Anda di halaman 1dari 10

CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 3 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

elas e os mtodos empregados para elaboracin e a presentacin das


a sa obtencin. sas investigacins.

a B6.3. Proxecto de investigacin en B6.4. Participar, valorar e respectar o BXB6.4.1. Participa, valora e respec- CAA
b equipo. Organizacin. Participacin e traballo individual e en equipo. ta o traballo individual e en grupo. CMCCT
ISSN1130-9229

c
colaboracin respectuosa no traballo CSC
individual e en equipo. Presentacin
CSIEE
de conclusins.

a B6.3. Proxecto de investigacin en B6.5. Expor e defender en pblico o BXB6.5.1. Desea pequenos traba- CSIEE
b equipo. Organizacin. Participacin e proxecto de investigacin realizado. llos de investigacin sobre animais CD

Luns, 29 de xuo de 2015


colaboracin respectuosa no traballo e/ou plantas, os ecosistemas do seu
Depsito legal C.494-1998

d
individual e en equipo. Presentacin contorno ou a alimentacin e a nutri-
h
de conclusins. cin humana, para a sa presenta-
o cin e defensa na aula.

BXB6.5.2. Expresa con precisin e CCL


coherencia as conclusins das sas CCEC
investigacins, tanto verbalmente
como por escrito.

4 de ESO
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

Bloque 1. A evolucin da vida

f B1.1. Clula procariota e clula euca- B1.1. Determinar as analoxas e as BXB1.1.1. Compara a clula proca- CAA
h riota: relacins evolutivas. Clula diferenzas na estrutura das clulas riota e a eucariota, a animal e a ve- CMCCT

Px. 25521
animal e clula vexetal: morfoloxa e procariotas e eucariotas, e interpretar xetal, e recoece a funcin dos org-
nulos celulares e a relacin entre
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

funcin. as relacins evolutivas entre elas. morfoloxa e funcin.

BXB1.1.2. Identifica tipos de clulas CD


utilizando o microscopio ptico, mi- CAA
crografas e esquemas grficos.
ISSN1130-9229

f B1.2. Ncleo e ciclo celular. B1.2. Identificar o ncleo celular e a BXB1.2.1. Distingue os compoentes CCL
g sa organizacin segundo as fases do ncleo e a sa funcin segundo CAA
do ciclo celular, a travs da observa- as etapas do ciclo celular.
cin directa ou indirecta.

Luns, 29 de xuo de 2015


g B1.3. Cromatina e cromosomas. B1.3. Comparar a estrutura dos cro- BXB1.3.1. Recoece as partes dun CMCCT
Depsito legal C.494-1998

f Cariotipo. mosomas e da cromatina. cromosoma utilizndoo para constru-


r un cariotipo.

g B1.4. Mitose e meiose: principais B1.4. Formular e identificar os princi- BXB1.4.1. Recoece as fases da CMCCT
f procesos, importancia e significado pais procesos que teen lugar na mi- mitose e meiose, diferencia ambos CAA
h
biolxico. tose e na meiose, e revisar o seu os procesos e distingue o seu signifi-
significado e a sa importancia biol- cado biolxico.
xica.

g B1.5. cidos nucleicos: ADN e ARN. B1.5. Comparar os tipos e a compo- BXB1.5.1. Distingue os cidos nu- CAA
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

f sicin dos cidos nucleicos, e rela- cleicos e enumera os seus compo- CSIEE
h cionalos coa sa funcin. entes.

g B1.6. ADN e xentica molecular. B1.6. Relacionar a replicacin do BXB1.6.1. Recoece a funcin do CAA
h Proceso de replicacin do ADN. ADN coa conservacin da informa- ADN como portador da informacin
Concepto de xene. cin xentica. xentica, e relacinao co concepto
de xene.

g B1.7. Expresin da informacin xen- B1.7. Comprender e ilustrar como se BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da CAA
b tica. Cdigo xentico. expresa a informacin xentica, utili- expresin xentica por medio do c- CSIEE
zando o cdigo xentico e resolven- digo xentico.
do problemas sinxelos.

