Anda di halaman 1dari 20

MOHD ANWAR BIN AHMAD

PENGHARGAAN
‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH DAN PENYANYANG

Segala puji bagi Allah Tuhan sekelian Alam, selawat dan Salam ke
atas junjungan kita Nabi Muhammad S.W.T

Bersyukur saya kehadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNya dapat


saya menyempurnakan tugasan yang diberikan walaupunkan berada
dalam kesibukan harian. Melalui perbincangan bersama rakan kuliah
sepanjang menyempurnakan tugasan ini dengan kerjasama yang jitu,
padu dan ikhlas dapat saya rasakan. Mudah-mudahan ianya
mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pensyarah


Ustaz Khairol Anuar bin Ahmad yang banyak membimbing dan
memberikan panduan serta semangat sewaktu saya menyiapkan
tugasan ini. Sesungguhnya budimu tidak ternilai harganya.

Terima kasih juga kepada teman hidupku Pn Zarina Zakaria serta


anak-anakku Mohd Afiq Amsyar, Zulfa Hannan kerana memberi ruang
waktu dan tidak jemu memberikan sokongan , dokongan dan
semangat untuk saya menyempurnakan tugasan ini.

Adalah menjadi harapan saya kerja kursus ini akan menjadi sumber
ilham dan rujukkan kepada saya bagi memantapkan diri sebagai guru
pendidikan islam yang cemerlang.
Sekian.....

1 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

1.0 PENDAHULUAN

Mukjizat merupakan sesuatu perkara luar biasa yang berlaku dan ia merupakan
anugerah Allah kepada rasul-rasulNya di dalam membuktikan kebenaran kepada
kenabian dan kerasulan mereka dalam menghadapi sebarang cabaran pencabarnya.

Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari langit oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW melalui malaikat Jibril a.s. Sejarah penurunannya selama 23 tahun
secara beransur-ansur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh
manusia. Di dalamnya terkandung pelbagai ilmu, hikmah dan pengajaran yang tersurat
mahupun tersirat.

Sebagai umat Islam, kita haruslah berpegang kepada al-Quran dengan membaca,
memahami dan mengamalkan serta menyebarluas ajarannya. Bagi mereka yang
mencintai dan mendalaminya akan mengambil iktibar serta pengajaran, lalu
menjadikannya sebagai panduan dalam meniti kehidupan dunia menuju destinasi
akhirat yang kekal abadi.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai
al-Kitab dan al-Quran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat
pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca tulis. Ini semua dimaksudkan agar
mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama al-Kitab adalah
memberikan petunjuk. Hal ini tidak terlaksana tanpa membaca dan memahaminya.

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; …(QS: Al-Baqarah [2]: 2)

2 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

2.0 KONSEP RASM UTHMANI

Pada mulanya mushaf al-Quran yang ditulis oleh para sahabat tidak dilengkapi
dengan pencantuman tanda baca. Oleh karana para sahabat dan para tabi'in adalah
orang-orang yang fasih berbahasa Arab, iaitu bahasa yang menjadi standard penulisan
al-Quran dan hal ini tidak menimbulkan masalah. Namun seiring dengan makin
tersebarnya agama Islam di antara bangsa bukan Arab, timbul kekhuatiran akan
terjadinya kesalahan pembacaan al-Quran. Kesalahan pembacaan mempunyai risiko
terjadinya perubahan makna. Oleh kerana, pada masa pemerintahan Muawiyyah, Abu
Aswad Ad Duali berinisiatif untuk mencantumkan tanda baca yang dituliskan dengan
pena yang berbeza warnanya dengan tulisan al-Quran. Usaha ini kemudian dilanjutkan
oleh generasi berikutnya. Kemudian Al Khalil berinisiatif memperbaharui tanda baca
tersebut. Usaha ini terus berlanjutan, tanda baca mengalami proses penyempurnaan
menuju bentuk tanda baca seperti yang ada pada masa kini.

Huraian di atas memperjelaskan bahawa pengumpulan teks-teks wahyu yang


kemudian ditulis dan disusun ke dalam bentuk mushaf, merupakan suatu keharusan
sejarah yang sangat penting bagi pemeliharaan kemurnian al-Quran dan kesinambungan
penyampaiannya kepada generasi
kemudian. Bagi para sahabat yang
hidup sezaman dengan Nabi maupun
para tabi'in yang masa hidupnya masih
hampir dengan para sahabat,
maklumat yang berhubungan dengan
penjelasan maksud dengan mudah
dapat diperolehi dari sumber yang
boleh dipercayai. Namun
bagaimanakah halnya generasi yang
hidup di zaman setelah zaman para
sahabat dan tabi'in? Dan ini dapat

3 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

dinilai betapa keputusan untuk membukukan al-Quran mempunyai nilai yang sangat
penting dan amat sesuai dalam sejarah perkembangan Islam. Betapa jauh visi yang
dimiliki oleh para sahabat, yakni visi yang diajarkan dan dipelopori oleh Rasulullah
S.a.w.

