Anda di halaman 1dari 1

SURAT IZIN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .......................................................................................

Pekerjaan : ........................................................................................

No. Hp : ........................................................................................

Alamat : .......................................................................................

Adalah orang tua dari :

Nama : ........................................................................................

NIS/NISN : ........................................................................................

Kelas : ........................................................................................

No. Hp : ........................................................................................

Dengan ini memberi izin anak kami untuk ............................................................................


......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

(isi dengan nama kegiatan, tempat dan tanggal)

Demikian surat izin orang tua ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
dimaklumi

Solok, ................ 2015

Orang tua

( ........................................ )