Px. 25522
b B1.8. Mutacins. Relacins coa evo- B1.8. Valorar e recoecer o papel BXB1.8.1. Recoece e explica en CMCCT
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

a lucin. das mutacins na diversidade xenti- que consisten as mutacins e os CAA


ca, e comprender a relacin entre seus tipos.
mutacin e evolucin.

f B1.9. Herdanza e transmisin de B1.9. Formular os principios da xen- BXB1.9.1. Recoece os principios CMCCT
ISSN1130-9229

g caracteres. Introducin e desenvol- tica mendeliana, aplicando as leis da bsicos da xentica mendeliana e CAA
h
vemento das leis de Mendel. herdanza na resolucin de proble- resolve problemas prcticos de cru- CCEC
B1.10. Base cromosmica da her- mas sinxelos, e recoecer a base zamentos con un ou dous caracteres.
danza mendeliana. cromosmica das leis de Mendel.
B1.11. Aplicacins das leis de Men-
del.

Luns, 29 de xuo de 2015


Depsito legal C.494-1998

g B1.12. Herdanza do sexo e herdanza B1.10. Diferenciar a herdanza do BXB1.10.1. Resolve problemas prc- CAA
ligada ao sexo. sexo e a ligada ao sexo, e establecer ticos sobre a herdanza do sexo e a CSIEE
a relacin entre elas. ligada ao sexo.

a B1.13. Doenzas hereditarias mis B1.11. Coecer e identificar algunhas BXB1.11.1. Identifica as doenzas CMCCT
c frecuentes e o seu alcance social. doenzas hereditarias, a sa preven- hereditarias mis frecuentes e o seu CSC
g
cin e o seu alcance social. alcance social, e resolve problemas
prcticos sobre doenzas hereditarias,
m
utilizando rbores xenealxicas.
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

f B1.14. Tcnicas da enxeara xen- B1.12. Identificar as tcnicas da BXB1.12.1. Diferencia tcnicas de CMCCT
tica. enxeara xentica: ADN recombi- traballo en enxeara xentica. CSIEE
nante e PCR.

g B1.15. Aplicacins da enxeara B1.13. Comprender e describir o BXB1.13.1. Describe as tcnicas de CSC
h xentica. Biotecnoloxa. Biotica. proceso da clonacin. clonacin animal, distinguindo clona- CSIEE
m cin teraputica e reprodutiva. CAA

a B1.15. Aplicacins da enxeara B1.14. Recoecer as aplicacins da BXB1.14.1. Analiza as implicacins CSC
c xentica. Biotecnoloxa. Biotica. enxeara xentica: organismos mo- ticas, sociais e ambientais da enxe- CSIEE
g
dificados xeneticamente (OMX). ara xentica.

Px. 25523
a B1.15. Aplicacins da enxeara B1.15. Valorar e interpretar as apli- BXB1.15.1. Interpreta criticamente as CSC
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

c xentica. Biotecnoloxa. Biotica. cacins da tecnoloxa do ADN re- consecuencias dos avances actuais
d combinante na agricultura, na ganda- no campo da biotecnoloxa.
ra, no ambiente e na sade.

a B1.16. Orixe e evolucin dos seres B1.16. Coecer e describir as hipte- BXB1.16.1. Distingue as caractersti- CMCCT
ISSN1130-9229

c vivos. Hipteses sobre a orixe da vi- ses sobre a orixe da vida e as probas cas diferenciadoras entre lamarckis- CAA
g
da na Terra. da evolucin. Comparar lamarckis- mo, darwinismo e neodarwinismo.
B1.17. Teoras da evolucin. Feito e mo, darwinismo e neodarwinismo.
h
mecanismos da evolucin.

g B1.16. Orixe e evolucin dos seres B1.17. Comprender e establecer os BXB1.17.1. Establece a relacin CAA

Luns, 29 de xuo de 2015


vivos. Hipteses sobre a orixe da vi- mecanismos da evolucin destacan- entre variabilidade xentica, adapta-
Depsito legal C.494-1998

h
da na Terra. do a importancia da mutacin e a se- cin e seleccin natural.
B1.17. Teoras da evolucin. Feito e leccin. Analizar o debate entre gra-
mecanismos da evolucin. dualismo, saltacionismo e neutralis-
mo.