Nabi Muhammad S.a.w juga memberi contoh peloporan pada umatnya untuk
menghargai ilmu pengetahuan. Kebebasan para tawanan perang ditebus dengan
mengajarkan pengetahuan tulis baca kepada umat Islam yang buta huruf. Menurut salah
sebuah Hadits, Rasulullah pernah bersabda: "Di akhirat nanti tinta para ulama akan
ditimbang dengan darah syuhada".

Proses penulisan aI-Quran yang telah bermula sejak zaman Nabi Muhammad
s.a.w, didukung oleh kebijaksanaan beliau dalam meningkatkan kemampuan tulis baca
bagi umatnya, dialog antara dua sahabat: Umar bin Khathab dan Abu Bakar. Dialog
antara dua sahabat itu juga membahas tentang pentingnya catatan wahyu dikumpulkan
dan disusun, yang pada akhirnya tersusun dalam bentuk standard penulisan al-Quran
pada zaman khalifah Uthman bin Affan. Perjalanan sejarah penyiaran Al-Quran seiring
dengan tersebarnya agama Islam ke segala penjuru, melahirkan penambahan tanda
bantu yang dicantumkan pada kitab al-Quran tanpa mengganggu salinan teks asli ayat
yang telah ditulis. Pencantuman tanda bantu dimaksudkan untuk membantu para
pengkaji al-Quran agar mudah memahami bacaannya, sekaligus juga dimaksudkan
untuk menjaga agar tidak berlaku salahfaham atas maksud yang terkandung di dalam
teks wahyu.

4 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Perjalanan sejarah penyalinan al-Quran dengan berpegang pada standard


Uthmani sebagai pemeliharaan kemurnian al-Quran adalah warisan budaya ilmu
pengetahuan dan etika penulisan serta tradisi untuk memelihara yang haq. Perjalanan
sejarah ini pun menjadi perjalanan sejarah sistematika aI-Quran. Sistematika yang
berupa tertib ayat dan surah, sistem pembahagian ruku' dan juz, beserta segala
kelengkapan tanda bantu yang menyertainya.

Secara keseluruhan, penyusunan tersebut membentuk format penyalinan al-


Quran dengan format al-Quran, dan tercantum dalam mushaf berbentuk kitab yang
sangat kita maklumi. Sebagai memelihara yang haq, maka format penyalinan mushaf
al-Quran sudah tentu terkandung maksud untuk membantu umat dalam mempelajari
dan mengkaji Al-Quran. Memelihara kemurnian Al-Quran, adalah tradisi beribadah
yang tunduk kepada inayat Allah seperti dalam Al-Qur'an.
(http://www.freewebs.com/qitri/02prolog.htm)

5 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.0 PERBANDINGAN RASM UTHMANI DAN IMLAEI


3.1 SURAH AL HUMAZAH

Surah Al Humazah adalah surah ke-104 dalam al-Quran. Surah ini terdiri
daripada 9 ayat dan tergolong pada surah makkiyyah. Perataan al Humazah bererti
pengumpat dan diambil dari ayat pertama surat ini. Pokok isi surah ini adalah ancaman
Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat dan suka
mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah.
                
         
       
           
      
        
        
     
    
   
      
 
          
    
3.1.1 Surah Al Humazah teks Resm Uthmani
     

6 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
‫‪MOHD ANWAR BIN AHMAD‬‬

‫‪3.1.2‬‬ ‫‪Surah Al Humazah teks Resm Imlaei‬‬

‫ويل لكل همزة اللمزة ‪ ‬الذى جمع‬


‫مالوعدده ‪ ‬يحسب أن ماله‬
‫اخلده ‪   ‬كللينبذن في الحطمة‪‬‬
‫وماأدراك ما الحطمة ‪ ‬نارالله‬
‫الموقدة‪ ‬التى تطلع على الفءدة‬
‫‪   ‬انها عليهم موءصدة‪ ‬في عمد‬
‫ممددة ‪‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪HBQE1203‬‬
‫‪RASM AL-UTHMANI‬‬
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2 SURAH AL KAAFIRUUN


Surah al Kaafiruun adalah surat ke-109 dalam al- Qur'an. Surat ini terdiri atas
6 ayat dan termasuk surah Makiyyah. Nama al Kaafiruun (orang-orang kafir) diambil
dari kata yang muncul pada ayat pertama surah ini. Pokok isi surat ini adalah tidak
diijinkannya kompromi dalam bentuk mencampuradukkan ajaran agama.
[sunting] Latar Belakang

Pada masa penyebaran Islam di Mekkah, kaum Quraisy yang menentang


Rasulullah SAW tak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam
terhadap kepercayaan nenek moyang mereka. Pada salah satu upaya tersebut mereka
berusaha mengajukan proposal kompromi kepada Rasulullah SAW dimana mereka
menawarkan: Jika Rasulullah mau memuja Tuhan mereka, maka mereka pun akan
memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surah ini diturunkan untuk
mejawab hal itu.

