Anda di halaman 1dari 25

Arbejdsmilj - generelt

Lov om arbejdsmilj (arbejdsmiljloven)


Lov nr. 1072 af 7. september 2010 (Arbejdsmiljloven)

Lov om ndring af lov om arbejdsmilj


Lov nr. 1538 af 21. december 2010 (Omprioritering af partsindsatsen m.v.)

Lov om ndring af lov om arbejdsmilj


Lov nr 597 af 14/06/2011 (Risikobaseret tilsyn, differentierede bder m.v.)

Lov om ndring af lov om arbejdsmilj


Lov nr. 356 af 10. april 2013 (Prcisering af anvendelsesomrdet i forhold til
psykisk arbejdsmilj og overfrelse af reglerne om certifikat til lov om
arbejdsmilj m.v.) (kapitel 11 a trdte i kraft den 1. november 2013)
Arbejdsmilj - generelt

Lcv nr 155 af 20/02/2013


Lov om indretning m.v. af visse produkter

Lov nr 639 af 12/06/2013


Lov om ndring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.

Bekendtgrelse af lov om arbejdsmilj *)


Beskftigelsesministeriets bekendtgrelse nr. 1072 af 7. september 2010
med senere ndringer
Arbejdsmilj - byggeri
Bekendtgrelse om bygherrens pligter
Arbejdstilsynets bekendtgrelse nr. 117 af 5. februar 2013

Bekendtgrelse om projekterendes og rdgiveres pligter m.v. efter


lov om arbejdsmilj
BEK nr 110 af 05/02/2013

Bekendtgrelse om bygge- og anlgsarbejde


Arbejdstilsynets bekendtgrelse nr. 1516 af 16. december 2010
3.0 Minimums - indholdsfortegnelse og pligter i henhold til regler om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
Minimums- indholdsfortegnelse af PSS og pligter efter situation eller aktr

C. Strre byggeplads = D. Udfrende E. Mindre bygge-plads


Indholds-fortegnelse Emne Skema A. Hovedentreprenr eller
B. Fag- eller underentreprenr risikovurdering og mundtlig alene som srlig farlig = mundtlig
bygherre
koordinering aktivitet koordinering

Indholdsfortegnelse PSS
3.0 3.0 Ja. Nej. Nej. Ja. Nej.
og krav om PSS

Send oplysninger til arbejdsmiljkoordinator


3.1 Byggepladsens sikkerhedsorganisation 3.1 Ja. Anbefales. Anbefales Anbefales.
om egen sikkerhedsorganisation.

Send oplysninger til arbejdsmiljkoordinator


Anbefales af hensyn til planlgning og
om egne aktuelle nsker for
3.2.1 Byggepladsens oversigtstegning 3.2.1 Ja. koordinering Ja. Nej.
byggepladsindretning og om mangler ved
af sikkerhed og sundhed.
oversigtstegning.

Anvendes kun Anvendes kun Anvendes kun


3.2.2 Byggepladsens oversigtstegning (checkliste) 3.2.2 Anvendes kun som intern checkliste. Nej.
som intern checkliste. som intern checkliste. som intern checkliste.

Send oplysninger til arbejdsmiljkoordinator


Byggepladsens tids og bemandingsplan inkl.
3.3 3.3 Ja. om egen tids og bemandingsplan Anbefales. Anbefales. Nej.
sikkerhed og sundhed
inkl. sikkerhed og sundhed.

3.4.1 Beskrivelse af eksisterende forhold 3.4.1 Ja. Nej Nej.

Beskrivelse af fllesforanstaltninger, herunder


3.4.2 arbejde i flles omrder og flles 3.4.2 Ja. Nej Ja
sikkerhedsforanstaltninger
Send evt. oplysninger
til arbejdsmiljkoordinator Ja, isr om srlige
Beskrivelse af flles Nej.
3.4.3 3.4.3 Ja. om egne beskrivelser Nej velfrdsforanstaltninger
velfrdsforanstaltninger
og om manglende beskrivelser i PSS. ved farlige aktiviteter.

Beskrivelse af risikoomrder
3.4.4 i henhold til projekterendes 3.4.4 Ja. Nej, anvend evt. risikovurderingsskema. Ja.
vurdering og oplysninger

3.4.5 Beredskabsplan m.v. 3.4.5 Ja. Nej Ja.

Dagsorden for opstartsmder Anbefales ved opstartsmde


3.5 3.5 Ja. Nej. Ja. Opstartsmde anbefales.
og sikkerhedsmder Og flere samtidige udfrende.

