Anda di halaman 1dari 8

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE


ZATITE, ZATITE CIVILNIH RTAVA RATA I ZATITE OBITELJI S
DJECOM

lanak 1.

U Zakonu o osnovama socijalne zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite


obitelji s djecom ("Slubene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04 i 39/06) u
lanku 1. u alineji 2. rijei: "invalidskih udruga" zamjenjuju se rijeima:
"udruga osoba s invaliditetom".
Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
" - temeljna prava osoba s invaliditetom".
U alineji 4. rije "temeljna" zamjenjuje se rjeju "posebna".

lanak 2.

U lanku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:


"Pravo utvreno ovim Zakonom ne moe ostvarivati osoba koja isto pravo koristi
ili moe koristiti po drugim propisima."
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Prava utvrena ovim Zakonom ne mogu ostvarivati osobe koje nisu dravljani
Bosne i Hercegovine."

lanak 3.

lanak 18. b Zakona mijenja se i glasi:


"Radi ostvarivanja prava utvrenih ovim Zakonom osobe s invaliditetom
razvrstavaju se prema utvrenom stupnju oteenja organizma u dvije skupine i
to:
I. skupina - osobe s invaliditetom sa 100% oteenja organizma,
II. skupina - osobe s invaliditetom sa 90 % oteenja organizma."

lanak 4.

lanak 18.c mijenja se i glasi:


"Osobna invalidnina odreuje se razmjerno stupnju oteenja prema nalazu,
ocjeni i miljenju Instituta za medicinsko vjetaenje zdravstvenog stanja,
izvrenim sukladno Pravilniku o ocjenjivanju oteenja organizma kod osoba s
invaliditetom u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o osnovama socijalne
zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite obitelji s djecom ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 46/05 - u daljnjem tekstu: miljenje Instituta) i propisom o
nadlenim lijenikim komisijama, nainu, postupku i drugim pitanjima
ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zatite, zatite
civilnih rtava rata i zatite obitelji s djecom.
Mjeseni iznos osobne invalidnine odreuje se u postotku od osnovice
definirane u lanku 18.f Zakona, i to:
Skupina Postotak
I. 40%
II. 30%
Pravo iz stavka 1. ovog lanka ne mogu ostvariti osobe s invaliditetom koje to
pravo ostvaruju ili mogu ostvariti po propisima o: pravima branitelja i lanova
njihovih obitelji, zatiti civilnih rtava rata i propisima o mirovinskom i
invalidskom osiguranju."

lanak 5.

lanak 18.d mijenja se i glasi:


"Radi ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomo od strane druge osobe,
osobe s invaliditetom razvrstavaju se u dvije skupine, i to:
1. Prva skupina - osobe s invaliditetom koje prema miljenju Instituta ne mogu
same udovoljiti svojim temeljnim ivotnim potrebama.
Pod temeljnim ivotnim potrebama, u smislu ovog lanka, podrazumijeva se da
se osoba ne moe samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu,
oblaiti se i svlaiti, odravati osobnu higijenu, obavljati druge osnovne
fizioloke potrebe, kao i slijepe osobe iji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05
s korekcijom.
2. Druga skupina -osobe s invaliditetom koje, prema miljenju Instituta, ne
mogu potpuno udovoljiti svojim temeljnim ivotnim potrebama.
Pod nemogunou potpunog udovoljavanja temeljnim ivotnim potrebama, u
smislu ovog lanka, podrazumijeva se da se osoba ne moe samostalno kretati
izvan stana radi nabave temeljnih ivotnih potreptina i koritenja zdravstvene
zatite.
Dodatak za njegu i pomo od strane druge osobe odreuje se u mjesenom
iznosu u postotku od osnovice iz lanka 18.f ovog Zakona, i to:
1) za prvu skupinu - 100% od osnovice,
2) za drugu skupinu - 50% od osnovice.
Pravo na dodatak za njegu i pomo od strane druge osobe ne ostvaruje osoba s
invaliditetom koja je smjetena u ustanovu socijalne zatite, na teret sredstava
opinskog odnosno kantonalnog prorauna.
Osobe s invaliditetom, iji je invaliditet nastao nakon 65. godine ivota, a kod
kojih je, u skladu s miljenjem Instituta, utvrena potreba za koritenjem
prava na dodatak za njegu i pomo od strane druge osobe, ovo pravo ostvaruju
u skladu s propisom kantona."