g B1.18. As rbores filoxenticas no B1.18. Interpretar rbores filoxenti- BXB1.18.1. Interpreta rbores filoxe- CAA
proceso de evolucin. cas, inclundo a humana. nticas.

g B1.19. Evolucin humana: proceso B1.19. Describir a hominizacin. BXB1.19.1. Recoece e describe as CMCCT
h de hominizacin. fases da hominizacin. CCL
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Bloque 2. A dinmica da Terra

f B2.1. Historia da Terra. Orixe da B2.1. Recoecer, compilar e contras- BXB2.1.1. Identifica e describe feitos CAA
g Terra. Tempo xeolxico: ideas hist- tar feitos que amosen a Terra como que amosen a Terra como un planeta
h ricas sobre a idade da Terra. Princi- un planeta cambiante. cambiante, e relacinaos cos fen-
pios e procedementos que permiten menos que suceden na actualidade.
reconstrur a sa historia. Utilizacin
do actualismo como mtodo de inter-
pretacin.

Px. 25524
g B2.1. Historia da Terra. Orixe da B2.2. Rexistrar e reconstrur algns BXB2.2.1. Reconstre algns cam- CAA
Terra. Tempo xeolxico: ideas hist- dos cambios mis notables da histo- bios notables na Terra, mediante a
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

ricas sobre a idade da Terra. Princi- ria da Terra, e asocialos coa sa si- utilizacin de modelos temporais a CSIEE
pios e procedementos que permiten tuacin actual. escala e recoecendo as unidades
reconstrur a sa historia. Utilizacin temporais na historia xeolxica.
do actualismo como mtodo de inter-
pretacin.
ISSN1130-9229

g B2.2. Ens, eras xeolxicas e pero- B2.3. Categorizar e integrar os pro- BXB2.3.1. Discrimina os principais CMCCT
h dos xeolxicos: situacin dos acon- cesos xeolxicos mis importantes acontecementos xeolxicos, climti-
tecementos xeolxicos e biolxicos da historia da Terra. cos e biolxicos que tiveron lugar ao
importantes. longo da historia da Terra, e recoe-
ce algns animais e plantas caracte-

Luns, 29 de xuo de 2015


rsticos de cada era.
Depsito legal C.494-1998

f B2.3. Os fsiles gua e o seu empre- B2.4. Recoecer e datar ens, eras e BXB2.4.1. Relaciona algn dos fsi- CAA
go para a datacin e o estudo de perodos xeolxicos, utilizando o co- les gua mis caracterstico coa sa
procesos xeolxicos. ecemento dos fsiles gua. era xeolxica.

e B2.4. Interpretacin de mapas topo- B2.5. Interpretar cortes xeolxicos BXB2.5.1. Interpreta un mapa topo- CMCCT
f grficos e realizacin de perfs topo- sinxelos e perfs topogrficos como grfico e fai perfs topogrficos.. CCL
grficos. Interpretacin e datacin de procedemento para o estudo dunha
procesos representados en cortes zona ou dun terreo. BXB2.5.2. Resolve problemas sinxe- CMCCT
xeolxicos. los de datacin relativa, aplicando os
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

principios de superposicin de estra-


tos, superposicin de procesos e co-
rrelacin.

g B2.5. Estrutura e composicin da B2.6. Comprender e comparar os BXB2.6.1. Analiza e compara os CAA
Terra. Modelos xeodinmico e xeo- modelos que explican a estrutura e a modelos que explican a estrutura e a
qumico. composicin da Terra. composicin da Terra.

g B2.5. Estrutura e composicin da B2.7. Combinar o modelo dinmico BXB2.7.1. Relaciona as caractersti- CAA
f Terra. Modelos xeodinmico e xeo- da estrutura interna da Terra coa teo- cas da estrutura interna da Terra e CSIEE
qumico. ra da tectnica de placas. asciaas cos fenmenos superficiais.
B2.6. A tectnica de placas e as sas

Px. 25525
manifestacins. Evolucin histrica
da deriva continental tectnica de
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

placas.