Send evt. oplysninger til


Beskrivelse af instruktion Nej,
3.6 3.6 Ja. arbejdsmiljkoordinator om instruktion af egne Ja. Nej, mundtlig instruktion anbefales.
for byggepladsens beskftigede mundtlig instruktion anbefales.
medarbejdere.

Ja. Arbejdsmiljkoordinator samordner Ja. (sikkerhedsinstruks for srlig farlig


Sikkerhedsinstruks Send egne sikkerhedsinstrukser
3.6A 3.6A sikkerhedsinstrukser fra de enkelte Nej. aktivitet indeholder hovedparten af Nej
for srlig farlig aktivitet til arbejdsmiljkoordinator.
fag- eller underentreprenrer i PSS. ovennvnte oplysninger).

Regler, vejledning og gode rd Vejledning og gode rd


Bekendtgrelsens omrde
arbejde, der udfres i forbindelse med opfrelse og
ndring af bygninger og konstruktioner, herunder
montagearbejder,
opfrelse og ndring af veje, tunneler, broer, havne og
lignende anlg,
grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennvnte,
rr- og kabellgning,
reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennvnte og
nedbrydning og demontering af ovennvnte eller dele
heraf.
Bygherrens pligter

Planlgning
Koordinering
Anmeldelse af byggeriet
Definitioner

Ved sm byggepladser forsts byggepladser, der


beskftiger frre end 5 personer samtidigt.

Ved mellemstore byggepladser forsts byggepladser, der


beskftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt.

Ved store byggepladser forsts byggepladser, der


beskftiger flere end 10 personer samtidigt.
Definitioner

Ved bygherre forsts den fysiske eller juridiske person for


hvis regning, der udfres et bygge- og anlgsarbejde.

Hvor bekendtgrelsen angiver bygherreforpligtelser i


forhold til arbejdsgivere, glder disse forpligtelser ogs i
forhold til virksomheder, der ikke beskftiger ansatte
Koordinator

Koordinator under udarbejdelsen af bygge- og


anlgsprojektet skal udpeges senest, nr projekteringen af
det med bygherren aftalte bygge- og anlgsprojekt
igangstte

Koordinator under udfrelsen af bygge- og anlgsarbejdet


skal udpeges senest, nr byggepladsen etableres
Koordinators kvalifikationer
1. Sm byggepladser: koordinator skal have sagkyndig viden
om bygge- og anlgsomrdet, herunder have kendskab til
byggeriets aktrer.
2. Mellemstore byggepladser: Koordinator skal udover at
opfylde pkt. 1 ogs have den forndne viden om
sikkerheds- og sundhedsmssige sprgsml inden for
bygge- og anlgsomrdet.
3. Store byggepladser: Koordinator skal udover at opfylde
pkt. 1 og 2 ogs have praktisk erfaring i ledelse af bygge-
og anlgsarbejde samt have gennemfrt en
arbejdsmiljuddannelse for koordinatorer af sikkerheds-
og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlgsomrdet.
Rdgiverens pligter
Rdgiver/projekterende
Projektets gennemfrelse og vedligeholdelse
Tekniske hjlpemidler og produktionsanlg
Anvendelse af egnede tekniske hjlpemidler
Anvendelse af mindre farlige stoffer
Angive hvor der kan vre srlige risici
Andre srlige forhold.
Rdgiverens ansvar
Tage hensyn til de anvisninger der kommer fra bygherrens
koordinator
Planlgning

Bygherren skal inden byggeriets opstart


udarbejde en
Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Planen skal ajourfres og vre tilgngelig i