lanak 6.

lanak 18.e mijenja se i glasi :


"Pravo na ortopedski dodatak imaju osobe s invaliditetom kod kojih je, zbog
tjelesnog oteenja, utvrenog u skladu s miljenjem Instituta, dolo do
amputacije najmanje jednog ekstremiteta ili tekog oteenja funkcije
ekstremiteta, slijepe osobe iz lanka 5. ovog Zakona, kao i osobe s
enukleacijom jednog oka.
Ortopedski dodatak odreuje se u mjesenom iznosu u visini 7% od osnovice
definirane u lanku 18.f Zakona.
Pravo na ortopedski dodatak, kao i na dodatak za njegu i pomo od druge osobe
ne mogu ostvarivati osobe s invaliditetom koje takvo pravo ostvaruju ili mogu
ostvariti po propisima o pravima branitelja i lanova njihovih obitelji ili po
odredbama ovog Zakona koje se odnose na zatitu civilnih rtava rata."

lanak 7.

lanak 18.f mijenja se i glasi:


"Osnovica za obraun mjesenih novanih primanja iznosi 80% od najnie cijene
rada utvrene Kolektivnim ugovorom".

lanak 8.

U lanku 18.h rijei: "nadlene lijenike komisije odreene propisom


Federalnog ministra rada i socijalne politike", zamjenjuju se rijeima:
"miljenjem Instituta".

lanak 9.

U lanku 18. i u stavku 5. rije "ne", brie se.

lanak 10.
lanak 18.lj, brie se.

lanak 11.

lanak 18.nj mijenja se i glasi:


"Trokovi postupka za ostvarenje prava u prvom stupnju padaju na teret
podnositelja zahtjeva.
Ukoliko podnositelju zahtjeva, sukladno ovom Zakonu budu priznata prava, ima
pravo na refundaciju trokova pregleda iz sredstava kantonalnog prorauna.
Trokovi drugostupanjskog postupka padaju na teret tijela koje vodi postupak."

lanak 12.

lanak 18.o mijenja se i glasi :


"Za korisnike prava, koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava iz ovog
Zakona, prava e se priznati od prvog dana narednog mjeseca od dana
podnoenja zahtjeva za priznavanje tih prava."

lanak 13.

Na zahtjev korisnika prava, ponovni postupak u skladu s ovim Zakonom, moe


se pokrenuti nakon proteka roka od dvije godine od dana donoenja rjeenja,
izuzev ako se radi o novoj povredi ili bolesti, kada se postupak pokree i prije
proteka ovog roka.

lanak 14.

U lanku 18.p rijei: "nadlenim lijenikim komisijama", zamjenjuju se


rijeima: "nainu i postupku ostvarivanja prava prema ovom Zakonu".

lanak 15.

U lanku 23. u stavku 1. toka 2) mijenja se i glasi:


"2 ) osoba starija od 65 godina ivota."
lanak 16.

lanak 26. mijenja se i glasi:


"Novanu naknadu za pomo i njegu od strane druge osobe mogu ostvariti osobe
iznad 65 godina ivota, ako su stare i nemone osobe, a kojima je zbog trajnih
promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomo i njega od strane
druge osobe, za zadovoljavanje njihovih temeljnih ivotnih potreba.
Osobe s invaliditetom koje su pravo na dodatak za njegu i pomo od druge
osobe ostvarile sukladno ovom Zakonu, a prije navrene 65. godine ivota, ne
gube to pravo ni nakon navrene 65. godine ivota i isto e ostvarivati po ovom
Zakonu sve dok za to postoje zakonom propisani uvjeti.
Uvjeti i postupak u svezi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog lanka ureuju se
propisom kantona.
Sredstva za ostvarenje prava iz ovog lanka osiguravaju se u proraunu
kantona."