g B2.6. A tectnica de placas e as sas B2.8. Recoecer as evidencias da BXB2.8.1. Expresa algunhas eviden- CAA
manifestacins. Evolucin histrica deriva continental e da expansin do cias actuais da deriva continental e
da deriva continental tectnica de fondo ocenico. da expansin do fondo ocenico.
ISSN1130-9229

placas.

g B2.6. A tectnica de placas e as sas B2.9. Interpretar algns fenmenos BXB2.9.1. Coece e explica razoa- CAA
manifestacins. Evolucin histrica xeolxicos asociados ao movemento damente os movementos relativos CMCCT
da deriva continental tectnica de da litosfera e relacionalos coa sa das placas litosfricas.
placas. situacin en mapas terrestres. Com-

Luns, 29 de xuo de 2015


prender os fenmenos naturais pro- BXB2.9.2. Interpreta as consecuen- CAA
Depsito legal C.494-1998

ducidos nos contactos das placas. cias dos movementos das placas no
relevo.

g B2.6. A tectnica de placas e as sas B2.10. Explicar a orixe das cordillei- BXB2.10.1. Identifica as causas dos CMCCT
h manifestacins. Evolucin histrica ras, os arcos de illas e os orxenos principais relevos terrestres.
da deriva continental tectnica de trmicos.
placas.

g B2.6. A tectnica de placas e as sas B2.11. Contrastar os tipos de placas BXB2.11.1. Relaciona os movemen- CAA
manifestacins. Evolucin histrica litosfricas e asociarlles movementos tos das placas con procesos tectni- CCL
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

da deriva continental tectnica de e consecuencias. cos.


placas.

g B2.7. Evolucin do relevo como re- B2.12. Analizar que o relevo, na sa BXB2.12.1. Interpreta a evolucin do CAA
b sultado da interaccin da dinmica orixe e na sa evolucin, resultado relevo baixo a influencia da dinmica
externa e interna. da interaccin entre os procesos xeo- externa e interna.
lxicos internos e externos.

Bloque 3. Ecoloxa e medio ambiente

f B3.1. Compoentes e estrutura do B3.1. Explicar os conceptos de eco- BXB3.1.1. Identifica o concepto de CMCCT
h ecosistema: comunidade e bitopo. sistema, bitopo, poboacin, comu- ecosistema e distingue os seus com-

Px. 25526
Hbitat e nicho ecolxico. nidade, ecotn, hbitat e nicho eco- poentes.
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

lxico. BXB3.1.2. Analiza as relacins entre CAA


bitopo e biocenose, e avala a sa CSIEE
importancia para manter o equilibrio CCL
do ecosistema.
ISSN1130-9229

g B3.2. Factores ambientais e seres B3.2. Comparar adaptacins dos BXB3.2.1. Interpreta as adaptacins CSC
b vivos. Factores limitantes e adapta- seres vivos a diferentes medios, me- dos seres vivos a un ambiente de- CAA
f
cins. Lmite de tolerancia. diante a utilizacin de exemplos. terminado, relacionando a adapta-
cin co factor ou os factores ambien-
tais desencadeantes deste.

Luns, 29 de xuo de 2015


a B3.2. Factores ambientais e seres B3.3. Categorizar os factores am- BXB3.3.1. Recoece os factores CMCCT
Depsito legal C.494-1998

b vivos. Factores limitantes e adapta- bientais e a sa influencia sobre os ambientais que condicionan o de- CAA
cins. Lmite de tolerancia. seres vivos, e recoecer o concepto senvolvemento dos seres vivos nun
de factor limitante e lmite de toleran- ambiente determinado, e valora a
cia. sa importancia na conservacin
deste.

g B3.3. Relacins intraespecficas e B3.4. Identificar as relacins intraes- BXB3.4.1. Recoece e describe CMCCT
f interespecficas. Influencia na regu- pecficas e interespecficas como fac- relacins e a sa influencia na regu-
lacin dos ecosistemas. tores de regulacin dos ecosistemas. lacin dos ecosistemas, interpretan-
B3.4. Autorregulacin do ecosistema, do casos prcticos en contextos re-
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

da poboacin e da comunidade. ais.

