Anda di halaman 1dari 3

SULIT 3472

SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI


43900 SEPANG, SELANGOR.

UJIAN BULANAN 1(MAC) TAHUN 2017 MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 4


MASA: 1 JAM
JAWAB SEMUA SOALAN

1. Diberi f ( x )=3 x +4 dan fg ( x )=6 x+ 7 , cari /Given that f ( x )=3 x +4 and fg ( x )=6 x+ 7, find

(a) fg ( 5 )

(b) g( x)
[4 markah/marks]

2. Diberi f ( x )= p2 x+ q , dan f ( 0 )=2, dan f ( 2 )=34 , cari nilai p dan q


2
Given that f ( x )= p x+ q , dan f ( 0 )=2, and f ( 2 )=34 , find the value of p and q

[2 markah/marks]

3. Rajah 1 menunjukkan pemetaan x kepada y dengan fungsi

a
f:x . , x b. dan pemetaan z kepada y dengan
bx
5+ bz
fungsi g : z . , z 0 .Cari
3z

Diagram 1 shows the mapping of x onto y by the function


x y z
a
f:x . , x b. and the mapping of z onto y by
bx
2 1
5+ bz
the function g : z . ,z
3z

(a) Nilai a dan b 0 .Find


The value of a and b, -5
[3 markah/marks]
(b) Fungsi yang memetakan y kepada z
The function that maps y onto z
[3
markah/marks] 1 Rajah/Diagram 1
(b) Fungsi yang memetakan x kepada z
The function that maps x onto z
[4
SULIT 3472

4. Selesaikan persamaan kuadratik 5x(x 1 ) = ( 3 x)(x + 2 ). Berikan jawapan tepat


kepada empat angka bererti.
Solve the quadratic equation 5x(x 1 ) = ( 3 x)(x + 2 ). Give your answer correct to
four significant figures.
[3 markah/marks]

5. Diberi bahawa 3 dan m + 4 ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik


x 2+ ( n1 ) x+6=0 dengan keadaaan m dan n ialah pemalar. Cari nilai m dan n

It is given that 3 and 4 are the roots of the quadratic equation x 2+ ( n1 ) x+6=0 , where

m and n are
constants.
Find the value of m and n
[3 markah/marks]

6. Diberi persamaan kuadratik ( 1a ) x 22 x+ 5=0 tidak mempunyai punca, cari julat nilai a.

Given the quadratic equation ( 1a ) x 22 x+ 5=0 has no roots, find the range of values
of a.
[2 markah/marks]

7. Diberi satu daripada punca bagi persamaan kuadratik 5x 2 6x + p = 0 adalah tiga kali
punca yang satu lagi.
Cari nilai p dan punca bagi persamaan itu.
Given one of the roots of the quadratic equation 5x 2 6x + p = 0 is three times the other
root. Find the value of p
and the roots of the equation.
[3 markah/marks]

8. Selesaikan persamaan serentak k 3p = -1 dan p + pk - 2k = 0.


2
SULIT 3472

Berikan jawapan anda betul sehingga tiga tempat perpuluhan.


Solve the following simultaneous equations serentak k 3p = -1 dan p + pk - 2k = 0.
Give your answer correct to three decimal places.
[5 markah/marks]

9. Adam menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah yang berbentuk segi tiga bersudut
tegak. Diberi sisi paling panjang tanah itu ialah y meter. Dua lagi sisi bagi tanah itu ialah
masing-masing x meter dan (2x 1) meter. Dia menggunakan dawai berduri sepanjang 40
meter untuk memagar tanah itu,
Cari panjang, dalam meter, bagi setiap sisi tanah.
Adam planted vegetables on a piece of land. The shape of the land is a right angled
triangle. Given the longest side
of the land is y metre. The other two sides of the land are x metre and ( 2x 1) metre
respectively. He fenced the
land with 40 metre of barbed wire.
Find the length, in metre, of each side of the land.
[7 markah/marks]

----------------------------------------------------------------------SOALAN TAMAT
-------------------------------------------------------

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

( CHE AZHANI BT CHE OMAR) (MALIZA BT AWANG) (SITI KHAIRANI BT ALIAS)


Guru Matematik Tambahan KP Matematik Tambahan GKMP Sains
dan Matematik

0 4 6 8 10 12