Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan
tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah II tentang Makalah Prosedur
ROM dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Kami berterima
kasih kepada Bapak Asrin,MN selaku Dosen mata kuliah Keperawatan Medikal
Bedah II di Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah memberikan tugas ini
kepada kami.
Kami berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pengetahuan kita tentang Makalah Prosedur ROM. Kami juga
menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh
dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan
demi perbaikan makalah yang telah kami buat dan untuk masa yang akan datang,
mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang
membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila
terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan
saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Purwokerto, 10 Maret 2017

Penyusun,
Kelompok 2

DAFTAR ISI

halaman
HALAMAN JUDUL...........................................................................................i
KATA PENGANTAR

2
.............................................................................................................................
ii
DAFTAR ISI
.............................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
.......................................................................................................................
1
B. Rumusan Masalah
.......................................................................................................................
1
C. Tujuan
.......................................................................................................................
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian ROM
.......................................................................................................................
3
B. Tujuan ROM
.......................................................................................................................
4
C. Manfaat ROM
.......................................................................................................................
4
D. Prinsip Latihan ROM
.......................................................................................................................
4
E. Jenis-Jenis ROM
.......................................................................................................................
5
F. Indikasi dan Sasaran ROM
.......................................................................................................................
6
G. Kontraindikasi dan Hal-Hal yang Harus diwaspadai pada Latihan ROM
.......................................................................................................................
7
H. Keterbatasan dalam Latihan ROM
.......................................................................................................................
8
I. Macam-Macam Gerakan ROM

3
.......................................................................................................................
8
J. Gerakan ROM Berdasarkan Bagian Tubuh
.......................................................................................................................
11
K. Pemeriksaan Kekuatan Otot
.......................................................................................................................
16
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
.......................................................................................................................
18
B. Saran
.......................................................................................................................
18
DAFTAR PUSTAKA
.............................................................................................................................
19