f B3.5. Relacins trficas: cadeas e B3.5. Explicar os conceptos de ca- BXB3.5.1. Recoece os niveis trfi- CAA
h redes. deas e redes trficas. cos e as sas relacins nos ecosis- CSC
temas, e valora a sa importancia CCL
para a vida en xeral e o mantemento
destas.

a B3.6. Dinmica do ecosistema. B3.6. Expresar como se produce a BXB3.6.1. Compara as consecuen- CSC
c B3.7. Ciclo da materia e fluxo da transferencia de materia e enerxa ao cias prcticas na xestin sustentable CCEC
g enerxa. longo dunha cadea ou rede trfica, e dalgns recursos por parte do ser
B3.8. Pirmides ecolxicas.
deducir as consecuencias prcticas humano, e valora criticamente a sa

Px. 25527
na xestin sustentable dalgns re- importancia.
B3.9. Ciclos bioxeoqumicos e suce-
cursos por parte do ser humano.
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

sins ecolxicas.

a B3.10. Eficiencia ecolxica e aprovei- B3.7. Relacionar as perdas enerxti- BXB3.7.1. Establece a relacin entre CAA
c tamento dos recursos alimentarios. cas producidas en cada nivel trfico as transferencias de enerxa dos ni-
m
Regra do 10 %. co aproveitamento dos recursos ali- veis trficos e a sa eficiencia ener-
ISSN1130-9229

mentarios do planeta desde un punto xtica.


de vista sustentable.

a B3.11. Actividade humana e medio B3.8. Contrastar algunhas actuacins BXB3.8.1. Argumenta sobre as ac- CSC
c ambiente. Impactos e valoracin das humanas sobre diferentes ecosiste- tuacins humanas que teen unha CCL
actividades humanas nos ecosiste- mas, valorar a sa influencia e argu- influencia negativa sobre os ecosis- CCEC

Luns, 29 de xuo de 2015


mas. Consecuencias ambientais do mentar as razns de certas actua- temas: contaminacin, desertizacin,
Depsito legal C.494-1998

consumo humano de enerxa. cins individuais e colectivas para esgotamento de recursos, etc.
B3.12. Os recursos naturais e os evitar a sa deterioracin.
seus tipos. A superpoboacin e as BXB3.8.2. Defende e concle sobre CMCCT
sas consecuencias: deforestacin, posibles actuacins para a mellora CAA
sobreexplotacin, incendios, etc. ambiental e analiza desde distintos CCL
puntos de vista un problema ambien-
tal do contorno prximo, elabora in-
formes e presntaos utilizando distin-
tos medios.
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

b B3.13. Os residuos e a sa xestin. B3.9. Concretar procesos de trata- BXB3.9.1. Describe os procesos de CSC
f Coecemento de tcnicas sinxelas mento de residuos e describir a xes- tratamento de residuos, e valora criti- CSIEE
para coecer o grao de contamina- tin que dos residuos se fai no seu camente a sa recollida selectiva.
cin e depuracin ambiental. contorno prximo.

m B3.13. Os residuos e a sa xestin. B3.10. Contrastar argumentos a BXB3.10.1. Argumenta os proles e CSC
c Coecemento de tcnicas sinxelas favor da recollida selectiva de resi- os contras da reciclaxe e da reutiliza- CAA
a para coecer o grao de contamina- duos e a sa repercusin a nivel fa- cin de recursos materiais.
cin e depuracin ambiental. miliar e social.

a B3.14. Uso de enerxas renovables B3.11. Asociar a importancia da BXB3.11.1. Destaca a importancia CSC
g como factor fundamental para un de- utilizacin de enerxas renovables no das enerxas renovables para o de- CCL

Px. 25528
senvolvemento sustentable. Conse- desenvolvemento sustentable. senvolvemento sustentable do plane-
cuencias ambientais do consumo ta.
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

humano de enerxa.