8 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2.1 Surah al Kaafiruun teks Resm Uthmani

9 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
 
MOHD ANWAR BIN AHMAD

         
  
   
  
 
 
 
    
    
 

 
   
   
 
10 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.2.2 Surah Al-kaafiruun teks Resm Imlaei

11 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

 ‫ن‬
َ ‫عُبُد َماَتعُْبُدو‬
ْ ‫ل أ‬ ‫ن‬
َ ‫ُقل َيا أْيَها الَكاِفُرو‬
‫عا ِبٌد ّما‬
َ ‫ َول أَنا‬ ‫عُبُد‬
ْ ‫ن َما أ‬
َ ‫عاِبُدو‬
َ ‫َول أْنُتْم‬
‫ َلُكم‬  ‫عُبُد‬
ْ ‫ن َما أ‬
َ ‫عاِبُدو‬
َ ‫ َول أْنُتم‬ ‫عَبدّتم‬
َ
 ‫ن‬
ِ ‫ى ِدْي‬
َ ‫ِديُنُكم َوِل‬

3.3 Hamzah Wasal dan Hamzah Qata’


Hamzah Wasal disebut pada permulaan bacaan dan digugurkan sebutannya
ketika dibaca secara sambung dengan huruf sebelumnya. Ia dinamakan demikian kerana

12 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

disambung dengan huruf yang bertanda Sukun pada awal perkataan. Tanda Hamzah
Wasal ialah terdapat huruf Sad di atas huruf Alif.
Hamzah Qat'ie tetap disebut pada permulaan bacaan, pada ketika bacaan
sambung dan pada tulisan. Hamzah ini dinamakan dengan Hamzah Qat'ie ialah kerana
ia memutuskan beberapa huruf dari huruf yang lain ketika membacanya. Hamzah Qat'ie
terletak pada awal kalimah, pada pertengahan kalimah atau pada akhir kalimah. Ia juga
terletak pada kata nama (isim), kata kerja (fe'el) dan sendi nama (harf).
Hukumnya ialah ia perlu disebut ketika membacanya.
Contoh kalimah yang mempunyai huruf Hamzah Wasal dan Hamzah Qata’
dapat dilihat dalam surah Al Kafirun dan Al Humazah di bawah.
Al Humazah Al Kafirun
Hamzah Wasal Hamzah Qat'ie Hamzah Wasal Hamzah Qat'ie



 


 
 
  




 


. 

 




 

 

 

 

 
 

13 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

   

3.4 Alif Zaidah dan Alif Madah


Alif Zaidah atau ziadah bermaksud menambah menambah huruf alifpada
kalimah-kalimah tertentu Al Quran. Huruf tersebut ditulis tatapi tidak berfungsi pada
semua keadaan bacaan. Namun pada iktikadnya tetap membawa makna ini kerana
setiap huruf Al Quran mempunyai makna tersendiri dan mendapat pahala bila
membacanya.
Alif Maddah iaitu memanjangkan bunyi huruf yang diikuti oleh huruf mad atau
huruf lain. Mad bermaksud lanjut atau lebih. Dari segi istilah ulama tajwid dan ahli
bacaan, mad bermaksud memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan
salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bahagian mad iaiatu mad asli dan mad far'ie.

Terdapat tiga huruf mad iaitu ‫ ا‬alif, ‫ و‬wau, dan ‫ي‬ ya', dan huruf tersebut haruslah
berbaris mati atau saktah. Kepanjangan bacaan mad diukur dengan menggunakan
harakat.

14 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

Al Humazah Al Kafirun
Alif Zaidah Alif Maddah Alif Zaidah Alif Maddah

  
 

  
 


 


 

 

 
 


15 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.5 Ha Dhamir pada ketika Dhummah dan Kasrah


Huruf Ha dhamir yang terdapat dalam al Quran membawa maksud jumlah
bilangan, sama ada membawa maksud seorang, dua orang atau ramai.