hele byggeperioden
Udarbejdelse af planen
Srlige risici identificeres og afmrkes
Eksisterende installationer identificeres
Tekniske installationer etableres
Forsvarlig frdsel p pladsen
Anvendelse af egnede tekniske hjlpemidler
Forsvarlig afstning af materialer
Adskillelse af processer med srlige risici fra andre
omrder
Kontrol af installationer, sikkerhedsforanstaltninger og
srlige risici.
Pvirkning fra byggepladsens umiddelbare omgivelser
Samordning af beredskabs-, evakuerings- og velsesplaner.
Planens indhold
En organisationsplan.
En byggepladstegning.
En tidsplan.
En angivelse af frdselsomrderne.
En angivelse af de omrder, hvor der vil blive
udfrt arbejde af flere arbejdsgivere og deres
ansatte.
En angivelse af de flles
sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i
fllesomrderne.
Planens indhold
En afgrnsning af de omrder, hvor arbejdet
medfrer srlige risici.
En procedure for lbende kontrol med
installationer, sikkerhedsforanstaltninger og
eventuelle srlige risici m.v.
En angivelse af hvem, der forestr en eventuel
planlagt lbende kontrol og samordning af
beredskabs-, evakuerings- og velsesplaner.
Byggepladsplan
eksisterende risici p arealet og hvilke risici,
adgangs-, transport- og flugtveje,
kran, hejs og stilladser,
afsat plads til materialedepoter, midlertidige
vrksteder og affaldscontainere,
afsat plads til velfrdsforanstaltninger,
tilslutning til el, vand og kloak og
alarm-, brand-, rednings- og frstehjlpsudstyr.
Koordinering
sagkyndig ekspertise p bygge- og
anlgsomrdet
praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og
anlgsarbejde,
den forndne viden om sikkerheds- og
sundhedsmssige sprgsml
gennemfrt arbejdsmiljuddannelsen for
koordinatorer af sikkerheds- og
sundhedsarbejdet inden for bygge- og
anlgsomrdet.
Srligt farligt arbejde
Arbejde, der indebrer srlig alvorlig risiko for at blive
begravet, at synke ned eller at styrte ned p grund af
aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller
p grund af arbejdspladsens eller bygvrkers omgivelser.

Arbejde, som udstter arbejdstagerne for kemiske eller


biologiske stoffer og materialer, som enten udgr en srlig
fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed eller
indebrer lovkrav om sundhedskontrol.
Srligt farligt arbejde
Arbejde, der udstter arbejdstagerne for ioniserende strling,
og som gr det ndvendigt at udpege kontrollerede og
overvgede omrder, som defineret i artikel 20 i Rdets
direktiv 80/836/Euratom.
Arbejde i nrheden af hjspndingsledninger.
Arbejde, der indebrer fare for drukning.
Arbejde i brnde og tunneler samt underjordisk arbejde.
Arbejde i vrigt under forhold, hvor der er risiko for kvlning
Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr.
Arbejde i trykkammer.
Srligt farligt arbejde
Arbejde, som indebrer anvendelse af sprngstoffer.
Arbejde hvor der er risiko for eksplosion.
Montering og demontering af tunge prfabrikerede
elementer.
Produktionsanlg, hvori der anvendes eller kan udvikles
stoffer og materialer, der kan indebre en brand- eller
eksplosionsfare.
Produktionsanlg, hvori der anvendes eller kan udvikles
stoffer og materialer, der er sundhedsfarlige.
Andre srlige forhold
Arbejde i snvre rum eller under srligt snvre
pladsforhold i vrigt.
2) Arbejde i svrt tilgngelige rum og lokaliteter.
3) Arbejde under forhold, der kan medfre srlig
udsttelse for stv, stj eller vibrationer.
4) Arbejde under srligt uhygiejniske forhold.
5) Arbejde under forhold, der kan medfre udsttelse for
farlige mngder af statisk elektricitet.
Generelle forebyggelsesprincipper
Forhindring af risici.
Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.
Bekmpelse af risici ved kilden.
Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for s vidt
angr udformningen af arbejdspladsen samt valg af
arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i
srdeleshed med henblik p at begrnse monotont
arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske
virkningerne af sdant arbejde p helbredet.
Hensyntagen til den tekniske udvikling.
Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt
eller mindre farligt.
Planlgning af forebyggelsen for at gre den til en
sammenhngende helhed, inden for hvilken forebyggelsen
omfatter teknik, tilrettelggelse af arbejdet,
arbejdsforhold, sociale relationer og pvirkninger fra
faktorer i arbejdsmiljet.
Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem
for foranstaltninger til individuel beskyttelse.
Hensigtsmssig instruktion af arbejdstagerne.
Anmeldelse af byggeplads
Dato for indsendelse
Byggepladsens beliggenhed
Bygherrens navn og adresse
Bygvrkets art
Hvem er projekterende
Anmeldelse af byggeplads
Navn p koordinator
Dato for forventet byggestart
Forventet varighed
Forventet antal ansatte p pladsen
Forventet antal virksomheder og selvstndige p
pladsen
Angivelse af virksomheder