Bloque 4. Proxecto de investigacin

b B4.1. Mtodo cientfico. Elaboracin B4.1. Planear, aplicar, e integrar as BXB4.1.1. Integra e aplica as destre- CAA
ISSN1130-9229

c de hipteses, e comprobacin e ar- destrezas e as habilidades propias zas propias dos mtodos da ciencia. CMCCT
e
gumentacin a partir da experimen- do traballo cientfico. CSIEE
tacin ou a observacin.
f
g

Luns, 29 de xuo de 2015


b B4.1. Mtodo cientfico. Elaboracin B4.2. Elaborar hipteses e contrasta- BXB4.2.1. Utiliza argumentos que CAA
Depsito legal C.494-1998

e de hipteses, e comprobacin e ar- las a travs da experimentacin ou xustifiquen as hipteses que propn. CCL
f gumentacin a partir da experimen- da observacin e a argumentacin. CMCCT
tacin ou a observacin.
g
h

b B4.2. Artigo cientfico. Fontes de B4.3. Discriminar e decidir sobre as BXB4.3.1. Utiliza fontes de informa- CAA
e divulgacin cientfica. fontes de informacin e os mtodos cin, apoindose nas TIC, para a CCL
f
empregados para a sa obtencin. elaboracin e a presentacin das s- CMCCT
as investigacins.
h CD
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

a B4.3. Proxecto de investigacin: B4.4. Participar, valorar e respectar o BXB4.4.1. Participa, valora e respec- CAA
b organizacin. Participacin e colabo- traballo individual e en grupo. ta o traballo individual e en grupo. CSC
c
racin respectuosa no traballo indivi- CSIEE
dual e en equipo. Presentacin de
d
conclusins.
g

a B4.3. Proxecto de investigacin: B4.5. Presentar e defender en pbli- BXB4.5.1. Desea pequenos traba- CCL
b organizacin. Participacin e colabo- co o proxecto de investigacin reali- llos de investigacin sobre animais CSIEE
d
racin respectuosa no traballo indivi- zado. e/ou plantas, os ecosistemas do seu CD

Px. 25529
dual e en equipo. Presentacin de contorno ou a alimentacin e a nutri-
e CMCCT
cin humana, para a sa presenta-
CVE-DOG: e8qwmh18-m289-mgz7-e2c9-gsg52hmivin2

DOG Nm. 120


Bioloxa e Xeoloxa. 4 de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias


clave

g conclusins. cin e a sa defensa na aula.


h
o
BXB4.5.2. Expresa con precisin e CCL
coherencia as conclusins das sas
investigacins, tanto verbalmente como
ISSN1130-9229

por escrito.

1 de bacharelato

Luns, 29 de xuo de 2015


Bioloxa e Xeoloxa 1 de Bacharelato.
Depsito legal C.494-1998

Obxectivos Contidos Criterios de avaliacin Estndares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Os seres vivos: composicin e funcin

e B1.1. Niveis de organizacin B1.1. Especificar as caractersticas BXB1.1.1. Describe as caractersticas CCL
i dos seres vivos. dos seres vivos. dos seres vivos: funcins de nutricin,
B1.2. Caractersticas dos seres relacin e reproducin.
vivos: funcins de nutricin, re-
lacin e reproducin.
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

l B1.3. Concepto de bioelemento B1.2. Distinguir bioelemento, oligoe- BXB1.2.1. Identifica e clasifica os CAA
e biomolcula. lemento e biomolcula. bioelementos e as biomolculas pre- CMCCT
B1.4. Clasificacin dos bioele- sentes nos seres vivos.
mentos e das biomolculas.

l B1.5. Estrutura, composicin B1.3. Diferenciar e clasificar os BXB1.3.1. Distingue as caractersticas CAA
d qumica e propiedades das tipos de biomolculas que constit- fisicoqumicas e as propiedades das CMCCT
biomolculas. en a materia viva, e relacionalos molculas bsicas que configuran a
coas sas respectivas funcins bio- estrutura celular, e destaca a uniformi-
lxicas na clula. dade molecular dos seres vivos.

Px. 25530
d B1.5. Estrutura, composicin B1.4. Diferenciar os monmeros BXB1.4.1. Identifica os monmeros CAA
i qumica e propiedades das constituntes das macromolculas constituntes das macromolculas or-