Al Humazah Al Kafirun

‫ُه‬
Ha Dhamir ( ُ ) Ha Dhamir ( ِ‫) ه‬ ‫ُه‬
Ha Dhamir ( ُ ) Ha Dhamir ( ‫) ِه‬













16 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

3.6 Bentuk-bentuk Tanwin dan Nun Sakinah

Pada ْ dan
‫ن‬ terdapat bunyi ’n’. Ada 4 keadaan hukum tajwid
mengenai bunyi ’n’ pada dan tersebut iaitu: iqlaab, izhhaar, idghaam dan ikhfaa’.
Ada bacaan-bacaan yang diucapkan dengan melahirkan ghunnah iaitu, bunyi
dengung atau sengau dalam hidung seperti misalnya ’... nnn ... ’, ’... mmm ... ’, ...

ngngng ...’. Jika menemui nun sakinah ( ْ


‫ن‬ dan ‫ )ن‬ghunnah atau dengung (kurang
lebih ’... nnn ...’) harus dilahirkan. Dengung pada keadaan ini disebut Ghunnah Nuun.
Ghunnah Nuun dilahirkan selama 2 sampai 3 harakat .

Al Humazah Al Kafirun
Tanwin Nun Sakinah Tanwin Nun Sakinah

( ْ dan ‫)ن‬
‫ن‬ ( ْ dan ‫)ن‬
‫ن‬
    
ٌ          












17 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD










4.0 PENUTUP
"Inovasi-inovasi penulisan Al-Quran tidak
terletak pada perubahan cara tulis (kaligrafi) seperti
yang tertulis dalam Mushaf Uthman, tetapi lebih
pada penambahan tanda-tanda baca untuk
menghindari kesalahan membaca dan untuk
mempermudah pembacaan tajwidnya terutama bagi Muslim yang bukan Arab. !"Selain
usaha-usaha yang berkaitan dengan pembacaan al-Quran yang baik dan benar (tartil),
juga ada usaha-usaha untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat suci al-Quran.
Sejarah penulisan al-Quran seiring dengan tersebarnya agama Islam ke seluruh
pelusuk dunia, melahirkan penambahan tanda-tanda yang dicantumkan pada kitab al-
Quran tanpa mengganggu salinan teks asli ayat yang telah mushafkan. Pencantuman
tanda-tanda bagi membantu para pengkaji al-Quran agar dapat lebih mudah memahami
bacaannya, sekaligus untuk menjaga agar tidak berlaku perselisihan faham di atas
pengertian teks-tek wahyu.
Perjalanan sejarah penyalinan al-Quran dengan berpegang pada standard
Utsmani sebagai pemeliharaan kemurnian al-Quran adalah warisan budaya ilmu
pengetahuan, dan etika penulisan serta tradisi untuk memelihara yang haq. Perjalanan
sejarah inipun menjadi perjalanan sejarah sistematika aI-Quran. Sistematika yang

18 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

berupa susun atur ayat dan surah, sistem pembagian ruku' dan juz, beserta segala
kelengkapan tanda-tandadi dalam al Quran.. Secara keseluruhan, sistematika tersebut
membentuk format penyalinan al-Qu'an, dan tercantum dalam mushaf berbentuk kitab
yang sangat kita maklumi. Sebagai memelihara yang haq, maka format penyalinan
mushaf al-Qur'an sudah tentu mempunyai maksud membantu umat dalam mempelajari
dan mengkaji al-Qur'an. Tradisi memelihara yang haq, memelihara kemurnian al-Quran,
adalah tradisi beribadah yang tunduk kepada inayat Allah seperti tercantum dalam al-
Qur'an.

RUJUKAN / BIBLIOGRAFI

Panduan Resm Uthmani (2005). Kementerian Keselamatan Dalam Negeri: Percetakan


Nasional Malaysia Berhad.

Prof. Dr. Ansary Ahmed, Prof Dr. Mansor & Prof.Dr. John Arul (2007). HBQE 1203
Rasm Al UthmaniSekolah Rendah. Kuala Lumpur:Meteor Doc. Sdn Bhd.

Mohd Yusuf Ahmad (2000). Sejarah Sejarah Dan Kaedah Pendidikan Al Quran.
Universiti Malaya Kuala Lumpur.

http://ccc.1asphost.com/assalamquran/Alquran_History.asp
http://www.belajarbahasaarab.com/index.html
http://www.freewebs.com/qitri/02prolog.htm
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/09/28/0009.html
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Text/Scribal/haleem.html

http://www.qurancomplex.com/quran/mostalhat.asp?
TabID=1&SubItemID=8&l=ind&SecOrder=1&SubSecOrder=6#Wqf

http://www.ujanailmu.com.my/pd_sejarah_dan.cfm

19 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI
MOHD ANWAR BIN AHMAD

20 HBQE1203
RASM AL-UTHMANI