Anda di halaman 1dari 3

Nilai Instrumental berbanding dengan Nilai Instrinsik

NILAI INSTRUMENTAL (EKSTRINSIK) NILAI INTRINSIK


Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata
mencapai sesuatu matlamat kerana ia baik atau matlamat buruk tanpa
mengambil kira
Bergantung pada nilai lain untuk kesannya Tidak bergantung pada nilai lain untuk
mencapai sesuatu matlamat mencapai sesuatu matlamat
Nilai peringkat kedua, misalnya untuk Nilai peringkat pertama, misalnya baik hati,
mencapai sesuatu matlamat berani, rajin dan kasih sayang, keadilan
hormat
Contoh : Contoh :
Dia belajar dengan begitu rajin Kasih sayang Kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya
ibu bapa terhadap supaya boleh mendapat
keputusan anaknya. PMR yang cemerlang
Huraian: Huraian:
Nilai rajin diamalkan atas matlamat Kasih sayang ibu bapa adalah lahir.
semulajadi dan bukan kerana untuk
mendapatkan balasan daripada anak mereka
Kesan terhadap kehidupan seharian : Kesan terhadap kehidupan seharian :
Dapat memotivasikan seseorang untuk Dapat mengeratkan hubungan sesama
mencapai kejayaan dalam kehidupan dan keluarga dan alam sekeililing.
menjadi dorongan.

Nilai Objektif berbanding dengan Nilai Subjektif


Nilai Subjektif Nilai Objektif
Kualiti yang diterima atau ditolak oleh Kualiti yang bernilai atau oleh seseorang yang
seseorang yang memberi pandangan memberikan sebaliknya yang bebas daripada
pilihan peribadi
Diterima atau ditolak berdasarkan pandangan Diterima atau ditolak berdasarkan satu set
seseorang individu kriteria yang dipersetujui oleh semua atau
kebanyakan orang
Contoh: Contoh:
Saya tidak bimbang tentang penyakit AIDS. AIDS suatu isu moral. Menurut Pertubuhan
Saya kenal rakan-rakan saya mereka tidak Kesihatan Sedunia (WHO), AIDS mengancam
menghidapnya. Lagipun tidak banyak dalam nyawa setiap manusia termasuk kanak kanak
kalangan yang saya kenal.
Huraian: Huraian:
Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai- Pandangan berkenaan AIDS merupakan nilai-
nilai yang diterima merupakan nilai-nilai yang nilai yang diterima merupakan nilai-nilai yang
diterima oleh seseorang itu sendiri diterima . dan dipersetujui kebanyakan orang.

Kesan terhadap kehidupan harian: Kesan terhadap kehidupan harian:


Dapat menyuarakan pandangan dan pendapat membolehkan masyarakat menerima sesuatu
serta mewujudkan masyarakat yang peka pandangan dengan pemikiran terbuka dan
terhadap isu isu yang berkaitan dengan alam, memberi kebebasan bersuara kepada semua
kesihatan dan keamanan negara orang serta dapat memelihara hak hak asasi
manusia

Nilai Mutlak berbanding dengan Nilai Relatif


Nilai Mutlak (absolute) Nilai Relatif
Nilai yang kebaikannya tidak bergantung Nilai yang diingini atau atau diingini sebagai
kepada situasi peraturan khusus sesetengah alat peraturan untuk mencapai masyarakat
masyarakat matlamat masyarakat yang muktamat
Sifatnya kekal dan diterima umum dan telah Sifatnya tidak menentu, tidak sempurna dan
diuji oleh masa sebagai sesuatu yang baik berbeza-beza dan di antara masyarakat yang
berlainan
Kekal sepanjang masa dan di semua tempat Nilai dianggap berbeza masyarakat yang
serta hampir semua situasi norma masyarakat berlainan, malah dalam masyarakat yang
sama, nilai itu mungkin boleh berubah
mengikut masa
Contoh: Contoh:
Hukuman mati atas pesalah yang didapati Penggunaan Bahasa Inggeris di lain papan
membunuh seseorang tanda
Huraian: Huraian:
Nilai keadilan dianggap mutlak apabila Pandangan berkenaan pada suatu ketika
seseorang yang didapati bersalah membunuh dahulu dianggap sebagai tidak patrioktik.
seseorang yang lain akan dihukum. Jika ini Tanggapan sedemikian berubah apabila
berlaku pada masa dan tempat yang lain, kerajaaan memartabatkan Bahasa Inggeris.
hukuman yang sama akan dijatuhkan dalam sistem pendidikan hari ini.
terhadap pembunuh.
Kesan terhadap kehidupan harian: Kesan terhadap kehidupan harian:
Dapat mengekalkan keadilan dan memberi Dapat melakukan penyesuaian mengikut
peluang dan kesamarataan kepada peredaran zaman untuk menjamin
masyarakat sedunia. kesejahteraan dan keamanan penduduk
dunia.