Anda di halaman 1dari 4

Ayat-Ayat tentang menghadapi masalah dengan pendekatan

spiritual (ISLAM)

1. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu, dan


kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga-siaga
(diperbatasan negrimu) dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kamu beruntung. (Q.S AL Imran 200).

2. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu,


dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan
harta, kehilangan jiwa (kematian) dan buah-buahan.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang
yang sabar.(Q.S. AL-Baqarah 155).

3. Sungguh akan dibayar upah (pahalah) orang-orang


yang sabar dengan tiada batas hitungan. (Q.S. Az-
Zumar 10).

4. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan


sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk
hal-hal yang diutamakan (Q.S. Asy-Syuura 43).

5. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan


(kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan shalat)
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Q.S. Al-Baqarah 153).

6. Kami (Allah) pasti akan menguji kamu, hingga nyata


dan terbukti mana yang pejuang dan mana yang sabar
dari kamu (Q.S. Muhammad 31).
BUKTI KERUSAKAN ALAM AKIBAT MANUSIA
Bacalah Q.S. Ar-Rum ayat 41-42 berikut dengan bacaan yang
benar!

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut


disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah
menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).
Katakanlah (Muhammad), Bepergianlah di bumi lalu lihatlah
bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari
mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).
(Q.S. Ar Rum (30) : 41-42)
Bacalah Q.S. Al-Araf ayat 56-58 berikut dengan bacaan yang
benar!

Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi


setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat
Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar
gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan), sehingga
apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau
ke suatu daerh yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di
daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu
berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami
membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu
mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-
tanamannya subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk,
tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami
menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami)
bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S. Al-Araf (7) : 56-58)
Bacalah Q.S. Sad ayat 27 berikut dengan bacaan yang benar!

1.
Artinya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi
dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu
anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang
yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (Q.S.
Sad (38):27)