan, pengawalan dan pembubaran mana-mana majlis, badan atau
jawatankuasa bagi kegiatan luar kurikulum di politeknik; dan (f) apa-apa
perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suai manfaat atau perlu bagi
maksud Bab ini.
vi. Persatuan Kelulusan pengetua/Guru Besar utk menubuhkan persatuan. Kategori
Sekolah persatuan, penasihat persatuan dilantik oleh pengetua/guru besar.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


vii. Persatuan Ibu Utk mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bg kebajikan dan
Bapa & Guru kemajuan murid2 dlm sekolah meningkatkan imej sekolah,mbantu
(PIBG) menambah usaha sekolah dan keperluan kebendaan muri2 dlm kegiatan
mereka,membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah2 bertukar2
fikiran dan maklumat mengenai pendidikan.