lanak 17.

lanak 59. mijenja se i glasi :


"Osnovica za obraun novanih primanja za osobe iz lanka 56. ovog Zakona
iznosi 70% od osnovice utvrene u skladu s federalnim propisima o pravima
branitelja i lanova njihovih obitelji.
Osobna invalidnina utvruje se u mjesenom iznosu prema skupini oteenja
organizma iz lanka 56. ovog Zakona u postotku od osnovice iz stavka 1. ovog
lanka, kako slijedi:
I. skupina 100 % od osnovice
II. skupina 73% "
III.skupina 55% "
IV.skupina 43% "
V.skupina 32% "
VI.skupina 18% "
Mjeseno osobno novano primanje za osobe iz lanka 54. stavak 3. ovog
Zakona utvruje se u visini osnovice iz stavka 1. ovog lanka.
Sredstva za isplatu novanih primanja iz ovog lanka osiguravaju se u omjeru
70 % iz Federalnog prorauna i 30 % iz prorauna kantona.
Osnovica i mjeseni iznosi novanih primanja sukladno ovom Zakonu usklauju
se na nain kako se vri usklaivanje novanih primanja za korisnike prava po
propisima o pravima branitelja i lanova njihovih obitelji."

lanak 18.
lanak 70. brie se.

lanak 19.

Iza lanka 98. dodaje se novi lanak 98.a, koji glasi :

"lanak 98.a

Osoba, korisnik prava, koja postupi protivno odredbama lanka 24. ovog
Zakona, kaznit e se za prekraj novanom kaznom u iznosu od 100 do 400 KM."

lanak 20.

Isplata novanih primanja iz l. 18.c, 18.d i 18.e Zakona, prestaje nakon est
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

lanak 21.

Korisnici prava iz l. 18.c, 18.d i 18.e Zakona, koji ispunjavaju uvjete za


ostvarivanje prava po odredbama ovog Zakona, ta prava e ostvarivati od prvog
dana narednog mjeseca nakon proteka roka iz lanka 20. ovog Zakona.

lanak 22.

Postupci za ostvarivanje prava, koji nisu okonani do dana stupanja na snagu


ovog Zakona, okonat e se po odredbama ovog Zakona.

lanak 23.

Postupci, koji su okonani do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a u kojima


revizija nije okonana, rjeavat e se po odredbama zakona koje su bile na
snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona.
lanak 24.

Prava prema ovom Zakonu mogu se koristiti dok postoje uvjeti za koritenje tih
prava propisanih ovim Zakonom.
Korisnik prava prema ovom Zakonu, duan je u roku od 15 dana od dana nastale
promjene prijaviti svaku promjenu koja utjee na koritenje, obujam i
prestanak tih prava.

lanak 25.

Osoba, kojoj je isplaeno novano primanje prema ovom Zakonu, na koje nije
imala pravo, duna je vratiti primljeni iznos:
1. ako je na osnovi netonih podataka za koje je znala ili morala znati da su
netoni, ili je na drugi protupravni nain ostvarila novano primanje, prema
ovom Zakonu, koje joj ne pripada ili je ostvarila novano primanje u veem
iznosu nego to joj pripada;
2. ako je ostvarila novano primanje radi toga to nije prijavila nastale
promjene koje utjeu na gubitak, prestanak ili smanjenje obujma nekog prava,
a znala je ili morala znati za te promjene;
3. ako je primila novani iznos vei od iznosa koji joj je odreen rjeenjem.

lanak 26.

Propise iz lanka 4. stavak 1. ovog Zakona Federalni ministar rada i socijalne


politike donijet e u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

lanak 27.

Ovlauje se Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupnikog doma Parlamenta


Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma
naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde proieni tekst
Zakona o osnovama socijalne zatite, zatite civilnih rtava rata i zatite
obitelji s djecom.

lanak 28.
Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Slubenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine ".

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krei

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Safet Softi